2019ko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

16/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzkoa

17/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, nekazaritzarekin erlazioa duten zerga-neurriei buruzkoa

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Irabazteko xederik gabeko Erakundeen eta Mezenasgorako Zerga pizgarrien zerga araubideari buruzkoa

60/2004 Foru Dekretua, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da

 

2019ko BERRITASUNAK: 

2/2018 Foru Araua, martxoaren 7koa, Arabako zerga-sistemako hainbat arau eta zerga aldatzekoa

22/2019 Foru Araua, abenduaren 13koa, zerga neurriena

Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 2koa. Onestea COVID-19arekin lotura duten eta sozietateen gaineko zergari eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari eragiten dieten premiazko neurriak

Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2019 Foru Dekretua, urtarrilaren 15ekoa. Onestea alda dadila Kontseiluaren abuztuaren 1eko 41/2014 Foru Dekretua, sozietateen zergaren arautegia onetsi zuena

Foru Gobernu Kontseiluaren 4/2019 Foru Dekretua, urtarrilaren 29koa. Onestea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak

Foru Gobernu Kontseiluaren 27/2019 Foru Dekretua, maiatzaren 7koa. Onestea interes orokorreko 2019rako xedeen eremuko lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrenda, bat etorriz Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidearen eta mezenasgorako zerga pizgarrien uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak ezarritakoarekin

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 290/2020 Foru Agindua, ekainaren 18koa. Onespena ematea 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta establezimendu iraunkorren eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeen ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren autolikidazioa egiteko aurkeztu behar diren 200 eta 220 ereduei eta eredu horiek telematikoki aurkezteko baldintza orokorrei

 

INGURUMENA: 

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena
 
 

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua

Jarraian sozietateen gaineko zergaren 37/2013 Foru Arauaren berrikuntzetako batzuk laburbiltzen dira, zeinak ondorioak izango baitituzte 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietan.

Laburpen hau aldaketen berri zabaltzeko besterik ez da; beraz, hoberena SZFAn aldatu diren artikuluak osorik irakurtzea litzateke.

Orain aipatuko diren SZFAren aldaketak Arabako zerga sistemako hainbat arau eta zerga aldatzen dituen martxoaren 7ko 2/2018 Foru Arauaren bidez egin dira:

 

32.4 artikulua: mikroenpresentzako konpentsazioa

 • 2019an hasitako ekitaldietan murriztu egingo da mikroenpresentzako zerga konpentsazioa, dimentsioaren zailtasunengatik, eta %15ekoa (2018an aplikatzekoa) izatetik %10ekoa izatera igaroko da.
 • Hala ere, 7/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren bidez, COVID-19 dela eta, 2019rako % 15eko portzentajea berrezarri da.

 

56.1 art.: karga tasak

 • 2019an hasitako ekitaldietan tasa orokorra %24 izatera igaroko da (%26koa izan zen 2018an).
 • Mikroenpresek eta enpresa txikiek % 20ko zerga tasa izango dute (%22koa izan zen 2018an)
 • Salbuespen partziala duten entitateek %19ko zerga tasa izango dute (%20koa izan zen 2018an).
 • Kreditu entitateen gaineko karga ez da aldatu eta lehengoan geratu da: % 28.

 

59. art.: gutxieneko tributazioa

 • Gutxieneko tributazioaren ehunekoak igo egin dira karga tasa murrizten den portzentaje puntu berberetan.
 • Gutxieneko tributazioaren tasa, oro har, zerga oinarriaren % 17 izango da (lehen % 15 zen). Mikroenpresa eta enpresa txikiena % 15 izango da (lehen % 13 zen).

 


 

Orain aipatuko diren SZFAren aldaketak Zerga neurrien abenduaren 13ko 22/2019 Foru Arauaren bidez egin dira:

 

14.1c) art.: ondare sozietateen araubidea

 • Entitate bat ondare entitatetzat jo ahal izango da nahiz eta diru sarrerarik ez izan. Hau da, diru sarrerak ez lortzea ez da arrazoi izango ondare sozietateen araubidearen aplikaziotik zuzenean kanpo uzteko. 

 

14.2. b) art.: ondare sozietateen araubidea

 • Argitu egiten da gerora sortutako ondare klausularen irismena, hasiera batean atxiki gabetzat jotzen ziren ondare elementuen eskurapen prezioaren estaldurarako ezarria. Horretarako, adierazten da, urtean bertan nahiz aurreko hamar urteetan lortutako etekinen zenbatekoa kuantifikatzeko, kontabilitateko emaitza positiboak eta negatiboak zenbatu eta elkarren artean integratuko direla.
 • Banatu gabeko etekinak erreserba modura agertu behar dira entitatearen balantzean.
 • Jarduera ekonomikoetatik datozen etekinekin parekatzen dira dibidenduak eta, berritasun gisa, baita lotutako partaidetzen eskualdaketan lortutako gainbalioak ere, baldin eta partaidetutako erakundeak lortutako diru sarrerak, gutxienez ehuneko 80an, jarduera ekonomikoak egitetik badatoz.

 

32.2. bis art.: ondare sozietateen araubidea

 • Ondare elementu bat eskualdatzen denean, haren eskurapen baliotik honako zenbateko hau gutxitu behar da: 17. artikulua aplikatzeagatik egin behar izango ziren gutxieneko amortizazioen zenbatekoa.

 

55.5 art.: zerga oinarri negatiboen konpentsazioa

 • Espresuki ezartzen da ondare sozietate batek ezin izango dituela  ordaindu gabeko ondasunak konpentsatu halakotzat jotzen den bitartean, eta ezin izango dituela konpentsatu kitatzeke dauden saldo negatiboak, izaera hori galtzen duenean.
 • Hasierako egoera berrezartzeak aukera emango du kitatzeke dauden ondasunen edo saldo negatiboen konpentsazioa egiteko, kontuan hartuta SZFAren 55.1 artikuluan eta PFEZFAren 66. artikuluan ezarritako baldintzak eta epeak.

 

36.1. artikulua. Aparteko etekinen berrinbertsioa.

 • Zehazten da ezen, ibilgailuak eskualdatuz gero, 31.3 artikuluan jasotako ibilgailuei bakarrik, hain zuzen, gastuen kengarritasunaren arloan horientzat ezarritako mugetatik salbuetsiei, aplikatu ahal izango zaiela 36. artikuluan jasotako integrazio eza.
 • Kautelazko neurri gisa, zehazten da berrinbertsioa ez dela egintzat joko eskurapena zerga araubide berezian aipatutakoen arteko berregituraketa eragiketa baten bidez egiten denean, talde bereko erakundeen artean edo zerga ondorioetarako lotutakoen artean. Ez da berrinbertsiotzat joko erosketa talde berekoa den edo zerga ondorioetarako lotura duen erakunde bati egiten bazaio, salbu eta ibilgetu materialen elementu berriak eskuratzen badira.

 

54.3 art.: sarrera eta gastuak kontabilitatean inskribatzea

 • Kontabilitate inskripzioaren printzipioan aurreikusitako salbuespenei 52. artikuluan (etekinak berdintzeko erreserba berezia) eta 53. artikuluan (ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera indartzeko erreserba berezia) aipatzen diren zerga oinarriko zenbateko kengarriei gehitzen zaizkie.

 

64 bis art.: ikerketa eta garapeneko proiektuetan edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzea

 • Oro har, Arabako araudiko kenkari berri hori honela ezartzen da:
 • Beste erakunde batzuek (garatzaileek) egindako proiektuen finantzaketan parte hartzen duten erakundeek (finantzatzaileak), SZFAren 62. artikulutik 64.era bitartean ezarritako baldintzak betetzen badituzte horietan jasotako kenkarirako eskubidea sortzeko, eskubidea izango dute kuotan kenkari bat aplikatzeko, guztiz edo zati batean, erakunde garatzaileak izango lukeen kenkariarekin bateraezina dena, baldin eta:
  • Erakunde finantzatzaileak (eta hari lotutako pertsonek edo erakundeek) ez badu aldez aurretik parte hartu proiektua egiten duen erakundean, eta ez badu parte hartzen proiektua egiten ari den bitartean, ez eta proiektua amaitu eta hurrengo hiru urteetan ere.
  • Erakunde garatzailea entitate berritzailetzat hartzen bada (PFEZFA, 90.2 art.) eta 64 bis 2 c) artikuluan ezarritako baldintzak betetzen baditu;
  • Bi erakundeek 64 bis 2 d) artikuluan ezartzen diren alderdiak zehazten dituen finantzaketa kontratu bat izenpetzen badute ; proiektua hasi aurretik formalizatu beharko da (proiektua gauzatzen den lehenengo 3 hilabeteetan ere formalizatu ahal izango da, baldin eta proiektua hasi aurretik txosten arrazoitua eskatu bada jarduerak ikerketa eta garapen edo berrikuntza teknologiko gisa kalifikatzeko); 
  • Erakunde finantzatzaileak ezin izango du jabetza intelektual edo industrialeko edo bestelako eskubiderik eskuratu proiektuaren emaitzei dagokienez;
  • Entitate finantzatzaileak ezin izango du kenkari handiagorik aplikatu, kuotari dagokionez, finantzaketarako ordaindutako kopuruen zenbatekoa 1,20rekin biderkatuta ateratzen den zenbatekoan (soberakina erakunde garatzaileak aplikatu ahal izango du), ez eta bere taldeko erakunde finantzatzailearentzat eta erakundearentzat 200.000 euroko zenbatekoa gainditu ere, ondoz ondoko hiru alditan zehar.
  • Erakunde garatzaileak, bere taldea osatzen duten erakundeekin batera, ezin izango du 200.000 euro baino gehiagoko finantzaketarik jaso, 64 bis artikuluaren esparruan, ondoz ondoko hiru zergalditan; 
  • Entitate finantzatzailean %35eko muga izango du kenkari horrek, eta kontuan hartuko da gutxieneko tributazioaren ondorioetarako.

 

39.9 art.: Beste zuzenketa batzuk sarreretan

 • I+G+B proiektuen finantzatzaileentzat 64 bis artikuluan ezarritako kenkari berriari dagokionez, erakunde finantzatzaileak bere zerga oinarrian sartuko du aplikatutako kenkariaren eta finantzaketarako ordaindutako zenbatekoaren arteko diferentzia positiboa.

 

23. xedapen gehigarria: beste araudi baten menpe dauden ekonomia intereseko taldeen bazkideak

 • Beste araudi baten menpe dauden ekonomia intereseko taldeen bazkideei, Arabako araudia badute, 73.1 artikuluan ezarritako murrizketak aplikatu ahal izango zaizkie haien ekarpenek ezaugarri bereziak dituzten ondare tresnen kalifikazioa izan behar dutenean kontabilitate irizpideen arabera.

 

73.1 a) art.: ekonomia intereseko talde espainiarrak.

 • Ezartzen denez, ordainketa zatikatuei dagokienez, kalkulu oinarrian ez da sartuko bazkide egoiliarrei egotz dakieken zerga oinarriaren zatia.

 

73.1 b) c´) art.: ekonomia intereseko talde espainiarrak.

 • Era berean ezartzen da, 62. – 64. artikuluetan arautzen diren kenkariak ez direla sartuko bazkideen likidazioan, baldin eta ekonomia intereseko taldeari egindako ekarpenak ezaugarri bereziko ondare tresna gisa kalifikatu behar badira kontabilitate irizpideen arabera.

 

88.5 art.: zerga baterakuntzaren araubidearen aplikazioa.

 • Zerga baterakuntzaren araubideari heltzeko edo uko egiteko aukera dagokion errolda aitorpenaren bidez (036 eredua) baliatu beharko dela ezartzen da.

 

117. art. bigarren paragrafoa: linealtasun presuntzioa

 • Ondare elementu bat eskualdatzean, sortutako errenta linealki lortzeko presuntzioa aplikatu ondoren (baldin eta entitateak, elementua eduki duen bitartean, aldaketa bat izan badu forma juridikoan, karga tasan edo araubide aplikagarrian), aldaketaren aurreko aldeari aplikatuko zaizkio erakundeari eskualdaketa egiten den unean legokiokeen karga tasa eta zerga araubidea.

 

120 bis art.: bazterreko oharra ezereztea

 • Bazterreko oharra ezerezteari buruzko erregelamenduzko aurreikuspena gehitu da SZFA arauan: erakunde bati entitateen indizean behin-behineko baja ematea erabakitzen bada eta dagokion bazterreko oharra Merkataritza Erregistroan egiten bada, indize horretan alta ematea erabakiko da, bai eta bazterreko oharra ezereztea ere, interesdunak aldez aurretik hala eskatuz gero, betiere hark zerga betebeharrak egunean baldin baditu.

 

128. art., 2., 3. eta 4. apartatuak:  aukeren araubidea

 • 128. artikuluaren 1. apartatuak  autolikidazioan baliatu behar diren aukeren zerrenda bat ezartzen du. Erregulazio berriak jada ez ditu aukeren bi kategoria ezartzen, eta, beraz, zergadunek baliatutako aukera horietako edozein aldatu ahal izango dute aitorpenaren borondatezko epea amaitu ondoren, betiere zerga administrazioaren aurretiazko errekerimendurik egin ez bada.
 • Errekerimendua egin ondoren ezin izango inolako aukerarik baliatu.
 • Aurretiazko errekerimenduaren kontzeptua ZFAOren 27.1 artikuluan jasotzen da.

 

130 bis art., 1. apartatua: ordainketa zatikatua

 • Ezartzen da ondare sozietateek eta salbuespen partziala dutenek ordainketa zatikatua egin beharko dutela SZFAren  1. apartatuko (mikroenpresak) eta 2. apartatuko (enpresa txikiak) b) eta c) letretan ezartzen diren kopuru arloko baldintzak betetzen ez dituztenean.
 • Era berean, ezartzen da EITek eta ABEEek ordainketa zatikatua kalkulatzeko erreferentzia gisa hartuko dituztela bazkide ez-egoiliarrei dagozkien zerga oinarria eta atxikipenak.

 


 

COVID-19k sortutako osasun alerta dela eta, 7/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren bidez honako aplikazio neurri hauek hartu dira 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietan:

 • 55 art.: zerga oinarri negatiboen konpentsazioa

  • Mikroenpresek, enpresa txikiek eta ertainek (zerga baterakuntzan zergak ordaintzen dituzten entitateak izan ezik) aurreko ekitaldietako zerga oinarri negatiboak aplikatu ahal izango dituzte, SZFAren 55.1. artikuluan ezarritako mugarik gabe.
  • Gainerako zergadunek zerga oinarri negatiboak konpentsatzeko SZFAn ezarritako mugak bete beharko dituzte.
 • 32.4 artikulua: mikroenpresentzako konpentsazioa

  • Mikroenpresentzako zerga konpentsazioa, bere tamainari datxezkion zailtasunengatik,% 15ean ezartzen da.

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.

2019ko Karga tasak

2019ko kenkariak

Mikroenpresa, enpresa txikia eta enpresa ertaina

Amortizazio Taula 37-2013FA

Garraio elementuetan kengarriak ez diren gastuak

Autolikidazioa aurkeztean egin behar diren hautapenak

Autolikidazioarekin batera aurkeztu behar den dokumentazioa

 

2018ko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.

Arau horiek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako aplikatzeko dira, eta web-orrian eguneratuta daude.

 

2018ko BERRITASUNAK: 

2/2018 Foru Araua, martxoaren 7koa, Arabako zerga-sistemako hainbat arau eta zerga aldatzekoa.

Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2018 Zerga premiazko araugintzako dekretua, urriaren 23koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoko zerga araudia abenduaren 28ko 10/2017 Legeak ekonomia itunean sartutako aldaketetara egokitzea.

Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2018, urtarrilaren 16koa. Onartzea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak.

2018an berritutako arauen laburpena

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

Foru Gobernu Kontseiluaren 34/2018 Foru Dekretua, uztailaren 10ekoa. Lehentasunezko mezenasgo jarduerak finkatzea 2018rako.

Foru Gobernu Kontseiluaren 61/2018 Foru Dekretua, abenduaren 11koa. Onespena ematea aldatzeari uztailaren 10eko 34/2018 Foru Dekretua, 2018rako lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena.

 

INGURUMENA: 

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen dueña.
 
 

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 222/2019 Foru Agindua, maiatzaren 6koa, eredu hauek onartzen dituena: establezimendu iraunkorrek eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeek 2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren gaineko zergaren autolikidazioak egiteko aurkeztu beharreko 200 eta 220 ereduak. Orobat, ereduok telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak ezartzen ditu.

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.

2017ko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 
LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

22/2017 Foru Dekretua, apirilaren 11koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2017ko ekitaldirako

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

21/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2015erako.

39/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2016rako.
 
INGURU GIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen dueña.
 
AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 326/2018 Foru Agindua, maiatzaren 25koa, eredu hauek onartzen dituena: establezimendu iraunkorrek eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeek 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren gaineko zergaren autolikidazioak egiteko aurkeztu beharreko 200 eta 220 ereduak. Orobat, ereduok telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak ezartzen ditu

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak

2016ko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

39/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2016rako.

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak.

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako

21/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2015erako.

INGURU GIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen dueña.

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

298/2017 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, 200 eta 220 ereduak onartzen dituena 2016erako eta ezartzen dituena haiek aurkezteko baldintza orokorrak.

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak

2015eko ekitaldia

2015EKO OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.

  
APARTEKO INTERES PUBLIKOKO GERTAERAK:

39/2013 Foru Dekretua, azaroaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena, onartzen duena “Zuhaitza bizitza da” aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa.

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

21/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2015erako.

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

 

INGURUGIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena.

  
AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

288/2016 Foru Agindua, maiatzaren 25ekoa, 200 eta 220 ereduak onartzen dituena 2015erako eta ezartzen dituena haiek aurkezteko baldintza orokorrak.

2014ko ekitaldia

2014KO OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 
APARTEKO INTERES PUBLIKOKO GERTAERAK:
 
Europako Hiriburu Berdea

80/2011 Foru Dekretua, abenduaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena, "Gasteiz, Europako Hiriburu Berdea 2012" aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa onartzen duena.

22/2012 Foru Dekretua, martxoaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, "Gasteiz Europako Hiriburu Berdea, 2012" aparteko interes publikoko gertaera laguntzeko programari lotutako zerga onurak aplikatzeko prozedura onartzen da.

Zuhaitza bizitza da

39/2013 Foru Dekretua, azaroaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena, onartzen duena “Zuhaitza bizitza da” aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa
 
 LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

31/2014 Foru Dekretua, ekainaren 10ekoa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2014rako.

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

INGURU GIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena.
  
AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

390/2015 Foru Agindua, ekainaren 17koa, 200 eta 220 ereduak onartzen dituena 2014rako eta ezartzen dituena haiek aurkezteko baldintza orokorrak.