Kultura sustatzeko pizgarriak

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa. Hamabosgarren xedapen gehigarria eta 67. artikulua. 

 • Film luze zinematografikoen eta telesailen Espainiako ekoizpenetan egindako inbertsioei dagokien kenkaria % 35ekoa da, eta % 45ekoa euskaraz filmatutako obretarako. Kenkariaren oinarria honako hauek osatzen dute: ekoizpenaren kostuak, kopiak lortzeko gastuek eta ekoizlearen kargurako publizitate- eta sustapen-gastuek. Bien kasuan, ekoizpen-kostuaren % 40ko muga ezartzen da.

 • Baldintzak: 

  • Kenkari-oinarriaren % 50, gutxienez, EAEn egindako gastuekin bat etortzea eskatzen du.
  • Ekoizleak obrari egiten dion ekarpenak euskal partaidetza tekniko/artistikoa izan beharko du, eta, gutxienez, produkzioan aintzatetsitako lau pertsonak osatuko dute, honako hauek:
   • a) Egilea, aktorea (nagusia edo bigarren mailakoa), izaera teknikoko sormen-taldeko burua.
   • b) Animaziozko ekoizpenen kasuan: zuzendariak, taldeburuak edo teknikariak.
   • c) Dokumentalen kasuan: zuzendariak, gidoilariak, musika, argazki-zuzendariak eta ekoizle exekutiboak.
  • Ekoizpenek gutxienez bi asteko filmaketa izan beharko dute EAEko lurraldean, behar bezala justifikatutako arrazoiengatik lurralde horretan egin ezin direnean izan ezik.

  • Ekoizpenek dagokien nazionalitate-ziurtagiria eta kultura-izaera egiaztatzen duena lortu behar dituzte.

  • Euskal Filmategian ekoizpenaren kopia berri bat gordailatzea, euskal ondare zinematografikoa zaintzeko eta zabaltzeko dituen helburuak betetzeko.

  • Kenkariaren zenbatekoa ez da 10 milioi eurotik gorakoa izango egindako ekoizpen bakoitzeko.

  • Koprodukzio baten kasuan, zenbatekoak ekoizle bakoitzarentzat zehaztuko dira, bakoitzaren partaidetza-ehunekoaren arabera.

  • Kenkaria zergaldi bakoitzean sortuko da, bertan egindako ekoizpen-kostuagatik, baina obraren ekoizpena amaitzen den zergalditik aurrera aplikatuko da.

  • Egindako kenkarirako eskubidea galduko da obra gehienez ere bi urteko epean estreinatzen ez denean, obraren ekoizpena amaitzen denetik zenbatzen hasita, eta bere garaian ordaindu gabeko kuotak ordaintzeko betebeharra sortuko da, egindako kenkariengatik, dagozkion berandutze-interesekin batera, eta horiek gehitu beharko zaizkio inguruabar hori gertatzen den ekitaldiaren autolikidazioaren ondoriozko kuotari.Ver preguntas y respuestas

 • Kultura eta Kirol Ministerioaren Zinema eta Ikus-entzunezko Enpresen Administrazio Erregistroan erregistratutako ekoizleek, baldin eta beren industria-ekoizpen seriatuaren aurretik euskarri fisiko bat egitea ahalbidetzen duten film luze zinematografikoen edo ikus-entzunezko lanen atzerriko ekoizpen bat gauzatzeaz arduratzen badira, EAEko lurraldean egindako gastuen % 35eko kuota likidoa kentzeko eskubidea izango dute.

 • Kenkaria aplikatzeko, ALHn egindako gastuak 500.000 eurokoak izan beharko dira gutxienez. Halaber, ekoizpenek gutxienez 2 milioi euroko kostua izan beharko dute.

 • Kenkariaren oinarria EAEko lurraldean egindako gastu hauek osatuko dute:

  • Industria teknikoak eta beste hornitzaile batzuk erabiltzearen ondoriozko gastuak.

  • Kenkariaren oinarria murrizteko eskubidea sortzen duten gastuak finantzatzeko jasotako dirulaguntzen zenbatekoa murriztuko da.

 • Langile sortzaileen gastuak, betiere egoitza fiskala Espainian edo EEEko estatu kideren batean badute, pertsona bakoitzeko 100.000 euroko mugarekin.

 • Euskal Autonomia Erkidegoan egindako gastuak ezingo dira izan produkzio-aurrekontuaren % 80 baino handiagoak.
 • Kenkari horren zenbatekoa ez da 10 milioi eurotik gorakoa izango egindako ekoizpen bakoitzeko.

 • Koprodukzioetan, kenkaria ez da aplikatuko koproduktore batek aurreko puntuan aurreikusitako kenkari bera edo antzekoa aplikatzen duenean.

 • Bi kenkari horien zenbatekoak, zergadunak jasotako gainerako laguntzekin batera, ezin izango du produkzio-kostuaren % 50 gainditu, salbu eta EBko estatu kide batek baino gehiagok finantzatutako mugaz haraindiko ekoizpena bada eta EBko estatu kide bateko baino gehiagoko ekoizleek parte hartzen badute; kasu horretan, ezin izango du produkzio-kostuaren % 60 gainditu.
 • Muga horiek ez zaizkie aplikatuko ikus-entzunezko lan zailei, ez eta ELGAren Garapenerako Laguntza Batzordearen zerrendako herrialdeek parte hartzen duten koprodukzioei ere.
 • Erregelamendu bidez garatuko dira ikus-entzunezko lan bat zailtzat jo daitekeen kasuak.
 • Zergadunek erregelamenduz ezarritako txosten arrazoituak aurkeztu beharko dituzte, aurreikusitako baldintzak betetzeari buruzkoak.
 • Txosten horiek kenkarien oinarri diren gastu eta inbertsioen zenbatekoa identifikatu beharko dute, eta lotesleak izango dira zerga-administrazioarentzat, adierazitako baldintzak betetzeari dagokionez.

 • Aurreko paragrafoetan araututako kenkaria aplikatzeko eskubidea egiaztatzen duten zergadunek baimena ematen dute egiaztatutako kenkariari dagozkion datuak zabaltzeko, Batzordearen Estatuko laguntzari buruzko Komunikazioan aurreikusitakoaren arabera.

 • Bi kenkari horiei Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Arauaren 67. artikuluan ezarritako arau komunak aplikatuko zaizkie.

 • Kenkariak ez zaizkie aplikatuko honako kasu hauetakoren batean dauden erakundeek egindako inbertsioei:

  • Europako Batzordeak laguntza bat legez kanpokotzat eta barne-merkatuarekin bateraezintzat jo ondoren, berreskuratzeko agindu baten mende dauden enpresak.

  • Krisian dauden enpresak, Batzordearen 2014ko ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduaren 2. artikuluaren 18. paragrafoan xedatutakoaren arabera. Erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz.

 

Kenkaria Pizgarria Ehunekoa Betebeharrak

Kultura sustatzeko pizgarriak (15. xedapen gehigarria)

Film luze zinematografikoen eta fikziozko, animaziozko edo dokumentaleko ikus-entzunezko serieen ekoizpen espainiarrak, serieko ekoizpen industrialaren aurretik euskarri fisiko bat egiteko aukera ematen dutenak.

Ekoizpenaren eta kopiak egiteko gastuen eta publizitate- eta sustapen-gastuen % 35 (produkzio-kostuaren %40ko muga).

% 45, euskarazko ibilgailuentzako.

Kenkariaren mugak: 10 mm egindako produkzio bakoitzeko; produkzio-kostuaren %50eko muga gehigarri orokorra, jasotako gainerako laguntzekin batera (% 60 estatu kide batek baino gehiagok finantzatutako mugaz gaindiko ekoizpenen kasuan, eta mugarik gabe ikus-entzunezko lan zailen kasuan).

Kenkariaren oinarriaren %50, gutxienez, Euskal Autonomia Erkidegoan egindako gastuak izango dira, eta Euskal Autonomia Erkidegoan gutxienez 4 pertsonak parte hartu beharko dute (partaidetza teknikoa eta/edo artistikoa).

Kenkaria kostuen sortzapenaren arabera sortuko da, baina ekoizpena amaitzen den zergalditik aurrera aplikatuko da.

Txosten arrazoitua eskatzen da.

Film luze zinematografikoen edo ikus-entzunezko lanen atzerriko produkzioak, serieko ekoizpen industrialaren aurretik euskarri fisiko bat egiteko aukera ematen dutenak.

Euskal Autonomia Erkidegoan egindako langile sortzaileen eta industria teknikoak erabiltzearen gastuen % 35 (muga: 100.000 euro pertsonako, eta EAEn egindako gastuek ezingo dute gainditu produkzio-aurrekontuaren % 80).

Kenkariaren mugak: 10 mm egindako produkzio bakoitzeko; gutxieneko muga gehigarri orokorra, jasotako gainerako laguntzekin batera, ekoizpen-kostuaren % 50ekoa (% 60 estatu kide batek baino gehiagok finantzatutako mugaz gaindiko ekoizpenen kasuan, eta mugarik gabe ikus-entzunezko lan zailen kasuan).

Ekoizleek enpresa zinematografikoen administrazio-erregistroan erregistratuta egon beharko dute; gutxienez Araban egindako gastuak 500.000 eurokoak izango dira, eta ekoizpenak gutxienez 2 milimetroko kostua izango du.

Txosten arrazoitua eskatzen da.

 

Aurrez emandako laguntzak

Jarduera Ekoizpen zinematografikoa Onuraduna Deskribapena

2021

Cenicienta

Myriam Ballesteros Producciones S.L. 

Kokatuta dagoen eskualdea: Euskadi
Jardueraren sektore ekonomiko nagusia: 1 96110 Prod. epigrafea. Film zinematografikoak
Muga: % 50
Kenkariaren oinarria: 13.647,37 €
Kenkariaren zenbatekoa: 4.094,2 €

2020 Cenicienta Myriam Ballesteros Producciones S.L. 

Muga: % 50
Kenkariaren oinarria: 9.499,83 €
Kenkariaren zenbatekoa: 2.849,95 €