2021eko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

16/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzkoa

17/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, nekazaritzarekin erlazioa duten zerga-neurriei buruzkoa

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Irabazteko xederik gabeko Erakundeen eta Mezenasgorako Zerga pizgarrien zerga araubideari buruzkoa

60/2004 Foru Dekretua, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da

 

2021eko BERRITASUNAK:

Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2021 Foru Dekretua, urtarrilaren 12koa. Onestea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan 2021ean aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak

2/2021 Foru Araua, urtarrilaren 29koa, 2021. urterako zerga neurriei buru

Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2021 zerga premiazko araugintzako Dekretua, otsailaren 2koa. Onespena ematea Kontseiluaren 2017ko maiatzaren 29ko 2017/952 (EB) Zuzentarauaren transposizioari, zeinaren bidez aldatzen baita 2016/1164 (EB) Zuzentaraua, hirugarren herrialdeekiko asimetria hibridoei dagokienez

13/2021 Foru Araua, apirilaren 21ekoa, tresna teknologikoak erabili beharra ezartzen duena

406/2021 Foru Agindua, ekainaren 23koa. Onestea 234 eredua («Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuei buruzko informazioa aitorpena»), 235 eredua («Mugaz gaindiko mekanismo merkaturagarri jakin batzuk eguneratzeari buruzko informazio aitorpena») eta 236 eredua («Zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuk erabiltzeari buruzko informazio aitorpena»), bai eta horiek aurkezteko epeak eta moduak ere

408/2021 Foru Agindua, ekainaren 25ekoa. Aitortu beharra dakarten zerga plangintzako mugaz gaindiko mekanismoetan esku hartzen eta parte hartzen dutenen arteko jakinarazpen ereduak onesten dituena

30/2021 Foru Dekretua, uztailaren 6koa. Onespena ematea interes orokorreko 2021erako xedeen eremuko lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrendari, bat etorriz Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidearen eta mezenasgorako zerga pizgarrien uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak ezarritakoarekin

180/2020 Erabakia, apirilaren 7koa. Onestea Arabako Foru Aldundiari COVID-19 dela-eta emandako zenbatekoen 2020rako lehentasunezko jardueraren adierazpena, hark izaera publikoko zerbitzu sozio-sanitarioetarako erabil ditzan

6/2020 jarraibidea, urriaren 20koa, Ogasun Zuzendaritzarena, COVID-19aren aurkako borrokan laguntzeko Osakidetzaren alde egindako dohaintza eta dohaintzen zerga-tratamenduari aplikatu beharreko interpretazioa onartzen duena

48/2021 Foru Dekretua, urriaren 5ekoa. Onespena ematea TicketBAI betebeharra garatzen duen arautegiari

49/2021 Foru Dekretua, urriaren 19koa. Onestea alda dadila abuztuaren 1eko 41/2014 Foru Dekretua, Sozietateen Zergaren Arautegia onetsi zuena

24/2021 Foru Araua, azaroaren 17koa, ingurumenarekin loturiko zerga neurriei eta beste zerga neurri batzuei buruz

802/2021 Foru Agindua, abenduaren 27koa, Lehenengo diputatu nagusiordea eta Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuarena. TicketBAI softwarearen zehaztapen tekniko eta funtzionalak eta TicketBAI softwarearen erregistroan alta emateko adierazpena arautzea

34/2021 Foru Araua, abenduaren 23koa, ekonomia suspertzeko neurriak, TicketBAI aplikatzeko neurriak eta zergen arloko neurri batzuk ezartzen dituena

8/2022 Foru dekretua, otsailaren 22koa. Onespena ematea Sozietateen gaineko Zergaren Arautegia onesten duen abuztuaren 1eko 41/2014 Foru Dekretua aldatzeari

 

COVID-19AREKIN LOTUTAKO ZERGA-NEURRIAK:

14/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, abenduaren 1ekoa. Onestea COVID-19ak eragindako pandemiaren ondorioak arintzeko zerga neurriak 2021erako

3/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, martxoaren 23koa. Onespena ematea COVID-19arekin lotutako ezohiko neurri osagarriei

 

INGURUMENA: 

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena
 
 

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua

Foru Gobernu Kontseiluaren 32/2020 Foru Dekretua, urriaren 6koa. Onespena ematea Arabako Foru Ogasunaren aurrean aitorpenak eta autolikidazioak telematikoki aurkezteko baldintza eta betekizun orokorrak arautzeari

603/2020 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuarena, zeinaren bidez ezartzen dira zergapeko pertsona eta erakunde jakin batzuek zerga eredu eta eskaerak modu telematikoan, Internet bidez, aurkezteko baldintza orokorrak

369/2022 Foru Agindua, ekainaren 17koa. Onespena ematea 2021eko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta establezimendu iraunkorren eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeen ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren autolikidazioa egiteko aurkeztu behar diren 200 eta 220 ereduei eta eredu horiek telematikoki aurkezteko baldintza orokorrei

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.

2021eko Karga tasak

2021eko kenkariak

Mikroenpresa, enpresa txikia eta enpresa ertaina

Amortizazio Taula 37-2013FA

Garraio elementuetan kengarriak ez diren gastuak

Autolikidazioa aurkeztean egin behar diren hautapenak

Autolikidazioarekin batera aurkeztu behar den dokumentazioa

2020ko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

16/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzkoa

17/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, nekazaritzarekin erlazioa duten zerga-neurriei buruzkoa

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Irabazteko xederik gabeko Erakundeen eta Mezenasgorako Zerga pizgarrien zerga araubideari buruzkoa

60/2004 Foru Dekretua, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da

 

2020ko BERRITASUNAK: 

25/2019 Foru Araua, abenduaren 20koa, 2020. urterako zerga neurriei buruz

Foru Gobernu Kontseiluaren 59/2019 Foru Dekretua, abenduaren 27koa. Onestea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak

Foru Gobernu Kontseiluaren 180/2020 Erabakia, apirilaren 7koa. Onestea Arabako Foru Aldundiari COVID-19 dela-eta emandako zenbatekoen 2020rako lehentasunezko jardueraren adierazpena, hark izaera publikoko zerbitzu sozio-sanitarioetarako erabil ditzan

Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, maiatzaren 12koa. Onespena ematea COVID-19rekin lotutako zerga neurri berriak hartzeari

Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 2koa. Onestea COVID-19arekin lotura duten eta sozietateen gaineko zergari eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari eragiten dieten premiazko neurriak

Foru Gobernu Kontseiluaren 29/2020 Foru Dekretua, irailaren 15ekoa. Onespena ematea interes orokorreko 2020rako xedeen eremuko lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrendari, bat etorriz Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidearen eta mezenasgorako zerga pizgarrien uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak ezarritakoarekin

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, irailaren 22koa. Enpresa estrategikoen kaudimenari laguntzeko Funtsetik eratorritako eragiketei eta egintzei aplikagarri zaizkien zerga salbuespenak onestea

Foru Gobernu Kontseiluaren 12/2020 zerga premiazko araugintzako dekretua, urriaren 6koa. Onespena ematea COVID-19arekin lotutako premiazko zerga neurri gehigarriei, Arabako zerga sistema osatzen duten zerga jakin batzuetan

6/2020 Jarraibidea, urriaren 20koa, Ogasun Zuzendaritzarena, COVID-19aren aurkako borrokan laguntzeko Osakidetzaren alde egindako dohaintzen zerga tratamenduari aplikatu beharreko interpretazioa onesten duena

2/2021 Foru Araua, urtarrilaren 29koa, 2021. urterako zerga neurriei buruz

Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2021 zerga premiazko araugintzako Dekretua, otsailaren 2koa. Onespena ematea Kontseiluaren 2017ko maiatzaren 29ko 2017/952 (EB) Zuzentarauaren transposizioari, zeinaren bidez aldatzen baita 2016/1164 (EB) Zuzentaraua, hirugarren herrialdeekiko asimetria hibridoei dagokienez

13/2021 Foru Araua, apirilaren 21ekoa, tresna teknologikoak erabili beharra ezartzen duena

Foru Gobernu Kontseiluaren 5/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 8koa. Kooperatiben zerga araubidean eta sozietateen gaineko zergan eragina duten zerga neurriak onestea

 

INGURUMENA: 

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena
 
 

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua

Foru Gobernu Kontseiluaren 32/2020 Foru Dekretua, urriaren 6koa. Onespena ematea Arabako Foru Ogasunaren aurrean aitorpenak eta autolikidazioak telematikoki aurkezteko baldintza eta betekizun orokorrak arautzeari

603/2020 Foru Agindua, azaroaren 20koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuarena, zeinaren bidez ezartzen dira zergapeko pertsona eta erakunde jakin batzuek zerga eredu eta eskaerak modu telematikoan, Internet bidez, aurkezteko baldintza orokorrak

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 399/2021 Foru Agindua, ekainaren 21ekoa. Onespena ematea 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta establezimendu iraunkorren eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeen ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren autolikidazioa egiteko aurkeztu behar diren 200 eta 220 ereduei eta eredu horiek telematikoki aurkezteko baldintza orokorrei

Jarraian sozietateen gaineko zergaren arauen berrikuntzetako batzuk laburbiltzen dira, zeinak ondorioak izango baitituzte 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietan.

Laburpen hau aldaketen berri zabaltzeko besterik ez da; beraz, hoberena arauen testu horiek osorik irakurtzea litzateke.

 


 

25/2019 Foru Araua, abenduaren 20koa, 2020rako zerga neurriei buruzkoa

 


 

6/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, maiatzaren , COVID-19arekin lotutako zerga neurriei buruzkoa

 • 12 hilabetez luzatu da obra gauzatzeko kontratu baten bidez enkargaturiko eta amortizazio askatasuna edo amortizazio azeleratua duten ibilgetu elementuak (37/2013 Foru Arauaren 21. artikuluko 1. apartatuko b letran eta 2. apartatua) apartatua eta 2. apartatua) eskura jartzeko epea (12 hilabetekoa).Urtebetez luzatu dira 37/2013 Foru Arauaren 36.1 eta 38.1 artikuluetan aurreikusitako berrinbertitzeko epeak (3 urtekoa).

 • 6 hilabetez luzatu da berrinbertsioari atxikitako ondasunak birjartzeko epea (3 hilabetekoa), 37/2013 Foru Arauaren 36.4 artikuluan adierazia (2020ko martxoaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitarteko epemugetarako).
 • Urtebetez luzatu da higiezinak errentan emateko jarduera kualifikatua duten erakundeek duten berrinbertitzeko epea (5 urtekoa), 37/2013 Foru Arauaren 116.5 artikuluan adierazia.
 • Urtebetez luzatu da ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera sendotzeko erreserba berezirako zuzkitutako zenbatekoak gauzatzeko epea (3 urtekoa), 37/2013 Foru Arauaren 53.2 artikuluan aurreikusia.
 • Ikerketa eta garapenaren eta berrikuntza teknologikoko proiektuetako parte-hartzea arautzen duen 64 bis artikuluaren ondorioetarako:
  • Luzatu egin da horrelako proiektuak finantzatzeko kontratuak formalizatzeko epea (3 hilabetekoa), baldin eta proiektua gauzatzen hasi ondoren formalizatu badira (txostena aldez aurretik eskatuta eta aurkezteko epea amaitu ez bada); hala, kontratua gauzatzen hasi eta lehenengo 9 hilabeteetan sinatuta egon ahal izango dira kontratuak, edo 2020ko lehen 9 hilabeteetan, hasita dauden urte anitzeko proiektuen kasuan.
  • Baimenduta dago 2020an aribidean dauden finantzaketa kontratuak aldatzea, ordainketen, gastuen eta inbertsioen egutegia birdoitzeko; aldaketa Ogasunari jakinarazi beharko zaio.
  • Salbuespen gisa, baimenduta dago 2020ko ekitaldiko lehen 9 hilabeteetan mota horretako kontratuetan finantzatzailearen lekuan subrogatzea.
 • 6 hilabetez luzatu da zenbait kenkari aplikatzeko birjartzeko epea (3 hilabetekoa), 37/2013 Foru Arauaren 67.5 artikuluan adierazia (2020ko martxoaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitarteko epemugetarako).
 • Zergaldi batez luzatu da 37/2013 Foru Arauak mozkinak berdintzeko erreserba bereziari buruz 52.2 artikuluan adierazitako zerga oinarria handitzeko epea (5 urtekoa).

 


 

7/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, ekainaren 2koa, COVID-19arekin lotutako zerga neurriena

 • Enplegua sortzeagatiko kenkariaren ondorioetarako, 37/2013 Foru Arauaren 66 artikuluan aurreikusia, kenkariaren muga 7.500 eurora igotzen da, eta 15.000 eurora lan merkatuan sartzeko zailtasun bereziak dituzten kolektiboen kasuan.
 • Ezohiko amortizazio azeleratua ezartzen da ibilgetu materialeko elementu berrientzat, eraikin eta garraiobide jakin batzuentzat izan ezik, baldin eta 2020ko ekainaren 8tik 2020ko abenduaren 31ra bitartean eskuratu badira. Hemen sartzen dira enpresak berak eraikitako ibilgetu elementuak, bai eta 2020ko ekainaren 8tik 2020ko abenduaren 31ra bitartean sinatutako obra gauzatzeko kontratu bidez enkargatuak ere,  baldin eta 2020ko abenduaren 31ren ondorengo 12 hilabeteetan jartzen badira eskura.
 • %10eko kenkaria ezarri da garbiketa eta desinfekzio materialak eskuratzeko diru kopuruetan, eta lantokien, langileen eta erakundearen jarduera ekonomikoaren garapenarekin harremana duten pertsonen osasun segurtasuna bermatzeko beste elementu batzuk eskuratzeko kopuruetan. Kenkari horren gehieneko zenbateko kengarria 2.500 euro izango da, eta 37/2013 Foru Arauaren 67. artikuluko arau komunak aplikatuko zaizkio.
 • % 10eko, % 15eko eta % 20ko ezohiko kenkaria ezarri da , hurrenez hurren, 37/2013 Foru Arauaren 13. artikuluan mikroenpresatzat edo enpresa txiki edo ertaintzat hartzen diren enpresetako partaidetzak erosteko zenbatekoetan.
 • Zerga araubideak eta kenkariak eskuratzeko baldintzak betetze aldera, aldi baterako enplegu erregulazioko espediente batean (ERTE) dauden pertsonak beren zerbitzuak ematen zituzten enpresako langiletzat hartuko dira, espedienteak irauten duen bitartean.
 • 2020an birnegoziatu edo sinatutako finantza errentamenduko kontratuek 37/2013 Foru Arauaren 18. artikuluan ezarritako araubidea aplikatu ahalko dute, nahiz eta ondasunaren kostua berreskuratzeko finantza errentamenduko kuotak lehengoan jarraitzen ez badute edo kontratu aldian gora egin.
 • Sozietateen gaineko zergaren zergadunek lehentasunezkotzat hartutako jardueretara bideratutako zenbatekoen % 23 kendu ahal izango dute kuota likidotik, baita publizitate babeseko kontratuen ondorioz ere.

 

Azalpen oharra: 7/2020 ZPADan hartutako neurriak, mikroenpresentzako eta enpresa txikientzako zerga oinarri negatiboen konpentsazioaren mugak ezabatzeari eta mikroenpresentzako hobaria % 15era igotzeari buruzkoak, 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietan baino ez ziren izan aplikagarri.

Ondorioz, 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietarako, zerga oinarri negatiboak 37/2013 Foru Arauaren 55. artikuluan ezarritako mugekin aplikatuko dira. Horrez gain,  % 10ekoa da mikroenpresei aplika dakiekeen 37/2013 Foru Arauaren 32.4 artikuluko hobaria.

 


 

29/2020 Foru Dekretua, irailaren 15koa, 2020rako lehentasunezko mezenasgo jarduerak onesteari buruzkoa

Foru Dekretu honen bidez, Mezenasgoari buruzko 16/2004 Foru Arauaren 29. artikuluan ezarritako aurreikuspena garatzen da,  2020an hainbat arlotan izango diren  lehentasunezko jarduerak adierazten baitira (gizarte zerbitzuak, ingurumena, teknologia, kultura eta kirol garapena,  enpresen gizarte erantzukizuna, euskararen sustapena eta interes orokorreko beste helburu batzuk).

29/2020 Foru Dekretuak 2020rako  lehentasunezko jarduera gisa mantentzen du apirilaren 7ko 180/2020 Erabakiaren bidez adierazitako jarduera, hau da, Arabako Foru Aldundiari diru kopuruak ematea ondoren izaera publikoko zerbitzu soziosanitarioetan erabil daitezen, Araban COVID-19aren osasun krisiari aurre egiteko.

Mezenasgo jardueren esparru horretan bertan, Ogasun Zuzendaritzaren urriaren 20ko 6/2020 Instrukzioaren bidez ezartzen da 16/2004 Foru Arauaren 21. artikulutik 24. artikulura bitartean aurreikusitako zerga onurak aplikatuko zaizkiela COVID-19aren aurkako borrokan laguntzeko xedez Osakidetzaren alde egin diren opariei, dohaintzei, ekarpenei eta doako zerbitzu emateei.

 


 

12/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, urriaren 6koa, COVID-19arekin lotutako zerga neurri gehigarriei buruzkoa

37/2013 Foru Arauaren 66. Artikuluak aurreikusitako enplegua sortzeagatiko kenkariaren ondorioetarako:

 • Epea (2 hilabetekoa) 4 hilabetez luzatzea, langile berriak kontratatzen badira, arauan ezarritako mantentze aldia amaitu baino lehen lan harremana iraungita izango luketen langileen kontratazioan lehendik sortutako kenkariak finkatzeko.

 • 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko aldian, ulertuko da betetzat jotzen dela 66. artikuluan aurreikusitako baldintza, kenkarirako eskubidea sortu duen langilearen soldata mantentzeari edo igotzeari buruzkoa.

 


 

2/2021 Foru Araua, urtarrilaren 29koa, zerga neurriei buruzkoa

Foru arau honen bidez, halaber, aldaketak egiten dira 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldiei aplikatu beharreko araudian.

Enpresa berregituraketen arloan, besteak beste, honako berrikuntza hauek ezarri dira: zatiketen araubidea aldatzea eta, jardueraren adarra eskualdatuz gero, eskualdatutako jarduera adarrak sortutako zerga oinarri negatiboak erakunde eskuratzaileari eskualdatzeko aukera.

Ikerketa eta garapen edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzeagatik 64 bis artikuluan aurreikusitako kenkariari dagokionez: 

 • Mikroenpresa edo enpresa txiki diren garapen enpresek ez dute "erakunde berritzaile" kalifikazioa behar.

 • Jarritako eta jasotako diru kopuruetarako ezarritako 200.000 euroko mugak berrikusi dira: ez da inolako gehieneko mugarik ezarri finantzatzailearen ekarpenetarako, eta garapen erakundea gehienez 1.000.000 eurorekin finantza daiteke proiektu bakoitzeko.

 • Aldaketa horiek honako proiektu hauei aplikatuko zaizkie:

  • 2020an hasitakoak.
  • 2021ean hasitakoak, finantzaketa kontratua 2020an formalizatu bada
  • 2020an hasitakoak, kontratua 6/2020 ZPADn ezarritako baldintzetan aldatzen den kasuetan.

 


 

13/2021 Foru Araua, apirilaren 21ekoa, tresna teknologikoak erabili beharra ezartzen duena (TicketBAI)

2020ko urtarrilaren 1etik aurrera, 2020an, 2021ean, 2022an eta 2023an egindako inbertsio eta gastuen % 30eko kenkaria ezarri da kuota osoan, inbertsio eta gastu horiek honako hauek bermatuko dituen sistema informatiko berri bat ezartzeko egin badira: ondasun emateak eta zerbitzu emateak dokumentatzen dituzten fitxategien osotasuna, kontserbazioa, trazabilitatea, bortxaezintasuna eta bidalketa.

Kenkariaren oinarria ezingo da izan 5.000 eurotik gorakoa edo 2019an amaitutako azken zergaldiko negozio zifraren (INCN) zenbateko garbiaren %1 baino handiagoa.

NKZGen %1  500 eurotik beherakoa denean, kenkariaren oinarria honako bi hauetatik txikiena izango da: inbertsio eta gastu pizgarrien zenbatekoa edo 500 euroko zenbatekoa.

Inbertsioek eta gastuek zergaldi bat baino gehiago hartzen badute, gehieneko muga bakarra izango da guztientzat.

Kenkari hori % 60ra igoko da (eta muga 500 eurotik 1.500 eurora) TicketBAIren betebehar hori 2022ko urtarrilaren 1etik aldez aurretik borondatez betzen duten zergadunentzat; nahiz eta, jarduera sektoreen araberako ezarpen egutegiaren arabera, betebehar hori geroago eskatu ahal izango zitzaien.

 


 

Foru Gobernu Kontseiluaren 5/2021 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 8koa. Kooperatiben zerga araubidean eta sozietateen gaineko zergan eragina duten zerga neurriak onestea

Kooperatiben hezkuntza eta sustapenerako eta interes publikoko beste helburu batzuetarako ekarpena Zerga Premiazko Araugintzako Dekretu honetan ezarritako helburuetara aplikatzeak ez du ekarriko ekitaldiko diru sarreratzat hartzea, eta ez du fiskalki babestutako kooperatibaren izaera galtzea ekarriko.

Arabako foru araudiari lotutako erakundeen sozietateen gaineko zergaren autolikidazioak, sortzapena 2020ko abenduaren 31n izan dutenak, 2021eko uztailaren 1etik 2021eko uztailaren 30era bitarteko epean aurkeztuko dira.

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.

2020ko Karga tasak

2020ko kenkariak

Mikroenpresa, enpresa txikia eta enpresa ertaina

Amortizazio Taula 37-2013FA

Garraio elementuetan kengarriak ez diren gastuak

Autolikidazioa aurkeztean egin behar diren hautapenak

Autolikidazioarekin batera aurkeztu behar den dokumentazioa

 

2019ko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

16/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzkoa

17/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, nekazaritzarekin erlazioa duten zerga-neurriei buruzkoa

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, Irabazteko xederik gabeko Erakundeen eta Mezenasgorako Zerga pizgarrien zerga araubideari buruzkoa

60/2004 Foru Dekretua, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da

 

2019ko BERRITASUNAK: 

2/2018 Foru Araua, martxoaren 7koa, Arabako zerga-sistemako hainbat arau eta zerga aldatzekoa

22/2019 Foru Araua, abenduaren 13koa, zerga neurriena

Foru Gobernu Kontseiluaren 7/2020 Zerga premiazko araugintzako dekretua, ekainaren 2koa. Onestea COVID-19arekin lotura duten eta sozietateen gaineko zergari eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari eragiten dieten premiazko neurriak

Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2019 Foru Dekretua, urtarrilaren 15ekoa. Onestea alda dadila Kontseiluaren abuztuaren 1eko 41/2014 Foru Dekretua, sozietateen zergaren arautegia onetsi zuena

Foru Gobernu Kontseiluaren 4/2019 Foru Dekretua, urtarrilaren 29koa. Onestea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak

Foru Gobernu Kontseiluaren 27/2019 Foru Dekretua, maiatzaren 7koa. Onestea interes orokorreko 2019rako xedeen eremuko lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrenda, bat etorriz Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidearen eta mezenasgorako zerga pizgarrien uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak ezarritakoarekin

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 290/2020 Foru Agindua, ekainaren 18koa. Onespena ematea 2019ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta establezimendu iraunkorren eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeen ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren autolikidazioa egiteko aurkeztu behar diren 200 eta 220 ereduei eta eredu horiek telematikoki aurkezteko baldintza orokorrei

 

INGURUMENA: 

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena
 
 

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua

Jarraian sozietateen gaineko zergaren 37/2013 Foru Arauaren berrikuntzetako batzuk laburbiltzen dira, zeinak ondorioak izango baitituzte 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako zergaldietan.

Laburpen hau aldaketen berri zabaltzeko besterik ez da; beraz, hoberena SZFAn aldatu diren artikuluak osorik irakurtzea litzateke.

Orain aipatuko diren SZFAren aldaketak Arabako zerga sistemako hainbat arau eta zerga aldatzen dituen martxoaren 7ko 2/2018 Foru Arauaren bidez egin dira:

 

32.4 artikulua: mikroenpresentzako konpentsazioa

 • 2019an hasitako ekitaldietan murriztu egingo da mikroenpresentzako zerga konpentsazioa, dimentsioaren zailtasunengatik, eta %15ekoa (2018an aplikatzekoa) izatetik %10ekoa izatera igaroko da.
 • Hala ere, 7/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren bidez, COVID-19 dela eta, 2019rako % 15eko portzentajea berrezarri da.

 

56.1 art.: karga tasak

 • 2019an hasitako ekitaldietan tasa orokorra %24 izatera igaroko da (%26koa izan zen 2018an).
 • Mikroenpresek eta enpresa txikiek % 20ko zerga tasa izango dute (%22koa izan zen 2018an)
 • Salbuespen partziala duten entitateek %19ko zerga tasa izango dute (%20koa izan zen 2018an).
 • Kreditu entitateen gaineko karga ez da aldatu eta lehengoan geratu da: % 28.

 

59. art.: gutxieneko tributazioa

 • Gutxieneko tributazioaren ehunekoak igo egin dira karga tasa murrizten den portzentaje puntu berberetan.
 • Gutxieneko tributazioaren tasa, oro har, zerga oinarriaren % 17 izango da (lehen % 15 zen). Mikroenpresa eta enpresa txikiena % 15 izango da (lehen % 13 zen).

 


 

Orain aipatuko diren SZFAren aldaketak Zerga neurrien abenduaren 13ko 22/2019 Foru Arauaren bidez egin dira:

 

14.1c) art.: ondare sozietateen araubidea

 • Entitate bat ondare entitatetzat jo ahal izango da nahiz eta diru sarrerarik ez izan. Hau da, diru sarrerak ez lortzea ez da arrazoi izango ondare sozietateen araubidearen aplikaziotik zuzenean kanpo uzteko. 

 

14.2. b) art.: ondare sozietateen araubidea

 • Argitu egiten da gerora sortutako ondare klausularen irismena, hasiera batean atxiki gabetzat jotzen ziren ondare elementuen eskurapen prezioaren estaldurarako ezarria. Horretarako, adierazten da, urtean bertan nahiz aurreko hamar urteetan lortutako etekinen zenbatekoa kuantifikatzeko, kontabilitateko emaitza positiboak eta negatiboak zenbatu eta elkarren artean integratuko direla.
 • Banatu gabeko etekinak erreserba modura agertu behar dira entitatearen balantzean.
 • Jarduera ekonomikoetatik datozen etekinekin parekatzen dira dibidenduak eta, berritasun gisa, baita lotutako partaidetzen eskualdaketan lortutako gainbalioak ere, baldin eta partaidetutako erakundeak lortutako diru sarrerak, gutxienez ehuneko 80an, jarduera ekonomikoak egitetik badatoz.

 

32.2. bis art.: ondare sozietateen araubidea

 • Ondare elementu bat eskualdatzen denean, haren eskurapen baliotik honako zenbateko hau gutxitu behar da: 17. artikulua aplikatzeagatik egin behar izango ziren gutxieneko amortizazioen zenbatekoa.

 

55.5 art.: zerga oinarri negatiboen konpentsazioa

 • Espresuki ezartzen da ondare sozietate batek ezin izango dituela  ordaindu gabeko ondasunak konpentsatu halakotzat jotzen den bitartean, eta ezin izango dituela konpentsatu kitatzeke dauden saldo negatiboak, izaera hori galtzen duenean.
 • Hasierako egoera berrezartzeak aukera emango du kitatzeke dauden ondasunen edo saldo negatiboen konpentsazioa egiteko, kontuan hartuta SZFAren 55.1 artikuluan eta PFEZFAren 66. artikuluan ezarritako baldintzak eta epeak.

 

36.1. artikulua. Aparteko etekinen berrinbertsioa.

 • Zehazten da ezen, ibilgailuak eskualdatuz gero, 31.3 artikuluan jasotako ibilgailuei bakarrik, hain zuzen, gastuen kengarritasunaren arloan horientzat ezarritako mugetatik salbuetsiei, aplikatu ahal izango zaiela 36. artikuluan jasotako integrazio eza.
 • Kautelazko neurri gisa, zehazten da berrinbertsioa ez dela egintzat joko eskurapena zerga araubide berezian aipatutakoen arteko berregituraketa eragiketa baten bidez egiten denean, talde bereko erakundeen artean edo zerga ondorioetarako lotutakoen artean. Ez da berrinbertsiotzat joko erosketa talde berekoa den edo zerga ondorioetarako lotura duen erakunde bati egiten bazaio, salbu eta ibilgetu materialen elementu berriak eskuratzen badira.

 

54.3 art.: sarrera eta gastuak kontabilitatean inskribatzea

 • Kontabilitate inskripzioaren printzipioan aurreikusitako salbuespenei 52. artikuluan (etekinak berdintzeko erreserba berezia) eta 53. artikuluan (ekintzailetza sustatzeko eta ekoizpen jarduera indartzeko erreserba berezia) aipatzen diren zerga oinarriko zenbateko kengarriei gehitzen zaizkie.

 

64 bis art.: ikerketa eta garapeneko proiektuetan edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzea

 • Oro har, Arabako araudiko kenkari berri hori honela ezartzen da:
 • Beste erakunde batzuek (garatzaileek) egindako proiektuen finantzaketan parte hartzen duten erakundeek (finantzatzaileak), SZFAren 62. artikulutik 64.era bitartean ezarritako baldintzak betetzen badituzte horietan jasotako kenkarirako eskubidea sortzeko, eskubidea izango dute kuotan kenkari bat aplikatzeko, guztiz edo zati batean, erakunde garatzaileak izango lukeen kenkariarekin bateraezina dena, baldin eta:
  • Erakunde finantzatzaileak (eta hari lotutako pertsonek edo erakundeek) ez badu aldez aurretik parte hartu proiektua egiten duen erakundean, eta ez badu parte hartzen proiektua egiten ari den bitartean, ez eta proiektua amaitu eta hurrengo hiru urteetan ere.
  • Erakunde garatzailea entitate berritzailetzat hartzen bada (PFEZFA, 90.2 art.) eta 64 bis 2 c) artikuluan ezarritako baldintzak betetzen baditu;
  • Bi erakundeek 64 bis 2 d) artikuluan ezartzen diren alderdiak zehazten dituen finantzaketa kontratu bat izenpetzen badute ; proiektua hasi aurretik formalizatu beharko da (proiektua gauzatzen den lehenengo 3 hilabeteetan ere formalizatu ahal izango da, baldin eta proiektua hasi aurretik txosten arrazoitua eskatu bada jarduerak ikerketa eta garapen edo berrikuntza teknologiko gisa kalifikatzeko); 
  • Erakunde finantzatzaileak ezin izango du jabetza intelektual edo industrialeko edo bestelako eskubiderik eskuratu proiektuaren emaitzei dagokienez;
  • Entitate finantzatzaileak ezin izango du kenkari handiagorik aplikatu, kuotari dagokionez, finantzaketarako ordaindutako kopuruen zenbatekoa 1,20rekin biderkatuta ateratzen den zenbatekoan (soberakina erakunde garatzaileak aplikatu ahal izango du), ez eta bere taldeko erakunde finantzatzailearentzat eta erakundearentzat 200.000 euroko zenbatekoa gainditu ere, ondoz ondoko hiru alditan zehar.
  • Erakunde garatzaileak, bere taldea osatzen duten erakundeekin batera, ezin izango du 200.000 euro baino gehiagoko finantzaketarik jaso, 64 bis artikuluaren esparruan, ondoz ondoko hiru zergalditan; 
  • Entitate finantzatzailean %35eko muga izango du kenkari horrek, eta kontuan hartuko da gutxieneko tributazioaren ondorioetarako.

 

39.9 art.: Beste zuzenketa batzuk sarreretan

 • I+G+B proiektuen finantzatzaileentzat 64 bis artikuluan ezarritako kenkari berriari dagokionez, erakunde finantzatzaileak bere zerga oinarrian sartuko du aplikatutako kenkariaren eta finantzaketarako ordaindutako zenbatekoaren arteko diferentzia positiboa.

 

23. xedapen gehigarria: beste araudi baten menpe dauden ekonomia intereseko taldeen bazkideak

 • Beste araudi baten menpe dauden ekonomia intereseko taldeen bazkideei, Arabako araudia badute, 73.1 artikuluan ezarritako murrizketak aplikatu ahal izango zaizkie haien ekarpenek ezaugarri bereziak dituzten ondare tresnen kalifikazioa izan behar dutenean kontabilitate irizpideen arabera.

 

73.1 a) art.: ekonomia intereseko talde espainiarrak.

 • Ezartzen denez, ordainketa zatikatuei dagokienez, kalkulu oinarrian ez da sartuko bazkide egoiliarrei egotz dakieken zerga oinarriaren zatia.

 

73.1 b) c´) art.: ekonomia intereseko talde espainiarrak.

 • Era berean ezartzen da, 62. – 64. artikuluetan arautzen diren kenkariak ez direla sartuko bazkideen likidazioan, baldin eta ekonomia intereseko taldeari egindako ekarpenak ezaugarri bereziko ondare tresna gisa kalifikatu behar badira kontabilitate irizpideen arabera.

 

88.5 art.: zerga baterakuntzaren araubidearen aplikazioa.

 • Zerga baterakuntzaren araubideari heltzeko edo uko egiteko aukera dagokion errolda aitorpenaren bidez (036 eredua) baliatu beharko dela ezartzen da.

 

117. art. bigarren paragrafoa: linealtasun presuntzioa

 • Ondare elementu bat eskualdatzean, sortutako errenta linealki lortzeko presuntzioa aplikatu ondoren (baldin eta entitateak, elementua eduki duen bitartean, aldaketa bat izan badu forma juridikoan, karga tasan edo araubide aplikagarrian), aldaketaren aurreko aldeari aplikatuko zaizkio erakundeari eskualdaketa egiten den unean legokiokeen karga tasa eta zerga araubidea.

 

120 bis art.: bazterreko oharra ezereztea

 • Bazterreko oharra ezerezteari buruzko erregelamenduzko aurreikuspena gehitu da SZFA arauan: erakunde bati entitateen indizean behin-behineko baja ematea erabakitzen bada eta dagokion bazterreko oharra Merkataritza Erregistroan egiten bada, indize horretan alta ematea erabakiko da, bai eta bazterreko oharra ezereztea ere, interesdunak aldez aurretik hala eskatuz gero, betiere hark zerga betebeharrak egunean baldin baditu.

 

128. art., 2., 3. eta 4. apartatuak:  aukeren araubidea

 • 128. artikuluaren 1. apartatuak  autolikidazioan baliatu behar diren aukeren zerrenda bat ezartzen du. Erregulazio berriak jada ez ditu aukeren bi kategoria ezartzen, eta, beraz, zergadunek baliatutako aukera horietako edozein aldatu ahal izango dute aitorpenaren borondatezko epea amaitu ondoren, betiere zerga administrazioaren aurretiazko errekerimendurik egin ez bada.
 • Errekerimendua egin ondoren ezin izango inolako aukerarik baliatu.
 • Aurretiazko errekerimenduaren kontzeptua ZFAOren 27.1 artikuluan jasotzen da.

 

130 bis art., 1. apartatua: ordainketa zatikatua

 • Ezartzen da ondare sozietateek eta salbuespen partziala dutenek ordainketa zatikatua egin beharko dutela SZFAren  1. apartatuko (mikroenpresak) eta 2. apartatuko (enpresa txikiak) b) eta c) letretan ezartzen diren kopuru arloko baldintzak betetzen ez dituztenean.
 • Era berean, ezartzen da EITek eta ABEEek ordainketa zatikatua kalkulatzeko erreferentzia gisa hartuko dituztela bazkide ez-egoiliarrei dagozkien zerga oinarria eta atxikipenak.

 


 

COVID-19k sortutako osasun alerta dela eta, 7/2020 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren bidez honako aplikazio neurri hauek hartu dira 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietan:

 • 55 art.: zerga oinarri negatiboen konpentsazioa

  • Mikroenpresek, enpresa txikiek eta ertainek (zerga baterakuntzan zergak ordaintzen dituzten entitateak izan ezik) aurreko ekitaldietako zerga oinarri negatiboak aplikatu ahal izango dituzte, SZFAren 55.1. artikuluan ezarritako mugarik gabe.
  • Gainerako zergadunek zerga oinarri negatiboak konpentsatzeko SZFAn ezarritako mugak bete beharko dituzte.
 • 32.4 artikulua: mikroenpresentzako konpentsazioa

  • Mikroenpresentzako zerga konpentsazioa, bere tamainari datxezkion zailtasunengatik,% 15ean ezartzen da.

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.

2019ko Karga tasak

2019ko kenkariak

Mikroenpresa, enpresa txikia eta enpresa ertaina

Amortizazio Taula 37-2013FA

Garraio elementuetan kengarriak ez diren gastuak

Autolikidazioa aurkeztean egin behar diren hautapenak

Autolikidazioarekin batera aurkeztu behar den dokumentazioa

 

2018ko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.

Arau horiek 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako aplikatzeko dira, eta web-orrian eguneratuta daude.

 

2018ko BERRITASUNAK: 

2/2018 Foru Araua, martxoaren 7koa, Arabako zerga-sistemako hainbat arau eta zerga aldatzekoa.

Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2018 Zerga premiazko araugintzako dekretua, urriaren 23koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoko zerga araudia abenduaren 28ko 10/2017 Legeak ekonomia itunean sartutako aldaketetara egokitzea.

Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2018, urtarrilaren 16koa. Onartzea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak.

2018an berritutako arauen laburpena

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

Foru Gobernu Kontseiluaren 34/2018 Foru Dekretua, uztailaren 10ekoa. Lehentasunezko mezenasgo jarduerak finkatzea 2018rako.

Foru Gobernu Kontseiluaren 61/2018 Foru Dekretua, abenduaren 11koa. Onespena ematea aldatzeari uztailaren 10eko 34/2018 Foru Dekretua, 2018rako lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena.

 

INGURUMENA: 

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen dueña.
 
 

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 222/2019 Foru Agindua, maiatzaren 6koa, eredu hauek onartzen dituena: establezimendu iraunkorrek eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeek 2018ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren gaineko zergaren autolikidazioak egiteko aurkeztu beharreko 200 eta 220 ereduak. Orobat, ereduok telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak ezartzen ditu.

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak.

2017ko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 
LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

22/2017 Foru Dekretua, apirilaren 11koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2017ko ekitaldirako

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

21/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2015erako.

39/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2016rako.
 
INGURU GIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen dueña.
 
AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 326/2018 Foru Agindua, maiatzaren 25koa, eredu hauek onartzen dituena: establezimendu iraunkorrek eta atzerrian eratuta egonik Arabako Lurralde Historikoan ari diren errenten egozketaren araubideko erakundeek 2017ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietako sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren gaineko zergaren autolikidazioak egiteko aurkeztu beharreko 200 eta 220 ereduak. Orobat, ereduok telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak ezartzen ditu

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak

2016ko ekitaldia

OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

39/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2016rako.

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak.

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako

21/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2015erako.

INGURU GIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen dueña.

AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

298/2017 Foru Agindua, maiatzaren 22koa, 200 eta 220 ereduak onartzen dituena 2016erako eta ezartzen dituena haiek aurkezteko baldintza orokorrak.

Hemen ematen den informazioa ez da ofiziala, zabalkunde hutsekoa baizik.

Informazio gehiago eskuratzeko, gomendatzen da osorik irakurtzea 37/2013 Foru Arauaren eta hura garatzen duten arauen artikulu egokiak

2015eko ekitaldia

2015EKO OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.

  
APARTEKO INTERES PUBLIKOKO GERTAERAK:

39/2013 Foru Dekretua, azaroaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena, onartzen duena “Zuhaitza bizitza da” aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa.

 

LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

21/2015 Foru Dekretua, apirilaren 14koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2015erako.

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

 

INGURUGIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena.

  
AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

288/2016 Foru Agindua, maiatzaren 25ekoa, 200 eta 220 ereduak onartzen dituena 2015erako eta ezartzen dituena haiek aurkezteko baldintza orokorrak.

2014ko ekitaldia

2014KO OINARRIZKO ARAUDIA:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 
APARTEKO INTERES PUBLIKOKO GERTAERAK:
 
Europako Hiriburu Berdea

80/2011 Foru Dekretua, abenduaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena, "Gasteiz, Europako Hiriburu Berdea 2012" aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa onartzen duena.

22/2012 Foru Dekretua, martxoaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, "Gasteiz Europako Hiriburu Berdea, 2012" aparteko interes publikoko gertaera laguntzeko programari lotutako zerga onurak aplikatzeko prozedura onartzen da.

Zuhaitza bizitza da

39/2013 Foru Dekretua, azaroaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena, onartzen duena “Zuhaitza bizitza da” aparteko interes publikoko gertaerari laguntzeko programa
 
 LEHENTASUNEZKO JARDUERAK:

31/2014 Foru Dekretua, ekainaren 10ekoa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2014rako.

3/2008 Foru Dekretua, urtarrilaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2008rako jarduerak

118/2008 Erabakia, martxoaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena.Honen bidez, Saski-Baskonia SAD enpresak egindako lana 2008rako lehentasuna duen jarduntzat hartzen da.

20/2009 Foru Dekretua, martxoaren 3ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira mezenasgoaren lehentasunezko 2009rako jarduerak.

82/2010 Erabakia, otsailaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, lehentasuna duen jarduntzat jotzen da Eduardo Anitua Fundazioak egindako lana 2010erako.

12/2011 Foru Dekretua, otsailaren 22ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira ehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2011rako.

3/2012 Foru Dekretua, urtarrilaren 31ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, zehaztu egiten dira lehentasunezko mezenasgo jarduerak, 2012rako.

INGURU GIROA:

9/2010 Foru Dekretua, martxoaren 9koa, ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen duena.
  
AURKEZPEN TELEMATIKOA:

39/2010 Foru Agindua. Honen bidez, zerga obligazio eta eredu zehatzak bide telematikoz eta Interneten bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen dira.

1/2012 Foru Agindua, urtarrilaren 13koa. Honen bidez, arautu egiten da Arabako Foru Aldundiko egoitza elektronikoaren zerbitzuak erabiltzen dituztenentzako urrutiko laguntza informatikoaren zerbitzua.

390/2015 Foru Agindua, ekainaren 17koa, 200 eta 220 ereduak onartzen dituena 2014rako eta ezartzen dituena haiek aurkezteko baldintza orokorrak.