Karga tasak

Orientazio gisako laburpena denez gero, gomendatzen dugu osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta sozietateen gaineko zergako araubide berezien inguruan onetsitako legeriaren artikulu egokiak.

Eguneratze eguna: 2020ko apirilaren 1a.

Kenkariak

Orientazio gisako laburpena denez gero, gomendatzen dugu osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.

6/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren 10. artikuluaren bitartez, luzatu egiten dira (mugaeguna 2020an bada) honako epe hauek: ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezia gauzatzekoa, mozkinak nibelatzeko erreserba bereziari dagokion zerga oinarria integratzekoa, eta ikerketa eta garapeneko proiektuetan edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzeagatiko finantzaketa kontratuak formalizatzekoa.

Eguneratze eguna: 2020ko ekainaren 8a.

Ordainketa zatikatuak

Ereduak: 203 (banakako araubidea) eta 223 (zerga baterakuntzako araubidea).

Epea: urriaren 1etik 25era

Aurkezpena: “Zerga ereduak” izeneko laguntza programaren bidez egindako ereduaren bidalketa telematikoa, egoitza elektronikoa dela bide.

Araudia: 37/2013 Foru Arauaren 130. bis artikulua.

Ez dira aurkeztu beharko 203 eta 223 ereduak, dagokien aldian ordainketa zatikatu moduan inolako diru sarrerarik egin behar ez den kasuetan

Informazio gehiago

2020an ordainketa zatikatua

Ereduak: 203 (banakako araubidea) eta 223 (zerga baterakuntzako araubidea).

Epea: urriaren 1etik 25era.

Aurkezpena: Aplikatzeko den araudiaren arabera eskumena duen administrazioaren laguntza programaren bidez egindako eredua telematikoki bidaltzea, egoitza elektronikoa dela bide.

Araudia: 11/2013 Foru Arauaren eta 2/2014 Foru Arauaren 130. bis artikulua.

Ez dira aurkeztu beharko 203 eta 223 ereduak, dagokien aldian ordainketa zatikatu moduan inolako diru sarrerarik egin behar ez den kasuetan.

Informazio gehiago

Ordainketa zatikatua 2020an Bizkaian: ikus 7/2020 Araugintzako Foru Dekretua

Ordainketa zatikatua 2020an Gipuzkoan: ikus 5/2020 Foru Dekretu-Araua

Ereduak: 202 (banakako araubidea) eta 222 (zerga baterakuntzako araubidea).

Epeak apirilaren, urriaren eta abenduaren 1etik 20ra

Aurkezpena: autolikidazio telematikoa online, egoitza elektronikoa dela medio.

Araudia: Ekonomia ituna onetsi zuen 12/2002 Legearen 17.2 artikulua.

Ordaintzeko kuotarik ateratzen ez bada, aitorpen nulua aurkeztuko da beti.

Informazio gehiago

Irabazteko xederik gabeko entitateak

Sozietateen zergari buruzko 37/2013 Foru Arauan jasotzen den araudia aplikatzekoa zaien entitateek zerga horri dagozkion aitorpenak aurkeztuko dituzte, non eta ez dituzten betetzen honako hiru baldintza hauek guztiak (126.3 artikulua):

  1.  Urteko sarrerak guztira ezin dira izan 100.000 euro baino gehiago.
  2.  Errenta salbuetsi gabe eta atxikipen pekoei dagozkien errentak ez izatea urtean 2.000 euro baino gehiago.
  3.  Eskuratzen dituzten errenta salbuetsi gabe guztiei aplikatu behar zaie atxikipena.

Partez salbuetsita dauden entitateen salbuespenak ez ditu hartuko bere barnean, inolaz ere ez, ustiapen ekonomikoen etekinak, ez ondarearen ondoriozko errentak, ez eta ondare eskualdaketa batzuetan eskuratutako errenta jakin batzuk ere (37/203 FA-aren 38. art.).

Mota horretako entitateek nahitaez aitortu behar dituzte errenta guztiak, salbuetsiak nahiz salbuetsi gabeak, hargatik eragotzi gabe zerga oinarrian bidezkoak diren doiketak egitea.

 

16/2004 Foru Arauak jasotzen duen zerga araubidea hautatu duten entitateek (16/2004 Foru Araua, irabazteko asmorik gabeko entitateen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa) beti aurkeztu beharko dute sozietateen gaineko zergari buruzko aitorpena.

Onura publikoko fundazio eta elkarteak, eta orobat horien federazioa eta elkarteak, interes orokorreko helburuak izanik dagokion erregistroan izena emanda badaude eta 16/2004 Foru Arauaren 5. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Aukera hori egiteko, nahitaez bete behar da telematikoki 036 zentsu ereduan dagokion atala.

Zerga araubide berezia aplikatuko da aukera egiteko komunikazioa aurkeztu ostean amaitzen den zergaldian eta hurrengoetan, entitateak araubideari uko egiten ez dion artean.

16/2004 Foru Arauan ezarritako zerga araubidea hautatzen duten entitateek nahitaez aitortu behar dituzte beren errenta guztiak sozietateen gaineko zergari dagokion aitorpenean, salbuetsiak zein salbuetsi gabeak.

16/2004 Foru Araua, irabazteko xederik gabeko entitateen zerga araubidearena eta mezenasgorako zerga pizgarriena.

60/2004 Foru Dekretua, haren erregelamendua onartzen duena.