Natur ibilbidea (Burbonas-Baia) / Itinerario naturalístico (Burbonas-Baias)

Ibilbide zirkularra izango da eta zailtasun erdi-baxua izango du. Sarriako parketxearen inguruan aurki daitezkeen habitat desberdinak zeharkatuko ditu ibilbideak. Arabako Natur Institutuko adituen laguntzarekin, habitat horietako fauna eta flora ezagutu ahal izango duzu.​​​​​​​ / Itinerario circular de dificultad media-baja que recorrerá distintos tipos de hábitats que podremos encontrar alrededor del Parketxe de Sarria en el que acompañados de expertos del Instituto Alavés de la Naturaleza podremos conocer la fauna y flora que habita en ellos.

Bete ezazu orria izena emateko.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak (DBEO) xedatutakoari jarraituz, jakinarazten dizugu eman dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko “Gorbeiako Parke Naturalaren 25. urteurreneko jarduerak” izeneko fitxategian sartuko direla. Datu horien tratamendua jarduera horien jarraipena eta kontrola egiteko da. Bermatzen dugu datuak isilpean gordeko direla, eta ez zaizkiela jakinaraziko beste batzuei, legez ezarritako kasuez kanpo. Aukeran izango duzu datuetan sartu, haiek zuzendu, ezereztu, haien aurka egin eta tratamendua mugatzeko eskubideak erabiltzea, DBEOk aitortzen dituenak, eta, horretarako, Arabako Foru Aldundiaren Erregistroaren bulegora jo beharko duzu (Probintzia plaza, 5, 01001 PK, Gasteiz -Araba). Argibide gehiago: http://www.araba.eus/web/LegezkoOharHedatua

Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD), le informamos que los datos queusted nos facilita van a ser incluidos en el Fichero denominado “Actividades del 25 aniversario del Parque Natural de Gorbeia”, titularidad de Diputación Foral de Álava, cuyos tratamientos se realizan para el seguimiento y control de dichas actividades. Garantizamos la confidencialidad de sus datos, no siendo comunicados a terceras personas fuera de los supuestos habilitados legalmente. Usted podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación que reconoce el RGPD dirigiéndose a la Oficina de Registro de la Diputación Foral de Álava, Plaza de la Provincia, 5, CP 01001 Vitoria-Gasteiz (Álava).
Para más información: http://www.araba.eus/web/AvisoLegalAmpliado