2021eko errenta kanpainaren informazio orokorra

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga dela eta autolikidazioa aurkeztu eta izenpetzeko beharra dute 2021. urtean Araban ohiko egoitza izan duten zergadunek, urte hartan zergari loturiko errentarik izan badute.

Ez dute aitorpena aurkeztu beharrik izango errenta hauek BAKARRIK eskuratzen badituzte:

 

 • LAN ERRENTAK Urteko 20.000 €-ko mugarekin 
  (*) Dena dela, lanetik 14.000 € eta 20.000 € arteko errentak eskuratzen badira, kasu jakin batzuetan aitorpena aurkeztu beharra dago; honako hauetan, besteak beste:

  • Ordaintzaile bat baino gehiagorengandik eskuratzen direnean. Hala ere, 20.000 euro arteko laneko etekin gordinak jasotzen dituzten zergadunek ez dute aitorpena aurkeztu beharrik izango, baldin eta bigarren ordaintzailetik eta gainerako ordaintzaileetatik jasotako zenbatekoen batura, zenbateko ordenaren arabera, guztira urtean 2.000 euro baino handiagoa ez bada.

  • Zergaldian lan kontratua luzatu edo berritu bada...

 • KAPITALAREN ERRENTA GORDINAK ETA ONDARE IRABAZIAK, salbuetsita daudenak barne bietarako, denak batuta, urtean 1.600 € baino gehiago ez badira

  • Kontura egindako ordainketak itzultzea nahi bada, aitorpena aurkeztu beharko da.

Dokumentazioa

2021eko PFEZaren aitorpena egiteko beharrezko dokumentazioa

Identifikazio pertsonala

Erroldako datuak eguneratu beharko dituzu Ogasunean, honako inguruabar hauetakoren bat jakinarazi ez baduzu:

 • Arabako Lurralde Historikoko zergadun berria

 • 2021ean zure egoera zibila aldatu duzu.

 • 2020ko errenta aitorpenean adierazitako helbidea aldatu duzu.

 

Aholkularitzek eta kudeatzaileek datu fiskalak lortzeko eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko izapideari buruzko informazio gehiago

Guraso bakarreko familia unitateentzat

A - Seme-alaba adingabeak: Bete III. ERANSKINA: (alargunek ez)

 • Bananduak / Dibortziatuak:

  • Epailaren zaintza eta babesa agiria.

  • Bete III. ERANSKINA:

   • Zaintza eta babesa partekatua bada.

   • Epailearen erabakiz gurasoetako bati baino ez bazaio onartu eta besteak familia unitatea eratzea erabaki bada.

 • Ezkongabeak: bete III. ERANSKINA

 

B - Epai bidez ezgaitutako seme-alaba adindunak: epailearen ezgaitasun adierazpena.

Banku kontua egiaztatzea, 2021. urtean hil diren pertsonen errenta aitorpenaren itzulketa bizkortzeko.

Hildako baten aitorpena aurkezten baduzu, eta itzultzeko ateratzen bada, itzulketa egiteko beharrezkoak diren egiaztagiriak aurkezteaz gain, V. ERANSKINA edo VI.  ERANSKINAK aurkeztu beharko dituzu, eragozpenik izan ez dezazun eta dirua lehenbailehen itzul dakizuen oinordeko zaren aldetik.

Sarrerak eta gastuak kalkulatzeko honako dokumentu hauen artetik, zeure egoera pertsonalaren arabera dagozkizunak:

 • Lanaren etekinen ziurtagiria (10 T inprimakia).

 • BGAE, aseguratutako aurreikuspen plan, pentsio plan eta gizarte aurreikuspeneko mutualitateetara egindako ekarpenen ziurtagiria (11-T inprimakia).

 • Aseguru kolektiboetarako ekarpenen froga-agiria.

 • Etxebizitzaren errentamendua, errentamendu kontratuaren kopia eta jasotako alokairuen froga-agiria.

 • Bestelako hiri ondasun higiezinen errentamendua, errentamendu kontratuaren kopia eta jasotako alokairuen froga-agiria. (15-T inprimakia).

 • Errentan diren hiri ondasun higiezinetako gastuen froga-agiria (etxebizitza izan ezik) OHZren ordainagiria, komunitate gastuak.

 • Kapital higikorraren etekinen froga-agiriak (dibidenduak, korrituak, etab.).

 • Banku agiria, balio higikorren (inbertsio fondoen, akzioen, ...) eskualdaketei buruzkoa.

 • Ondasun higiezinen erosketa eta eskualdaketaren froga-agiriak (erosketako eskritura publikoa eta horrek berekin dakartzan gastuak, baita egindako inbertsioak eta hobekuntzak ere; eskualdaketako eskritura publikoa eta berekin dakartzan gastuak).

 • Ezkontza banantzeagatik edo dibortzioagatik konpentsazio pentsiorik ordaintzekotan: epaia edo epaileak onartutako hitzarmena eta ordaindu izanaren egiaztagiria.

Kenkariak kalkulatzeko

 • Ondorengo ahaideengatik:

  • familia liburuaren fotokopia (ondorengo ahaideek 14 urte baino gehiago badute, baita NAN edo AIZ duten adingabeen kasuan ere, horren fotokopia).

 • Seme-alaben mantenurako urteroko kopuruak ordaintzeagatik (epai bidez edo epaileek onartutako hitzarmenez aginduta):

  • ordainketaren egiaztagiria.

 • Aurreko ahaideengatik:

  • Aurreko ahaidearekin bizi eta bizilekua Vitoria-Gasteizen bada, aurreko ahaidearen NAN edo AIZren fotokopia.

  • Aurreko ahaidearekin bizi eta bizilekua Vitoria-Gasteiztik kanpoan bada, aurreko ahaidearen erroldatze ziurtagiria, dagokion Udalak emana, eta NAN edo AIZren fotokopia. Aurreko ahaidea gizarte zerbitzuen foru sarearen edo horrekin parekatuaren barruan ez dagoen egoitza batean bizi bada, aurreko ahaidearen egonaldiko gastuak ordaindu izana egiaztatzen duen faktura, eta aurreko ahaidearen NAN edo AIZren fotokopia.
 • Ohizko etxebizitzaren alokairuagatik:
  • kontratua eta alokairuaren ordainagiriak eta, hala badagokio, familia ugariaren titulua.
 • Ohizko etxebizitzaren erosketagatik:
  • bankuak maileguaren edo etxebizitza-kontuaren egoeraz egindako agiria, edo kontura egindako emanaldien fakturak, eraikitzen badago, eta, hala badagokio, familia ugariaren titulua.
 • Dohaintzengatik (Eliza, Gurutze Gorria...):
  • emariaren ziurtagiria eta ordainketa frogatzen duen banku kargua.
 • Zergaduna edo berarekin bizi den ondorengo edo aurreko ahaidea edo 4. mailara arteko albo-ahaidea ezindua edo mendetasun egoeran dagoena izateagatik (ez bada lehenago aurkeztu egiaztagiririk), ezintasun maila zein den:
  • ezintasun maila (%) adierazten duen eta beste pertsona baten laguntza dela-eta esleiturik dituen puntuak adierazten dituen baliaezintasun ziurtagiria; edo mendekotasun arina (I), mendekotasun larria (II) edo mendekotasun handia (III) adierazten duena
  • IV. ERANSKINA bete beharko duzu, baldin eta baimena ematen baduzu artapenerako laguntza ematen duten eta horretarako baldintzak betetzen dituzten pertsonek ezintasunagatiko edo mendetasunagatiko kenketa egiteko.
 • Adinagatik (65 urtetik gorakoak):
  • NAN edo AIZren fotokopia.
 • Ondare babestuetarako ekarpenengatik:
  • ekitaldian egindako ekarpenen froga-agiriak
 • Alderdi politikoetarako borondatezko ekarpenengatik / afiliazio kuotengatik:
  • egindako ekarpen edo kuoten froga-agiria.

Kenkariak

Lanbide arteko gutxieneko soldata 2021ean: 13.510 euro urtean

Ondorengo ahaideen kenkaria

1.a

603 €

2.a

747 €

3.a

1.261 €

4.a

1.490 €

5.a eta ondorengo bakoitza

1.946 €

Kenkari hauek ehuneko 15 handituko dira zergadunak 4.000

biztanle baino gutxiago dituen Arabako udalerri batean finkatzen badu ohiko etxebizitza.

6 urte baino gutxiago dituztenak

347 €

6 urte edo gehiago eta 16 urte baino gutxiago dituztenak

54 €

 

Seme-alaben urteko mantenuaren kenkaria (% 15), muga hauekin

1.a

180,90 €

2.a

224,10 €

3.a

378,30 €

4.a

447 €

5.a eta ondorengo bakoitza

583,80 €

 

Aurreko ahaideen kenkaria

Aurreko ahaidea

289€

Kenkari hau ehuneko 15 handituko da zergadunak 4.000

biztanle baino gutxiago dituen Arabako udalerri batean finkatzen badu ohiko etxebizitza.

 

Adinaren kenkaria

Zerga oinarria 20.000 €koa edo hortik beherakoa bada:

Kenkaria

65 urtetik gorakoen kenkaria

346 €

75 urtetik gorakoen kenkaria

632 €

Zerga oinarria 20.000 €koa edo hortik beherakoa bada:

 

65 urtetik gorakoen kenkaria

346 € - [(ZO-20.000) x 0,0346]

75 urtetik gorakoen kenkaria

632 € - [(ZO-20.000) x 0,0632]

 

Ezintasunaren edo mendekotasunaren kenkaria

Ezintasuna % 33koa edo handiagoa eta % 65ekoa baino txikiagoa

803 €

Ezintasuna % 65ekoa edo handiagoa. Mendetasun arina (I. gradua)

1.147 €

Ezintasuna % 75ekoa eta 15 eta 39 puntuarteko laguntza

Mendetasun larria (II. gradua)

1.376 €

Ezintasuna % 75ekoa eta 40 puntu edo hortik gorako laguntza

Mendetasun handia (III. gradua)

1.717 €

Tarifak

Likidazio-oinarri orokorra ondoko eskalan azaltzen diren tasekin zergapetuko da:

Likidazio oinarri orokorra gehienez
(eurotan)
Kuota osoa
(eurotan)
Likidazio oinarriaren gainerakoa gehienez
(eurotan)
Tasa
(ehunekoa)
0 0 16.030 % 23
16.030 3.686,90 16.030 % 28
32.060 8.175,30 16.030 % 35
48.090 13.785,80 20.600 % 40
68.690 22.025,80 26.460 % 45
95.150 33.932,80 31.700 % 46
126.850 48.514,80 58.100 % 47
184.950 75.821,80 Hortik gora % 49

 

 

 

Betebeharrak

Kuotaren murrizketa
(77. art)

1.432 €

Autolikidazio bakoitzeko egingo da. Errentak zerga-oinarri orokorrean dituzten zergadunek jasotzen dituzte onurak. Inola ere ezingo da negatiboa izan.

Despopulatzeko arriskua dagoen gune edo eremuetan bizitzeagatiko gutxitzea
(Art. 77)

100 €urtean

Autolikidazio bakoitzeko egingo da. Ohiko bizilekua despopulatzeko arriskua dagoen gune edo eremuetan duten zergadunek jasotzen dute.

 

Aurrezkiaren likidazio oinarria eskala honen arabera zergapetuko da:

Aurrezkiaren likidazio oinarriaren zatia (euroak) Karga tasa (ehunekoa)
2.500 arte % 20
2.500,01 - 10.000 bitartean % 21
10.000,01 - 15.000 bitartean % 22
15.000,01 - 30.000 bitartean % 23
30.000,01 eurotik aurrera % 25

 

Aurrezkiaren gaineko babez besteko karga tasa eragiketa hauen emaitza izango da: aurreko apartatuan  xedatutakoa aplikatuta ateratzen den kuota aurrezkiaren likidazio oinarriaz zatitzearen emaitza, ehunez biderkatuta. Aurrezkiaren gaineko batez besteko karga tasa bi hamartarrekin eman behar da.

Baterako tributazioko murrizketak:

 • 4.347 € bi gurasoko familia unitatearen kasuan

 • 3.776 € guraso bakarreko familia unitatearen kasuan

Araudia

 • 33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.
 • Diputatuen Kontseiluaren 40/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 • Foru Gobernu Kontseiluaren 1/2021 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 12koa. Onestea pertsona fisi koen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan 2021ean aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak
 • 16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.
 • 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.
 • Foru Gobernu Kontseiluaren 30/2021 FORU DEKRETUA, uztailaren 6koa. Onespena ematea interes orokorreko 2021erako xedeen eremuko lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrendari, bat etorriz Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidearen eta mezenas gorako zerga pizgarrien uztailaren 12ko 16/2004 Foru Arauak ezarritakoarekin.
 • 244/2021 FORU AGINDUA, irailaren 9koa. Zehaztea Foru Gobernu Kontseiluaren uztailaren 6ko 30/2021 Foru Dekretuan zehazten diren kirol jarduerek bete behar dituzten baldintzak, 2021eko ekitaldirako lehentasunezko mezenasgo jarduera jotzeko.
 • 2020rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duen otsailaren 4ko 231/2020 ERREGE DEKRETUA.
 • 38/2020 ERREGE LEGE-DEKRETUA, abenduaren 29koa, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batua hirugarren estatua den egoerara egokitzeko, Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batua Europar Batasunetik eta Energia Atomikoaren Europako Erkidegotik irteteari buruzko 2020ko urtarrilaren 31ko Akordioan ezarritako aldi iragankorra amaitu ondoren.
 • 817/2021 ERREGE DEKRETUA, irailaren 28koa, 2021erako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.
 • 8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.
 • 18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.
 • 19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.
 • FORU GOBERNU KONTSEILUAREN 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez.
 • 37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.
 • DIPUTATUEN KONTSEILUAREN 41/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 • 13/2021 Foru Araua, apirilaren 21ekoa, tresna teknologikoak erabili beharra ezartzen duena.
 • 24/2021 Foru Araua, azaroaren 17koa, ingurumenarekin loturiko zerga neurriei eta beste zerga neurri batzuei buruz.
 • 31/2021 Foru Araua, abenduaren 15ekoa, landa eremuan populazioari eusten laguntzeko.
 • 34/2021 Foru Araua, abenduaren 23koa, ekonomia suspertzeko neurriak, TicketBAI aplikatzeko neurriak eta zergen arloko neurri batzuk ezartzen dituena.
 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 99/2022 Foru Agindua, otsailaren 22koa Onestea pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren 2021eko ekitaldiko aitorpenak aurkezteko arauak eta modalitateak.

 

 • 1/2022 Jarraibidea, apirilaren 26koa, Ogasun Zuzendaritzarena, 2021eko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.
 • 5/2020 Jarraibidea, 2020ko irailaren 29koa, Ogasun Zuzendaritzarena, 2020ko ekitaldirako irizpide jakin batzuk ezartzen dituena ekainaren 23ko 8/2020 Zerga Premiazko Arau Dekretuaren 2. artikuluan aurreikusitako ohiko etxebizitza berritzeko obrengatiko kenkaria aplikatzeko.
 • 6/2020 jarraibidea, urriaren 20koa, Ogasun Zuzendaritzarena, COVID-19aren aurkako borrokan laguntzeko Osakidetzaren alde egindako dohaintza eta dohaintzen zerga-tratamenduari aplikatu beharreko interpretazioa onartzen duena.

 

COVID ARAUDIA