Aurkeztu beharreko dokumentazioa - Sozietate zibila, ondasun erkidegoa edo jaraunspen erkidegoa

SOZIETATE ZIBILAK, OE ETA JARAUNSPENERKIDEGOAK OHARRAK*
ESKAERA

2

KONPROMISOAK 2
KIDEEN NAN-A

 

ERATZEAREN ESKRITURA PUBLIKOAREN KOPIA ETA ESTATUTUAK
- (AFAn ez badago kopia eguneraturik)
3
ESTATUTUETAN ALDAKETARIK EZ EGOTEAREN AITORPENA
(AFAn kopia eguneratua egoten bada)
2
INDIBISIO ITUNA, 6 URTEKOA, JARAUNSPEN ERKIDEGOETARAKO 2
INDIBISIO ITUNA, 6 URTEKOA, ONDASUN ERKIDEGOETARAKO 2
BAZKIDEEN ZERRENDA IZENDUNA, PARTAIDETZA EHUNEKOAZ 2
GIZARTE SEGURANTZAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA 1
OGASUNAREKIKO BETEBEHARRAK BETETA IZATEAREN EGIAZTAGIRIA EDO BAIMENA 1
KIDEEN LAN BIZITZAREN TXOSTENA 1
KIDEEN PFEZ-AREN KOPIA 1
HIRUGARRENEN FITXA
- (Lehenago ez bada jaso AFAren dirulaguntzarik)
2
KIDEEN GAITASUN PROFESIONALAREN EGIAZTAGIRIAK.
   Gizarte Segurantzan 2 urte baino gehiago besteren konturako nekazaritza jardueragatik. Nekazaritza arloan 150 ordu baino gehiagoko ikastaroak egin izanaren egiaztagiria.
    Titulazio akademikoa
- (Ez da beharrezkoa izango dokumentaziorik aurkeztea, baldin eta Gizarte Segurantzan 2 urte baino gehiago egonez gero nekazaritza jardueragatik, 6.1 laguntzaren onuraduna izanez gero, edo 41 urte baino gehiagoko nekazari berria izanez gero. Azken bi kasu horietan, hura eskuratzearen konpromisoa egongo da)
3
IKASTAROETARA JOAN IZANAREN EGIAZTAGIRIA
-Eskaera egin aurretik zentro homologatuetan nekazaritza arloko ikastaroak, gutxienez 40 ordu metatukoak, egin izana egiaztatzen duen agiria, kide bakoitzarentzat
3
NEKAZARITZA ARLOTIK KANPOKO ORDUEN EGIAZTAGIRIA
(nekazaritzakoak ez diren jarduerak dituzten kideek baino ez)

2

LEHENTASUNEZKO USTIATEGIAREN EGIAZTAGIRIA 1
KALITATE PROGRAMEN ERREGISTROETAN IZENA EMATEA 1
NEKAZARITZA ETA INGURUMEN NEURRIAN EGOTEAREN EGIAZTAGIRIA 1
NPB-AREN AITORPENA
- (> 10 HA UREZTATZEKO)
1
URTEKO FAKTURAZIOAREN FROGAGIRIA
(Zuzeneko salmenta baino ez: zirkuitu laburrak)
3
KOOPERATIBAREN EDO NEKAZARITZA EKOIZLEEN TALDEAREN BIDEZ MERKATURATZEAREN EGIAZTAGIRIA 3
USTIATEGIAN BESTEREN KONTURA ZENBAT LANGILEK LAN EGITEN DUTEN JASOTZEN DUEN ZERRENDA
- (GIZARTE SEGURANTZAKO LANGILEEN ZERRENDA)
3

 

* Oharren legenda

 (1)”BAI” markatu baduzu baimenen laukietan, ez da beharrezkoa aurkeztea

(2) Dokumentu editagarria estekatik eskura daiteke. Eskabideari erantsi behar zaizkio

(3 ) Hala badagokio. Dokumentu editagarria

 

IZAPIDETU