2023ko errenta kanpainaren informazio orokorra

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga dela eta autolikidazioa aurkeztu eta izenpetzeko beharra dute 2023. urtean Araban ohiko egoitza izan duten zergadunek, urte hartan zergari loturiko errentarik izan badute.

Ez dute aitorpena aurkeztu beharrik izango errenta hauek BAKARRIK eskuratzen badituzte:

 

 • LAN ERRENTAK urteko 20.000 €-ko mugarekin 

  (*) Dena dela, lanetik 14.000 € eta 20.000 € arteko errentak eskuratzen badira, kasu jakin batzuetan aitorpena aurkeztu beharra dago; honako hauetan, besteak beste:

   

  • Ordaintzaile bat baino gehiagorengandik eskuratzen direnean. Hala ere, 20.000 euro arteko laneko etekin gordinak jasotzen dituzten zergadunek ez dute aitorpena aurkeztu beharrik izango, baldin eta bigarren ordaintzailetik eta gainerako ordaintzaileetatik jasotako zenbatekoen batura, zenbateko ordenaren arabera, guztira urtean 2.000 euro baino handiagoa ez bada.

  • Zergaldian lan kontratua luzatu edo berritu bada...

 • KAPITALAREN ERRENTA GORDINAK ETA ONDARE IRABAZIAK, salbuetsita daudenak barne bietarako, denak batuta, urtean 1.600 € baino gehiago ez badira

  • Kontura egindako ordainketak itzultzea nahi bada, aitorpena aurkeztu beharko da.

 

(33/2013 Foru Araua, azaroaren 27koa, PFEZri buruzkoa, 102. artikulua eta 40/2014 FD, abuztuaren 1ekoa).

Dokumentazioa

2023ko PFEZaren aitorpena egiteko beharrezko dokumentazioa

Identifikazio pertsonala

Erroldako datuak eguneratu beharko dituzu Ogasunean, honako inguruabar hauetakoren bat jakinarazi ez baduzu:

 • Arabako Lurralde Historikoko zergadun berria

 • 2023an zure egoera zibila aldatu duzu.

 • 2022ko errenta aitorpenean adierazitako helbidea aldatu duzu.

 

Aholkularitzek eta kudeatzaileek datu fiskalak lortzeko eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko izapideari buruzko informazio gehiago

Guraso bakarreko familia unitateentzat

A - Seme-alaba adingabeak: Bete III. ERANSKINA: (alargunek ez)

 • Bananduak / Dibortziatuak:

  • Epailaren zaintza eta babesa agiria.

  • Bete III. ERANSKINA:

   • Zaintza eta babesa partekatua bada.

   • Epailearen erabakiz gurasoetako bati baino ez bazaio onartu eta besteak familia unitatea eratzea erabaki bada.

 • Ezkongabeak: bete III. ERANSKINA

 

B - Epai bidez ezgaitutako seme-alaba adindunak: epailearen ezgaitasun adierazpena.

Banku kontua egiaztatzea, 2023. urtean hil diren pertsonen errenta aitorpenaren itzulketa bizkortzeko.

Hildako baten aitorpena aurkezten baduzu, eta itzultzeko ateratzen bada, itzulketa egiteko beharrezkoak diren egiaztagiriak aurkezteaz gain, V. ERANSKINA edo VI.  ERANSKINAK aurkeztu beharko dituzu, eragozpenik izan ez dezazun eta dirua lehenbailehen itzul dakizuen oinordeko zaren aldetik.

Sarrerak eta gastuak kalkulatzeko honako dokumentu hauen artetik, zeure egoera pertsonalaren arabera dagozkizunak:

 • Lanaren etekinen ziurtagiria (10 T inprimakia).

 • BGAE, aseguratutako aurreikuspen plan, pentsio plan eta gizarte aurreikuspeneko mutualitateetara egindako ekarpenen ziurtagiria (11-T inprimakia).

 • Aseguru kolektiboetarako ekarpenen froga-agiria.

 • Etxebizitzaren errentamendua, errentamendu kontratuaren kopia eta jasotako alokairuen froga-agiria.

 • Bestelako hiri ondasun higiezinen errentamendua, errentamendu kontratuaren kopia eta jasotako alokairuen froga-agiria. (15-T inprimakia).

 • Errentan diren hiri ondasun higiezinetako gastuen froga-agiria (etxebizitza izan ezik) OHZren ordainagiria, komunitate gastuak.

 • Kapital higikorraren etekinen froga-agiriak (dibidenduak, korrituak, etab.).

 • Banku agiria, balio higikorren (inbertsio fondoen, akzioen, ...) eskualdaketei buruzkoa.

 • Ondasun higiezinen erosketa eta eskualdaketaren froga-agiriak (erosketako eskritura publikoa eta horrek berekin dakartzan gastuak, baita egindako inbertsioak eta hobekuntzak ere; eskualdaketako eskritura publikoa eta berekin dakartzan gastuak).

 • Ezkontza banantzeagatik edo dibortzioagatik konpentsazio pentsiorik ordaintzekotan: epaia edo epaileak onartutako hitzarmena eta ordaindu izanaren egiaztagiria.

Kenkariak kalkulatzeko

 • Ondorengo ahaideengatik:

  • familia liburuaren fotokopia (ondorengo ahaideek 14 urte baino gehiago badute, baita NAN edo AIZ duten adingabeen kasuan ere, horren fotokopia).

 • Seme-alaben mantenurako urteroko kopuruak ordaintzeagatik (epai bidez edo epaileek onartutako hitzarmenez aginduta):

  • ordainketaren egiaztagiria.

 • Aurreko ahaideengatik:

  • Aurreko ahaidearekin bizi eta bizilekua Vitoria-Gasteizen bada, aurreko ahaidearen NAN edo AIZren fotokopia.

  • Aurreko ahaidearekin bizi eta bizilekua Vitoria-Gasteiztik kanpoan bada, aurreko ahaidearen erroldatze ziurtagiria, dagokion Udalak emana, eta NAN edo AIZren fotokopia. Aurreko ahaidea gizarte zerbitzuen foru sarearen edo horrekin parekatuaren barruan ez dagoen egoitza batean bizi bada, aurreko ahaidearen egonaldiko gastuak ordaindu izana egiaztatzen duen faktura, eta aurreko ahaidearen NAN edo AIZren fotokopia.
 • Ohizko etxebizitzaren alokairuagatik:
  • kontratua eta alokairuaren ordainagiriak eta, hala badagokio, familia ugariaren titulua.
 • Ohizko etxebizitzaren erosketagatik:
  • bankuak maileguaren edo etxebizitza-kontuaren egoeraz egindako agiria, edo kontura egindako emanaldien fakturak, eraikitzen badago, eta, hala badagokio, familia ugariaren titulua.
 • Dohaintzengatik (Eliza, Gurutze Gorria...):
  • emariaren ziurtagiria eta ordainketa frogatzen duen banku kargua.
 • Zergaduna edo berarekin bizi den ondorengo edo aurreko ahaidea edo 4. mailara arteko albo-ahaidea ezindua edo mendetasun egoeran dagoena izateagatik (ez bada lehenago aurkeztu egiaztagiririk), ezintasun maila zein den:
  • ezintasun maila (%) adierazten duen eta beste pertsona baten laguntza dela-eta esleiturik dituen puntuak adierazten dituen baliaezintasun ziurtagiria; edo mendekotasun arina (I), mendekotasun larria (II) edo mendekotasun handia (III) adierazten duena
  • IV. ERANSKINA bete beharko duzu, baldin eta baimena ematen baduzu artapenerako laguntza ematen duten eta horretarako baldintzak betetzen dituzten pertsonek ezintasunagatiko edo mendetasunagatiko kenketa egiteko.
 • Adinagatik (65 urtetik gorakoak):
  • NAN edo AIZren fotokopia.
 • Ondare babestuetarako ekarpenengatik:
  • ekitaldian egindako ekarpenen froga-agiriak
 • Alderdi politikoetarako borondatezko ekarpenengatik / afiliazio kuotengatik:
  • egindako ekarpen edo kuoten froga-agiria.

Kenkariak

Lanbide arteko gutxieneko soldata 2023an: 15.120 euro urtean

Ondorengo ahaideen kenkaria

1.a

651 €

2.a

806 €

3.a

1.359 €

4.a

1.606 €

5.a eta ondorengo bakoitza

2.098 €

Kenkari hauek ehuneko 15 handituko dira zergadunak 4.000

biztanle baino gutxiago dituen Arabako udalerri batean finkatzen badu ohiko etxebizitza.

6 urte baino gutxiago dituztenak

376 €

6 urte edo gehiago eta 16 urte baino gutxiago dituztenak

60 €

 

Seme-alaben urteko mantenuaren kenkaria (% 15), muga hauekin

1.a

195,30 €

2.a

241,80 €

3.a

407,70 €

4.a

481,80 €

5.a eta ondorengo bakoitza

629,40 €

 

Aurreko ahaideen kenkaria

Aurreko ahaidea

313 €

Kenkari hau ehuneko 15 handituko da zergadunak 4.000

biztanle baino gutxiago dituen Arabako udalerri batean finkatzen badu ohiko etxebizitza.

 

Adinaren kenkaria

Zerga oinarria 20.000 €koa edo hortik beherakoa bada:

Kenkaria

65 urtetik gorakoen kenkaria

375 €

75 urtetik gorakoen kenkaria

682 €

Zerga oinarria 20.000 €koa edo hortik beherakoa bada:

 

65 urtetik gorakoen kenkaria

375 € - [(ZO-20.000) x 0,0375]

75 urtetik gorakoen kenkaria

682 € - [(ZO-20.000) x 0,0682]

 

Ezintasunaren edo mendekotasunaren kenkaria

Ezintasuna % 33koa edo handiagoa eta % 65ekoa baino txikiagoa

866 €

Ezintasuna % 65ekoa edo handiagoa. Mendetasun arina (I. gradua)

1.237 €

Ezintasuna % 75ekoa eta 15 eta 39 puntuarteko laguntza

Mendetasun larria (II. gradua)

1.483 €

Ezintasuna % 75ekoa eta 40 puntu edo hortik gorako laguntza

Mendetasun handia (III. gradua)

1.850 €

Tarifak

Likidazio-oinarri orokorra ondoko eskalan azaltzen diren tasekin zergapetuko da:

Likidazio oinarri orokorra gehienez (eurotan) Kuota osoa (eurotan) Likidazio oinarriaren gainerakoa gehienez (eurotan) Tasa (ehunekoa)
0,00 0,00 17.200,00 23,00
17.280,00 3.974,40 17.280,00 28,00
34.560,00 8.812,80 17.280,00 35,00
51.840,00 14.860,80 22.190,00 40,00
74.030,00 23.736,80 28.500,00 45,00
102.530,00 36.561,80 34.140,00 46,00
136.670,00 52.266,20 62.570,00 47,00
199.240,00 81.674,10 Hortik aurrera 49,00

 

 

 

 

 

Betebeharrak

Kuotaren murrizketa
(77. art)

1.544 €

Autolikidazio bakoitzeko egingo da. Errentak zerga-oinarri orokorrean dituzten zergadunek jasotzen dituzte onurak. Inola ere ezingo da negatiboa izan.

Despopulatzeko arriskua dagoen gune edo eremuetan bizitzeagatiko gutxitzea
(Art. 77)

107 € urtean

Autolikidazio bakoitzeko egingo da. Ohiko bizilekua despopulatzeko arriskua dagoen gune edo eremuetan duten zergadunek jasotzen dute.

Ezohiko gutxiagotzea (2023ko ekitaldirako bakarrik)
(3. art.) 77)

200 € urtean

Autolikidazio bakoitzeko egingo da. Zerga-oinarri orokorra 30.000 eurokoa edo txikiagoa bada.

200€ - [(BIG – 30.000)*0,04]         

Baldin eta 30.000 €< Zerga-oinarri orokorra < 35.000 €

 

Aurrezkiaren likidazio oinarria eskala honen arabera zergapetuko da:

Aurrezkiaren likidazio oinarriaren zatia (eurotan) Karga tasa (ehunekoa)
2.500 arte % 20
2.500,01 - 10.000 bitartean % 21
10.000,01 - 15.000 bitartean % 22
15.000,01 - 30.000 bitartean % 23
30.000,01 eurotik aurrera % 25

 

Aurrezkiaren gaineko babez besteko karga tasa eragiketa hauen emaitza izango da: aurreko apartatuan  xedatutakoa aplikatuta ateratzen den kuota aurrezkiaren likidazio oinarriaz zatitzearen emaitza, ehunez biderkatuta. Aurrezkiaren gaineko batez besteko karga tasa bi hamartarrekin eman behar da.

Baterako tributazioko murrizketak:

 • 4.6820 € bi gurasoko familia unitatearen kasuan

 • 4.067 € guraso bakarreko familia unitatearen kasuan

Araudia