Berrikuntzak 2020ko sozietateen gaineko zergan

Jarraian sozietateen gaineko zergaren arauen berrikuntzetako batzuk laburbiltzen dira, zeinak ondorioak izango baitituzte 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietan.

Laburpen hau aldaketen berri zabaltzeko besterik ez da; beraz, hoberena arauen testu horiek osorik irakurtzea litzateke.

 


 

25/2019 Foru Araua, abenduaren 20koa, 2020rako zerga neurriei buruzkoa

 


 

6/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, maiatzaren , COVID-19arekin lotutako zerga neurriei buruzkoa

 • 12 hilabetez luzatu da obra gauzatzeko kontratu baten bidez enkargaturiko eta amortizazio askatasuna edo amortizazio azeleratua duten ibilgetu elementuak (37/2013 Foru Arauaren 21. artikuluko 1. apartatuko b letran eta 2. apartatua) apartatua eta 2. apartatua) eskura jartzeko epea (12 hilabetekoa).Urtebetez luzatu dira 37/2013 Foru Arauaren 36.1 eta 38.1 artikuluetan aurreikusitako berrinbertitzeko epeak (3 urtekoa).

 • 6 hilabetez luzatu da berrinbertsioari atxikitako ondasunak birjartzeko epea (3 hilabetekoa), 37/2013 Foru Arauaren 36.4 artikuluan adierazia (2020ko martxoaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitarteko epemugetarako).
 • Urtebetez luzatu da higiezinak errentan emateko jarduera kualifikatua duten erakundeek duten berrinbertitzeko epea (5 urtekoa), 37/2013 Foru Arauaren 116.5 artikuluan adierazia.
 • Urtebetez luzatu da ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezirako zuzkitutako zenbatekoak gauzatzeko epea (3 urtekoa), 37/2013 Foru Arauaren 53.2 artikuluan aurreikusia.
 • Ikerketa eta garapenaren eta berrikuntza teknologikoko proiektuetako parte-hartzea arautzen duen 64 bis artikuluaren ondorioetarako:
  • Luzatu egin da horrelako proiektuak finantzatzeko kontratuak formalizatzeko epea (3 hilabetekoa), baldin eta proiektua gauzatzen hasi ondoren formalizatu badira (txostena aldez aurretik eskatuta eta aurkezteko epea amaitu ez bada); hala, kontratua gauzatzen hasi eta lehenengo 9 hilabeteetan sinatuta egon ahal izango dira kontratuak, edo 2020ko lehen 9 hilabeteetan, hasita dauden urte anitzeko proiektuen kasuan.
  • Baimenduta dago 2020an aribidean dauden finantzaketa kontratuak aldatzea, ordainketen, gastuen eta inbertsioen egutegia birdoitzeko; aldaketa Ogasunari jakinarazi beharko zaio.
  • Salbuespen gisa, baimenduta dago 2020ko ekitaldiko lehen 9 hilabeteetan mota horretako kontratuetan finantzatzailearen lekuan subrogatzea.
 • 6 hilabetez luzatu da zenbait kenkari aplikatzeko birjartzeko epea (3 hilabetekoa), 37/2013 Foru Arauaren 67.5 artikuluan adierazia (2020ko martxoaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitarteko epemugetarako).
 • Zergaldi batez luzatu da 37/2013 Foru Arauak mozkinak berdintzeko erreserba bereziari buruz 52.2 artikuluan adierazitako zerga oinarria handitzeko epea (5 urtekoa).

 


 

7/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, ekainaren 2koa, COVID-19arekin lotutako zerga neurriena

 • Enplegua sortzeagatiko kenkariaren ondorioetarako, 37/2013 Foru Arauaren 66 artikuluan aurreikusia, kenkariaren muga 7.500 eurora igotzen da, eta 15.000 eurora lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboen kasuan.
 • Ezohiko amortizazio azeleratua ezartzen da ibilgetu materialeko elementu berrientzat, eraikin eta garraiobide jakin batzuentzat izan ezik, baldin eta 2020ko ekainaren 8tik 2020ko abenduaren 31ra bitartean eskuratu badira. Hemen sartzen dira enpresak berak eraikitako ibilgetu elementuak, bai eta 2020ko ekainaren 8tik 2020ko abenduaren 31ra bitartean sinatutako obra gauzatzeko kontratu bidez enkargatuak ere,  baldin eta 2020ko abenduaren 31ren ondorengo 12 hilabeteetan jartzen badira eskura.
 • %10eko kenkaria ezarri da garbiketa eta desinfekzio materialak eskuratzeko diru kopuruetan, eta lantokien, langileen eta erakundearen jarduera ekonomikoaren garapenarekin harremana duten pertsonen osasun segurtasuna bermatzeko beste elementu batzuk eskuratzeko kopuruetan. Kenkari horren gehieneko zenbateko kengarria 2.500 euro izango da, eta 37/2013 Foru Arauaren 67. artikuluko arau komunak aplikatuko zaizkio.
 • % 10eko, % 15eko eta % 20ko ezohiko kenkaria ezarri da , hurrenez hurren, 37/2013 Foru Arauaren 13. artikuluan mikroenpresatzat edo enpresa txiki edo ertaintzat hartzen diren enpresetako partaidetzak erosteko zenbatekoetan.
 • Zerga araubideak eta kenkariak eskuratzeko baldintzak betetze aldera, aldi baterako enplegu erregulazioko espediente batean (ERTE) dauden pertsonak beren zerbitzuak ematen zituzten enpresako langiletzat hartuko dira, espedienteak irauten duen bitartean.
 • 2020an birnegoziatu edo sinatutako finantza errentamenduko kontratuek 37/2013 Foru Arauaren 18. artikuluan ezarritako araubidea aplikatu ahalko dute, nahiz eta ondasunaren kostua berreskuratzeko finantza errentamenduko kuotak lehengoan jarraitzen ez badute edo kontratu aldian gora egin.
 • Sozietateen gaineko zergaren zergadunek lehentasunezkotzat hartutako jardueretara bideratutako zenbatekoen % 23 kendu ahal izango dute kuota likidotik, baita publizitate babeseko kontratuen ondorioz ere.

 

Azalpen oharra: 7/2020 ZPADan hartutako neurriak, mikroenpresentzako eta enpresa txikientzako zerga oinarri negatiboen konpentsazioaren mugak ezabatzeari eta mikroenpresentzako hobaria % 15era igotzeari buruzkoak, 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietan baino ez ziren izan aplikagarri.

Ondorioz, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako, zerga oinarri negatiboak 37/2013 Foru Arauaren 55. artikuluan ezarritako mugekin aplikatuko dira. Horrez gain,  % 10ekoa da mikroenpresei aplika dakiekeen 37/2013 Foru Arauaren 32.4 artikuluko hobaria.

 


 

29/2020 Foru Dekretua, irailaren 15koa, 2020rako lehentasunezko mezenasgo jarduerak onesteari buruzkoa

Foru Dekretu honen bidez, Mezenasgoari buruzko 16/2004 Foru Arauaren 29. artikuluan ezarritako aurreikuspena garatzen da,  2020an hainbat arlotan izango diren  lehentasunezko jarduerak adierazten baitira (gizarte zerbitzuak, ingurumena, teknologia, kultura eta kirol garapena,  enpresen gizarte erantzukizuna, euskararen sustapena eta interes orokorreko beste helburu batzuk).

29/2020 Foru Dekretuak 2020rako  lehentasunezko jarduera gisa mantentzen du apirilaren 7ko 180/2020 Erabakiaren bidez adierazitako jarduera, hau da, Arabako Foru Aldundiari diru kopuruak ematea ondoren izaera publikoko zerbitzu soziosanitarioetan erabil daitezen, Araban COVID-19aren osasun krisiari aurre egiteko.

Mezenasgo jardueren esparru horretan bertan, Ogasun Zuzendaritzaren urriaren 20ko 6/2020 Instrukzioaren bidez ezartzen da 16/2004 Foru Arauaren 21. artikulutik 24. artikulura bitartean aurreikusitako zerga onurak aplikatuko zaizkiela COVID-19aren aurkako borrokan laguntzeko xedez Osakidetzaren alde egin diren opariei, dohaintzei, ekarpenei eta doako zerbitzu emateei.

 


 

12/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, urriaren 6koa, COVID-19arekin lotutako zerga neurri gehigarriei buruzkoa

37/2013 Foru Arauaren 66. Artikuluak aurreikusitako enplegua sortzeagatiko kenkariaren ondorioetarako:

 • Epea (2 hilabetekoa) 4 hilabetez luzatzea, langile berriak kontratatzen badira, arauan ezarritako mantentze aldia amaitu baino lehen lan harremana iraungita izango luketen langileen kontratazioan lehendik sortutako kenkariak finkatzeko.

 • 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko aldian, ulertuko da betetzat jotzen dela 66. artikuluan aurreikusitako baldintza, kenkarirako eskubidea sortu duen langilearen soldata mantentzeari edo igotzeari buruzkoa.

 


 

2/2021 Foru Araua, urtarrilaren 29koa, zerga neurriei buruzkoa

Foru arau honen bidez, halaber, aldaketak egiten dira 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldiei aplikatu beharreko araudian.

Enpresa berregituraketen arloan, besteak beste, honako berrikuntza hauek ezarri dira: zatiketen araubidea aldatzea eta, jardueraren adarra eskualdatuz gero, eskualdatutako jarduera adarrak sortutako zerga oinarri negatiboak erakunde eskuratzaileari eskualdatzeko aukera.

Ikerketa eta garapen edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzeagatik 64 bis artikuluan aurreikusitako kenkariari dagokionez: 

 • Mikroenpresa edo enpresa txiki diren garapen enpresek ez dute "erakunde berritzaile" kalifikazioa behar.

 • Jarritako eta jasotako diru kopuruetarako ezarritako 200.000 euroko mugak berrikusi dira: ez da inolako gehieneko mugarik ezarri finantzatzailearen ekarpenetarako, eta garapen erakundea gehienez 1.000.000 eurorekin finantza daiteke proiektu bakoitzeko.

 • Aldaketa horiek honako proiektu hauei aplikatuko zaizkie:

  • 2020an hasitakoak.
  • 2021ean hasitakoak, finantzaketa kontratua 2020an formalizatu bada
  • 2020an hasitakoak, kontratua 6/2020 ZPADn ezarritako baldintzetan aldatzen den kasuetan.

 


 

13/2021 Foru Araua, apirilaren 21ekoa, tresna teknologikoak erabili beharra ezartzen duena (TicketBAI)

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2020an, 2021ean, 2022an eta 2023an egindako inbertsio eta gastuen % 30eko kenkaria ezarri da kuota osoan, inbertsio eta gastu horiek honako hauek bermatuko dituen sistema informatiko berri bat ezartzeko egin badira: ondasun emateak eta zerbitzu emateak dokumentatzen dituzten fitxategien osotasuna, kontserbazioa, trazabilitatea, bortxaezintasuna eta bidalketa.

Kenkariaren oinarria ezingo da izan 5.000 eurotik gorakoa edo 2019an amaitutako azken zergaldiko negozio zifraren (INCN) zenbateko garbiaren %1 baino handiagoa.

NKZGen %1  500 eurotik beherakoa denean, kenkariaren oinarria honako bi hauetatik txikiena izango da: inbertsio eta gastu pizgarrien zenbatekoa edo 500 euroko zenbatekoa.

Inbertsioek eta gastuek zergaldi bat baino gehiago hartzen badute, gehieneko muga bakarra izango da guztientzat.

Kenkari hori % 60ra igoko da (eta muga 500 eurotik 1.500 eurora) TicketBAIren betebehar hori 2022ko urtarrilaren 1etik aldez aurretik borondatez betzen duten zergadunentzat; nahiz eta, jarduera sektoreen araberako ezarpen egutegiaren arabera, betebehar hori geroago eskatu ahal izango zitzaien.

 


 

Foru Gobernu Kontseiluaren 5/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 8koa. Kooperatiben zerga araubidean eta sozietateen gaineko zergan eragina duten zerga neurriak onestea

Kooperatiben hezkuntza eta sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpena Zerga Premiazko Araugintzako Dekretu honetan ezarritako helburuetara aplikatzeak ez du ekarriko ekitaldiko diru sarreratzat hartzea, eta ez du fiskalki babestutako kooperatibaren izaera galtzea ekarriko.

Arabako foru araudiari lotutako erakundeen sozietateen gaineko zergaren autolikidazioak, sortzapena 2020ko abenduaren 31n izan dutenak, 2021eko uztailaren 1etik 2021eko uztailaren 30era bitarteko epean aurkeztuko dira.