Egungo zerga-araudia

Zerga arautegia

Orri hauetan eskaintzen diren agiriak zabalkundekoak baino ez dira; beraz, ez dute inongo balio juridikorik. Helburu juridikoetarako, aldizkari ofizialetan argitaratutako testuak kontsultatu behar dira.

Agiri bakoitzaren bukaeran, arau edo arautegi bakoitza aldatu duten xedapenen zerrenda ageri da.

Xedapen orokorrak

6/2005 FORU ARAUA, otsailaren 28koa, Arabako Zerga Orokorrari buruzkoa

48/1994 Foru Dekretua, maiatzaren 10ekoa, Arabako Lurralde Historikoko dirubilketaren arautegi orokorra onesten duena. (Euskararen bertsioan bidean da)

41/2006 Foru Dekretua, ekainaren 6koa. Honen bidez, Arabako Lurralde Historikoko zerga ikuskapenaren araudia onetsi da.

97/2008 Foru Dekretua, azaroaren 18koa; honen bidez Zergen Arloko Arau Hausteen eta Zehapenen Araudia onartu da.

Zuzeneko zergak

Zuzeneko zergei buruzko araudi eguneratua

33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzkoa.

40/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arautegia onartzen duena.

9/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, ondarearen gaineko zergari buruzkoa.

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, sozietateen gaineko zergari buruzkoa.

41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.

21/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari buruzkoa. 

3/2016 Foru Dekretua, urtarrilaren 12koa, onartzen duena ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren erregelamendua.

11/2005 FORU ARAUA, maiatzaren 16koa, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergari buruzkoa.

74/2006 Foru Dekretua, azaroaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Oinordekotza eta Dohaintzen gaineko Zergari buruzko Araudia onartu da.

2/2014 ZERGA PREMIAZKO ARAUGINTZAKO DEKRETUA, uztailaren 15ekoa, arautzen duena kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zerga.

Kooperatibak

16/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, Kooperatiben Zerga Araubideari buruzkoa 

Fundazioak

35/2021 FORU ARAUA, abenduaren 23koa, irabazteko xederik gabeko entitateen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruz.

60/2004 Foru Dekretua, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

Nekazaritzarekin erlazioa duten zerga-neurriak 

17/1997 FORU ARAUA, ekainaren 9koa, nekazaritzarekin erlazioa duten zerga-neurriei buruzkoa.

23/2023 Foru Araua, abenduaren 15ekoa, Fortuna Handien Gaineko Aldi Baterako Elkartasun Zerga arautzen duena.

Ingurumenarekin lotutako zergak

24/2014 FORU ARAUA, uztailaren 9koa, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergari buruzkoa.

25/2014 FORU ARAUA, uztailaren 9koa, gastatutako erregai nuklearra eta hondakin erradioaktiboak instalazio zentralizatuetan biltegiratzearen gaineko zergari buruzkoa.

26/2014 FORU ARAUA, uztailaren 9koa, gastatutako erregai nuklearra eta energia nukleoelektrikoaren ekoizpenaren ondoriozko hondakin erradiaktiboak sortzearen gaineko zergari buruzkoa.

27/2017 FORU ARAUA, uztailaren 9koa, berotegi-efektuko gas fluordunen gaineko zergari buruzkoa.

Foru Gobernu Kontseiluaren 5/2018 Zerga premiazko araugintzako dekretua, azaroaren 27koa. Onestea gasaren, petrolioaren eta kondentsatuen erauzte balioaren gaineko zerga.

6/2023 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, abuztuaren 1ekoa, baliozkotzeko dena, zeinaren bidez onesten da plastikozko ontzi ez-berrerabilgarrien gaineko zerga bereziaren araupetzea.

20/2023 Foru Araua, azaroaren 15ekoa, Hondakinak Zabortegietan Uztearen, Erraustearen eta Hondakinen Baterako Errausketaren gaineko Zergari buruz 

Zerga betebeharrak

  • 111/2018 Foru Dekretua, abenduaren 23koa, finantza kontu, eragiketa eta aktiboen berri eman beharra arautzen duena, bai eta atzerrian diren ondasun eta eskubideena ere.
  • 18/2013 Foru Dekretua, maiatzaren 28koa. Honen bidez, onartu egiten da fakturazio betebeharren arautegia.

Zeharkako zergak

11/2003 FORU ARAUA, martxoaren 31koa, ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergari buruzkoa.

66/2003 Foru Dekretua, abenduaren 30eko. Honen bitartez, Ondare Eskualdatzeen eta Egintza Juridiko Dokumentatuen gaineko Zergaren Arautegia onartzen da.

12/1993 Araugintzako Foru Dekretua, urtarrilaren 19koa, Balio Erantsiaren gaineko Zergarena. 

124/1993 Foru Dekretua, apirilaren 27koa, balio erantsiaren gaineko zergaren araudia onartzen duena.

1/1999 Arau Dekretua, otsailaren 16koa, Zerga Bereziak arautzen dituena.

OHARRA

Testu hau dibulgazio-dokumentu bat da, inolako izaera ofizialik gabea, Foru Dekretu osoa jasotzen duena.

Zerga bereziak itundutako zergak dira, eta Estatuak unean-unean ezarritako arau substantibo eta formal berberen arabera arautuko dira, maiatzaren 23ko 12/2002 Legeak Euskal Autonomia Erkidegoarekin onartutako Ekonomia Itunaren 33. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Zerga bereziei buruzko abenduaren 28ko 38/1992 Legean egindako aldaketa guztiak foru dekretu honetan sartu ez direnez, egun horretatik aurrera ez da aplikatuko aipatutako 38/1992 Legearen une bakoitzean indarrean dagoen idazketaren aurka doan guztian.

12/1997 Zerga Premiatasun Araugintzako Dekretua, irailaren 30ekoa, Aseguru Primen gaineko Zerga.

Jokoaren gaineko zerga. 5/2005 Foru Araua, Otsailaren 14kkoa, Arabako Lurralde Historikoan Jokoaren Gaineko Zerga arautzekoa

Joko jardueren gaineko zerga. 23/2014 Foru Araua, Uztailaren 9koa, Joko Jardueren Gaineko Zergari Buruzkoa

Foru Gobernu Kontseiluaren 4/2022 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, Martxoaren 15ekoa. Finantza Transakzioen gaineko zarga onestea.

Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2022 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, Martxoaren 15ekoa. Zerbitzu Digital jakinen gaineko zarga onestea.

Tokiko zergak

Oharra: Euskarazko bertsioa bidean da.

Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Toki Ogasunak arautzen dituen foru arauaren testu bategina.

Foru Gobernu Kontseiluaren 2/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren foru arauaren testu bategina

Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren foru arauaren testu bategina.

Foru Gobernu Kontseiluaren 6/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren foru arauaren testu bategina.

Foru Gobernu Kontseiluaren 5/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zergaren foru arauaren testu bategina.

Foru Gobernu Kontseiluaren 4/2021 Araugintzako foru dekretua, irailaren 29koa. Onestea Hiri Lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergaren foru arauaren testu bategina.