Informazioa

Nork aurkeztu behar dute aitorpena Arabako Foru Aldundian?

Espainiako lurraldean egoiliarrak izanik, ondoko baldintzak betetzen dituzten pertsona fisikoek aurkeztu behar dute, betebehar pertsonalarengatik, Ondarearen gaineko Zergaren aitorpena:

  • a) Ohiko egoitza Arabako Lurralde Historikoan dutenek.
  • b) Autolikidazioaren emaitzan "ordaintzea" atera zaienek, eta, egoera hori ematen ez denean, 2.000.000 eurotik gorako ondasun eta eskubideak dituztenek, betiere zergaren arauen arabera zehaztuta. Kontuan hartu behar da ondare garbi osoagatik ordaindu behar dela zerga, ondasunak non dauden kokatuta edo eskubideak non egikaritu daitezkeen kontuan hartu gabe.

Egoitza beste herrialde batean izan arren, Espainiako lurraldean egoiliar direnek, betebehar pertsonalarengatik Araban zerga ordaintzen jarraitzea aukera dezakete, baldin eta, ondasun eta eskubideen baliorik handiena euskal lurraldean kokatuta egonik, Araban daudenen balioa beste lurralde historikoetako bakoitzean daudenen balioa baino handiagoa bada. Aukera hori, Arabako egoiliar izateari utzi dion lehenengo ekitaldian betebehar pertsonalarengatiko aitorpena aurkeztuz egin beharko da.

Aurreko paragrafoan aipatu diren kasuetan Arabako legedia aplikatuko da.

Halaber, Ondarearen gaineko Zergaren aitorpena aurkeztera behartuta daude, betebehar errealarengatik, Espainiako lurraldean egoiliar ez diren pertsona fisikoak, Espainiako lurraldean titular moduan dituzten ondasun eta eskubideengatik, baldin eta, ondasun eta eskubideen baliorik handiena euskal lurraldean kokatuta egonik, Araban daudenen balioa beste lurralde historikoetako bakoitzean daudenen balioa baino handiagoa bada.

Honako hauek Ondarearen gaineko Zergari lotuta geratuko dira betebehar errealarengatik: Espainiako lurraldera lekualdatu izanaren ondorioz beren egoitza fiskala Araban izanik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 33/2013 Foru Arauaren 4.3 artikuluan jasotakoaren arabera, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga ordaintzea hautatu dutenak.

 

Hasiera data

Partikularrak, Gestoriak eta Aholkularitzak

Apirilak 

15

 

Amaiera data

Positiboak, kuotaren ordainketa helbideratuta dutenak Positiboak, pasabidearen bitartez ordaindu / ordain gutuna Nuluak

Ekainak 

16

de junio 

Ekainak 

17 - 25

Ekainak 

25

Aurkezteko modua

Internet bidez

Zergadunek eta Arabako Foru Aldundiaren aurrean kreditatutako gestoria eta aholkularitzek, laguntza programa erabiliz egindakoak eta egoitza elektronikoaren bidez bidalitakoak

Identifikazio etiketa

Ezinbestekoa izango da zure aitorpena aurkezteko

  • Aitorpena egiten badizute zure borondatezko ordezkari baimendu gisa ez diharduen gestoria edo aholkularitza batean.

Deitu 945 18 15 55 (apirilaren 14tik aurrera) baldin eta:

  • Ez baduzu etiketa

  • Datu okerren bat badauka.

Tarifa

Likidazio oinarria
honaino, eurotans
Kuota osoa 
eurotan
Likidazio oinarriaren gainerakoa 
honaino, eurotan
Aplikatzeko tasa 
(ehunekoa)
0 0 200.000 0,20
200.000 400 200.000 0,30
400.000 1.000 400.000 0,50
800.000 3.000 800.000 0,90
1.600.000 10.200 1.600.000 1,30
3.200.000 31.000 3.200.000 1,70
6.400.000 85.400 6.400.000 2,10
12.800.000 219.800 Hortik aurrera 2,50

 

Identifikazio Etiketak

ETIKETA EZINBESTEKOA DA:

  • Aitorpena egiten badizute zure borondatezko ordezkari baimendu gisa ez diharduen gestoria edo aholkularitza batean.

Zure errenta aitorpena egiteko etiketa jaso baduzu, Ondare Zergarena aurkezteko ere balio dizu.

 

ETIKETA ETIKETA EZ DA BEHARREZKOA

Aitorpenak Internetez bidaltzen badituzte partikularrek, gestoriek eta borondatezko ordezkari baimendu gisa diharduten aholkularitzek.

Araudia

9/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, Ondarearen gaineko Zergari buruzkoa.