2019ko errenta kanpainaren informazio orokorra

Aitorpena egiteko moduari buruzko informazio guztia kontsulta dezakezu PFEZaren eskuliburu honetan: Araudia, banako eta baterako tributazioa, zerga aukerak, lan pertsonalaren etekinak, jarduera ekonomikoenak, kapital higiezin eta higigarriarenak, ondare irabaziak eta galerak, etab.

Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga dela eta autolikidazioa aurkeztu eta izenpetzeko beharra dute 2019. urtean Araban ohiko egoitza izan duten zergadunek, urte hartan zergari loturiko errentarik izan badute.

Ez dute aitorpena aurkeztu beharrik izango errenta hauek BAKARRIK eskuratzen badituzte:

 • LAN ERRENTAK
  Urteko 20.000 €-ko mugarekin (*)

  • (*) Dena dela, lanetik 12.000 € eta 20.000 € arteko errentak eskuratzen badira, kasu jakin batzuetan aitorpena aurkeztu beharra dago; honako hauetan, besteak beste:
  • Ordaintzaile bat baino gehiagorengandik eskuratzen direnean.
  • Zergaldian lan kontratua luzatu edo berritu bada...
 • KAPITALAREN ERRENTA GORDINAK ETA ONDARE IRABAZIAK, salbuetsita daudenak barne bietarako
  Denak batuta, urtean 1.600 € baino gehiago ez badira

Kontura egindako ordainketak itzultzea nahi bada, aitorpena aurkeztu beharko da.

Dokumentazioa

PFEZaren aitorpena egiteko beharrezko dokumentazioa

Identifikazio pertsonala

Foru Ogasunaren bulegoetara etorri beharko duzu zure zentsuko datuak eguneratzeko, egoera hauetakoren bat jakinarazi ez baduzu:

 • Arabako Lurralde Historikoko zergadun berria
 • 2019an zure egoera zibila aldatu duzu.
 • 2018ko errenta aitorpenean adierazitako helbidea aldatu duzu.

Kasu hauetan bakarrik behar dituzu etiketak:

 • Aitorpena hauetakoren batean egiten badizute:

 • zure borondatezko ordezkari baimendu bezala ez diharduen gestoria edo aholkularitza batean.

 • finantza erakunde laguntzaile batean.

Edozein ARGIBIDEtarako edo identifikazio etiketen KOPIAK eskatzeko, deitu 900 111 203 telefonora (erabilgarri 24 orduetan asteko 7 egunetan)

Gogora ezazu aitorpena egitera zeu bertaratzen ez bazara, identifikazio etiketarekin erantsitako baimena bete behar duzula.

Guraso bakarreko familia unitateentzat

A - Seme-alaba adingabeak: Bete III. ERANSKINA: (alargunek ez)

 • Bananduak / Dibortziatuak:

  • Epailaren zaintza eta babesa agiria.

  • Bete III. ERANSKINA:

   • Zaintza eta babesa partekatua bada.

   • Epailearen erabakiz gurasoetako bati baino ez bazaio onartu eta besteak familia unitatea eratzea erabaki bada.

 • Ezkongabeak: bete III. ERANSKINA

 

B - Epai bidez ezgaitutako seme-alaba adindunak: epailearen ezgaitasun adierazpena.

Banku kontua egiaztatzea, 2019. urtean hil diren pertsonen errenta aitorpenaren itzulketa bizkortzeko.

Hildako baten aitorpena aurkezten baduzu, eta itzultzeko ateratzen bada, itzulketa egiteko beharrezkoak diren egiaztagiriak aurkezteaz gain,V. ERANSKINA edo VI. ERANSKINAK aurkeztu beharko dituzu, eragozpenik izan ez dezazun eta dirua lehenbailehen itzul dakizuen oinordeko zaren aldetik

Sarrerak eta gastuak kalkulatzeko honako dokumentu hauen artetik, zeure egoera pertsonalaren arabera dagozkizunak:

 • Lanaren etekinen ziurtagiria (10 T inprimakia).

 • BGAE, aseguratutako aurreikuspen plan, pentsio plan eta gizarte aurreikuspeneko mutualitateetara egindako ekarpenen ziurtagiria (11-T inprimakia).

 • Aseguru kolektiboetarako ekarpenen froga-agiria.

 • Etxebizitzaren errentamendua, errentamendu kontratuaren kopia eta jasotako alokairuen froga-agiria.

 • Bestelako hiri ondasun higiezinen errentamendua, errentamendu kontratuaren kopia eta jasotako alokairuen froga-agiria. (15-T inprimakia).

 • Errentan diren hiri ondasun higiezinetako gastuen froga-agiria (etxebizitza izan ezik) OHZren ordainagiria, komunitate gastuak.

 • Kapital higikorraren etekinen froga-agiriak (dibidenduak, korrituak, etab.).

 • Banku agiria, balio higikorren (inbertsio fondoen, akzioen, ...) eskualdaketei buruzkoa.

 • Ondasun higiezinen erosketa eta eskualdaketaren froga-agiriak (erosketako eskritura publikoa eta horrek berekin dakartzan gastuak, baita egindako inbertsioak eta hobekuntzak ere; eskualdaketako eskritura publikoa eta berekin dakartzan gastuak).

 • Ezkontza banantzeagatik edo dibortzioagatik konpentsazio pentsiorik ordaintzekotan: epaia edo epaileak onartutako hitzarmena eta ordaindu izanaren egiaztagiria.

Kenkariak kalkulatzeko

 • Ondorengo ahaideengatik:

  • familia liburuaren fotokopia (ondorengo ahaideek 14 urte baino gehiago badute, baita NAN edo AIZ duten adingabeen kasuan ere, horren fotokopia).

 • Seme-alaben mantenurako urteroko kopuruak ordaintzeagatik (epai bidez edo epaileek onartutako hitzarmenez aginduta):

  • ordainketaren egiaztagiria.

 • Aurreko ahaideengatik:

  • Aurreko ahaidearekin bizi eta bizilekua Vitoria-Gasteizen bada, aurreko ahaidearen NAN edo AIZren fotokopia.

  • Aurreko ahaidearekin bizi eta bizilekua Vitoria-Gasteiztik kanpoan bada, aurreko ahaidearen erroldatze ziurtagiria, dagokion Udalak emana, eta NAN edo AIZren fotokopia. Aurreko ahaidea gizarte zerbitzuen foru sarearen edo horrekin parekatuaren barruan ez dagoen egoitza batean bizi bada, aurreko ahaidearen egonaldiko gastuak ordaindu izana egiaztatzen duen faktura, eta aurreko ahaidearen NAN edo AIZren fotokopia.
 • Ohizko etxebizitzaren alokairuagatik:
  • kontratua eta alokairuaren ordainagiriak eta, hala badagokio, familia ugariaren titulua.
 • Ohizko etxebizitzaren erosketagatik:
  • bankuak maileguaren edo etxebizitza-kontuaren egoeraz egindako agiria, edo kontura egindako emanaldien fakturak, eraikitzen badago, eta, hala badagokio, familia ugariaren titulua.
 • Dohaintzengatik (Eliza, Gurutze Gorria...):
  • emariaren ziurtagiria eta ordainketa frogatzen duen banku kargua.
 • Zergaduna edo berarekin bizi den ondorengo edo aurreko ahaidea edo 4. mailara arteko albo-ahaidea ezindua edo mendetasun egoeran dagoena izateagatik (ez bada lehenago aurkeztu egiaztagiririk), ezintasun maila zein den:
  • ezintasun maila (%) adierazten duen eta beste pertsona baten laguntza dela-eta esleiturik dituen puntuak adierazten dituen baliaezintasun ziurtagiria; edo mendekotasun arina (I), mendekotasun larria (II) edo mendekotasun handia (III) adierazten duena
  • IV. ERANSKINA bete beharko duzu, baldin eta baimena ematen baduzu artapenerako laguntza ematen duten eta horretarako baldintzak betetzen dituzten pertsonek ezintasunagatiko edo mendetasunagatiko kenketa egiteko.
 • Adinagatik (65 urtetik gorakoak):
  • NAN edo AIZren fotokopia.
 • Ondare babestuetarako ekarpenengatik:
  • ekitaldian egindako ekarpenen froga-agiriak
 • Alderdi politikoetarako borondatezko ekarpenengatik / afiliazio kuotengatik:
  • egindako ekarpen edo kuoten froga-agiria.

Tarifak

Likidazio-oinarri orokorra ondoko eskalan azaltzen diren tasekin zergapetuko da:

Likidazio oinarri orokorra gehienez
eurotan
Kuota osoa
eurotan
Likidazio oinarriaren gainerakoa gehienez
eurotan
Tasa
ehunekoa

0

0

16.030

23 %

 16.030

3.686,90

16.030

28 %

32.060

8.175,30

16.030

35 %

48.090

13.785,80

20.600

40 %

68.690

22.025,80

26.460

45 %

95.150

33.932,80

31.700

46 %

126.850

48.514,80

58.100

47 %

184.950

75.821,80

Hortik gora

49 %

 

 

 

Betebeharrak

Kuotaren murrizketa
(77. art)

1.432 €

Kuota orokorraren gutxitzea
autolikidazio bakoitzeko egingo da.
Errentak zerga oinarri orokorrean
dauzkaten onuradunek jasoko dute
onura. Emaitza ezin da izan
negatiboa, inoiz ez.

 

Aurrezkiaren likidazio oinarria eskala honen arabera zergapetuko da:

Aurrezkiaren likidazio oinarriaren zatia (euroak) Karga tasa (ehunekoa)

2.500 arte

% 20

2.500,01 - 10.000 bitartean

% 21

10.000,01 - 15.000 bitartean

% 22

15.000,01 - 30.000 bitartean

% 23

30.000,01 eurotik aurrera

% 25

 

Aurrezkiaren gaineko babez besteko karga tasa eragiketa hauen emaitza izango da: aurreko apartatuan  xedatutakoa aplikatuta ateratzen den kuota aurrezkiaren likidazio oinarriaz zatitzearen emaitza, ehunez biderkatuta. Aurrezkiaren gaineko batez besteko karga tasa bi hamartarrekin eman behar da.

Baterako tributazioko murrizketak:

 • 4.347 € bi gurasoko familia unitatearen kasuan

 • 3.776 € guraso bakarreko familia unitatearen kasuan

Kenkariak

Lanbide arteko gutxieneko soldata 2018an: 12.600 euro urtean

Ondorengo ahaideen kenkaria

1.a

603 €

2.a

747 €

3.a

1.261 €

4.a

1.490 €

5.a eta ondorengo bakoitza

1.946 €

Kenkari hauek ehuneko 15 handituko dira zergadunak 4.000

biztanle baino gutxiago dituen Arabako udalerri batean finkatzen badu ohiko etxebizitza.

6 urte baino gutxiago dituztenak

347 €

6 urte edo gehiago eta 16 urte baino gutxiago dituztenak

54 €

 

Seme-alaben urteko mantenuaren kenkaria (% 15), muga hauekin

1.a

180,90 €

2.a

224,10 €

3.a

378,30 €

4.a

447 €

5.a eta ondorengo bakoitza

583,80 €

 

Aurreko ahaideen kenkaria

Aurreko ahaidea

289€

Kenkari hau ehuneko 15 handituko da zergadunak 4.000

biztanle baino gutxiago dituen Arabako udalerri batean finkatzen badu ohiko etxebizitza.

 

Adinaren kenkaria

Zerga oinarria 20.000 €koa edo hortik beherakoa bada:

Kenkaria

65 urtetik gorakoen kenkaria

346 €

75 urtetik gorakoen kenkaria

632 €

Zerga oinarria 20.000 €koa edo hortik beherakoa bada:

 

65 urtetik gorakoen kenkaria

346 € - [(ZO-20.000) x 0,0346]

75 urtetik gorakoen kenkaria

632 € - [(ZO-20.000) x 0,0632]

 

Ezintasunaren edo mendekotasunaren kenkaria

Ezintasuna % 33koa edo handiagoa eta % 65ekoa baino txikiagoa

803 €

Ezintasuna % 65ekoa edo handiagoa. Mendetasun arina (I. gradua)

1.147 €

Ezintasuna % 75ekoa eta 15 eta 39 puntuarteko laguntza

Mendetasun larria (II. gradua)

1.376 €

Ezintasuna % 75ekoa eta 40 puntu edo hortik gorako laguntza

Mendetasun handia (III. gradua)

1.717 €

Noiz beharko ditut identifikazio etiketak?

Etiketa ezinbestekoa da:

 • Aitorpena egiten badizute:

  • Zure borondatezko ordezkari baimendu gisa ez diharduen gestoria edo aholkularitza batean.

  • Finantza entitate laguntzaile batean.

Aitorpen proposamena (rentafácil) bidali badizugu, ez duzu jasoko identifikazio etiketarik. Berau behar duzula uste baduzu, deitu 900 111 203 telefonora (egunean 24 orduz, astean 7 egunez erabilgarri), eta etxera bidaliko dizute.

Etiketarik ez da beharrezkoa

 

Aurreko urteetan errenta aitorpena aurkeztu badiguzu, eta 2019an ez baduzu aldatu ez egoera zibila ez helbidea eta zure aitorpena egiten baduzu:

 • Foru Ogasunaren bulegoetan

 • Zure borondatezko ordezkari gisa diharduten baimendutako aholkularitza bulego eta gestorietan.

 • rentared bidez.

 • rentafácil berretsiz edo aldatuz.

 •  

Araudia

33/2013 FORU ARAUA, azaroaren 27koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa.

40/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren arautegia onartzen duena.

4/2019 Foru Dekretua, urtarrilaren 29koa, onartzen dituena persona fisikoen errentaren gaineko zergan eta sozietateen gaineko zergan aplikatu beharreko eguneratze koefizienteak.

16/2004 FORU ARAUA, uztailaren 12koa, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubideari eta mezenasgorako zerga pizgarriei buruzkoa.

60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19koa. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

27/2019 FORU DEKRETUA, maiatzaren 7koa, lehentasunezko mezenasgo jarduerak zehazten dituena 2019ko ekitaldirako

FORU DEKRETUA 48/2013, abenduaren 24ko Diputatuen Kontseiluarena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zuzeneko zenbatespeneko metodoaren modalitate erraztua aplikatzen duena.

1462/2018 ERREGE DEKRETUA, abenduaren 21ekoa, 2019rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.

8/2013 FORU ARAUA, martxoaren 11koa, preskripzio epea aldatzeari buruzkoa.

18/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, kargak kitatzeari buruzkoa, zeinen xedea den hipoteka betearazpenaren ordez ordainean ematea erraztea.

2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, otsailaren 28koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez

3/2017 FORU ARAUA, martxoaren 15ekoa, otsailaren 28ko 2/2017 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua baliozkotzeko dena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga aldatzen duena lurzoru klausula deritzenei dagokienez

19/2014 FORU ARAUA, ekainaren 18koa, lanari utzi ondoko egoera jakin batzuetarako zerga tratamendu alternatiboa ezartzen duena.

37/2013 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

41/2014 FORU DEKRETUA, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren arautegia onartzen duena

191/2019 Foru Agindua, ekainaren 14koa. Onestea maiatzaren 7ko 27/2019 Foru Dekretuan zehazten diren kirol jarduerek bete behar dituzten baldintzak, 2019ko ekitaldirako lehentasunezko mezenasgo jardueratzat jotzeko

151/2020 Foru Agindua, martxoaren 24koa, onesten dituena pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ondarearen gaineko zergaren 2019ko ekitaldiko aitorpenak aurkezteko arauak eta modalitateak