Karga tasak

Orientazio gisako laburpena denez gero, gomendatzen dugu osorik irakurtzea uztailaren 5eko 24/1996 Foru Arauaren eta hura 2013ko ekitaldira arte garatzen duten arauen artikulu egokiak. 2014ko urtarrilaren batean hasitako zergaldietarako, gomendatzen da osorik irakurtzea abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.

2018ko maiatzaren 9an eguneratu zen orrialde honen edukia

Kenkariak

Orientazio gisako laburpena denez gero, gomendatzen dugu osorik irakurtzea uztailaren 5eko 24/1996 Foru Arauaren eta hura 2013ko ekitaldira arte garatzen duten arauen artikulu egokiak. 2014ko urtarrilaren batean hasitako zergaldietarako, gomendatzen da osorik irakurtzea abenduaren 13ko 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.

2018ko maiatzaren 9an eguneratu zen orrialde honen edukia.

Ordainketa zatikatuak

Ereduak: 203 (banakako araubidea) eta 223 (zerga baterakuntzako araubidea).

Epea: urriaren 1etik 25era

Aurkezpena: “Zerga ereduak” izeneko laguntza programaren bidez egindako ereduaren bidalketa telematikoa, egoitza elektronikoa dela bide.

Araudia: 37/2013 Foru Arauaren 130. bis artikulua.

Informazio gehiago

Izapidetu 

Ereduak: 203 (banakako araubidea) eta 223 (zerga baterakuntzako araubidea).

Epea: urriaren 1etik 25era.

Aurkezpena: Aplikatzeko den araudiaren arabera eskumena duen administrazioaren laguntza programaren bidez egindako eredua telematikoki bidaltzea, egoitza elektronikoa dela bide.

Araudia: 11/2013 Foru Arauaren eta 2/2014 Foru Arauaren 130. bis artikulua.

Informazio gehiago

Izapidetu 

Ereduak: 202 (banakako araubidea) eta 222 (zerga baterakuntzako araubidea).

Epea: aplikatzeko den araudian ezarritakoak.

Aurkezpena: autolikidazio telematikoa online, egoitza elektronikoa dela medio.

Araudia: Ekonomia ituna onetsi zuen 12/2002 Legearen 17.2 artikulua.

Informazio gehiago

Izapidetu 

Irabazteko xederik gabeko entitateak

Sozietateen zergari buruzko 37/2013 Foru Arauan jasotzen den araudia aplikatzekoa zaien entitateek zerga horri dagozkion aitorpenak aurkeztuko dituzte, non eta ez dituzten betetzen honako hiru baldintza hauek guztiak (126.3 artikulua):

  1.  Urteko sarrerak guztira ezin dira izan 100.000 euro baino gehiago.
  2.  Errenta salbuetsi gabe eta atxikipen pekoei dagozkien errentak ez izatea urtean 2.000 euro baino gehiago.
  3.  Eskuratzen dituzten errenta salbuetsi gabe guztiei aplikatu behar zaie atxikipena.

Partez salbuetsita dauden entitateen salbuespenak ez ditu hartuko bere barnean, inolaz ere ez, ustiapen ekonomikoen etekinak, ez ondarearen ondoriozko errentak, ez eta ondare eskualdaketa batzuetan eskuratutako errenta jakin batzuk ere (37/203 FA-aren 38. art.).

Mota horretako entitateek nahitaez aitortu behar dituzte errenta guztiak, salbuetsiak nahiz salbuetsi gabeak, hargatik eragotzi gabe zerga oinarrian bidezkoak diren doiketak egitea.

 

16/2004 Foru Arauak jasotzen duen zerga araubidea hautatu duten entitateek (16/2004 Foru Araua, irabazteko asmorik gabeko entitateen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa) beti aurkeztu beharko dute sozietateen gaineko zergari buruzko aitorpena.

Onura publikoko fundazio eta elkarteak, eta orobat horien federazioa eta elkarteak, interes orokorreko helburuak izanik dagokion erregistroan izena emanda badaude eta 16/2004 Foru Arauaren 5. artikuluan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

Aukera hori egiteko, nahitaez bete behar da telematikoki 036 zentsu ereduan dagokion atala.

Zerga araubide berezia aplikatuko da aukera egiteko komunikazioa aurkeztu ostean amaitzen den zergaldian eta hurrengoetan, entitateak araubideari uko egiten ez dion artean.

16/2004 Foru Arauan ezarritako zerga araubidea hautatzen duten entitateek nahitaez aitortu behar dituzte beren errenta guztiak sozietateen gaineko zergari dagokion aitorpenean, salbuetsiak zein salbuetsi gabeak.

16/2004 Foru Araua, irabazteko xederik gabeko entitateen zerga araubidearena eta mezenasgorako zerga pizgarriena.

60/2004 Foru Dekretua, haren erregelamendua onartzen duena.