Mutualisten erreklamazioa


Nork du eskubidea okerreko diru sarrerak itzul dakizkion?

1979ko urtarrilaren 1a baino lehen lan mutualitateetan kotizatu zuten eta egitate hori egiazta dezaketen erretiro eta baliaezintasun pentsioak jasotzen dituztenek okerreko diru sarrerak itzultzeko eskubidea dute.

Alarguntza pentsioak eta zurztasun pentsioak jasotzen dituztenek ez dute eskubiderik okerreko diru sarrerak itzul dakizkien, zazpigarren xedapen iragankorra aplikatuta.

 

Zer dokumentazio aurkeztu behar dut?

Eskaera inprimakia bakarrik, behar bezala beteta eta sinatuta.

Ez da beharrezkoa lan-bizitza, ezta bestelako dokumenturik ere.

 

Nola aurkez dezaket eskaera inprimakia?

 

Inprimakia deskargatu eta bete

 

Inprimakia beteta aurkeztu

Bi modutan aurkez daiteke:

 

Elektronikoki

Erregistro Elektroniko Komunaren bidez 

 

Aurrez aurre

  • Arabako Foru Aldundiaren Ogasun Erregistroan
     Samaniego Kalea 14 01008 Gasteiz

  • Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean
     Probintzia Plaza 5-behea 01001 Gasteiz

  • Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legeak 16.4 artikuluan jasoriko bulegoetako edozeinetan

 

 

 

 

Mutualisten erreklamazioak

Auzitegi Gorenaren otsailaren 28ko 255/2023 Epaiak ezartzen duenez, lan mutualitateei 1978ko abenduaren 31ra arte egindako eta unean uneko indarreko legeriaren arabera PFEZaren zerga oinarrian kenkaririk izan ez duten ekarpen/kotizazioetatik eratorritako erretiroaren edo baliaezintasunaren Gizarte Segurantzaren pentsio publikoa % 75ean sartu behar da zergaren zerga oinarrian, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 33/2013 Foru Arauaren zazpigarren xedapen iragankorraren arabera.

1978ko abenduaren 31ra arte egindako kotizazioetatik eratorritako zatia soilik kontuan hartuta sartuko da prestazioaren % 75a. Pentsioaren zer zati dagokien kotizazioei zehazte aldera, arau proportzional bat aplikatu ahal izango da, kontuan hartuta erreklamatzaileak zenbat urtetan kotizatu zuen mutualitatean lan bizitzako urte guztiekiko.

Mutualitateak

Mutualisten pentsioari buruzko informazioa

Bai, erretiro- edo baliaezintasun-pentsioaren errenta-proposamenean txertatutako errendimenduak zazpigarren xedapen iragankorrari dagokion murrizketa barne hartzen du, Gizarte Segurantzak emandako datuekin aplikatu behar den kasu guztietan.

Bai, Laguntza programak erretiro- eta baliaezintasun-pentsioa zazpigarren xedapen iragankorrari dagokion murrizketarekin integratzen du, aplikatu behar den kasu guztietan.

NFIRPFren Zazpigarren Xedapen Iragankorrak aukera ematen du ekitaldi bakoitzeko errenta-aitorpenean lan-etekin gisa sartu beharreko zenbatekoa murrizteko mutualistek erretiro- edo baliaezintasun-pentsioak jasotzen dituztenean, bere garaian beren zerga-oinarria murriztu ezin izan zitzaienean.

1979ko urtarrilaren 1a baino lehen lan-mutualitateetan kotizatu zuten erretiroagatiko eta baliaezintasunagatiko pentsioen hartzaileek, egitate hori egiazta badezakete.

Prestazioa % 75ean integratuko da 1979ko urtarrilaren 1a baino lehen egindako kotizazioetatik eratorritako prestazioaren zatiari dagokionez. Pentsioaren zein zati dagokien kotizazioei zehazteko, arau proportzionala bete ahal izango da.

 


1. ADIBIDEA - 35 urte baino gehiago kotizatuta dituen pentsioduna (pentsioaren % 100 lortzeko beharrezkoak)

35 urte baino gehiago kotizatuta dituen erretiratuak (15.000 egun) 40.000 euroko pentsioa jasotzen du urtean Gizarte Segurantzan. 1979/01/01 baino lehenagoko 1.500 egun kotizatuta dituzu

Gizarte Segurantzako pentsioaren zein zati integratzen da lan-etekin gisa?

 

1979 baino lehen, % 75 integratu behar da

1.500 egun lan eginda 12.775 egunetatik (35 urte kotizatutakoei dagozkien egunak) 1.500 / 12.775 = 11,74%
Jasotzen den pentsioaren gainean egunen ehunekoa aplikatzen da 11,74% x 40.000 = 4.696,67 €

Horren gainean integratzen da % 75
4.696,97 x 75% = 3.522,50 €

 

Pentsioaren gainerako zatia % 100 da (40.000 – 4.696,97 = 35.303,33 €)
 

Integratu beharrekoa, guztira

1979 baino lehen + 1979aren ondorengoa  = Guztira
3.522,50 €  +   35.303,33 €  = 38.825,83 €

 

Horrek esan nahi du pentsioaren % 97,06 integratuta geratzen dela (38.825,83/40.000)
 


2. ADIBIDEA - 35 urte baino gutxiago kotizatuta dituen pentsioduna

35 urte baino gutxiago kotizatuta dituen erretiratuak (10.000 egun) urtean 30.000 euroko pentsioa jasotzen du Gizarte Segurantzatik. 979/01/01 baino lehenagoko 500 egun kotizatuta dituzu

Gizarte Segurantzako pentsioaren zein zati integratzen da lan-etekin gisa?o?

 

1979 baino lehen, % 75 integratu behar da

Lan egindako 500 egun, 10.000tik gora (kotizatutako urteei dagozkien egunak) 500 / 10.000 = 5%
Jasotzen den pentsioaren gainean egunen ehunekoa aplikatzen da 5% x 30.000 = 1.500 €

Horren gainean integratzen da % 75
1.500 x 75% = 1.125 €

 

Pentsioaren gainerako zatia % 100 da (30.000 – 1.500 = 28.500 €)
 

 

Integratu beharrekoa, guztira

1979 baino lehen + 1979aren ondorengoa  = Guztira
1.125 €  +   28.500 €  = 29.625 €

 

Horrek esan nahi du pentsioaren % 98,75 integratuta geratzen dela (29.625/30.000)

Auzitegi Gorenaren apirilaren 19ko 673/2024 Epaiak ezartzen du ez dela PFEZren zerga oinarrian integratu behar 1967ko urtarrilaren 1a baino lehen egindako ekarpen/kotizazioetatik eratorritako erretiro edo baliaezintasun prestazioen zati proportzionala.

Epaiaren berri 2023ko errenta kanpaina hasi ondoren izan denez, prestazio horien integrazioaren kalkuluak ez du jasotzen azken epai horretan adierazitako irizpidea. Hasierako kalkuluari eutsiko zaio 2023ko ekitaldiko errenta kanpaina amaitu arte.

 

Kanpaina amaitu ondoren, uztailean, ofizioz kitatuko da, irizpide berria aplikatuz errenta aitorpena epe barruan aurkeztu duten mutualista guztiei (1967ko urtarrilaren 1a baino lehenagoko kotizazioak/ekarpenak dituztenei), baldin eta aldaketa horrek haien aldeko itzultzea badakar.

 

Kalkulu berria Gizarte Segurantzak lan bizitzari buruz emandako datuekin egingo da.

 

Aurreko ekitaldietako erreklamazioak irizpide berri hori aplikatuz kalkulatutako murrizketa ehunekoarekin ebatziko dira.