Sozietateen gaineko zerga - 2018ko kanpaina

Arabako araudipeko zerga entitate eta taldeek sozietateen gaineko zergaren aitorpena (200 edo 220 eredua) zerga ereduen laguntza programaren bitartez egingo dute.

Gainerako zerga entitate eta taldeek zeinek berari dagokion administrazioak onartutako informatika programen bitartez egingo dute sozietateen gaineko zergaren aitorpena (200 edo 220 eredua).

Sozietateen gaineko zergaren aitorpen guztiak telematikoki aurkeztuko dira, egoitza elektronikoaren bitartez.

Arabakoaz bestelako araudiaren peko zerga erakunde edo taldeei dagozkien fitxategiek ez dute behar bihurgailurik, bide telematikoak erabiliz aurkezteko.

Sozietateen gaineko zergaren aitorpen guztiak, bide telematikoz bidaliko dira ezinbestez. 

Arabakoaz bestelako araudiaren peko zerga erakunde edo taldeei dagozkien fitxategiek EZ dute behar BIHURGAILURIK, bide telematikoak erabiliz aurkezteko.


AITORPENEN AURKEZPENA, PROZEDURA LABURTUA

1. Egoitza Elektronikorako sarrera - Banakako aitorpenen aurkezpena - Izapidetu online - Ziurtagiri digitalaren bidez identifikatzea - Sortu eta bidali-Aitorpenak sortu eta bidali.

2.a. "Eredua sortu" aukera erabiliko dute Nafarroako araudiaren peko zerga erakunde eta taldeek.

2.b. "Eredua bidali (fitxategia bidali)" aukera erabiliko dute gainerako zerga erakunde eta taldeek.

Aitorpena egiteko erabilitako "Zerga ereduak" laguntza programaren bidez bidali ahal izango dituzte fitxategiak Arabako araudiaren peko zerga erakunde eta taldeek.

Aitorpenari eransten zaion dokumentazio osagarria bide telematikoz ere aurkeztu beharko da.

Informazio gehiagorako, aitorpenak aurkezteko baldintza orokorrak kontsultatu.

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.

Arau horiek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako aplikatzeko dira, eta web-orrian eguneratuta daude.

 

2018ko BERRITASUNAK: 

2/2018 Foru Araua, martxoaren 7koa, Arabako zerga-sistemako hainbat arau eta zerga aldatzekoa.

Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2018 Zerga premiazko araugintzako dekretua, urriaren 23koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoko zerga araudia abenduaren 28ko 10/2017 Legeak ekonomia itunean sartutako aldaketetara egokitzea.

Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2018, urtarrilaren 16koa. Onartzea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak.

2018an berritutako arauen laburpena

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

Foru Gobernu Kontseiluaren 34/2018 Foru Dekretua, uztailaren 10ekoa. Lehentasunezko mezenasgo jarduerak finkatzea 2018rako.

Foru Gobernu Kontseiluaren 61/2018 Foru Dekretua, abenduaren 11koa. Onespena ematea aldatzeari uztailaren 10eko 34/2018 Foru Dekretua, 2018rako lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena.

 

INGURUMENA: 

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen dueña.
 
 

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 222/2019 Foru Agindua, maiatzaren 6koa, eredu hauek onartzen dituena: establezimendu iraunkorrek eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeek 2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren gaineko zergaren autolikidazioak egiteko aurkeztu beharreko 200 eta 220 ereduak. Orobat, ereduok telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak ezartzen ditu.

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.