Aurkeztu beharreko dokumentazioa - merkataritza sozietatea, NMEK, LEUK eta lan elkarteko kooperatibak

MERKATARIA SOZIETATEAK OHARRAK*
ESKAERA 2
KIDEEN NANa

 

KONPROMISOAK 2
ERATZEAREN ESKRITURA PUBLIKOAREN KOPIA ETA ESTATUTUAK

 

ESTATUTUETAN ALDAKETARIK EZ EGOTEAREN AITORPENA
(AFAn kopia eguneratua egoten bada)
3
BAZKIDEEN ZERRENDA IZENDUNA, PARTAIDETZA EHUNEKOAZ 2
ZUZENDARITZA KONTSEILUAREN OSAERA 2

- ERABAKIA, DIOENA TITULUEN ESKUALDAKETA EGONEZ GERO, TNN-EN ESKU GERATUKO DELA BAZKIDEEN % 50 ETA KAPITAL SOZIALAREN % 50

- ORDEZKARITZAREN ERABAKIAREN EGIAZTAGIRIA

- INBERTSIOAK EGITEAREN ERABAKIAREN EGIAZTAGIRIA

2
GIZARTE SEGURANTZAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA 1
OGASUNAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA 1
KIDEEN LAN BIZITZAREN TXOSTENA 1
KIDEEN PFEZ-AREN KOPIA 1
HIRUGARRENEN FITXA
- (Lehenago ez bada jaso AFAren dirulaguntzarik)

2

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAREN KOPIA 3
BAZKIDE LANGILEEN 10T AGIRIA

3

KIDEEN GAITASUN PROFESIONALAREN EGIAZTAGIRIAK.
Gizarte Segurantzan 2 urte baino gehiago besteren konturako nekazaritza jardueragatik.

Nekazaritza arloan 150 ordu baino gehiagoko ikastaroak egin izanaren egiaztagiria.

Titulazio akademikoa

(Ez da beharrezkoa izango dokumentaziorik aurkeztea, baldin eta Gizarte Segurantzan 2 urte baino gehiago egonez gero nekazaritza jardueragatik, 6.1 laguntzaren onuraduna izanez gero, edo 41 urte baino gehiagoko nekazari berria izanez gero. Azken bi kasu horietan, hura eskuratzearen konpromisoa egongo da)

3
IKASTAROETARA JOAN IZANAREN EGIAZTAGIRIA
Eskaera egin aurretik zentro homologatuetan nekazaritza arloko ikastaroak, gutxienez 40 ordu metatukoak, egin izana egiaztatzen duen agiria.
3
NEKAZARITZA ARLOTIK KANPOKO ORDUEN EGIAZTAGIRIA
- (nekazaritzakoak ez diren jarduerak dituzten kideek baino ez)
2
LEHENTASUNEZKO USTIATEGIAREN EGIAZTAGIRIA 1
KALITATE PROGRAMEN ERREGISTROETAN IZENA EMATEA 1
NEKAZARITZA ETA INGURUMEN NEURRIAN EGOTEAREN EGIAZTAGIRIA 1
NPB-AREN AITORPENA
- (> 10 HA UREZTATZEKO)
1
URTEKO FAKTURAZIOAREN FROGAGIRIA (zuzeneko salmenta baino ez: zirkuitu laburrak) 3
KOOPERATIBAREN EDO NEKAZARITZA EKOIZLEEN TALDEAREN BIDEZ MERKATURATZEAREN EGIAZTAGIRIA 3
USTIATEGIAN BESTEREN KONTURA ZENBAT LANGILEK LAN EGITEN DUTEN JASOTZEN DUEN ZERRENDA - (GIZARTE SEGURANTZAKO LANGILEEN ZERRENDA) 3
Euskal AUTONOMIA ERKIDEGOKO KOOPERATIBEN ERREGISTROAN IZENA EMATEKO AGIRIA (kooperatiben kasuan)  

 

* Oharren legenda

(1)”BAI” markatu baduzu baimenen laukietan, ez da beharrezkoa aurkeztea (2) Dokumentu editagarria estekatik eskura daiteke. Eskabideari erantsi behar zaizkio (3 ) Hala badagokio. Dokumentu editagarria

 

IZAPIDETU