Informazioa

Nork aurkeztu behar dute aitorpena Arabako Foru Aldundian?

Espainiako lurraldean egoiliarrak izanik, ondoko baldintzak betetzen dituzten pertsona fisikoek aurkeztu behar dute, betebehar pertsonalarengatik, Ondarearen gaineko Zergaren aitorpena:

  • a) Ohiko egoitza Arabako Lurralde Historikoan dutenek.
  • b) Autolikidazioaren emaitzan "ordaintzea" atera zaienek, eta, egoera hori ematen ez denean, 2.000.000 eurotik gorako ondasun eta eskubideak dituztenek, betiere zergaren arauen arabera zehaztuta. Kontuan hartu behar da ondare garbi osoagatik ordaindu behar dela zerga, ondasunak non dauden kokatuta edo eskubideak non egikaritu daitezkeen kontuan hartu gabe.

Egoitza beste herrialde batean izan arren, Espainiako lurraldean egoiliar direnek, betebehar pertsonalarengatik Araban zerga ordaintzen jarraitzea aukera dezakete, baldin eta, ondasun eta eskubideen baliorik handiena euskal lurraldean kokatuta egonik, Araban daudenen balioa beste lurralde historikoetako bakoitzean daudenen balioa baino handiagoa bada. Aukera hori, Arabako egoiliar izateari utzi dion lehenengo ekitaldian betebehar pertsonalarengatiko aitorpena aurkeztuz egin beharko da.

Aurreko paragrafoan aipatu diren kasuetan Arabako legedia aplikatuko da.

Halaber, Ondarearen gaineko Zergaren aitorpena aurkeztera behartuta daude, betebehar errealarengatik, Espainiako lurraldean egoiliar ez diren pertsona fisikoak, Espainiako lurraldean titular moduan dituzten ondasun eta eskubideengatik, baldin eta, ondasun eta eskubideen baliorik handiena euskal lurraldean kokatuta egonik, Araban daudenen balioa beste lurralde historikoetako bakoitzean daudenen balioa baino handiagoa bada.

Honako hauek Ondarearen gaineko Zergari lotuta geratuko dira betebehar errealarengatik: Espainiako lurraldera lekualdatu izanaren ondorioz beren egoitza fiskala Araban izanik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 33/2013 Foru Arauaren 4.3 artikuluan jasotakoaren arabera, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zerga ordaintzea hautatu dutenak.

 

Aurkezteko epeak:

INTERNET BIDEZ IZAPIDETUAK
Hasiera data:

2019ko apirilaren 5a (partikularrak) 2019ko apirilaren 23a (Gestoriak eta Aholkularitzak)

Amaiera data: Positiboak, kuotaren ordainketa helbideratuta dutenak: 2019ko ekainaren 14a 
Positiboak, pasabidearen bitartez ordaindu / ordain gutuna: 2019ko ekainaren 15etik 25era 
Nuluak: 2019ko ekainaren 25a 

 

LAGUNTZA PROGRAMA INPRIMATUTA AURKEZTUAK
Hasiera data: 2019ko apirilaren 23a
Amaiera data: 2019ko ekainaren 25a

 

Ondarearen gidaliburua

Aurkezteko modua

Internet bidez

Zergadunek eta Arabako Foru Aldundiaren aurrean kreditatutako gestoria eta aholkularitzek, laguntza programa erabiliz egindakoak eta egoitza elektronikoaren bidez bidalitakoak

Programa aitorpenak

Ondarearen gaineko Zergaren aitorpena egiteko Arabako Foru Aldundiak prestaturiko laguntza programa erabiliz zergadunek egindakoak.

Identifikazio etiketa

Ezinbestekoa izango da zure aitorpena aurkezteko laguntza programa inprimatuz egiten baduzu.

Deitu 945 18 15 55 (apirilaren 23tik aurrera) baldin eta:

  • Ez baduzu etiketa

  • Datu okerren bat badauka.

Tarifa

Likidazio oinarria
honaino, eurotans
Kuota osoa 
eurotan
Likidazio oinarriaren gainerakoa 
honaino, eurotan
Aplikatzeko tasa 
(ehunekoa)
0 0 200.000 0,20
200.000 400 200.000 0,30
400.000 1.000 400.000 0,50
800.000 3.000 800.000 0,90
1.600.000 10.200 1.600.000 1,30
3.200.000 31.000 3.200.000 1,70
6.400.000 85.400 6.400.000 2,10
12.800.000 219.800 Hortik aurrera 2,50

 

Identifikazio Etiketak

ETIKETA EZINBESTEKOA DA:

  • Aitorpena aurkezten bada laguntza programa inprimatuta.
  • Aitorpena egiten badizute zure borondatezko ordezkari baimendu gisa ez diharduen gestoria edo aholkularitza batean.

Zure errenta aitorpena egiteko etiketa jaso baduzu, Ondare Zergarena aurkezteko ere balio dizu.

 

ETIKETA ETIKETA EZ DA BEHARREZKOA

Aitorpenak Internetez bidaltzen badituzte partikularrek, gestoriek eta borondatezko ordezkari baimendu gisa diharduten aholkularitzek.

Araudia

9/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, Ondarearen gaineko Zergari buruzkoa.