200 eta 220 ereduak aurkezteko baldintza orokorrak: ARABAKO ARAUTEGIA duten ERAKUNDEAK edo ZERGA TALDEAK

AITORPENA LAGUNTZA PROGRAMAREN BIDEZ EGITEA

“Ogasuneko ereduak” Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak garatutako laguntza programa erabiliz egingo dute 200 ereduko autolikidazioa zergak Arabako arautegiaren arabera ordaintzen dituzten erakundeek.

“Ogasuneko ereduak” Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak garatutako laguntza programa erabiliz egingo dute 220 ereduko autolikidazioa zergak Arabako arautegiaren arabera ordaintzen dituzten zerga-taldeetako sozietate ordezkariek.

 

ARABAKO ARAUDIA EZARTZEN ZAIEN ZERGA-TALDEAK

Sozietateen gaineko zergaren aitorpena 220 ereduan egin eta aurkeztu beharko dute Arabako Lurralde Historikoko araudia aplikatzen zaien zerga taldeen ordezkari diren entitateek (37/2013 Foru Arauaren VI. tituluko VI. kapitulua).

Taldea osatzen duten erakunde GUZTIEK banakako tributazioaren araubiderako ezarritako aitorpenak aurkeztuko dituzte Arabako Foru Ogasunean, dagozkien araudietan onartutako ereduetan. Aitorpen hauen aurkezpena, banakako araubidean, nahitaez baliabide telematikoen bitartez egin beharko da.

 

NAHITAEZKO AURKEZPEN TELEMATIKOA

Laguntza programarekin egindako aitorpena (200 edo 220 eredua) baliabide telematikoen bitartez (egoitza elektronikoa ataria) aurkeztuko du nahitaez aitortzaileak.

Honakoek egin dezakete aurkezpen telematikoa:

 • zergadunak berak 
 • edo borondatezko ordezkariak (erakunde laguntzailea izan edo ez)
 • edo erakunde laguntzaile batek

Borondatezko ordezkaritzat hartuko da hirugarren pertsonen ordezkari jarduteko baimendutako pertsona edo erakundea, Borondatezko Ordezkarien Erregistroan alta emanda agertzen bada, apirilaren 13ko 15/2010 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera.

Erakunde laguntzailetzat hartuko da hirugarren pertsonen ordezkaritzan jarduteko baimendutako profesional bat. Profesional horrek alta emanda egon beharko du Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailari atxikitako Baimenen Erregistroan, apirilaren 10eko 50/2001 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera.

 

BIDE TELEMATIKOZ AURKEZTEKO ALDEZ AURREKO BALDINTZAK

 • 1. Aitortzailea Arabako Foru Aldundiaren Zergadunen Errolda Bakarrean egon behar da aitorpena aurkeztu aurretik, urtarrilaren 25eko 3/2011 Foru Dekretuan ezarritakoarekin bat etorriz.
 • 2. Aitortzaileak, edo haren ordezkariak bestela, egoitza elektroniko webguneko zerbitzuak erabiltzeko baldintzak bete behar ditu, Arabako Foru Aldundiaren Egoitza Elektronikoa sortu duen apirilaren 5eko 26/2011 Foru Dekretuan.

 

ORDAINKETA MODUAK

200 eta 220 ereduen bitartez egiten diren autolikidazioak telematikoki bidali behar zaizkio nahitaez Arabako Foru Ogasunari egoitza elektroniko webgunearen bitartez, emaitza gorabehera: ordaindu beharra, zero edo itzuli beharra.

Arabako arautegia aplikatuz gero, erakunde baten aitorpenaren emaitza (200 eredua) edo zerga talde baten aitorpenarena (220 eredua) kuota bat sartu beharra bada, ordaintzeko hiru moduren artean hauta dezake:

 • 1. Bankuan helbideratzea; finantza erakundea erakunde laguntzailea izan behar da otsailaren 27ko 26/1996 Foru Dekretuan xedatutakoaren arabera.
 • 2. EAEko Administrazioaren ordainketa pasabidea.
 • 3. Arabako Foru Aldundiaren ordain gutun bidezko ordainketa, aitorpena aurkezteko unean, aitorpena borondatezko epearen barruan aurkezten baldin bada.

Kuota positiboen ordainketan konpentsatzeko eskaerak aitorpena aurkezteko epearen barruan aurkeztu behar dira. Arabako arautegia aplikatzen zaien erakundeek laguntza programaren bitartez aurkeztu ahal izango dituzte ordainketak geroratzeko eta zatikatzeko eskaerak.

Hala laguntza programaren bitartez egin ezin diren geroratze eta zatikatze eskaerak nola konpentsazio eskaerak aitorpena aurkezteko ezarritako epealdian formalizatu behar dira, Foru Ogasuneko Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan.

 

AGIRI GEHIGARRIAK

Aplikatzen den arautegian ezarritakoaren arabera aitorpenarekin batera nahitaez aurkeztu beharreko dokumentazio osagarria, edo zergadunak bere borondatez gehitu nahi duena, telematikoki aurkeztu behar da PDF, TIF, TIFF, JPG edo JPEG formatuan egoitza elektroniko webgunearen bitartez, aitorpenaren fitxategia bidalita.

 


BIDE TELEMATIKOZ AURKEZTEKO PROZEDURA

"Zerga ereduak" laguntza programaren bidez, aitortu beharreko ekitaldiko sozietateen gaineko zergaren autolikidazioari dagokion fitxategia egingo da, izan 200 eredua izan 220 eredua. Gogoratu ez dagoela sozietateen gaineko zergari buruzko aitorpenik aurkezterik paperean. Ondoren, fitxategi hori Arabako Foru Aldundiko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailera telematikoki bidaltzeko argibideak jakinarazten dira.

Deitu gure laguntza zerbitzura, fitxategi hori telematikoki bidaltzeak zalantzarik sortzen badizu:

AUKERA HAU NAHITAEZKOA IZANGO DA ERAKUNDE LAGUNTZAILEENTZAT

 • Behin aitorpena osatutakoan, menuko "Sortu lotea" aukerara jo behar da (barran goiko aldean dago) fitxategia eskuratzeko eta laguntza programaren bitartez bidaltzeko. “Sortu lotea” aukerak fitxategia eskuratzeko modua ematen du, ondoren egoitza elektronikoaren bidez igortzeko (begiratu 2. aukeran emandako jarraibideak).
   
 • “Sortu lotea" hautatu ondoren, beste pantaila bat agertuko da; bertan, hauek hautatu behar dira: ekitaldia, bidalketa mota (banakakoa edo taldekoa), eredua (200 edo 220) eta aldia (urtea). “Banakakoa” bidalketa mota aukeratuz gero, lotean aitorpen bakarra sar daiteke; “taldekoa” aukeratuz gero, lotean hainbat aitorpen sar daitezke. Hori egin eta gero, "Lote berria"n klik egin eta beste pantaila bat agertuko da, non, erabiltzaile mota kontuan hartuta, lotea sortzeko hainbat modalitate erakutsiko diren.
   
 • Behin lotea kudeatzeko modalitatea betetakoan, pantailaren goiko aldean agertuko dira lotean sar daitezkeen aitorpenak, eta, pantailaren beheko aldean, sartu ezin daitezkeenak, eta zergatik uzten diren bazterrera. Bidali nahi diren aitorpenak aukeratu, eta "Sortu eta bidali lotea" botoia sakatuz bidaliko dira
   
 • "Sortu eta bidali lotea" botoia sakatu ondoren, lotearen balidazio eta bidalketa prozesua hasiko da. Hautatutako fitxategiak bidaltzeko, erabiltzaileak bere burua identifikatu behar du egoki den ziurtagiri elektronikoaren bidez. Identifikazioa izapidetu ondoren, hautatutako fitxategiak laguntza programaren bitartez igorriko dira zuzenean.
   
 • Amaieran, programak bidalketari esleitu zaion zenbakia erakutsiko digu, bai eta jaso izanaren agiria gordetzeko aukera eman ere.
 • 1. Aitortzailea, edo bere ordezkaria, Arabako Foru Aldundiarekin konektatuko da www.araba.eus helbide elektronikoan eta Egoitza Elektronikoan sartuko da.  
   
 • 2. Behin Egoitza Elektronikora sartuta, "Aitorpenak aurkeztea-Banakakoak" botoia aukeratu behar da (banakako aurkezpentzat jotzen da aitortzaileak berak edo bere borondatezko ordezkariak egindakoa).

  Egoitza Elektronikoan ziurtagiri digital bidez identifikatu ostean, "Sortu eta bidali" botoia aukeratu behar da. Aurkezpena borondatezko ordezkariak egiten badu, “Borondatezko ordezkarientzako sarbidea” egoera bete beharko da.
  Jarraian, 200 edo 220 eredua hautatu behar da, dagokion ekitaldia, urteko aldia, eta “Arakatu” botoiaren bidez ("Eredua bidali" aukeran), bidali beharreko fitxategia. Bidali aurretik dokumentazio osagarria erantsi nahi izanez gero, horretarako laukia markatu behar da eta, ondoren, "Bidali" sakatu

 • 3. Transmisioa edo bidaltzea onartzen bada, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak jaso izanaren agiria sortuko du; bertan erregistro zenbakia eta transmisio data eta ordua agertuko dira. Agiri hori inprimatu egin ahal izango da, bidalitako fitxategia sailak jaso duela frogatzeko. Hartu izanaren agirian jakinarazten da bidalketa “Bidalketa sarrera-erretiluan” dagoela. Bidalitako aitorpena ikusi eta inprimatzeko, izapidetze epea itxarongo da, oro har eta hutsik egon ezean, egun batekoa edo bikoa fitxategia bidaltzen denetik aurrera. Dena den, aitortzaileak uneoro kontsultatu ahal izango du bidalitako fitxategiaren egoera, "Bidalketak kontsultatu/deuseztatu" aukeraren bidez.
 • 4. Transmisioak errorea ematen badu, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailak fitxategia ez onartzeko arrazoiak azalduko dizkio aitortzaileari. Onartzen ez den fitxategia berriz bidali ahal izango da telematikoki okerrak zuzendutakoan. Horrelakoetan, telematikoki bidalitako fitxategia jaso izanaren agiria inprimatu ahal izango da.