Nork aurkeztu behar du aitorpena Arabako Foru Aldundian?

Espainiako lurraldean egoiliarrak izanik, ondoko baldintzak betetzen dituzten pertsona fisikoek aurkeztu behar dute, betebehar pertsonalarengatik, Ondarearen gaineko Zergaren aitorpena:

  • a) Ohiko bizilekua Arabako Lurralde Historikoan dutenek.
  • b) Autolikidazioaren emaitzan "ordaintzea" atera zaienek, eta, egoera hori ematen ez denean, 2.000.000 eurotik gorako ondasun eta eskubideak dituztenek, betiere zergaren arauen arabera zehaztuta. Kontuan hartu behar da ondare garbi osoagatik ordaindu behar dela zerga, ondasunak non dauden kokatuta edo eskubideak non egikaritu daitezkeen kontuan hartu gabe.

Espainiako egoiliar bat beste herrialde batera bizitzera joaten baldin bada, betebehar pertsonalagatik zerga Araban ordaintzen jarraitu ahal izango du, baldin eta, ondasun eta eskubideen baliorik handiena euskal lurraldean kokatuta egonik, Araban daudenen balioa beste lurralde historikoetako bakoitzean daudenen balioa baino handiagoa bada. Arabako egoiliar izateari utzi dion lehenengo ekitaldian betebehar pertsonalarengatiko aitorpena aurkeztuz gauzatu beharko da aukera hori.

Aurreko paragrafoan aipatu diren kasuetan Arabako legedia aplikatuko da.

Halaber, ondarearen gaineko zergaren aitorpena aurkeztera behartuta daude, betebehar errealarengatik, Espainiako lurraldean egoiliar ez diren pertsona fisikoak, Espainiako lurraldean titular moduan dituzten ondasun eta eskubideengatik, baldin eta, ondasun eta eskubideen baliorik handiena euskal lurraldean kokatuta egonik, Araban daudenen balioa beste lurralde historikoetako bakoitzean daudenen balioa baino handiagoa bada.

Honako hauek ere Ondarearen gaineko Zergari lotuta geratuko dira betebehar errealarengatik: Espainiako lurraldera lekualdatu izanaren ondorioz beren egoitza fiskala Araban izanik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 33/2013 Foru Arauaren 4.3 artikuluan jasotako ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren tributazioa egiteko aukera baliatu dutenak.

 

Descarga programa de ayuda de Renta 2021     DESKARGATU ONDAREAREN 2023KO ESKULIBURUA

 

Hasiera data

Partikularrak, gestoriak eta aholkularitzak

Apirilak 

8

 

Amaiera data

Positiboak, kuotaren ordainketa helbideratuta dutenak Positiboak, pasabidearen / ordainketa gutunaren bidez ordainduak Baliogabeak

Ekainak

16

 

Ekainak

25

Ekainak

25

Tarifa

Likidazio oinarria
Honaino (eurotan)
Kuota osoa 
(eurotan)
Likidazio oinarriaren gainerakoa 
Honaino (eurotan)
Aplikatzeko tasa 
(ehunekoa)
0 0 200.000 0,20
200.000 400 200.000 0,30
400.000 1.000 400.000 0,50
800.000 3.000 800.000 0,90
1.600.000 10.200 1.600.000 1,30
3.200.000 31.000 3.200.000 1,70
6.400.000 85.400 6.400.000 2,10
12.800.000 219.800 Hortik aurrera 2,50

 

Araudia

9/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, Ondarearen gaineko Zergari buruzkoa.