Sozietateen gaineko zerga

Arabako araudipeko zerga entitate eta taldeek sozietateen gaineko zergaren aitorpena (200 edo 220 eredua) zerga ereduen laguntza programaren bitartez egingo dute.

Gainerako zerga entitate eta taldeek zeinek berari dagokion administrazioak onartutako informatika programen bitartez egingo dute sozietateen gaineko zergaren aitorpena (200 edo 220 eredua).

Sozietateen gaineko zergaren aitorpen guztiak telematikoki aurkeztuko dira, egoitza elektronikoaren bitartez.

Estatuko araudia duten erakunde edo talde fiskalek aldez aurretik baliozkotu behar dute beren fitxategien formatua, foru ogasun honetan aurkezteko izapideak egiteko

Sozietateen gaineko zergaren aitorpen guztiak, bide telematikoz bidaliko dira ezinbestez  EGOITZA ELEKTRONIKOAREN bidez:

  • araba.eus  - Egoitza Elektronikoa - Banakako aitorpenen aurkezpena - Ziurtagiri digitalaren bidez identifikatzea - Sortu eta bidali - Aitorpenak sortu eta bidali.
    • "Eredua sortu" aukera erabiliko dute Nafarroako araudiaren peko zerga erakunde eta taldeek.
    • "Eredua bidali aukera erabiliko dute gainerako zerga erakunde eta taldeek.
  • Aitorpena egiteko erabilitako "Zerga ereduak" laguntza programaren bidez bidali ahal izango dituzte fitxategiak Arabako araudiaren peko zerga erakunde eta taldeek.

Aitorpenari eransten zaion dokumentazio osagarria bide telematikoz ere aurkeztu beharko da.

Informazio gehiagorako, aitorpenak aurkezteko baldintza orokorrak kontsultatu.

 

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

16/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzkoa

17/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, nekazaritzarekin erlazioa duten zerga-neurriei buruzkoa

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Irabazteko xederik gabeko Erakundeen eta Mezenasgorako Zerga pizgarrien zerga araubideari buruzkoa

60/2004 Foru Dekretua, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da

 

2020ko BERRITASUNAK: 

25/2019 Foru Araua, abenduaren 20koa, 2020. urterako zerga neurriei buruz

Foru Gobernu Kontseiluaren 59/2019 Foru Dekretua, abenduaren 27koa. Onestea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak

Foru Gobernu Kontseiluaren 180/2020 Erabakia, apirilaren 7koa. Onestea Arabako Foru Aldundiari COVID-19 dela-eta emandako zenbatekoen 2020rako lehentasunezko jardueraren adierazpena, hark izaera publikoko zerbitzu sozio-sanitarioetarako erabil ditzan

Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, maiatzaren 12koa. Onespena ematea COVID-19rekin lotutako zerga neurri berriak hartzeari

Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 2koa. Onestea COVID-19arekin lotura duten eta sozietateen gaineko zergari eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari eragiten dieten premiazko neurriak

Foru Gobernu Kontseiluaren 29/2020 Foru Dekretua, irailaren 15ekoa. Onespena ematea interes orokorreko 2020rako xedeen eremuko lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrendari, bat etorriz Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidearen eta mezenasgorako zerga pizgarrien uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak ezarritakoarekin

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, irailaren 22koa. Enpresa estrategikoen kaudimenari laguntzeko Funtsetik eratorritako eragiketei eta egintzei aplikagarri zaizkien zerga salbuespenak onestea

Foru Gobernu Kontseiluaren 12/2020 zerga premiazko araugintzako dekretua, urriaren 6koa. Onespena ematea COVID-19arekin lotutako premiazko zerga neurri gehigarriei, Arabako zerga sistema osatzen duten zerga jakin batzuetan

6/2020 Jarraibidea, urriaren 20koa, Ogasun Zuzendaritzarena, COVID-19aren aurkako borrokan laguntzeko Osakidetzaren alde egindako dohaintzen zerga tratamenduari aplikatu beharreko interpretazioa onesten duena

2/2021 Foru Araua, urtarrilaren 29koa, 2021. urterako zerga neurriei buruz

Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2021 zerga premiazko araugintzako Dekretua, otsailaren 2koa. Onespena ematea Kontseiluaren 2017ko maiatzaren 29ko 2017/952 (EB) Zuzentarauaren transposizioari, zeinaren bidez aldatzen baita 2016/1164 (EB) Zuzentaraua, hirugarren herrialdeekiko asimetria hibridoei dagokienez

13/2021 Foru Araua, apirilaren 21ekoa, tresna teknologikoak erabili beharra ezartzen duena

Foru Gobernu Kontseiluaren 5/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 8koa. Kooperatiben zerga araubidean eta sozietateen gaineko zergan eragina duten zerga neurriak onestea

 

INGURUMENA: 

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena
 
 

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua

Foru Gobernu Kontseiluaren 32/2020 Foru Dekretua, urriaren 6koa. Onespena ematea Arabako Foru Ogasunaren aurrean aitorpenak eta autolikidazioak telematikoki aurkezteko baldintza eta betekizun orokorrak arautzeari

603/2020 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuarena, zeinaren bidez ezartzen dira zergapeko pertsona eta erakunde jakin batzuek zerga eredu eta eskaerak modu telematikoan, Internet bidez, aurkezteko baldintza orokorrak

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 399/2021 Foru Agindua, ekainaren 21ekoa. Onespena ematea 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta establezimendu iraunkorren eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeen ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren autolikidazioa egiteko aurkeztu behar diren 200 eta 220 ereduei eta eredu horiek telematikoki aurkezteko baldintza orokorrei

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.