Garraio baimenei buruzko araudia

 • 5/1987 Lege Organikoa, uztailaren 30ekoa, Estatuak errepide eta kable garraioko ahalmenak autonomia erkidegoei eskuordetzearena.

 • 16/1987 Legea, uztailaren 30ekoa, Lurreko Garraioak Antolatzekoa.

 • 1211/1990 Errege Dekretua, irailaren 28koa, onesten duena Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua.

 • 1772/1994 Errege Dekretua, abuztuaren 5ekoa, garraio eta errepideen arloko zenbait administrazio prozedura Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legera egokitzen dituena.

 • Ebazpena, 2018ko abenduaren 3koa, Lurreko Garraioaren Zuzendaritza Nagusiarena, garraio baimenen eta garraioaren jarduera lagungarri eta osagarrien ikus-onespenen egutegia ezartzen duena.

Estatukoa: VT-N baimenak

 • 1993ko otsailaren 4ko Agindua, Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua garatzen duena bidaiarien errepideko eskatu ahalako garraiorako baimenen arloan.

Erkidegokoa: taxien lizentziak eta VT-A baimenak

 • 2/2000 Legea, ekainaren 29koa, arautzen duena bidaiarien hiri barruko eta hiri arteko garraio publikoa turismo ibilgailuetan.

 • 243/2002 Dekretua, urriaren 15ekoa, onesten duena bidaiarien hiri barruko eta hiri arteko turismo ibilgailuen bidezko garraio publikoaren erregelamendua.

 • Agindua, 2005eko otsailaren 11koa, Garraio eta Herrilan sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan ibilgailuetan egiten den bidaiarien hiri arteko garraio publikorako gehienezko baimen kopurua ezartzen duena.

Foru Aldundiarenak:

 • 79/2008 Foru Dekretua, uztailaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena, Arabako Lurralde Historikoan turismoko ibilgailuetan hiriko eta hiri arteko garraio publikoaren zerbitzua emateko 6 lurralde eremu sortzen dituena

Estatukoa

 • Sustapen Ministerioaren 36/2008 Agindua, urtarrilaren 9koa, irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuak onetsitako Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamenduaren V. tituluko IV. kapituluaren bigarren atala garatzen duena, ibilgailuak gidariarekin alokatzeari dagokionez.

 • 1076/2017 Errege Dekretua, abenduaren 29koa, irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuaren bidez onetsitako Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamenduaren arau osagarriak ezartzen dituena, ibilgailuak gidariarekin alokatzeko baimenak ustiatzeari dagokionez, eta 2019ko martxoaren 15eko Ebazpena, Lurreko Garraioaren Zuzendaritza Nagusiarena, Gidaridun Ibilgailuen Errentamendu Zerbitzuen Komunikazioen Erregistroa eta haren erabilera baldintzak martxan jarriko direla iragartzen duena.

  • Errege Dekretuaren 1. eta 2. artikuluak eta xedapen iragankor bakarra baliogabetu egin dira Auzitegi Gorenaren martxoaren 6ko 332/2020 Epaiaren bidez eta Auzitegi Gorenaren martxoaren 10eko 349/2020 Epaiaren bidez.

 • 3/2018 Errege Lege Dekretua, apirilaren 20koa, Lurreko Garraioa Antolatzeko uztailaren 30eko 16/1987 Legea aldatzen duena, ibilgailuak gidariarekin alokatzeari dagokionez.

 • 13/2018 Errege Lege Dekretua, irailaren 28koa, Lurreko Garraioa Antolatzeko uztailaren 30eko 16/1987 Legea aldatzen duena, ibilgailuak gidariarekin alokatzeari dagokionez.

Erkidegokoa:

 • Agindua, 2019ko ekainaren 28koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita gidari eta guzti alokatzen diren ibilgailuetarako nahitaezko identifikazio bereizgarrien erabilera Euskal Autonomia Erkidegoan.

 • 200/2019 Dekretua, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoan Estatu mailako baimena (VTC-N) duten ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko zerbitzua emateko baldintzei buruzkoa

  • Kautelazko etetea: Iragarkia, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiko Hirugarren Atalak emandako 104/2019 kautelazko neurrien prozeduran 2019ko abenduaren 20ko Autoaren Hirugarren Xedapena betetzeari buruzkoa. Hirugarren xedapen hori Euskal Autonomia Erkidegoan Estatu mailako baimena (VTC-N) duten ibilgailuan gidari eta guzti alokatzeko zerbitzua emateko baldintzei buruzko 2019ko abenduaren 17ko 200/2019 Dekretuari dagokio

 • 836/2012 Errege Dekretua, maiatzaren 25ekoa, errepide bidezko garraio sanitarioko ibilgailuen ezaugarri teknikoak, ekipamendu sanitarioa eta langile zuzkidura ezartzen dituena.
 • PRE/1435/2013 Agindua, uztailaren 23koa, Lurreko Garraioak Antolatzeko Legearen Erregelamendua garatzen duena errepide bidezko garraio sanitarioari dagokionez.

Estatukoa

 • 443/2001 Errege Dekretua, apirilaren 27koa, eskola umeak eta adingabekoak garraiatzeko segurtasun baldintzei buruzkoa.

 • 667/2015 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, zeinak aldatzen baitu azaroaren 21eko 1428/2003 Errege Dekretuak onetsi zuen Zirkulazio Araudi Orokorra, segurtasun uhalei eta haurrak lotzeko homologatutako sistemei dagokienez.

 • Sustapen Ministerioaren 230/2013 Agindua, maiatzaren 31koa, errepideko bidaiarien garraio publikoei buruzko kontrol arauak ezartzen dituena.

Erkidegokoa

 • 4/2004 Legea, martxoaren 18koa, Errepideko Bidaiari Garraioarena.

 • 51/2012 Dekretua, apirilaren 3koa, zeinak onesten baitu Errepideko Bidaiari Garraioaren Erregelamendua.

Gidarien Gaitasun Agiria

 • 1032/2007 Errege Dekretua, ekainaren 20koa, errepideko garraiorako zenbait ibilgailuren gidarien hasierako prestakuntza eta etengabeko trebakuntza arautzen dituena.

 • Sustapen Ministerioaren 2607/2010 Agindua, errepideko garraiorako zenbait ibilgailuren gidariei hasierako prestakuntza eta etengabeko trebakuntza ikastaroak ematen dizkien prestatzaileek bete beharreko baldintzak ezartzekoa.

Takografoa

 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Errepide Bidezko Garraioetako Takografoei buruzko 165/2014 (EB) Erregelamendua, 2014ko otsailaren 4koa, zeinaren bidez indargabetzen baita Europako Kontseiluaren 3821/85 Erregelamendua, errepide bidezko garraioen sektoreko kontrol aparailuari buruzkoa, eta aldatzen baita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 561/2006 (EB) Erregelamendua, errepide bidezko garraioaren sektorean gizarte arloko zenbait xedapen harmonizatzeari buruzkoa.
 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren Errepide Bidezko Garraioaren Sektorean Gizarte Arloko Zenbait Xedapen Harmonizatzeari buruzko 561/2006 (EB) Erregelamendua, 2006ko martxoaren 15ekoa, Kontseiluaren 3821/85 (EB) eta 3135/98 (EB) erregelamenduak aldatzen eta Kontseiluaren 3820/85 3820/85 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena.
 • 640/2007 Errege Dekretua, maiatzaren 18koa, salbuespenak ezartzen dituena errepide bidezko garraioan gidatzeko eta atseden hartzeko denboren arauen eta takografoa erabiltzeko arauen nahitaezkotasunean.
 • Sustapen Ministerioaren 1190/2005 Agindua, apirilaren 25ekoa, arautzen duena takografo digitalaren ezarketa.