Mutualisten erreklamazioa


Nork du eskubidea okerreko diru sarrerak itzul dakizkion?

1979ko urtarrilaren 1a baino lehen lan mutualitateetan kotizatu zuten eta egitate hori egiazta dezaketen erretiro eta baliaezintasun pentsioak jasotzen dituztenek okerreko diru sarrerak itzultzeko eskubidea dute.

Alarguntza pentsioak eta zurztasun pentsioak jasotzen dituztenek ez dute eskubiderik okerreko diru sarrerak itzul dakizkien, zazpigarren xedapen iragankorra aplikatuta.

 

Zer dokumentazio aurkeztu behar dut?

Eskaera inprimakia bakarrik, behar bezala beteta eta sinatuta.

Ez da beharrezkoa lan-bizitza, ezta bestelako dokumenturik ere.

 

Nola aurkez dezaket eskaera inprimakia?

 

Inprimakia deskargatu eta bete

 

Inprimakia beteta aurkeztu

Bi modutan aurkez daiteke:

 

Elektronikoki

Erregistro Elektroniko Komunaren bidez 

 

Aurrez aurre

  • Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Erregistroan
     Samaniego Kalea 14 01008 Gasteiz

  • Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean
     Probintzia Plaza 5-behea 01001 Gasteiz

  • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan jasoriko bulegoetako edozeinetan

 

 

 

 

Mutualisten erreklamazioak

Auzitegi Gorenaren otsailaren 28ko 255/2023 Epaiak ezartzen duenez, lan mutualitateei 1978ko abenduaren 31ra arte egindako eta unean uneko indarreko legeriaren arabera PFEZaren zerga oinarrian kenkaririk izan ez duten ekarpen/kotizazioetatik eratorritako erretiroaren edo baliaezintasunaren Gizarte Segurantzaren pentsio publikoa % 75ean sartu behar da zergaren zerga oinarrian, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 33/2013 Foru Arauaren zazpigarren xedapen iragankorraren arabera.

1978ko abenduaren 31ra arte egindako kotizazioetatik eratorritako zatia soilik kontuan hartuta sartuko da prestazioaren % 75a. Pentsioaren zer zati dagokien kotizazioei zehazte aldera, arau proportzional bat aplikatu ahal izango da, kontuan hartuta erreklamatzaileak zenbat urtetan kotizatu zuen mutualitatean lan bizitzako urte guztiekiko.