Sozietaten gaineko zergaren ohiko galderak

2024ko martxoaren 20an eguneratutako edukia

 • 37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, sozietateen gaineko zergarena (ALHAO, 148. zk., 13/12/27koa).

 • 41/2014 Foru Dekretua, abuztuaren 1ekoa, zerga horren arautegia onartzen duena (ALHAO, 89. zk., 2014/08/08koa).

2017ko abenduaren 30etik aurrera hasitako ekitaldietarako:

1. Zerga egoitza Araban dutenak, bi inguruabar hauek dituztenak izan ezik:

 • Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izatea.

 • Ekitaldi horretan lurralde erkidean egindako eragiketak guztirako bolumenaren ehuneko 75 edo gehiago izatea, edo Euskal Autonomia Erkidegoan egindako eragiketa guztiak beste bi lurralde historikoetako batean egitea.

2. Zerga egoitza Bizkaian edo Gipuzkoan daukatenei, ondoko baldintzak betetzen badira:

 • Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izatea.

 • Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumenaren % 75 edo gehiago autonomia erkidegoan egin ez izana.

 • Aurreko ekitaldian Euskal Autonomia Erkidegoan egindako eragiketa guztiak Araban egin izana edo, Araban eta zerga egoitza ez daukan beste lurralde historiko batean egin badituzte, eragiketa bolumenaren zatirik handiena Araban egin izana.

3. Zerga egoitza lurralde erkidean daukatenei, ondoko baldintzak betetzen badira:

 • Aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izatea.

 • beren eragiketen ehuneko %75 edo gehiago Euskal Autonomia Erkidegoan egitea, araubide erkideko lurraldean talde fiskal bateko kide diren zergadunen kasuan izan ezik; kasu horretan, foru araudia aplikatuko da ekitaldi horretan eragiketa guztiak Euskal Autonomia Erkidegoan egin badituzte.

 • Araban egindako eragiketa bolumena beste lurralde historiko bietako bakoitzean egindakoa baino handiagoa izan behar da.

1. oharra:

Arabako arautegiak ezarritako zerga taldeen tributazio araubidea aplikatuko da, erakunde nagusiari, azaldutako irizpideen arabera, SZren Arabako araudia aplikatzen zaio, betiere, mendeko erakunde guztiei edozein lurralde historikotako SZren araudia aplikatzen bazaie.  

SZFAren  85.1 artikuluaren bigarren paragrafoan ezarritakoaren arabera eratutako zerga taldeak direnean (egoiliarra ez den erakunde nagusia), Arabako araudian ezarritako araubidea aplikagarria izango zaie, baldin eta, aurreko ekitaldian eragiketa bolumenik handiena eduki duen taldeko entitateari 37/2013 FA aplikagarria bazaio eta taldeko gainerako entitate guztiei lurralde historikoetako baten sozietateen gaineko zergari buruzko arautegia aplikagarria bazaie.

2. oharra:

2008ko urtarrilaren 1etik 2017ko abenduaren 29ra bitarteko ekitaldietan, kontuan hartuko den zenbatekoa 7 miloi euro izango da.

Zerga egoitza, egoitza soziala da, betiere negozioen administrazio kudeaketa eta zuzendaritza han egiten bada.

Bestela, kudeaketa edo zuzendaritza hori gauzatzen den lekua izango da.

Zerga egoitza non dagoen kokatu ezin den kasuetan, aurreko irizpideen arabera, ibilgetuaren baliorik handiena dagoen tokia lehenetsiko da.

Sozietateen gaineko Zergaren zergadunen betebeharrak dira Zergadunen Errolda eta horren inguruko betebeharrak arautzen dituen urtarrilaren 25eko 3/2011 Foru Dekretuan ezarritakoak.

036 errolda eredua alta, aldaketa edo baja aitorpenen eredua da, Espainian egoitza duten pertsona juridikoek, Sozietateen gaineko Zerga ordaintzen duten nortasun juridikorik gabeko erakundeek, administrazio publikoek eta beste erakunde batzuek aurkeztu beharrekoa.

036 eredua nahitaez telematikoki aurkeztu behar da, Egoitza elektronikoaren bidez.

Sozietateen gaineko zergaren zergadun izango dira, egoitza Espainiako lurraldean badute:

 • nortasun juridikoa duten erakundeak (merkataritza sozietateak, kooperatibak eta eraldaketarako nekazaritza sozietateak);

 • zergadun gisa berariaz kalifikatutako nortasun juridikorik gabeko beste erakunde batzuk (talde fiskalak, aldi baterako enpresa elkarteak eta inbertsio funts jakin batzuk, arrisku kapitalekoak, pentsioetakoak, hipoteka merkatua arautzekoak, inbertsioak bermatzeko titulaziokoak eta banku aktibokoak).

Sozietate zibilek (SATekoak izan ezik) ez dute sozietateen gaineko zerga ordaintzen, nortasun juridikoa izan edo ez.

Zehazki, nortasun juridikoa duen erakunde bat sozietateen gaineko zergaren zergaduna izango da dagokion erregistroan inskribatzen den unetik, eta zerga horren zergadun izateari utziko dio bere azkentzea dagokion erregistroan inskribatzen denetik.

Sozietateen gaineko zergaren zergadun guztiak behartuta daude zerga horren aitorpena aurkeztera, aldi horretan jarduerarik egin edo ez, honakoak izan ezik:

 • erakunde salbuetsiak  (SZFAren 12.1 art.)
 • salbuespen partziala duten erakundeak (SZFAren 12.2 art.), hiru baldintza hauek betetzen dituztenean (aldi berean eta ekitaldi berean):
  • diru sarrerak (beste edozein errenta iturritatik etorritakoak), guztira, 100.000 euroko edo gutxiago izatea urtean.
  • atxikipena izan behar duten errenta salbuetsi gabeen diru sarrerak urtean 2.000 euro baino gehiago ez izatea.
  • eta lortzen dituzten errenta salbuetsi gabe guztiei atxikipena aplikatu behar izatea.

 

Jarduerarik gabe dagoen erakunde izaera adierazpenean horretarako gaitutako laukian adieraziko da.

Erakundearen identifikazio datuez gain, bazkideei eta administratzaileei buruzkoak eta zergaren sortzapen datako egoera balantzeari buruzkoak emango dira gutxienez.

2017ko abenduaren 30etik aurrera hasitako ekitaldietarako:

 • 1. Berak ordainaraziko du oso-osorik, subjektu pasiboaren zerga egoitza Araban badago eta aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izan ez bada.

 • 2. Berak ordainaraziko du oso-osorik, subjektu pasiboaren zerga egoitza Araban badago eta aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izan ez bada, eta eragiketa guztiak Araban egin baditu.

 • 3. Berak ordainaraziko du oso-osorik, subjektu pasiboaren zerga egoitza Araban, edo Bizkaian edo Gipuzkoan badago eta aurreko ekitaldiko eragiketa bolumena 10 milioi euro baino gehiago izan ez bada, eta eragiketa guztiak Araban egin baditu.

Oharra:

2008ko urtarrilaren 1etik 2017ko abenduaren 29ra bitarteko ekitaldietan, kontuan hartuko den zenbatekoa 7 miloi euro izango da.

2017ko abenduaren 30etik aurrera hasitako ekitaldietarako:

 • Erakundeak Arabako Lurralde Historikoaz gain, beste edozein tokitan, lurralde erkide edo foru lurraldean, egiten baditu eragiketak, aurreko ekitaldian egindako eragiketa bolumen osoa 10 milioi eurokoa baino handiagoa bada, zerga egoitza duen tokia edozein dela.
 • Zerga taldeek, dena den, Araban egindako eragiketa bolumenaren arabera ordainduko dizkiote zergak Arabako Foru Aldundiari.

Oharra:

2008ko urtarrilaren 1etik 2017ko abenduaren 29ra bitarteko ekitaldietan, kontuan hartuko den zenbatekoa 7 miloi euro izango da.

37/2013 FAren salbuespen partzialeko araubidea aplikatzen den erakundeak:

Irabazi asmorik gabeko erakundeak (besteak beste elkarteak eta fundazioak) sozietateen gaineko zergaren zergadunak dira, eta zerga araubide berezia aplikatzen zaie, salbuespen partzialeko araubidea, 37/2013 FAren 12. artikuluan ezarritakoa.

Araubide hori automatikoki aplikatzen da, eta ez da eskatu behar.

SZFAren 126.3. artikuluak ezartzen du mota horretako zergadunek aitorpena aurkeztu beharko dutela baldintza hauek betetzen badute izan ezik (hirurak aldi berean eta ekitaldi berean):

 • a) Diru-sarrera osoak (beste edozein errenta iturritatik etorritakoak), gehienez, 100.000 eurokoak badira urtean.
 • b) Atxikipena aplikatu behar zaien salbuetsi gabeko urteko errenten sarrerak ezin dira izan 2.000 euro baino gehiago.
 • c) Eskuratzen dituzten errenta salbuetsi gabe guztiei aplikatu behar zaie atxikipena.

SZFAren 38. artikuluaren 2. atalaren arabera, partzialki salbuetsita dauden erakundeek duten salbuespen partziala ez da helduko ustiapen ekonomikoen etekinetara, ez eta ondaretik etorritako errentetara, eta oro har, ondare eskualdaketetan lortutako errentetara.

SZFAren 38. artikuluaren 3. idatz zatia aplikatuz, ustiapen ekonomiko baten etekintzat joko dira, lan pertsonaletik eta kapitaletik batera sortuak izanik edo faktore horietariko bakar batetik sortuak izanik, zergadunak ekoizpen baliabideak eta giza baliabideak edo bietako bat bere kontura antolatzea dakartenak, ondasun edota zerbitzuen ekoizpenean eta banaketan esku hartzeko helburuarekin.

 

35/2021 Foru Araua irabazteko xederik gabeko entitateen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruz

Irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgorako pizgarri fiskalei buruzko 35/2021 Foru Arauan aurreikusitako baldintzak betetzen dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeek arau honetan ezarritako Sozietateen gaineko Zergaren zerga-araubide berezia aukeratu ahal izango dute, 036 zentsu-ereduaren bidez.

Araubide hori borondatez aplikatzen da, beraz, baldintzak betetzen dituen zergadunak, aplikatu nahi badu, aukeratu beharko du.

35/2021 FArekin lotutako erakundeak sozietateen gaineko zergaren aitorpena aurkeztu behar dute.

 

Oharra: sozietateen gaineko zerga aurkezten duten irabazi asmorik gabeko erakundeek errenta guztiak aitortu behar dituzte, salbuetsitakoak eta salbuetsi gabekoak, hala badagokie, zerga oinarrian egin beharreko doiketak gorabehera.

Sozietateen gaineko zergaren aitorpenak ez du aurkezteko epe bat bakarrik zergadun guztientzat. Zergadun bakoitzak bere epea du, zergaldia amaitzen den dataren arabera.

Aitorpena zergaldia amaitu ondorengo sei hilabeteen hurrengo hogeita bost egun naturalen barruan aurkeztu beharko da.  Horrenbestez, arau orokor gisa, zergadunek ekitaldi ekonomiko eta urte natural bera badute, aitorpenak aurkezteko epea uztaileko lehen hogeita bost egun naturaletan finkatuko da.

Adibideak:

 • Zergaldia X. urteko urtarrilaren 1etik eta X. urteko abenduaren 31 artean duen erakunde baterako, X+1 urtearen uztailaren 1etik 25era bitartean egongo da aurkezteko epea. Araban uztailaren 25 jaieguna denez, epea hurrengo egun baliodunera luzatuko da.

 • Zergaldia X. urtearen maiatzaren 1etik X+1 urteko apirilaren 30 artean duen erakunde baterako, X+1 urtearen azaroaren 1etik 25era bitartean egongo da aurkezteko epea, edo hala badagokio, hurrengo egun baliodunean.

Sozietateen gaineko zerga aitortzeko bi eredu daude:

 • 200 eredua, aitorpena banakako araubidean aurkezteko.

 • 220 eredua, zerga taldeen aitorpena aurkezteko.

Sozietateen gaineko zergaren aitorpen guztiak, araudi aplikagarria eta aitorpen eredua (200 edo 220) edozein direlarik ere, telematikoki aurkeztu beharko dira Arabako Foru Ogasunean Egoitza Elektronikoa erabiliz.

Arabako zergadunen sozietateen gaineko zergaren aitorpena egiteko, Arabako Foru Ogasunak "zerga eredua" izeneko laguntza programa eskura jartzen du (horren bidez, Egoitza elektronikoa erabiliz Ogasunari bidaliko zaion fitxategia sortuko da).

Informazio gehiago

Urte naturalarekin bat ez datozen zergaldietarako (esaterako, X urtearen urriaren 1etik X+1 urteko irailaren 30era arteko aldia), aldi hori hasten den urteari dagokion eredua erabili behar da (aurreko adibidean X. urteko eredua erabili beharko du).

IRIZPIDEA MIKROENPRESA ENPRESA TXIKIA ENPRESA ERTAINA

Jarduera

Jarduera ekonomiko bat egitea.

Jarduera ekonomiko bat egitea.

Jarduera ekonomiko bat egitea.

Kontabilitateko magnitudea

Erag. bol <= 2 MM

edo

Aktibo osoa <= 2MM

Erag. bol <= 10 MM

edo

Aktibo osoa <= 10 MM

Erag. bol <= 50 MM

edo

Akt. osoa<= 43 MM

Batez besteko plantilla

<= 10 langile

<= 50 langile

<= 250 langile

Sozietate harremanak

Ezin dute erakundean parte hartu, ez zuzenean, ez zeharka, % 25 baino gehiagotan, aurreko baldintza kuantitatiboak betetzen ez dituzten erakundeek, arrisku kapitaleko sozietateek izan ezik, beren xede soziala betez.

 

 • Aurreko zergaldiko datuak.

 • Lanaldi partzialarekin ari diren langileei dagokienez, kalkulua lan egindako orduen proportzionala izango da.

 • Erakundea sozietate talde baten barruan badago (42. art.), egoitza eta urteko kontu bateratuak egiteko betebeharra edozein izanda ere,magnitudeak talde horren erakunde multzoari buruzkoak izango dira.

EKITALDIAK 2014-2017 2018 2019tik

Orokorra

% 28

% 26

% 24

Mikroenpresak eta enpresa txikiak

% 24

% 22

% 20

Ondare sozietateak

eskala

eskala

eskala

Partzialki salbuetsita

% 21

% 20

% 19

 

Argibide gehiago

 • Konpentsatzeko epea 30 urtekoa izango da sortzen diren unetik aurrera, 2018ko urtarrilaren 1a baino lehen sortutako ZONentzat ere bai.

 • ZONak konpentsatzeko muga, konpentsazioa egin aurreko BI positiboaren % 50 da, mikroenpresa eta enpresa txikietarako izan ezik. Muga hori % 70ekoa izango da.

 • Aktibo ez korronte berrietan egindako inbertsioengatik (61. artikulua).

 • Hiriko bizikletan inbertitzearen kenkaria (61 bis artikulua).

 • Ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuetan inbertitzearen kenkaria (61 ter artikulua).

 • Ikerketa eta garapeneko eta berrikuntza teknologikoko jarduerak egiteagatik (62 eta 64 arteko artikuluak).

 • Ikerketa eta garapeneko proiektuetan edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzea (64 bis artikulua).

 • Garapen iraunkorra, ingurumenaren zaintza eta hobekuntza eta energia iturrien aprobetxamendu eraginkorragoa lortzeko proiektuekin loturiko inbertsioengatik aplika daitekeen kenkaria (65. artikulua).

 • Enplegu sorkuntzarengatiko kenkaria (66. artikulua).

 • Kenkaria, mikroenpresetan, enpresa txikietan edo enpresa ertain sortu berrietan, berritzaileetan edo zilarrezko ekonomiari lotutakoetan inbertitzeagatik (66 bis artikulua).

 • Kenkariak kultura sustatzeko pizgarriengatik (hamabosgarren xedapen gehigarria).

 • Argibide gehiago

Kenkarien batura (I+G+b arlokoak ez beste guztiak; 62.-64. artikuluetan aurreikusten dira) ezin da izan kuota likidoaren % 35 baino gehiago.

I+G+b-ko kenkariek (62.-64. artikuluan aurreikusten dira kuota likidotik gainerako kenkarien zenbatekoa kenduta sortzen den kuotaren % 70eko muga dute (lehen mugarik gabe).

Ikerketa eta garapen edo berrikuntza teknologikoko proiektuetan parte hartzeagatik 64 bis artikuluan aurreikusitako kenkariak % 35eko muga izango du.

SZFAren 67.1 artikulua aldatu da, 2021eko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, eta, % 35eko eta % 70eko kenkariak aplikatzeko dauden mugez gain, % 50eko muga berri bat ezarri da SZFAren 65.1 artikuluan aurreikusitako kenkarietarako (Teknologia Garbien Euskal Zerrendan jasotako inbertsioengatiko ingurumen kenkariak).

2023ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin, SZFAren 67.1 artikulua aldatu da, eta, kenkariak aplikatzeko dauden % 35eko eta % 70eko mugez gain, % 50eko muga berri bat ezarri da SZFAren 65.1 artikuluan aurreikusitako kenkarietarako (Teknologia Garbien Euskal Zerrendan jasotako inbertsioengatiko ingurumen kenkariak eta beste ingurumen kenkari batzuk).

Hurrengo eta ondoz ondoko 30 urteetan amaitzen diren zergaldietan aplikatu ahal izango dira, sortu ziren unetik, kuota nahikorik ez izateagatik kendu ez diren kopuruak, baita 2018ko urtarrilaren 1a baino lehenago sortu zirenak ere.

Oharra: laguntza programak (sozietateen gaineko zergaren aitorpena egiteko erabili behar dena) egiaztatutako kenkari moten eta sortzen diren ekitaldiaren arabera aplikatzeko mugen ehunekoak kalkulatzen ditu.

Erkidegoko arautegia bete behar duten enpresak (estatukoa)

Ekonomia Itunaren arabera, Arabako Foru Aldundiari eragiketa bolumenean zergak ordaindu behar dituzten erkidegoko arautegiaren mendeko enpresek, beren arautegian ezarritako ordainketa zatikatuak Foru Ogasun honetan egin beharko dituzte, epe berdinetan.

Gaur egungo arautegiarekin bat, Estatuko arautegiaren mendearen zergak ordaintzen dituzten erakundeen ordainketa zatikatuak (3) egiteko epeak, hauek izango dira:

 • Lehen ordainketa: Apirilaren 1etik 20ra.

 • Bigarren ordainketa: Urriaren 1etik 20ra.

 • Hirugarren ordainketa: Apirilaren 1etik 20ra.

Araubide erkideko arautegiaren mendean dauden zergadunek Internet bidez aurkeztuko dituzte ordainketa zatikatuak Arabako Foru Ogasunean, 202 eta 222 ereduak linean betez (Egoitza elektronikoan) eta ordainduz, hala badagokie.

Kuotarik ordaindu beharrik ez badago, aitorpen nulua aurkeztuko da.

 

Foru araudiaren mendeko enpresak (2018-01-01etik aurrera hasitako ekitaldiak)

Urte bakoitzaren urriko lehen 25 egun naturaletan, Arabako zergadunek ordainketa zatikatu bat egin beharko dute sozietateen gaineko zergaren kontura, urriaren 1ean indarrean dagoen zergaldiari dagokiona.

Ordainketa zatikatu hori % 5ekoa izango da, aurkezteko epea urriaren 1ean amaituta egongo litzatekeen azken zergaldiaren zerga oinarriaren gainean kalkulatuta (aldi horretako atxikipenak ere kenduta).

Erreferentzia gisa kontuan hartzen den zerga-oinarria zuzenketen eta ZONen ondorengo zerga-oinarria da (1506 laukia).

Ez dute ordainketa zatikaturik egingo mikro enpresek eta enpresa txikiek eta % 1eko eta % 0ko karga tasa aplikagarri duten erakundeek (talde inbertsioko erakundeak eta pentsio funtsak eta BGAEak).

Ondare sozietateek eta salbuespen partziala duten entitateek ordainketa zatikatua egin beharko dute SZFAren 13. artikuluaren 1. apartatuko (mikroenpresak) eta 2. apartatuko (enpresa txikiak) b) eta c) letretan ezarritako baldintzak betetzen ez dituztenean.

EITek eta ABEEek bazkide ez-egoiliarrei dagozkien zerga oinarria eta atxikipenak hartu beharko dituzte ordainketa zatikatua kalkulatzeko erreferentzia gisa.

Ordainketa zatikatua 203 eredua (edo 223, zerga-taldeen kasuan) betez egingo da, "zerga ereduak" laguntza programaren bidez, eta Foru Ogasun honi bidaliko zaio Egoitza elektronikoaren bitartez.

GLHren edo BLHren foru arautegiaren mendeko enpresek, Arabako eragiketa bolumenean zergak ordaindu behar badituzte, Internet bidez aurkeztuko dute 203 eredua (edo 223, zerga taldeen kasuan), dagokien ordainketa zatikatua egiteko.

Ordainketa zatikatua zero bada, foru erakundeek ez dute 203 (edo 223) eredua aurkeztu behar.

Argibide gehiago