Sozietateen gaineko zerga - 2019ko kanpaina

Arabako araudipeko zerga entitate eta taldeek sozietateen gaineko zergaren aitorpena (200 edo 220 eredua) zerga ereduen laguntza programaren bitartez egingo dute.

Gainerako zerga entitate eta taldeek zeinek berari dagokion administrazioak onartutako informatika programen bitartez egingo dute sozietateen gaineko zergaren aitorpena (200 edo 220 eredua).

Sozietateen gaineko zergaren aitorpen guztiak telematikoki aurkeztuko dira, egoitza elektronikoaren bitartez.

Sozietateen gaineko zergaren aitorpen guztiak, bide telematikoz bidaliko dira ezinbestez  EGOITZA ELEKTRONIKOAREN bidez:

  • araba.eus  - Egoitza Elektronikoa - Banakako aitorpenen aurkezpena - Ziurtagiri digitalaren bidez identifikatzea - Sortu eta bidali - Aitorpenak sortu eta bidali.
    • "Eredua sortu" aukera erabiliko dute Nafarroako araudiaren peko zerga erakunde eta taldeek.
    • "Eredua bidali aukera erabiliko dute gainerako zerga erakunde eta taldeek.
  • Aitorpena egiteko erabilitako "Zerga ereduak" laguntza programaren bidez bidali ahal izango dituzte fitxategiak Arabako araudiaren peko zerga erakunde eta taldeek.

Aitorpenari eransten zaion dokumentazio osagarria bide telematikoz ere aurkeztu beharko da.

Informazio gehiagorako, aitorpenak aurkezteko baldintza orokorrak kontsultatu.

 

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

16/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzkoa

17/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, nekazaritzarekin erlazioa duten zerga-neurriei buruzkoa

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Irabazteko xederik gabeko Erakundeen eta Mezenasgorako Zerga pizgarrien zerga araubideari buruzkoa

60/2004 Foru Dekretua, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da

 

2019ko BERRITASUNAK: 

2/2018 Foru Araua, martxoaren 7koa, Arabako zerga-sistemako hainbat arau eta zerga aldatzekoa

22/2019 Foru Araua, abenduaren 13koa, zerga neurriena

Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 2koa. Onestea COVID-19arekin lotura duten eta sozietateen gaineko zergari eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari eragiten dieten premiazko neurriak

Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2019 Foru Dekretua, urtarrilaren 15ekoa. Onestea alda dadila Kontseiluaren abuztuaren 1eko 41/2014 Foru Dekretua, sozietateen zergaren arautegia onetsi zuena

Foru Gobernu Kontseiluaren 4/2019 Foru Dekretua, urtarrilaren 29koa. Onestea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak

Foru Gobernu Kontseiluaren 27/2019 Foru Dekretua, maiatzaren 7koa. Onestea interes orokorreko 2019rako xedeen eremuko lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrenda, bat etorriz Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidearen eta mezenasgorako zerga pizgarrien uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak ezarritakoarekin

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 290/2020 Foru Agindua, ekainaren 18koa. Onespena ematea 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta establezimendu iraunkorren eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeen ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren autolikidazioa egiteko aurkeztu behar diren 200 eta 220 ereduei eta eredu horiek telematikoki aurkezteko baldintza orokorrei

 

INGURUMENA: 

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena
 
 

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.