2022ko errenta kanpainaren informazio orokorra

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga dela eta autolikidazioa aurkeztu eta izenpetzeko beharra dute 2022. urtean Araban ohiko egoitza izan duten zergadunek, urte hartan zergari loturiko errentarik izan badute.

Ez dute aitorpena aurkeztu beharrik izango errenta hauek BAKARRIK eskuratzen badituzte:

 

 • LAN ERRENTAK urteko 20.000 €-ko mugarekin 
  (*) Dena dela, lanetik 14.000 € eta 20.000 € arteko errentak eskuratzen badira, kasu jakin batzuetan aitorpena aurkeztu beharra dago; honako hauetan, besteak beste:

  • Ordaintzaile bat baino gehiagorengandik eskuratzen direnean. Hala ere, 20.000 euro arteko laneko etekin gordinak jasotzen dituzten zergadunek ez dute aitorpena aurkeztu beharrik izango, baldin eta bigarren ordaintzailetik eta gainerako ordaintzaileetatik jasotako zenbatekoen batura, zenbateko ordenaren arabera, guztira urtean 2.000 euro baino handiagoa ez bada.

  • Zergaldian lan kontratua luzatu edo berritu bada...

 • KAPITALAREN ERRENTA GORDINAK ETA ONDARE IRABAZIAK, salbuetsita daudenak barne bietarako, denak batuta, urtean 1.600 € baino gehiago ez badira

  • Kontura egindako ordainketak itzultzea nahi bada, aitorpena aurkeztu beharko da.

 

(33/2013 Foru Araua, azaroaren 27koa, PFEZri buruzkoa, 102. artikulua eta 40/2014 FD, abuztuaren 1ekoa).

Dokumentazioa

2022ko PFEZaren aitorpena egiteko beharrezko dokumentazioa

Identifikazio pertsonala

Erroldako datuak eguneratu beharko dituzu Ogasunean, honako inguruabar hauetakoren bat jakinarazi ez baduzu:

 • Arabako Lurralde Historikoko zergadun berria

 • 2022an zure egoera zibila aldatu duzu.

 • 2021eko errenta aitorpenean adierazitako helbidea aldatu duzu.

 

Aholkularitzek eta kudeatzaileek datu fiskalak lortzeko eta Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko izapideari buruzko informazio gehiago

Guraso bakarreko familia unitateentzat

A - Seme-alaba adingabeak: Bete III. ERANSKINA: (alargunek ez)

 • Bananduak / Dibortziatuak:

  • Epailaren zaintza eta babesa agiria.

  • Bete III. ERANSKINA:

   • Zaintza eta babesa partekatua bada.

   • Epailearen erabakiz gurasoetako bati baino ez bazaio onartu eta besteak familia unitatea eratzea erabaki bada.

 • Ezkongabeak: bete III. ERANSKINA

 

B - Epai bidez ezgaitutako seme-alaba adindunak: epailearen ezgaitasun adierazpena.

Banku kontua egiaztatzea, 2022. urtean hil diren pertsonen errenta aitorpenaren itzulketa bizkortzeko.

Hildako baten aitorpena aurkezten baduzu, eta itzultzeko ateratzen bada, itzulketa egiteko beharrezkoak diren egiaztagiriak aurkezteaz gain, V. ERANSKINA edo VI.  ERANSKINAK aurkeztu beharko dituzu, eragozpenik izan ez dezazun eta dirua lehenbailehen itzul dakizuen oinordeko zaren aldetik.

Sarrerak eta gastuak kalkulatzeko honako dokumentu hauen artetik, zeure egoera pertsonalaren arabera dagozkizunak:

 • Lanaren etekinen ziurtagiria (10 T inprimakia).

 • BGAE, aseguratutako aurreikuspen plan, pentsio plan eta gizarte aurreikuspeneko mutualitateetara egindako ekarpenen ziurtagiria (11-T inprimakia).

 • Aseguru kolektiboetarako ekarpenen froga-agiria.

 • Etxebizitzaren errentamendua, errentamendu kontratuaren kopia eta jasotako alokairuen froga-agiria.

 • Bestelako hiri ondasun higiezinen errentamendua, errentamendu kontratuaren kopia eta jasotako alokairuen froga-agiria. (15-T inprimakia).

 • Errentan diren hiri ondasun higiezinetako gastuen froga-agiria (etxebizitza izan ezik) OHZren ordainagiria, komunitate gastuak.

 • Kapital higikorraren etekinen froga-agiriak (dibidenduak, korrituak, etab.).

 • Banku agiria, balio higikorren (inbertsio fondoen, akzioen, ...) eskualdaketei buruzkoa.

 • Ondasun higiezinen erosketa eta eskualdaketaren froga-agiriak (erosketako eskritura publikoa eta horrek berekin dakartzan gastuak, baita egindako inbertsioak eta hobekuntzak ere; eskualdaketako eskritura publikoa eta berekin dakartzan gastuak).

 • Ezkontza banantzeagatik edo dibortzioagatik konpentsazio pentsiorik ordaintzekotan: epaia edo epaileak onartutako hitzarmena eta ordaindu izanaren egiaztagiria.

Kenkariak kalkulatzeko

 • Ondorengo ahaideengatik:

  • familia liburuaren fotokopia (ondorengo ahaideek 14 urte baino gehiago badute, baita NAN edo AIZ duten adingabeen kasuan ere, horren fotokopia).

 • Seme-alaben mantenurako urteroko kopuruak ordaintzeagatik (epai bidez edo epaileek onartutako hitzarmenez aginduta):

  • ordainketaren egiaztagiria.

 • Aurreko ahaideengatik:

  • Aurreko ahaidearekin bizi eta bizilekua Vitoria-Gasteizen bada, aurreko ahaidearen NAN edo AIZren fotokopia.

  • Aurreko ahaidearekin bizi eta bizilekua Vitoria-Gasteiztik kanpoan bada, aurreko ahaidearen erroldatze ziurtagiria, dagokion Udalak emana, eta NAN edo AIZren fotokopia. Aurreko ahaidea gizarte zerbitzuen foru sarearen edo horrekin parekatuaren barruan ez dagoen egoitza batean bizi bada, aurreko ahaidearen egonaldiko gastuak ordaindu izana egiaztatzen duen faktura, eta aurreko ahaidearen NAN edo AIZren fotokopia.
 • Ohizko etxebizitzaren alokairuagatik:
  • kontratua eta alokairuaren ordainagiriak eta, hala badagokio, familia ugariaren titulua.
 • Ohizko etxebizitzaren erosketagatik:
  • bankuak maileguaren edo etxebizitza-kontuaren egoeraz egindako agiria, edo kontura egindako emanaldien fakturak, eraikitzen badago, eta, hala badagokio, familia ugariaren titulua.
 • Dohaintzengatik (Eliza, Gurutze Gorria...):
  • emariaren ziurtagiria eta ordainketa frogatzen duen banku kargua.
 • Zergaduna edo berarekin bizi den ondorengo edo aurreko ahaidea edo 4. mailara arteko albo-ahaidea ezindua edo mendetasun egoeran dagoena izateagatik (ez bada lehenago aurkeztu egiaztagiririk), ezintasun maila zein den:
  • ezintasun maila (%) adierazten duen eta beste pertsona baten laguntza dela-eta esleiturik dituen puntuak adierazten dituen baliaezintasun ziurtagiria; edo mendekotasun arina (I), mendekotasun larria (II) edo mendekotasun handia (III) adierazten duena
  • IV. ERANSKINA bete beharko duzu, baldin eta baimena ematen baduzu artapenerako laguntza ematen duten eta horretarako baldintzak betetzen dituzten pertsonek ezintasunagatiko edo mendetasunagatiko kenketa egiteko.
 • Adinagatik (65 urtetik gorakoak):
  • NAN edo AIZren fotokopia.
 • Ondare babestuetarako ekarpenengatik:
  • ekitaldian egindako ekarpenen froga-agiriak
 • Alderdi politikoetarako borondatezko ekarpenengatik / afiliazio kuotengatik:
  • egindako ekarpen edo kuoten froga-agiria.

Kenkariak

Lanbide arteko gutxieneko soldata 2022an: 14.000 euro urtean

Ondorengo ahaideen kenkaria

1.a

638 €

2.a

790 €

3.a

1.332 €

4.a

1.574 €

5.a eta ondorengo bakoitza

2.056 €

Kenkari hauek ehuneko 15 handituko dira zergadunak 4.000

biztanle baino gutxiago dituen Arabako udalerri batean finkatzen badu ohiko etxebizitza.

6 urte baino gutxiago dituztenak

368 €

6 urte edo gehiago eta 16 urte baino gutxiago dituztenak

58 €

 

Seme-alaben urteko mantenuaren kenkaria (% 15), muga hauekin

1.a

191,40 €

2.a

237 €

3.a

399,60 €

4.a

472,20 €

5.a eta ondorengo bakoitza

616,80 €

 

Aurreko ahaideen kenkaria

Aurreko ahaidea

306 €

Kenkari hau ehuneko 15 handituko da zergadunak 4.000

biztanle baino gutxiago dituen Arabako udalerri batean finkatzen badu ohiko etxebizitza.

 

Adinaren kenkaria

Zerga oinarria 20.000 €koa edo hortik beherakoa bada:

Kenkaria

65 urtetik gorakoen kenkaria

367 €

75 urtetik gorakoen kenkaria

668 €

Zerga oinarria 20.000 €koa edo hortik beherakoa bada:

 

65 urtetik gorakoen kenkaria

367 € - [(ZO-20.000) x 0,0367]

75 urtetik gorakoen kenkaria

668 € - [(ZO-20.000) x 0,0668]

 

Ezintasunaren edo mendekotasunaren kenkaria

Ezintasuna % 33koa edo handiagoa eta % 65ekoa baino txikiagoa

849 €

Ezintasuna % 65ekoa edo handiagoa. Mendetasun arina (I. gradua)

1.212 €

Ezintasuna % 75ekoa eta 15 eta 39 puntuarteko laguntza

Mendetasun larria (II. gradua)

1.453 €

Ezintasuna % 75ekoa eta 40 puntu edo hortik gorako laguntza

Mendetasun handia (III. gradua)

1.813 €

Tarifak

Likidazio-oinarri orokorra ondoko eskalan azaltzen diren tasekin zergapetuko da:

tr>

Likidazio oinarri orokorra gehienez
(eurotan)
Kuota osoa
(eurotan)
Likidazio oinarriaren gainerakoa gehienez
(eurotan)
Tasa
(ehunekoa)
0,00 0,00 16.940,00 23,00
16.940,00 3.896,20 16.940,00 28,00
33.880,00 8.639,40 16.940,00 35,00
50.820,00 14.568,40 21.750,00 40,00
72.570,00 23.268,40 27.940,00 45,00
100.510,00 35.841,40 33.470,00 46,00
133.980,00 51.237,60 61.340,00 47,00
195.320,00 80.067,40 En adelante 49,00

 

 

 

 

 

Betebeharrak

Kuotaren murrizketa
(77. art)

1.513 €

Autolikidazio bakoitzeko egingo da. Errentak zerga-oinarri orokorrean dituzten zergadunek jasotzen dituzte onurak. Inola ere ezingo da negatiboa izan.

Despopulatzeko arriskua dagoen gune edo eremuetan bizitzeagatiko gutxitzea
(Art. 77)

104 € urtean

Autolikidazio bakoitzeko egingo da. Ohiko bizilekua despopulatzeko arriskua dagoen gune edo eremuetan duten zergadunek jasotzen dute.

Ezohiko gutxiagotzea (2022ko ekitaldirako bakarrik)
(3. art.) 77)

200 € urtean

Autolikidazio bakoitzeko egingo da. Zerga-oinarri orokorra 30.000 eurokoa edo txikiagoa bada.

200€ - [(BIG – 30.000)*0,04]         

Si 30.000 € < Base imponible general < 35.000 €

 

Aurrezkiaren likidazio oinarria eskala honen arabera zergapetuko da:

Aurrezkiaren likidazio oinarriaren zatia (euroak) Karga tasa (ehunekoa)
2.500 arte % 20
2.500,01 - 10.000 bitartean % 21
10.000,01 - 15.000 bitartean % 22
15.000,01 - 30.000 bitartean % 23
30.000,01 eurotik aurrera % 25

 

Aurrezkiaren gaineko babez besteko karga tasa eragiketa hauen emaitza izango da: aurreko apartatuan  xedatutakoa aplikatuta ateratzen den kuota aurrezkiaren likidazio oinarriaz zatitzearen emaitza, ehunez biderkatuta. Aurrezkiaren gaineko batez besteko karga tasa bi hamartarrekin eman behar da.

Baterako tributazioko murrizketak:

 • 4.590 € bi gurasoko familia unitatearen kasuan

 • 3.987 € guraso bakarreko familia unitatearen kasuan

Araudia

 • 33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.
 • 40/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 • 3/2022 FORU DEKRETUA, urtarrilaren 11koa. Onespena ematea 2022ko eki-
  taldian egingo diren eskualdaketei pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteei.
 • 35/2021 Foru Araua, abenduaren 23koa, irabazteko xederik gabeko entitateen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruz.

 • 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.
 • 43/2022 FORU DEKRETUA, urriaren 18koa. Onespena ematea interes orokorreko 2022rako xedeen eremuko lehentasunezko mezenasgo jardueren edo programen zerrendari, bat etorriz irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidearen eta mezenasgorako zerga pizgarrien abenduaren 23ko 35/2021 Foru Arauak ezarritakoarekin.
 • 152/2022 ERREGE DEKRETUA, otsailaren 22koa, 2022rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.
 • 38/2020 ERREGE LEGE-DEKRETUA, abenduaren 29koa, zeinaren bidez neurriak hartzen baitira Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batua hirugarren estatua den egoerara egokitzeko, Britainia Handiko eta Ipar Irlandako Erresuma Batua Europar Batasunetik eta Energia Atomikoaren Europako Erkidegotik irteteari buruzko 2020ko urtarrilaren 31ko Akordioan ezarritako aldi iragankorra amaitu ondoren.
 • 18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.
 • 19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.
 • 2/2017 ZERGA PREMIAZKO ARAUGINTZAKO DEKRETUA, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez.
 • 37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.
 • 41/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena.
 • 13/2021 FORU ARAUA, apirilaren 21ekoa, tresna teknologikoak erabili beharra ezartzen duena.
 • 24/2021 FORU ARAUA, azaroaren 17koa, ingurumenarekin loturiko zerga neurriei eta beste zerga neurri batzuei buruz.
 • 31/2021 FORU ARAUA, abenduaren 15ekoa, landa eremuan populazioari eusten laguntzeko.
 • 34/2021 FORU ARAUA, abenduaren 23koa, ekonomia suspertzeko neurriak, TicketBAI aplikatzeko neurriak eta zergen arloko neurri batzuk ezartzen dituena.
 • 143/2023 FORI AGINDUA, martxoaren 2koa Onespena ematea Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Eta Ondarearen gaineko Zergaren 2022ko ekitaldiko aitorpenak aurkezteko arauei eta modalitateei
 • 24/2022 FORU ARAUA, abenduaren 23koa, 2023. urterako zerga neurriei buruzkoa

 • 2/2022 ZERGA PREMIAZKO ARAUGINTZAKO DEKRETUA, otsailaren 22koa. Onespena ematea atzerrian kokatuta dauden ondasun eta eskubideei buruzko informazioa emateko betebeharraren araudia aldatzeari

 • 5/2022 ZERGA PREMIAZKO ARAUGINTZAKO DEKRETUA, apirilaren 5ekoa. Premiazko neurriak onestea, azkenaldiko ezohiko gertaerek eragindako krisiari aurre egiteko

 • 11/2022 ZERGA PREMIAZKO ARAUGINTZAKO DEKRETUA, abuztuaren 2koa. Onestea egungo inflazio egoerari aurre egiteko zerga neurriak

 • 1/2023 Jarraibidea, ekainaren 5ekoa, Ogasun Zuzendaritzarena, 2022ko ekitaldirako zenbait irizpide ezartzen dituena azaroaren 27ko 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarena, eta berori garatu duten xedapenak aplikatzeko.

 

COVID ARAUDIA