Sozietaten gaineko zergaren ohiko galderak

 • 37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, sozietateen gaineko zergarena (ALHAO, 148. zk., 13/12/27koa).

 • 41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, zerga horren arautegia onartzen duena (ALHAO, 89. zk., 2014/08/08koa).

2017ko abenduaren 30etik aurrera hasitako ekitaldietarako:

1. Zerga egoitza Araban dutenak, bi inguruabar hauek dituztenak izan ezik:

 • Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izatea.

 • Ekitaldi horretan lurralde erkidean egindako eragiketak guztirako bolumenaren ehuneko 75 edo gehiago izatea, edo Euskal Autonomia Erkidegoan egindako eragiketa guztiak beste bi lurralde historikoetako batean egitea.

2. Zerga egoitza Bizkaian edo Gipuzkoan daukatenei, ondoko baldintzak betetzen badira:

 • Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izatea.

 • Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumenaren % 75 edo gehiago autonomia erkidegoan egin ez izana.

 • Aurreko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoan egindako eragiketa guztiak Araban egin izana edo, Araban eta zerga egoitza ez daukan beste lurralde historiko batean egin badituzte, eragiketa bolumenaren zatirik handiena Araban egin izana.

3. Zerga egoitza lurralde erkidean daukatenei, ondoko baldintzak betetzen badira:

 • Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izatea.

 • Eragiketen bolumenaren % 75 edo gehiago Euskadin egitea.

 • Araban egindako eragiketa bolumena beste lurralde historiko bietako bakoitzean egindakoa baino handiagoa izan behar da.

1. oharra:

Arabako arautegiak ezarritako zerga taldeen tributazio araubidea aplikatuko da, erakunde nagusiari, azaldutako irizpideen arabera, SZren Arabako araudia aplikatzen zaio, betiere, mendeko erakunde guztiei edozein lurralde historikotako SZren araudia aplikatzen bazaie.  

Hala ere, zerga talde baten kasuan, Arabako foru araudia zerga talderen barruan dauden eta egoitza lurralde erkidean duten erakundeei aplikatzeko, eragiketa bolumenaren % 100 Euskadin egin beharko dute.

2. oharra:

2008ko urtarrilaren 1etik 2017ko abenduaren 29ra bitarteko ekitaldietan, kontuan hartuko den zenbatekoa 7 miloi euro izango da.

Zerga egoitza, egoitza soziala da, betiere negozioen administrazio kudeaketa eta zuzendaritza han egiten bada.

Bestela, kudeaketa edo zuzendaritza hori gauzatzen den lekua izango da.

Zerga egoitza non dagoen kokatu ezin den kasuetan, aurreko irizpideen arabera, ibilgetuaren baliorik handiena dagoen tokia lehenetsiko da.

Sozietateen gaineko Zergaren zergadunen betebeharrak dira Zergadunen Errolda eta horren inguruko betebeharrak arautzen dituen urtarrilaren 25eko 3/2011 Foru Dekretuan ezarritakoak.

036 errolda eredua alta, aldaketa edo baja aitorpenen eredua da, Espainian egoitza duten pertsona juridikoek, Sozietateen gaineko Zerga ordaintzen duten nortasun juridikorik gabeko erakundeek, administrazio publikoek eta beste erakunde batzuek aurkeztu beharrekoa.

036 eredua nahitaez telematikoki aurkeztu behar da, Egoitza elektronikoaren bidez.

Erakunde bat sozietateen gaineko zergaren zergaduna da nortasun juridikoa hartzen duenetik, hau da, dagokion Erregistroan (merkataritza erregistroan, kooperatiben edo bestelakoen erregistroan) izena ematen duenetik).

Sozietateen gaineko zergaren zergaduna izateari uzten dio desegite eta likidazio prozesu baten ondoren iraungitzen denean. Iraungitzea dagokion erregistroan jaso beharko da. Hortik aurrera, erakundeak bere nortasun juridikoa galduko du, eta beraz, zergaren zergaduna izateari utziko dio.

Erakunde baten desegitea eta likidazioa (iraungitzearekin) Merkataritza Erregistroan jasota geratzen ez den bitartean, nortasun juridikoa mantenduko du, eta beraz, sozietateen gaineko zergaren zergaduna da.

Jarduera bat egin edo ez, dagozkion aldizkako aitorpenak aurkeztu beharko ditu, izan ere, gutxienez, bere identifikazio-datuez gain, aktibo eta ondare garbi eta pasiboko kontuen balantzea ere egin beharko duelako. Bestalde, bazkideen eta administratzaileen datuak eman beharko ditu.

Erakunde horiek ez-aktibo egoera adierazi beharko du xede horretarako aitorpenean adierazten den laukian.

2017ko abenduaren 30etik aurrera hasitako ekitaldietarako:

 • 1. Berak ordainaraziko du oso-osorik, subjektu pasiboaren zerga egoitza Araban badago eta aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izan ez bada.

 • 2. Berak ordainaraziko du oso-osorik, subjektu pasiboaren zerga egoitza Araban badago eta aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izan ez bada, eta eragiketa guztiak Araban egin baditu.

 • 3. Berak ordainaraziko du oso-osorik, subjektu pasiboaren zerga egoitza Araban, edo Bizkaian edo Gipuzkoan badago eta aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izan ez bada, eta eragiketa guztiak Araban egin baditu.

Oharra:

2008ko urtarrilaren 1etik 2017ko abenduaren 29ra bitarteko ekitaldietan, kontuan hartuko den zenbatekoa 7 miloi euro izango da.

2017ko abenduaren 30etik aurrera hasitako ekitaldietarako:

 • Erakundeak Arabako Lurralde Historikoaz gain, beste edozein tokitan, lurralde erkide edo foru lurraldean, egiten baditu eragiketak, aurreko ekitaldian egindako eragiketa bolumen osoa 10 milioi eurokoa baino handiagoa bada, zerga egoitza duen tokia edozein dela.
 • Zerga taldeek, dena den, Araban egindako eragiketa bolumenaren arabera ordainduko dizkiote zergak Arabako Foru Aldundiari.

Oharra:

2008ko urtarrilaren 1etik 2017ko abenduaren 29ra bitarteko ekitaldietan, kontuan hartuko den zenbatekoa 7 miloi euro izango da.

37/2013 FAren salbuespen partzialeko araubidea aplikatzen den erakundeak:

Irabazi asmorik gabeko erakundeak (besteak beste elkarteak eta fundazioak) sozietateen gaineko zergaren zergadunak dira, eta zerga araubide berezia aplikatzen zaie, salbuespen partzialeko araubidea, 37/2013 FAren 12. artikuluan ezarritakoa.

Araubide hori automatikoki aplikatzen da, eta ez da eskatu behar.

SZFAren 126.3. artikuluak ezartzen du mota horretako zergadunek aitorpena aurkeztu beharko dutela baldintza hauek betetzen badute izan ezik (hirurak aldi berean eta ekitaldi berean):

 • a) Diru-sarrera osoak (beste edozein errenta iturritatik etorritakoak), gehienez, 100.000 eurokoak badira urtean.
 • b) Atxikipena aplikatu behar zaien salbuetsi gabeko urteko errenten sarrerak ezin dira izan 2.000 euro baino gehiago.
 • c) Eskuratzen dituzten errenta salbuetsi gabe guztiei aplikatu behar zaie atxikipena.

SZFAren 38. artikuluaren 2. atalaren arabera, partzialki salbuetsita dauden erakundeek duten salbuespen partziala ez da helduko ustiapen ekonomikoen etekinetara, ez eta ondaretik etorritako errentetara, eta oro har, ondare eskualdaketetan lortutako errentetara.

SZFAren 38. artikuluaren 3. idatz zatia aplikatuz, ustiapen ekonomiko baten etekintzat joko dira, lan pertsonaletik eta kapitaletik batera sortuak izanik edo faktore horietariko bakar batetik sortuak izanik, zergadunak ekoizpen baliabideak eta giza baliabideak edo bietako bat bere kontura antolatzea dakartenak, ondasun edota zerbitzuen ekoizpenean eta banaketan esku hartzeko helburuarekin.

 

16/2004 FAk ezarritako araubidea aukeratzen duten erakundeak:

16/2004 FAn (mezenasgo araua esaten zaiona) ezarritako baldintzak betetzen dituzten irabazi asmorik gabeko erakundeek, 036 zentsu erroldaren bidez, arau honetan ezarritako sozietateen gaineko zergaren zerga araubide berezia aukera dezakete.

Araubide hori borondatez aplikatzen da, beraz, baldintzak betetzen dituen zergadunak, aplikatu nahi badu, aukeratu beharko du.

16/2004 FArekin lotutako erakundeak sozietateen gaineko zergaren aitorpena aurkeztu behar dute.

Oharra: sozietateen gaineko zerga aurkezten duten irabazi asmorik gabeko erakundeek errenta guztiak aitortu behar dituzte, salbuetsitakoak eta salbuetsi gabekoak, hala badagokie, zerga oinarrian egin beharreko doiketak gorabehera.

Sozietateen gaineko zergaren aitorpenak ez du aurkezteko epe bat bakarrik zergadun guztientzat. Zergadun bakoitzak bere epea du, zergaldia amaitzen den dataren arabera.

Aitorpena zergaldia amaitu ondorengo sei hilabeteen hurrengo hogeita bost egun naturalen barruan aurkeztu beharko da.  Horrenbestez, arau orokor gisa, zergadunek ekitaldi ekonomiko eta urte natural bera badute, aitorpenak aurkezteko epea uztaileko lehen hogeita bost egun naturaletan finkatuko da.

Adibideak:

 • Zergaldia X. urteko urtarrilaren 1etik eta X. urteko abenduaren 31 artean duen erakunde baterako, X+1 urtearen uztailaren 1etik 25era bitartean egongo da aurkezteko epea. Araban uztailaren 25 jaieguna denez, epea hurrengo egun baliodunera luzatuko da.

 • Zergaldia X. urtearen maiatzaren 1etik X+1 urteko apirilaren 30 artean duen erakunde baterako, X+1 urtearen azaroaren 1etik 25era bitartean egongo da aurkezteko epea, edo hala badagokio, hurrengo egun baliodunean.

Sozietateen gaineko zerga aitortzeko bi eredu daude:

 • 200 eredua, aitorpena banakako araubidean aurkezteko.

 • 220 eredua, zerga taldeen aitorpena aurkezteko.

Sozietateen gaineko zergaren aitorpen guztiak, araudi aplikagarria eta aitorpen eredua (200 edo 220) edozein direlarik ere, telematikoki aurkeztu beharko dira Arabako Foru Ogasunean Egoitza Elektronikoa erabiliz.

Arabako zergadunen sozietateen gaineko zergaren aitorpena egiteko, Arabako Foru Ogasunak "zerga eredua" izeneko laguntza programa eskura jartzen du (horren bidez, Egoitza elektronikoa erabiliz Ogasunari bidaliko zaion fitxategia sortuko da).

Bere arautegi batzuetako zergadunei dagozkien fitxategiek (Arabakoak ez direnak) ez dute bihurgailurik behar telematikoki aurkezteko.

Argibide gehiago

Urte naturalarekin bat ez datozen zergaldietarako (esaterako, X urtearen urriaren 1etik X+1 urteko irailaren 30era arteko aldia), aldi hori hasten den urteari dagokion eredua erabili behar da (aurreko adibidean X. urteko eredua erabili beharko du).

IRIZPIDEA MIKROENPRESA ENPRESA TXIKIA ENPRESA ERTAINA

Jarduera

Jarduera ekonomiko bat egitea.

Jarduera ekonomiko bat egitea.

Jarduera ekonomiko bat egitea.

Kontabilitateko magnitudea

Erag. bol <= 2 MM

edo

Aktibo osoa <= 2MM

Erag. bol <= 10 MM

edo

Aktibo osoa <= 10 MM

Erag. bol <= 50 MM

edo

Akt. osoa<= 43 MM

Batez besteko plantilla

<= 10 langile

<= 50 langile

<= 250 langile

Sozietate harremanak

Ezin dute erakundean parte hartu, ez zuzenean, ez zeharka, % 25 baino gehiagotan, aurreko baldintza kuantitatiboak betetzen ez dituzten erakundeek, arrisku kapitaleko sozietateek izan ezik, beren xede soziala betez.

 

 • Aurreko zergaldiko datuak.

 • Lanaldi partzialarekin ari diren langileei dagokienez, kalkulua lan egindako orduen proportzionala izango da.

 • Erakundea sozietate talde baten barruan badago (42. art.), magnitudeak talde horren erakunde multzoari buruzkoak izango dira.

 • Argibide gehiago

EKITALDIAK 2014-2017 2018 2019tik

Orokorra

% 28

% 26

% 24

Mikroenpresak eta enpresa txikiak

% 24

% 22

% 20

Ondare sozietateak

eskala

eskala

eskala

Partzialki salbuetsita

% 21

% 20

% 19

 

Argibide gehiago

Aitortutako zerga oinarri negatiboak (ZON) geroko aldien zerga oinarri positiboekin konpentsatu ahalko dira.

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako:

 • Konpentsazio epea 15 urtekoa da.

 • 2014ko urtarrilaren 1ean dauden ZONak konpentsatzeko 15 urte izango dira, data horretatik aurrera.

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako:

 • Konpentsatzeko epea 30 urtekoa izango da sortzen diren unetik aurrera, 2018ko urtarrilaren 1a baino lehen sortutako ZONentzat ere bai.

 • ZONak konpentsatzeko muga, konpentsazioa egin aurreko BI positiboaren % 50 da, mikroenpresa eta enpresa txikietarako izan ezik. Muga hori % 70ekoa izango da.

 • Aktibo ez korronte berrietan egindako inbertsioengatik (61. artikulua).

 • Zinema eta ikus-entzunezko ekoizpenetan eta liburuen argitalpenetan egindako inbertsioengatik (hamabosgarren xedapen gehigarria).

 • Ikerketa eta garapeneko eta berrikuntza teknologikoko jarduerak egiteagatik (62 eta 64 arteko artikuluak).

 • Garapen iraunkorra, ingurumenaren zaintza eta hobekuntza eta energia iturrien aprobetxamendu eraginkorragoa lortzeko proiektuekin loturiko inbertsioengatik aplika daitekeen kenkaria (65. artikulua).

 • Enplegu sorkuntzarengatiko kenkaria (66. artikulua).

 • Argibide gehiago

Oro har, ustiapen ekonomiko bati lotutako ibilgetu materialeko edo higiezinetako inbertsioetako aktibo finko berriak dira. Lurzoruak salbuetsita daude.

Halaber, zenbait baldintzetan, kenkaria sortzeko eskubidea izango dute leasingean eskuratutako aktiboek, aplikazio informatikoek, birgaitutako edo birgaitzeko dauden pabilioi industrialak eskuratzeak, norbere pabilioi industrialak birgaitzeak, eta enpresa emakidadunak azpiegituretan egindako eta kontabilitatean ukiezinak edo finantza aktibotzat hartutako inbertsioek.

Zerga pizgarria izan dezaketen inbertsioen zenbatekoa ondokoen baturaren ehuneko 10 baino gehiago izango da: aktibo ez korronte aurreko kontabilitateko balio garbiak (aurreko urteko zergaldiaren azken eguna), baturatik kenduta amortizazioak eta narriaduraren ondoriozko galerak (materiala + higiezinetako inbertsioak + aplikazio informatikoak + azpiegituretako inbertsioak).

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera hasiko ekitaldietarako, baldintza hori ez da kontuan hartuko, aurretik dauden aktibo ez korrontearen kontabilitate balio garbien batura 5 milioi euro baino handiagoa bada.

Argibide gehiago

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako:

4.900 euroko kenkaria ezartzen da lan kontratu mugagabea duen kontratatutako pertsona bakoitzeko, eta kopuru hori 4.900 eurotan handituko da kontratatutako pertsona lan merkatuan txertatzeko zailtasun handiko talderen baten barruan badago.

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako:

Lan kontratu mugagabearekin kontratatutako pertsonak lanbide arteko gutxieneko soldata baino % 170 handiagoa den soldata izatea eskatzen da.

Kontratatutako pertsona bakoitzarengatik % 25eko kenkaria izango du urteko soldata gordinetik, 5.000 euroko mugarekin (bikoitza, laneratzeko zailtasun bereziko taldeen barruan dauden pertsonentzat).

Bi urtetik hiru urtera handitu da kontratu mugagabearekin kontratatutako pertsona kopurua mantentzeko epea, kontratazioa egiten den zergaldia amaitutakoan dagoena, kenkaria finkatzeko.

Argibide gehiago

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako:

Kuota likidoaren % 45eko muga ezartzen da kenkari guztietarako, mugarik gabe aplikatzen diren ikerketa eta garapen eta berrikuntza teknologikoko jarduerengatiko kenkariak izan ezik.

2012ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldietan, 2013ko abenduaren 31ra arte, muga kuota likidoaren % 35 izango da enpresa txiki izateko Sozietateen gaineko Zergaren Foru Arauaren 49. artikuluan xedatutako betekizunak betetzen ez dituzten subjektu pasiboentzat.  2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako, % 45eko muga berrezarri da.

Aplikatzeko epeari dagokionez, 2013ko ekitaldira arte, kuota nahikorik ez egoteagatik kentzen den kenkariak ezingo dira aplikatu geroagoko zergaldietan, eperik gabe. 2014tik aurrera, hurrengo hamabost urteetan amaitzen diren zergaldietan aplikatu ahal izango dira kuota nahikorik ez izateagatik kendu ez diren kopuruak.

 

2018ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietarako

Kenkarien batura (I+G+b arlokoak ez beste guztiak) ezin da izan kuota likidoaren ehuneko 35 baino gehiago.

I+G+b-ko kenkariak, kuota likidotik gainerako kenkarien zenbatekoa kenduta sortzen den kuotaren % 70era mugatzen dira (lehen mugarik gabe).

Hurrengo eta ondoz ondoko 30 urteetan amaitzen diren zergaldietan aplikatu ahal izango dira, sortu ziren unetik, kuota nahikorik ez izateagatik kendu ez diren kopuruak, baita 2018ko urtarrilaren 1a baino lehenago sortu zirenak ere.

Oharra: laguntza programak (sozietateen gaineko zergaren aitorpena egiteko erabili behar dena) egiaztatutako kenkari moten eta sortzen diren ekitaldiaren arabera aplikatzeko mugen ehunekoak kalkulatzen ditu.

Erkidegoko arautegia bete behar duten enpresak (estatukoa)

Ekonomia Itunaren arabera, Arabako Foru Aldundiari eragiketa bolumenean zergak ordaindu behar dituzten erkidegoko arautegiaren mendeko enpresek, beren arautegian ezarritako ordainketa zatikatuak Foru Ogasun honetan egin beharko dituzte, epe berdinetan.

Gaur egungo arautegiarekin bat, Estatuko arautegiaren mendearen zergak ordaintzen dituzten erakundeen ordainketa zatikatuak (3) egiteko epeak, hauek izango dira:

 • Lehen ordainketa: Apirilaren 1etik 20ra.

 • Bigarren ordainketa: Urriaren 1etik 20ra.

 • Hirugarren ordainketa: Apirilaren 1etik 20ra.

Araubide erkideko arautegiaren mendean dauden zergadunek Internet bidez aurkeztuko dituzte ordainketa zatikatuak Arabako Foru Ogasunean, 202 eta 222 ereduak linean betez (Egoitza elektronikoan) eta ordainduz, hala badagokie.

 

Foru araudiaren mendeko enpresak (2018-01-01etik aurrera hasitako ekitaldiak)

Urte bakoitzaren urriko lehen 25 egun naturaletan, Arabako zergadunek ordainketa zatikatu bat egin beharko dute sozietateen gaineko zergaren kontura, urriaren 1ean indarrean dagoen zergaldiari dagokiona.

Ordainketa zatikatu hori % 5ekoa izango da, aurkezteko epea urriaren 1ean amaituta egongo litzatekeen azken zergaldiaren zerga oinarriaren gainean kalkulatuta (aldi horretako atxikipenak ere kenduta).

Erreferentzia gisa kontuan hartzen den zerga-oinarria zuzenketen eta ZONen ondorengo zerga-oinarria da (2017ko laguntza programaren 1506 laukia).

Ez dute ordainketa zatikaturik egingo mikro enpresek eta enpresa txikiek eta % 1eko eta % 0ko karga tasa aplikagarri duten erakundeek (talde inbertsioko erakundeak eta pentsio funtsak eta BGAEak).

Ordainketa zatikatua 203 eredua (edo 223, zerga-taldeen kasuan) betez egingo da, "zerga ereduak" laguntza programaren bidez, eta Foru Ogasun honi bidaliko zaio Egoitza elektronikoaren bitartez.

GLHren edo BLHren foru arautegiaren mendeko enpresek, Arabako eragiketa bolumenean zergak ordaindu behar badituzte, Internet bidez aurkeztuko dute 203 eredua (edo 223, zerga taldeen kasuan), dagokien ordainketa zatikatua egiteko.

Ordainketa zatikatua zero bada, foru erakundeek ez dute 203 (edo 223) eredua aurkeztu behar.

Argibide gehiago