Solicitud de carné Aulas +55

Solicitud de carné Aulas +55

--/--/----

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos que los datos queusted nos facilita van a ser incluidos en el Fichero denominado “Actividades Casa de Cultura”,titularidad de Diputación Foral de Álava, cuyos tratamientos se realizan para el seguimiento y control de los servicios de la biblioteca y de la gestión bibliotecaria, así como para la realización y promoción de actividades culturales. Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación que reconoce el RGPD dirigiéndose a la Oficina de Registro de la Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 Vitoria-Gasteiz (Álava).
Para más información: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) xedatutakoari jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko “Kultura Etxeko jarduerak” izeneko fitxategian sartuko direla. Datu horien tratamendua Arabako Foru Aldundiak liburutegiko zerbitzuen eta liburutegiko kudeaketaren jarraipena eta kontrola egiteko eta jarduera kulturalak egiteko eta sustatzeko egiten da. Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiela jakinaraziko beste batzuei, legez ezarritako kasuez kanpo. Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, DBEOk aitortzen dituenak, eta, horretarako, Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo beharko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz -Araba).

Argibide gehiago: http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua

Espere unos segundos hasta que aparezca en la pantalla el mensaje de confirmación de haber realizado la matricula.

Si no aparece dicho mensaje, compruebe que ha cumplimentado todos los campos obligatorios

 

Itxaron segundo batzuk matrikula egin izanaren mezua pantailan agertu arte.

Mezua agertzen ez bada, egiaztatu derrigorrezko eremu guztiak bete dituzula.