Ikasle eta irakasleentzako jardueretan izena ematea

Eska ezazu Hezkuntza eta Museoak antolatutako jarduera baterako sarbidea. Jasotako eskaeren arabera antolatuko ditugu bisitak, eta beste data batzuk proposatuko dizkiogu eskaera egin duen pertsonari. Behar bereziak dituzten pertsonak egonez gero, eskaeran azaltzea eskertuko genuke.
  • Harremanetarako datuak
  • Eskatutako jarduera/Actividad solicitada
  • Parte-hartzaileak/Participantes
  • Onarpena

Harremanetarako datuak

Zentroaren eta arduradunaren datuak sar itzazu

Zentroan jardueraren ardura duen pertsonaren datuak

Eskatutako jarduera/Actividad solicitada

Introduzca el tipo de actividad deseada
Jarduera egin nahiko zenukeen hilabetea edo data jar ezazu

Parte-hartzaileak/Participantes

Onarpena

Datuak babesteko araudi orokorrak xedatutakoa betetze aldera, jakinarazten dizugu ematen dizkiguzun datuak Arabako Foru Aldundiaren titulartasuneko bisita gidatuko izen-emateen erregistroko fitxategian sartuko direla. Fitxategi horren tratamenduak kudeatzen dira Arabako Foru Jauregia bisita egin ahal izateko behar diren datuak erregistratzeko eta ustiatzeko. Zure datuak isilpekoak izango direla bermatzen dizugu, eta legeak baimendutako kasuetan eta honako erakunde hauei bakarrik jakinaraziko zaizkie:  erakundeari.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa general de protección de datos, le informamos que los datos que nos facilite serán incluidos en el fichero del registro de inscripciones de la visita guiada de titularidad de la Diputación Foral de Álava. Los tratamientos de este fichero se gestionan para el registro y explotación de los datos necesarios para la visita al Palacio Foral de Álava. Le garantizamos el carácter confidencial de sus datos, que únicamente serán comunicados a en los casos permitidos por la ley y a los siguientes organismos:

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduak xedatutakoarekin bat etorriz, datuak eskuratu, zuzendu, ezabatu, mugatu eta aurka egiteko eskubidea duzu. Horretarako, nahikoa duzu Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Bulegora (Probintzia plaza, 5. 01001, Gasteiz, Araba) joatea”.

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, tiene usted derecho de acceso, rectificación, cancelación, limitación y oposición. Para ello, basta con acudir a la Oficina de Registro de la Diputación Foral de Álava, sita en Plaza de la Provincia, 5. 01001 Vitoria-Gasteiz, Araba/Álava) ".

Informazio gehiago: https://web.araba.eus/eu/tratamenduen-lege-ohar-hedatua