Aurkeztu beharreko dokumentazioa - NMEK

NMEK OHARRAK*

GIZARTE SEGURANTZAKO DIRUZAINTZA OROKORRAREKIN EGUNEAN EGOTEAREN ZIURTAGIRIA

1

OGASUNAREKIN EGUNEAN EGOTEAREN ZIURTAGIRIA

(egoitza fiskala EAEtik kanpo izanez gero, aurkeztu egin beharko da)

1
NEKAZARITZAKO GIZARTE SEGURANTZAN ALTAZ EGOTEAREN ZIURTAGIRIA 1
LAN BIZITZAREN TXOSTENA 1
NEKAZARITZAKO JARDUERATIK KANPO LAN EGINDAKO ORDUEN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 2

INBERTSIO-PLANA ETA BIDERAGARRITASUN-IKERKETA
(inbertsioak, bere osotasunean, 250.000 € gainditzen badituzte)

3

HIRUGARRENEN FITXA

(AFAk aurretik beste dirulaguntzarik jaso ez badu edo kontua aldatu nahi badu)

2

TREBAKUNTZA EDO GAITASUN PROFESIONALA:

  • Nekazaritza arloko kurtsoetan 200 ordu baino gehiago izatearen akreditazioa.
  • Nekazaritza arloan titulazio akademikoa (gutxienez bigarren mailako lanbide-heziketa)
  • Nekazaritza arloan erdi edo goi-zikloko formakuntza

Ez da aurkeztu behar hurrengo kasuetan:

  • Nekazaritzako Gizarte Segurantzan urte 2 baino gehiago baditu.
  • 6.1 neurrian edo 6961.1 interbentzioan badago (lortzeko konpromisoa).
  • Nekazaritza sektorean sartzen den pertsona (lortzeko konpromisoa).

3

PFEZ KOPIA 1

ERAKETAREN ESKRITURA PUBLIKOA

(AFAn ez badago kopia eguneraturik)

 
ARTEZKARITZA KONTSEILUAREN OSAERAREN ZIURTAGIRIA, ORDEZKARITZA BAIMENA ETA BATZARRAREN ERABAKIAK, HIRUGARRENENTZAT LANAK FAKTURAZIOAREN %40 BAINO GUTXIAGO IZATEA, INBERTSIOAREN %20 AURREZ JARTZEA 2
EAE-KO KOOPERATIBEN ERREGISTROAN INSKRIBATUTA EGOTEAREN ZIURTAGIRIA 3

BAZKIDEEN IZEN ZERRENDA, PARTAIDETZA %AREKIN

 

 

*Oharren legenda

(1) Aurka eginez gero, aurkeztu beharko du.

(2) AFAren webgunean eskuragarri dagoen dokumentu editagarria. Dokumentua bete eta eskaerarekin aurkeztu behar da.

(3) Egoki den kasuetan.