Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO)

2/2006 Legeak, Euskal Autonomia Erkidegoko hirigintza eta lurzoruarenak, ezartzen duenez, Arabako udalerri guztiek idatzi behar dute beren Hiri Antolamendurako Plan Orokorra 2021. urtea baino lehen. AFAk, jakinik konplexua dela plan horiek egin eta izapidetzea, herritarren esku jarriko ditu lan horiek errazago egiteko zenbait baliabide. Hauexek dira: 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra lurraldearen hirigintza antolamendurako udalerrian dagoen oinarrizko tresna nagusia da. Hirigintza antolamenduaren funtsezko pieza da, udalerriaren lurralde eredua definitzen baitu, eta hauexek jasotzen ditu: lurzoruaren erabilera eta intentsitateen sailkapena eta kalifikazioa, lurraldearen egitura orokorra eta organikoa, sistema orokorrak, espazio libreak, ekipamenduak eta abar. Hau da, HAPOk udal eremu fisikoaren barruan zer, non eta zenbat egin daitekeen arautzen du.

Arabako Lurralde Historikoko udalerrietako HAPOak zein egoeratan dauden adierazten duen mapa ilustratzailea

Gida bat, non HAPO bat izapidetzeko prozeduraren faseak aztertu eta erabakiak hartzerakoan kontuan hartu behar diren baldintzak azaltzen dituen zerrenda bat ezartzen baita; baita espedientea eratzeko beharrezkoak diren arloko agiri eta txostenak ere.

Erreferentziazko araudi orokor eredua, NORPLAN izenekoa; han, indarrean diren hirigintza legediaren xehetasunak jaso dira: lurzoru motak, zonifikazio egituratua eta xehakatua, hirigintza kudeaketa etab. HAPOren araudi egiturarako dokumentu eredu gisa erabil daiteke, baita eska daitekeen dokumentazio grafikorako ere, hala nola karatulak, sinbologia, eskalak, etab…

Gasteizko ARTIUMeko auditoriumean, 2018ko urriaren 5ean, egin zen jardunaldiaren programa.  

Arabako Gida Akustikoa hirigintza plangintzan legeria akustikoaren ulermena, interpretazioa eta aplikazioa hobetzeko asmoa dauka. Horrela, zarataren kudeaketarekin loturiko irizpideak bateratu nahi dira, eta Arabako udalerri bakoitza aztertu, bere berezitasunekin, eta are beharrezko baldintzak zehaztu ere, zonakatze akustikoak definitzeko eta inpaktu akustikoari buruzko azterketak egiteko etorkizuneko hirigintza garapenetarako.

Alegria-Dulantzi

Alegria-Dulantziko hirigintza planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2006-301 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/08/17)

2006-301 Memoria eta ekonomia azterketa 

2006-301 Araudia eta planoak

2006-301 Babes katalogoa

Arau Subsidarioen 1. Aldaketa, antzinako ezarpenetako a-1 azpi-zonarako eraikinen gehieneko garalerari dagokiona (2008-326 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/12/19)

2008-326 Memoria eta araudia 

Bigarren agiri eguneratua (2009-270 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/05/28)

2009/270 Araudia 

2009/270 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa AL-14 "Erregai zerbitzugunea" erabilera baimendua sartzeari dagokiona (2013-185 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/05/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/17)

2013/185 Memoria eta araudia

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa, 1.2.1.15. ; 1.2.1.17. eta 1.2.3.3. artikuluei dagokiona (2013-199 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (BOTHA: 05/05/2014)

2013-199 Memoria eta araudia

2013-199 Planoak 

Garapen planeamendua

Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1999-061 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/07/09)

1999/061 Memoria eta araudia

1999/061 Planoak 

Barne Erreformako Plan Berezia (B.E.P.B.) aldatzeko proposamena (2002-165 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/10/18)

2002-165 Aldaketa proposamena 

Barne Erreformako Plan Berezia (B.E.P.B.) aldaketa (2003-228 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/01/30)

2003-228 Memoria 

2003-228 Planoak 

Barne Erreformako Plan Berezia (B.E.P.B.) aztertzea (2004-238 espedientea ). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/03/07)

2004-238 Memoria 

2004-238 Planoak 

Barne Erreformako Plan Berezia (B.E.P.B.) aldatzeko proposamena (2004-230 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/04/18)

2004-230 Memoria 

2004-230 Planoak 

Barne Erreformako Plan Berezia (B.E.P.B.) aldatzeko proposamena (2004-237 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/04/18)

2004-237 Memoria 

2004-237 Planoak 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren 2. Aldaketa (2007-166 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/10/15)

2007/166 Memoria eta araudia 

Barne Erreformarako Plan Bereziaren 7. Aldaketa Puntuala (2013-129 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/09/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/11/20)

2013/129 Memoria eta araudia 

SAUR 1eko Plan Partziala, Bizitegitarako (1999-202 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/03/29)

1999-202 Eranskina 

1999-202 Memoria 

1999-202 Planoak 

SAUR 2ko Plan Partziala, Bizitegitarako (1999-213 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/05/29)

1999-213 Memoria 

1999-213 Planoak

AL-22 Plan Partziala (2008-171 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/09/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/09/04)

2008/171 Memoria

2008/171 Planoak

AL-27 Plan Partziala(2008-172 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/09/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/09/07)

2008/172 Memoria

2008/172 Planoak

AL-24 Plan Partziala (2008-173 espedientea) Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/03/10)

2008/173 Memoria 

2008/173 Planoak 

AL-23 Plan Partziala (2008-186 espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/09/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/09/07)

2008/186 Memoria

2008/186 Planoak

AL-26 Plan Partziala (2008-188 espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/09/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/07/15)

2008/188 Memoria

2008/188 Planoak

Amurrio

Amurrioko hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1998-136 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1998/10/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/08/27)

1998-136 Aparteko agiria 

1998-136 Fitxak 

1998-136 Memoria 

1998-136 Arau Orokorrak 

1998-136 Araudia 

1998-136 Ordenantzak 

1998-136 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2013-149 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/11/15)

2013-149 Memoria 

2013-149 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Delikako paisaia babesteko lurzoru urbanizaezinari dagokiona (2013-201 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/01/17)

2013-201 Memoria eta araudia 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Amurrioko Vigen Niña ikastetxea, SGEe5 hezkuntza ekipamenduaren eremuan kokatua dagoen Olaurre etxearen eraikuntzarako berariazko baldinzei dagokiona (2014-127 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/02/23)

2014-127 Memoria eta araudia 

2014-127 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, SAPUR 8 bizitegi-lurzoru urbanizagarriaren sektoreari dagokiona (2014-128 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/03/27)

2014-128 Memoria eta araudia 

2014-128 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, UER M-12, UER M-13, UER M-14.1esparruei eta UER M-19 sortzeari dagokiena(2014-129 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/03/27)

2014-129 Memoria eta araudia 

2014-129 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 272 artikuluaren aldaketa puntualari dagokiona (2018-035 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/02/23)

2018-035 Araudia

Udal-plangintzako arau subsidiarioetan Lezamako Txibiarte eremuko basoa babesteko gunea mugatzeko egindako akats materialaren zuzenketa onartzea (2020/075 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/05/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/05/29)

2020/075 Memoria

2020/075 Planoak 

Garapen planeamendua

Bizitegitarako III. Sektorearen Plan Partziala (1992-081 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1994/08/12)

1992-081 Memoria

1992-081 Planoak

Bizitegitarako III. Sektorearen Plan Partzialaren 1. Aldaketa, eraikinen arteko distantziari dagokiona (1999-313 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/05/26)

1999-313 Memoria eta araudia 

1999-313 Planoak 

Bizitegitarako III. Sektorearen Plan Partzialaren 2. Aldaketa, UE-1 egikaritze unitateari dagokiona (2002-266 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/03/10)

2002-266 Memoria 

2002-266 Planoak 

Bizitegirako III. Sektorearen Plan Partzialaren 3. Aldaketa, 18 artikuluaren aldaketari dagokiona (2016-122 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/07)

2016-122 Memoria 

Bizitegirako III. Sektorearen Plan Partzialaren 3. Aldaketa, 18 artikuluaren aldaketari dagokiona (2016-122 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/07)

2001-135 Memoria 

2001-135 Planoak 

S.A.P.UR.-9 Sektorerako Plan Partziala (2007-027 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/02/07)

2007-027 Memoria 

2007-027 Planoak 

2 Bizitegitarako Barne Erreformarako Plan Berezia (2002-191 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/02/14)

2002-191 Memoria

2002-191 Planoak

S.A.P.U.R. 12-ABIAGA  Bizitegitarako Plan Partziala (2002-265 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/04/04)

2002-265 Memoria

2002-265 Planoak

S.A.P.U.R. 12 Bizitegitarako Plan Partzialaren Aldaketa (2009-240 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/12/09)

2009-240 Memoria 

S.A.P.U.I.-1 Industriarako Plan Berezia (2003-120 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/08/13)

2003-120 Memoria eta araudia 

2003-120 Planoak 

S.A.P.U.I.-1 Industriarako Plan Bereziaren Aldaketa, 1 artikuluari dagokiona  (2007-296 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/12/28)

2007-296 Memoria 

S.A.P.U.R.-1 Bizitegitarako Plan Partziala (2003-099 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/08/13)

2003-099 Memoria 

2003-099 Planoak 

S.A.P.U.R.-1 Bizitegitarako Plan Partzialaren Aldaketa, R- 4/2, R 4/6, eta 4/7 lurzatien aldaketei dagokiona (2011-077 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/03/18)

2011-077 Memoria 

2011-077 Planoak 

Plan Parcial SAPUI3 Plan Partziala (2004-148 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/08/25)

2004-148 Memoria eta araudia 

2004-148 3. eranskina 

2004-148 Planoak 

Lezama Hirigunean Zerbitzugunearen Plan Bereziari dagokiona (1996-076 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/08/26)

1996-076 Memoria eta araudia 

1996-076 Planoak 

UE1 11.2 Hiri Antolamendurako Plan Berezia (2007-279 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/12/12)

2007-279 Memoria 

Larrinbeko Hiri Antolamendurako Plan Berezia, 206 artikuluaren aldatzeari dagokiona (2008-323 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/11/03)

2008-323 Memoria 

S.A.P.U.R. 1 Sektoreko EC 1/2 lurzatiaren Plan Berezia (2010-205 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/11/12)

2010-205 Memoria

2010-205 Planoak 

S.A.P.U.R. 1 Sektoreko EC 1/2 lurzatiaren Plan Bereziaren Aldaketa, Amurrion osasun zentro baten eraikitzeari dagokiona (2016-078 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/06/22)

2016-078 Memoria eta araudia 

2016-078 Planoak 

Añana

Añanako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1993/121 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1994/03/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1994/10/07)

1993/121 Memoria eta araudia

1993/121 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, diren lerrokadurei eusteari eta garaierak neurtzeari dagokiona (1997-279 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/02/27)

1997-279 Memoria eta araudia 

1997-279 Planoak 

Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa Puntuala (2006/114 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/11/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/04/20)

2006/114 Memoria, araudia eta eranskinak 

2006/114 Planoak

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala (2009-177 espedientea ). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/11/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/02/22)

2009-177 Memoria 

2009-177 Planoak 

Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa Puntuala (2013-148 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/10/27) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/03/13)

2013-148 Memoria 

2103-148 Planoak 

Garapen planeamendua

SUI-1 Plan Berezia Plan Berezia (1999-317 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2000/02/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/03/13)

1999-317 Memoria

1999-317 Planoak 

Gesaltza Añana Herrigune Historikoaren Birgaitze Integratuko Plan Berezia  (2002/082 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/02/05)

2002/082 Informazio planoak 

2002/082 Gaur egungo egoeraren oinplanoak

2002/082 Etxadien gaur egungo egoeraren plano altxatuak 

2002/082 Memoria 

2002/082 Antolamendu planoak 

2002/082 Eraikuntza fitxak 1

2002/082 Eraikuntza fitxak 2 

Gesaltza Añana Herrigune Historikoaren Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 1. Aldaketa (2010-171 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/07/02) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/05/26)

2010-171 Memoria eta araudia 

2010-171 Fitxak 

2010-171 Planoak 

1 Sektorea Antolatzeko Plan Partziala (2013-132 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea  (ALHAO: 2013/11/06)

2013/132 Memoria 

2013/132 Planoak 

Aramaio

Aramaioko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (Oletarako bakarrik baliogarria) (94/161 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1996/03/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1996/10/04)

94-161 Ekonomia eta finantza enkoadraketa 

94-161 Memoria 

94-161 Araudia 

94-161 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (Lurzoru urbanizaezina eta Ibarra partziala) (2011/139 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/09/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/02/12)

2011-139 Araudia 

2011-139 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (Landaguneak eta Ibarra partziala) (2011-139 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/12/29)

2011-139 Memoria 

2011-139 Hiri araudia 

2011-139 Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioa 

2011-139 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorrean (Landaguneak eta Ibarra partziala) Zabola landagunearen mugaketan huts materialaren zuzenketa Behin betiko onarpena eta  indarrean sartzea (2018-126 espedientea)

18-126 Huts materiala

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. Aldaketa, hiri lurzorua eta antolamendu xehatuko zenbait esparru zedarritu eta zerbitzuen azpiegitura bat txertatzeari dagokiona (2016-093 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/06/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/11/17)

2016-093 Memoria eta araudia 

2016-093 Planoak

 

Garapen planeamendua

Ibarrako Birgaitze Integratuko Plan Berezia (98/043 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/06/10)

98/043 Memoria eta araudia 

98/043 Antolamendu planoak 

98/043 Eraikuntzaren identifikazio eta deskribapen fitxak 

98/043 Ekonomia azterlana 

B.E.P.B. aldatzeko txostena Ibarra Aramaion (espedientea 09/064). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/04/29)

09-064 Ibarra

 

Armiñón

Armiñongo hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1998/319 espedientea). behin betiko onarpena (ALHAO: 1999/14/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/02/18)

1998-319 Memoria (6 Mb, pdf)

1998-319 Araudia (14 Mb, pdf)

1998-319 Lurzoruaren sailkapenaren eta udalerriaren kalifikazio rokorraren planoak 

1998-319 Hiri lurzoruaren eta lurzoru urbanizagarriaren antolamendu planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa, Arasur plataforma logistikoari dagokiona (2003-125 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/10/06)

2003-125 Memoria eta araudia (1 Mb, pdf)

2003-125 Planoak (4 Mb, pdf)

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa (2004-204 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/11/26)

2004-204 Memoria eta araudia 

2004-204 Planoak

1. poligonoko 235 eta 237 lurzatiei dagozkien arau subsidiarioen 4. aldaketa (2007/028 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/05/04)

2007-028 Memoria

2007-028 Planoak

Garapen planeamendua

Arasur Plataforma Logistikoaren Plan Partziala (2003/128 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/01/16)

2003-128 Memoria eta araudia 

2003-128 Planoak 

Arasur Plataforma Logistikoaren Plan Partzialaren 1. Aldaketa (2004/184 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/09/29)

2004-184 Memoria eta araudia 

Arasur Plataforma Logistikoaren Plan Partzialaren 2. Aldaketa (2005/038 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/05/23)

2005-038 Memoria eta araudia

2005-038 Planoak

Arasur Plataforma Logistikoaren Plan Partzialaren 3. Aldaketa (2005/189 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/12/26)

2005-189 Memoria eta araudia 

Arasur, Ribera Baja eta Armiñóneko Plan Partzialaren 4. aldaketa (2008/175 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/07/30)

2008-175 Memoria eta araudia 

Plan Parcial SAU-3 de Armiñon Armiñongo SAU-3 Plan Partziala (2004/241 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/02/04)

2004-141 Memoria 

2004-141 Planoak

Plan Partziala (2006/057 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/08/02) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/05/21)

2006-057 Memoria

2006-057 Planoak 

Arraia-Maeztu

Arraia-Maeztuko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/156 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/02/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/10/03)

2002/156 Informazio planoak 

2002/156 Memoria 

2002/156 Araudia 

2002/156 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra 

2002/156 Kalifikazio xehatuaren planoak 

2002-156 Lerrokadura planoak 

2002/156 Kudeaketa planoak 

2002/156 Kudeaketa fitxak

2002/156 Azpiegitura planoak

Arau Subsidiarioen lehenengo Aldaketa Puntuala, Izkiko Parke Naturaleko Interpretazio Zentroari dagokiona (2005/36 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/07/20)

2005/36 Memoria 

2005/36 Planoak

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa Puntuala, eraikinen eraberritzeari dagokiona (2005/59 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2005/06/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/08/29)

2005/59 Memoria 

Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa, Azazetako 229 lurzatiari dagokiona (2005/159 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/01/04)

2005/159 Memoria 

2005/159 Planoak

Arau Subsidiaroen 5. Aldaketa Puntuala, gizarte eta kulturako ekipamendua sortzeari dagokiona (2006/99 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/08/30)

2006/99 Memoria 

2006/99 Planoak 

Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa Puntuala, bost herrigunetan eragina duten zehaztapen batzuei dagokiona (2008/300 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/05/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/02/22)

2008/300 Memoria

2008/300 Planoak

Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa Puntuala (2008-300 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/04/27) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/02/15)

2008/300 Memoria 

2008/300 Planoak 

2008/300 Ingurumen Eraginaren Baterako Ebaluazioaren Azterlana

Arau Subsidiarionen 8. Aldaketa Puntuala  (2009-173 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/03/01)

2009/173 Memoria

2009/173 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2011-106 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/11/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/12/28)

2011/106 Memoria 

2011/106 Planoak

Arau subsidiarioen 11. Aldaketa Puntuala (2011-167 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/27)

2011/167 Memoria 

2011/167 Planoak 

Arau subsidiarioen 10. Aldaketa Puntuala (2012/058 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/08/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/11/21)

2012/058 Memoria 

Garapen planeamendua

Korresko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2004/033 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/08/16) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/28/02)

2004/033 Eraikuntza unitateen memoria, araudia eta fitxak 

2004/033 Informazio eta antolamendu planoak 

Plan Parcial SAUI-1, Tellazar (expediente 2004-170). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/08/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/01/03)

2004/170 Memoria eta araudia 

2004/170 Planoak 

Maeztuko SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2008/027 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/03/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/11/19)

2008/027 Memoria eta araudia 

2008/027 Antolamendu planoak 

Laminoria Aurrealdeko lurzoru urbanizaezinaren Antolamendu Plan Berezia (2015-118 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2017/02/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/01/29)

2015/118 Memoria 

2015/118 Planoak 

Arratzua-Ubarrundia

Arratzua-Ubarrundiako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2011/121 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/03/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/24).

11/121 Memoria

11/121 Planoak 

11/121 Araua

11/121 Bideragarritasun Ekonomiko-Finantzarioari buruzko Azterlana eta Iraunkortasun Ekonomikoari buruzko Txostena

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. aldaketa, lurzati baten kalifikazio aldatzeari dagokiona (2016/061 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/10/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/23)

2016/061 Araudia 

2016/061 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 2. aldaketa (2019/078 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/08/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/04/14). 

2019/078 Memoria eta Araudia

2019/078 Planoak

Garapen planeamendua

Zurbanoko zerbitzugunearen plan bereziaren aldaketa (2006/303 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/09/01)

2006/303 Memoria eta araudia 

2006/303 Planoak 

Kirol ekipamenduko sistema orokorraren plan berezia (2008/347 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/03/06)

2008/347 Kirol sistema orokorraren plan berezia

 

Artziniega

Artziniegako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak(2008-255 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/01/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/06/01)

2008-255 OCR agiri soltea 

2008-255 Memoria

2008-255 Araudia 

2008-255 Planoak 

Arau Subsidiarioen lehenengo Aldaketa Puntuala (2012-168 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/02/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/08/21)

2012-168 Memoria 

2012-168 Araudia

2012-168 Planoak 

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa Puntuala (2013-174 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/05/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/08)

2013-174 Memoria 

Plangintzako arau subsidiarioen 4. aldaketa puntuala, 4-701 lurzatiko zuhaitzik gabeko eremu batean lurzoru urbanizaezinaren kategoria aldatzeari buruzkoa (2018/067 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2019/01/11) eta indarrean sartzea (ALHAO:2020/07/22)

2018/067 Memoria eta araudia

2018/067 Planoak 

Garapen planeamendua

Artziniegako eta Erretes Tudelako herrigune historikoaren Birgaitze Plan Berezia (2011-110 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/08/03))

2011-110 Memoria 

2011-110 Planoak 

2011-110 Plan berezia I 

2011-110 Plan berezia II 

"Ormatza" SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2015-040 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/08/12)

2015-040 Memoria eta planoak 

Asparrena

Asparrenako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2015-073 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/12/21) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/11/29)

2015-073 A dokumentua. Memoria 

2015-073 B dokumentua. 1 liburua. Arau orokorrak

2015-073 B dokumentua. 2 liburua. Berariazko arauak 

2015-073 B dokumentua. 3 liburua. Babes arauak eta katalogoa

2015-073 Planoak

Asparreneko hiri antolamendurako plan orokorraren 2.1.1.4 artikuluaren idazkeran antzemandako huts materialen zuzenketa (2020/063 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/06/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/06/22)

Garapen planeamendua

Asparreana-Donemillaga Industria Sektoreko Plan Partziala (2002-043 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/08/23)

2002-043 Memoria 

2002-043 Planoak 

Arriolako SAUR-0 Bizitegitarako Plan Partziala (2003-139 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/08/20)

2003-139 Memoria 

2003-139 Planoak 

Arriolako SAUR-1 sektorearen Plan Partziala  (Arriolako lehenengo SAUR-0-ren aldaketa) (2012-137 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/08/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/02/18)

2012-137 Memoria 

2012-137 Planoak 

Albeizko SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2006/276 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/03/30)

2006/276 Memoria, araudia eta antolamendu planoak

Konpatibilizazio Plana (2011-099 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/08/31)

2011-099 Memoria 

2011-099 Planoa

 

Aiara

Aiarako hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2004/150 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2005/05/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/02/17)

2004/150 Memoria 

2004/150 Araudia 

2004/150 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kultur ondarearen inbentarioa

2004/150 Arespalditzako antolamendu planoak 

2004/150 Luiaondoko antolamendu planoak 

2004/150 Hiri lurzoruko gune txikien antolamendu planoak 

2004/150 Lurzoru urbanizaezineko landaguneen antolamendu planoak 

2004/150 Kultur ondarearen inbentario fitxak 

2004/150 Landagune txikien azpiegitura planoak 

2004/150 Industria lurzoruaren antolamendu planoak 

2004/150 Lurraldearen egitura orokor eta organikoa eta lurzoru urbanizaezinaren zonifikazioa 

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa, Murga-II Industria Lurzoruari dagokiona (2007/233 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/02/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/05/05)

2007/233 Memoria eta araudia 

2007/233 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa, Murgako Industria Lurzoruari dagokiona (2006/307 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea(ALHAO: 2007/04/25)

2006/307 Memoria (2 Mb, pdf)

2006/307 Planoak (9 Mb, pdf)

2006/307 Eranskina (2 Mb, pdf)

Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa, hainbat atalen testu berriei dagokiona (2013/183 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/03/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/07/29)

2013/183 Memoria eta araudia 

2013/183 Planoak 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa, Arespalditzako adinekoen egoitza handitzeari dagokiona (2015/063 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/04/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/06/01)

2015/063 Memoria 

2015/063 Planoak 

Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa, El Ferial eraikinaren kalifikazioa aldatzeari dagokiona (2017/047 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/08/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/11/13)

2017/047 Memoria 

2017/047 Planoak

Garapen planeamendua

Murgako 2 Sektoreko Industria Plan Partziala (1993/116 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 24/09/1993) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1993/11/24)

1993/116 Memoria 

1993/116 Planoak 

Murgako 2 Sektoreko Industria Plan Partzialaren Aldaketa (2002/107 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/08/23)

2002/107 Memoria 

2002/107 Planoak 

"Zubito" Bizitegiko Plan Partziala (1999/235 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1999/12/01) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/05/03)

1999/235 Memoria 

1999/235 Planoak 

"Árbol Malato" Bizitegiko Plan Partziala (2000/065 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2000/05/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/08/07)

2000/065 Memoria 

2000/065 Planoak

Arespalditzako R-3 Sektoreko Plan Partziala (2006/271 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/02/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/18)

2006/271 Memoria. I liburukia 

2006/271 Memoria. II liburukia 

2006/271 Planoak (

Zuhatzako Plan Partziala (2006/270 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/04/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/09/28)

2006/270 Memoria 

2006/270 Planoak 

Luiaondo I Sektorearen Plan Partziala (2008/036 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/03/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/09/29)

2008/036 Informazio planoak 

2008/036 Memoria eta araudia

2008/036 Antolamendu planoak 

2008/036 Azpiegitura planoak

Murga II Industrialdearen Plan Partziala (2008/066 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/04/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/06/23)

2008/066 Memoria eta araudia

2008/066 Planoak 

Arespalditza 1 Sektorearen Plan Partziala (2008/067 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/08/04/08)

2008/067 Memoria

2008/067 Planoak 

Arespalditza AEC-6 Eremuaren Plan Partziala (2009/054 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/03/30)

2009/054 Hiri antolamendurako plan berezia 

"Al Sitio de Tuba" Plan Berezia, Lantenoko 2. poligonoko 1263 lurzatirako (2017/075 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/11/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/10/10)

2017/075 Memoria 

2017/075 Planoak 

Mañueta

Mañuetako hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2003/151 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/01/16) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/07/07)

2003/151 Informazio planoak

2003/151 Memoria eta araudia

2003/151 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2006/146 espedientea). Behin betiko onarpena  (ALHAO: 2006/09/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/10/15)

2006/146 Memoria 

2006/146 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/206 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/12/22)

2008/206 Memoria 

2008/206 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/299 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/05/04)

2008/299 Memoria

2008/299 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/036 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/08/26)

2009/036 Memoria 

2009/036 Planoak 

Arau Subsidiarioen Alkaketa Puntuala (2011/062 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/08/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/23)

2011/062 Memoria 

2011/062 Planoak 

OR-4-ko merkataritza erabilerari dagokiona (2014/137 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/13)

2014/137 Memoria eta araudia

Plangintzako arau subsidiarioen aldaketa, OR-2, OR-1 eta OR-5 ordenantzetako hainbat alderdiri eta Las Piscinas eta San Kristobal kaleen arteko bidegurutzeari buruzkoa (2019/037 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/08/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/22)

19/037 Memoria

19/037 Planoak

Barrundia

Barrundiako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/103 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2002/11/13) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/07/04)

2002/103 Informazio planoak 

2002/103 Memoria 

2002/103 Araudia 

2002/103 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra

2002/103 Kalifikazio xehatuaren planoak

2002/103 Lerrokadura planoak 

2002/103 Kudeaketa planoak 

2002/103 Kudeaketa fitxak 

2002/103 Azpiegitura planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa, Ozaetako 12. poligonoko 118-A lurzatia berriro sailkatzeari dagokiona (2004/246 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/04/06)

2004/246 Memoria 

2004/246 Planoak 

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa, 101-18-29 lurzatiari dagokiona (2006/019 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/04/12)

2006/019 Memoria

2006/019 Planoak

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa Puntuala (2011/128 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/11/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/02/15)

2011/128 Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren azterlana 

2011/128 Memoria 

2011/128 Planoak

Garapen planeamendua

Etxabarri Urtupiñako SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2007/132 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/18)

2007/132 Informazio planoak 

2007/132 Memoria eta araudia

2007/132 Antolamendu planoak 

Berantevilla

Berantevillako hirigintza-planeamendua:

Garapen planeamendua

LZ-2 Industria Plan Partziala (2000/058 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/11/10)

2000/058 Memoria 

2000/058 Planoak 

LZ-2 Industria Plan Partzialaren Aldaketa, auzo ekipamenduaren espazioei dagokiona (2001/267 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/12/11)

2001/267 Memoria eta planoak 

Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2001/044 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2001/04/23)

2001/044 Memoria 

2001/044 Hirigintza araudia 

2001/044 Planoak

2001/044 Eraikuntza arloko esku-hartzearen fitxak 

2001/044 Eraikuntza unitateen fitxak

2001/044 Ekonomia eta finantza azterketa 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren 1go Aldaketa (2002/033 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/02/17) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/02/17)

2002/233 Berantevilla 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren 2. Aldaketa (2004/206 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2005/04/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/04/18)

2004/206 Berantevilla 

Bernedo

Bernedoko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/198 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/05/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/01/28)

2002/198 Informazio planoak 

2002/198 Memoria 

2002/198 Araudia 

2002/198 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra 

2002/198 Kalifikazio xehatuaren planoak 

2002/198 Lerrokadura planoak 

2002/198 Kudeaketa planoak

2002/198 Kudeaketa fitxak 

2002/198 Azpiegitura planoak

Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa, Arluzea (2011/147 espedientea). Behin behineko onarpena  (ALHAO: 2012/03/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/05/14)

2011/147 Memoria eta araudia 

2011/147 Planoak 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala (2013/114 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/08/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/10/04)

2013/114 Araudia 

2013/114 Planoak 

Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa Puntuala, Bernedoko 6. poligonoko 675 lurzatiaren zati baten kalifikazioari dagokiona (2013/187 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/05/21) 

2013/187 Memoria eta araudia 

2013/187 Planoak 

Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa, lurzoru urbanizaezineko nekazaritzako ustiategiren kokapenari dagokiona (2017/026 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/09/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/03/02)

2017/026 Memoria eta araudia (2 Mb, pdf)

2017/026 Planoak (62 Mb, pdf)

Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa, Navarreten zehar A-4153 errepidearen jaregitea planeamendura egokitzeari dagokiona (2016/106 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/10/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/12/26)

2016/106 Memoria eta araudia

2016/106 Planoak 

Arau Subsidiarioen 9. Aldaketa, SUR-7 eremua birkalifikazioari dagokiona (2017/104 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/02/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/03/16)

2017/104 Memoria eta araudia 

2017/104 Planoak 

Garapen planeamendua

UAI-1 Plan Partziala, UAI-1 poligonoko antolamendua (1991/138 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1991/12/13)

1991/138 Memoria  eta araudia 

1991/138 Planoak 

Bernedoko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1995/155 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1996/07/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1997/03/03)

1995/155 Memoria 

1995/155 Araudia 

1995/155 Informazio eta antolamendu planoak 

1995/155 Eraikuntza fitxak 

1995/155 Ekonomia eta finantza azterketa 

Bernedoko Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 1. Aldaketa, hirigintzako, eraikuntzarako eta urbanizatzeko jarduketak antolatzeari dagokiona (2014/180 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/06/08) eta indarrean sartzea (ALHAO:2016/03/14)

2014/180 Memoria eta araudia 

2014/180 Planoak

Markinezko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1998/171 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1998/08/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/03/05)

1998/171 Informazio eta antolamendu planoak 

1998/171 Memoria 

1998/171 Araudia 

1998/171 Eraikuntza fitxak 

1998/171 Eraikuntza fitxak

1998/171 Ekonomia eta finantza azterketa 

SAUR-1 Plan Partziala (1999/329 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/06/07)

1999/329 Memoria 

1999/329 Planoak 

SAUR-1 Plan Partzialaren Aldaketa (2005/177 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/12/07)

2005/177 Memoria eta araudia 

2005/177 Planoak 

Plan Parcial UE 2B de Urturi Urturiko UE 2B Plan Partziala (2001/168 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/09/07)

2001/168 Memoria 

2001/168 Planoak

Bernedoko SUI-2 Sektorearen Barne Erreformarako Plan Berezia (2005/178 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/01/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/04/13)

2005/178 Memoria, araudia eta antolamendu planoak 

 

Kanpezu

Kanpezuko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra  (2014/118 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/09/23)

2014/118 Memoria

2014/118 Araudia I liburukia

2014/118 Araudia II liburukia 

2014/118 Azpiegitura planoak 

2014/118 Herrigune planoak 

2014/118 Udalerri planoak

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa, OD-R2 VPT zonako eraikinetako behe solairuetan baimendutako erabilerei dagokiona (2005/125 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/08/24)

2005/125 Memoria eta araudia

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa, Potro eta Yoar kaleak elkartzen dituen zeharkako kaleari dagokiona (2006/040 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/04/10)

2006/040 Memoria 

2006/040 Planoak

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa, abereen ustiategiak erabiltzeari dagokiona (2006/100 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/07/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/10/30)

2006/100 Memoria eta araudia

Lurzoru Urbanizaezineko Sare Elektrikoen Erabilerari dagozkion Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa (2006/210 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/11/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/02/28)

2006/210 Memoria eta araudia 

Osasun Ekipamenduetarako Lurzoruaren eta OD-11 Industria Lurzoruaren 5. Aldaketa (2006/238 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/11/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/03/16)

2006/238 Memoria eta araudia 

Bujandako R-14 Zonari dagozkion Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa (2007/025 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/22)

2007/025 Memoria eta araudia

Garapen planeamendua

Santikurutze Kanpezuko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1996/173 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1997/05/26)

1996/173 Memoria 

1996/173 Hirigintza araudia 

1996/173 Planoak 

Santikurutze Kanpezuko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa, 1-1083 eta 1-1084 lutzatien antolamendua aldatzeari dagokiona  (2014/126 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2015/09/14)

2014/126 Memoria 

2014/126 Planoak

Antoñanako BirgaitzeIntegratuko Plan Berezia (2000/275 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2002/03/01)

2000/275 Memoria

2000/275 Hirigintza araudia

2000/275 Planoak 

2000/275 Behin betiko onarpen baldintzatuaren ebazpena

Orbisoko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2002/232 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/02/05)

2002/232 Memoria 

2002/232 Araudia

2002/232 Antolamendu planoak 

SI-1 Industria Sektoreko Plan Partziala (2002/256 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/03/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/06/04)

2002/256 Memoria 

2002/256 Planoak 

Santa Cruz de Campezoko SR3 sektoreko Plan Partziala (2002/234 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/08/22)

2002/234 Memoria 

2002/234 Planoak 

Burgelu

Burgeluko hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2001/198 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2002/01/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/12/04)

2001/198 Informazio planoak 

2001/198 Memoria 

2001/198 Araudia 

2001/198 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra 

2001/198 Kalifikazio xehatuaren planoak 

2001/198 Lerrokadura planoak 

2001/198 Kudeaketa planoak 

2001/198 Azpiegitura planoak

2001/198 Hiri lurzoruaren kudeaketa 

Arau Subsidiaroen Aldaketa Puntuala, SUR-2ko (hiri zona) elementu eraiki txikiei dagokiona (2005/172 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2005/21/12)

2005/172 Memoria eta araudia 

Arau Subsidiaroen Aldaketa Puntuala, SAUR-2 sektorearen lurzatiari dagokiona (2006/050 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2006/05/22)

2006/050 Memoria

2006/050 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/185 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2008/11/26) eta indarrean sartzea (ALHAO:2009/06/03)

2008/185 Memoria 

2008/185 Planoak 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala (2012/185 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2013/02/20) eta indarrean sartzea (ALHAO:2013/05/06)

2012/185 Araudia 

2012/185 Planoak 

Añuako Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa, SAUR-1eko bizitegitarako lurzatietan eraikigarritasuna handitzeari dagokiona  (2012/191 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2013/08/07) eta indarrean sartzea (ALHAO:2015/05/25)

2012/191 Memoria 

2012/191 Planoak 

Arau Subsidiarioen 7. aldaketa, Ixonako UE-8 egikaritza unitatea berriz ere mugatzeari dagokiona (2018/99 espedientea).

Behin betiko onarpena (ALHAO:2019/01/11) eta indarrean sartzea (ALHAO:2019/02/13)

2018/99 Memoria

2018/99 Planoak

Garapen planeamendua

SAUR-1 Plan Partziala, Añua (2003-259 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2004/02/13) eta indarrean sartzea (ALHAO:2004/05/21)

2003/259 Memoria 

2003/259 Planoak 

SAUR-1 Plan Partziala, Argomaniz (2003/175 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2004/05/03)

2003/175 Memoria 

2003/175 Planoak 

SAUR-2 Plan Partziala, Argomaniz (2004/199 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2005/04/27) eta indarrean sartzea (ALHAO:2005/06/27)

2004/199 Memoria

2004/199 Planoak 

SAUR-1 Plan Partziala, Elburgo (2004/258 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2005/09/16) 

2004/258 Memoria 

2004/258 Planoak 

Elciego

Elciegoko hirigintza-planeamendua:

Garapen planeamendua

AU-2 Sektorearen Plan Partziala (1997/198 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1997/09/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/03/09)

1997/198 Memoria 

1997/198 Planoak 

Elciegoko Hirigune Historikoaren Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2015/054 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/02/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/08/01)

2015/054 Memoria eta araudia 

2015/054 Eraikuntza unitateen fitxak 

2015/054 Planoak 

SI-1 Sektoreko Plan Partziala (2003/182 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/12/05)

2003/182 Memoria 

2003/182 Planoak 

Aldaketa Puntuala Plan Partziala (2009/128 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/05/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/07/22)

2009/128 Memoria

2009/128 Planoak 

Elciegoko SI-1 Sektoreko Plan Partzialaren 2. Aldaketa Puntuala  (2012/165 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/02/25)

2012/165 Memoria 

2012/165 Planoak 

Elciegoko SR-1 (SUS R-7) Sektorearen Plan Partziala (2005/167 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/01/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/03/06)

2005/167 Memoria 

2005/167 Planoak 

Bilar

Bilarreko hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2010/158 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/03/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/18)

2010/158 Memoria 

2010/158 Araudia 

2010/158 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. aldaketa (2019/092 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/08/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/03/08)

2019/092 Memoria eta Araudia

2019/092 Planoak

Garapen planeamendua

Plan Berezia, 5. poligonoko 292 lurzatian upeltegi bat ezartzeko (2013/122 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/12/27)

2013/122 Memoria

2013/122 Planoak

Plan Berezia, lurzoru urbanizaezineko 842-4, 1265-4 eta 1268-4 (A eta B) lurzatietan  upeltegi bat ezartzeko (2016/042 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/06/12)

2016/042 Memoria eta araudia 

2016/042 Planoak 

 

Iruña Oka

Iruña Okako hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1998/172 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1998/12/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/04/26)

1998/172 Araudia 

1998/172 Planoak 

Langraiz Okako 2. industrialdeko hainbat lurzatiri dagozkien Arau Subsidiarioen 13. Aldaketa (2007/163 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/10/31)

2007/163 Memoria 

2007/163 Planoak 

Langraiz Okako 2. industrialdeko hainbat lurzatiri dagozkien Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2012/180 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2013/04/12) eta indarrean sartzea (ALHAO:2013/06/14)

2012/180 Memoria

2012/180 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, R1-LS4 jarduera unitatea (2013/050 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2013/08/26) eta indarrean sartzea (ALHAO:2013/09/27)

2013/050 Memoria eta 5. eranskina

2013/050 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, San José de los Llanos industrialdeko 2. sektoreari dagokiona (2014/125 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2014/11/12)

2014/125 Memoria eta araudia 

2014/125 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, udalerriko saneamenduko Sistema Orokor bat sortzeko eta San José de los Llanoseko industria poligonoko 2. sektorea hornitzeko sistema orokor bat sortzeari dagokiona (expediente 2014/163). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/09/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/12/09)

2014/163 Memoria

2014/163 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 1-55 lurzatia (FIASA) arautzen duten ordenantzetan mugekiko gorde beharreko tartea zehazten duten parametroetako bat aldatzeari dagokiona (2016/069 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/03/01) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/06/07)

2016/069 Memoria eta araudia 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, AMVISAren jabetzeko ur hornidurako azpiegitura berri bati dagokiona (2017/024 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/08/02) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/05/09)

2017/024 Memoria 

2017/024 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 2. poligonoko 594 eta 595 lurzatien kalifikazio aldatzeari dagokiona (2017/108 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/11/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/03/05)

2017/108 Memoria 

2017/108 Planoak 

Garapen planeamendua

R-3 Aldearen Barne Eraberrikuntza Plan Berezia (1998/311 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:1999/01/29) eta indarrean sartzea (ALHAO:1999/03/22)

1998/311 Memoria 

1998/311 Planoak 

Olabarriko 01-USE Sektorearen Plan Partziala (2000/058 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2000/07/03) eta indarrean sartzea (ALHAO:2002/01/14)

2000/058 Memoria 

2000/058 Planoak 

San José de los Llanosko 2. Industria Sektorearen Plan Partziala (1999/304 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2000/07/07) eta indarrean sartzea(ALHAO:2001/01/08)

1999/304 Memoria eta normativa 

1999/304 Planoak 

Langraiz Okako SAU-N2 Sektorearen Plan Partziala (2000/361 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2001/01/24) eta indarrean sartzea (ALHAO:2001/04/09)

2000/361 Memoria 

2000/361 Planoak 

Mandaitako M1-EUaren Barne Erreformarako Plan Berezia (2000/354 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2001/04/06)

2000/354 Memoria 

2000/354 Planoak

Trespuentesko T1-USE Sektorearen Plan Partziala  (2000/362 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2001/04/23)

2000/362 Memoria

2000/362 Planoak 

Trespuentesen  40 zenbakiko lurzatiaren Barne Erreformarako Plan Berezia (2002/045 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2002/05/10) eta indarrean sartzea (ALHAO:2002/07/24)

2002/045 Memoria 

2002/045 Planoak 

Subillabideko (Iruña Oka-Gasteiz) Plan Partzial Industriala (2002/180 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2002/11/29) eta indarrean sartzea (ALHAO:2003/03/05)

2002/180 Memoria 

2002/180 Planoak 

Subillabideko (Iruña Oka-Gasteiz) Plan Partzial Industrialaren 1. Aldaketa, hainbat lurzatiei beste kokapen bat ematerari dagokiona (2004/047 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2004/07/12)

2004/047 Memoria 

2004/047 Planoak

Langraiz Okako SAU-N3 Sektorearen Plan Partziala (2003/140 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2003/10/06)

2003/140 Memoria 

2003/140 Planoak 

Langraiz Okako SAU-N4 Sektoreko Plan Partziala (2004/065 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2004/05/07)

2004/065 Memoria 

2004/065 Planoak

Billodako SAU-VI Sektorearen Plan Partziala (2005/250 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2006/02/15) eta indarrean sartzea (ALHAO:2006/06/05)

2005/250 Memoria 

2005/250 Planoak

Olabarriko SAU-2 Sektorearen Plan Partziala (2006/289 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/02/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/05/14)

2006/289 Memoria, araudia eta informazio eta antolamendu planoak

Hiri Antolamenduko Plan Partzialaren Aldaketa (2009/089 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2009/04/29)

2009/089 Memoria 

2009/089 Planoak 

Plan Partziala (2010/167 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/02/20)

2010/167 Memoria 

2010/167 Planoak 

2010/167 Uholde arriskuari buruzko azterlana 

Plan Berezia (2010/202 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2011/04/29)

2010/202 Memoria 

2010/202 Planoak 

Plan Berezia (2012/109 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/08/03)

2012/109 Memoria 

2012/109 Planoak 

AMVISAk Langraiz Okan duen ura hornitzeko azpiegitura berriaren plan berezia. (2019/068 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/06/17) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/06/17).

2019/068 Memoria eta Araudia

2019/068 Planoak

Iruraiz-Gauna

Iruraiz-Gaunako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/016 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2002/07/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/05/16)

2002/016 Informazio planoak

2002/016 Memoria 

2002/016 Araudia 

2002/016 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra 

2002/016 Kalifikazio xehatuaren planoak 

2002/016 Lerrokadura planoak 

2002/016 Kudeaketa planoak 

2002/016 Kudeaketa fitxak 

2002/016 Azpiegitura planoak 

BHL-I Sektoreari dagozkion Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa (2007/226 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/02/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/10/17)

2007/226 Informazio planoak 

2007/226 Memoria eta araudia

2007/226 Antolamendu planoak 

Trokonizko ESOri dagozkion Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa (2008/209 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/10/10)

2008/209 Informazio planoak 

2008/209 Memoria eta araudia 

2008/209 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen 3. aldaketa (2008/353 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2009/04/24)

2008/353 Memoria 

2008/353 Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioaren memoria

2008/353 Planoak 

Arau subsidiarioen 4. aldaketa SGE Troconiz (2010/144 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2010/11/29) eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/06/01)

2010/144 Memoria 

2010/144 Planoak 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala (2012/208 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2103/05/08) eta indarrean sartzea (ALHAO:2013/07/15)

2012/208 Memoria 

Arau Subsidiarioen 6. Aldaketa, 200. artikuluaren idazketa berriari dagokiona (2016/068 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2017/02/03) eta indarrean sartzea (ALHAO:2017/02/20)

2016/068 Memoria 

Plangintzako Arau Subsidiarioen 7. aldaketa, Aziluko udaletxea (4. zk.) 37 zenbakidun eraikin bat deskatalogazioari buruzkoa (2021/24 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/05/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/05/26)

2021/024 Memoria, Araudia eta Planoak

Garapen planeamendua

Trokonizko SAUR-1 Sektoreko Plan Partziala (2005/142 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2006/01/13)

2005/142 Memoria

2005/142 Planoak 

Gaunako SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2009/206 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/03/05)

2009/206 Memoria 

2009/206 Planoak 

Kripan

Kripango hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2009/050 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2009/09/16) eta indarrean sartzea (ALHAO:2013/04/10)

2009/050 Memoria

2009/050 Araudia 

2009/050 Planoak 

Kuartango

Kuartangoko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/179 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/03/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/10/31)

2002/179 Informazio planoak 

2002/179 Memoria

2002/179 Araudia

2002/179 Lurzoruaren sailkapen planoak eta kalifikazio orokorra 

2002/179 Kalifikazio xehatuaren planoak 

2002/179 Lerrokadura planoak 

2002/179 Kudeaketa planoak 

2002/179 Kudeaketa fitxak 

2002/179 Azpiegitura planoak

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa Puntuala (2008/086 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/07/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/11/28)

2008/086 Memoria 

2008/086 Planoak 

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa, bainuetxe zaharreko erabilerak egokitzeari dagokiona (2015/077 espedienta). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/08/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/12/14)

2015/077 Memoria 

2015/077 Planoak 

Bastida

Planeamiento urbanístico de Bastida:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1998/137 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1998/07/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/03/31)

1998/137 Memoria 

1998/137 Araudia 

1998/137 Behin betiko proiektuaren planoak 

Bastidako UE-4 eta UE-5 sektoreei dagozkien Arau Subsidiarioen 12. Aldaketa (2006/222 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/12/01)

2006/222 Memoria eta araudia

2006/222 Informazio eta antolamendu planoak 

Zi2b eta Zi3 egikaritze unitateen birmugaketari dagozkion Arau Subsidiarioen 13. Aldaketa (2006/272 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/02/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/03/26)

2006/272 Memoria, araudia eta planoak 

Arau Subsidiaroen Aldaketa Puntuala (2011-131 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2012/07/13) eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/12/28)

2011/131 Memoria 

2011/131 Planoak

 

Plangintzako Arau Subsidiarioen aldaketa puntuala, Bastidako herriguneko hiri-lurzoruan eta lurzoru urbanizagarrian teknologia fotovoltaikoaren bidez ekoizpen elektrikoko instalazioak erabiltzeko baimenari buruzkoa (espedientea: 2018/079). Behin betiko onarpena (ALHAO:2020/08/07) eta indarrean sartzea (ALHAO:2021/06/02)

2018/079 Memoria eta Araudia

Garapen planeamendua

Bastidako Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2004/177 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/12/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/09/18)

2004/177 Informazio planoak 

2004/177 Memoria eta araudia 

2004/177 Antolamendu planoak 

2004/177 Eraikuntza fitxak 1 

2004/177 Eraikuntza fitxak 2 

2004/177 Eraikuntza fitxak 3 

2004/177 Eraikuntza fitxak 4 

2004/177 Eraikuntza fitxak 5 

2004/177 Eraikuntza fitxak 6

Gatzaga Buradongo Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2004/177 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/12/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/09/18)

2004/177 Informazio planoak 

2004/177 Memoria eta araudia 

2004/177 Antolamendu planoak 

2004/177 Eraikuntza fitxak 1 

2004/177 Eraikuntza fitxak 2 

2004/177 Eraikuntza fitxak 3 

Frontin Egikaritze Unitatearen Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren 1. Aldaketa (2006/211 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/04/13)

2006/211 Memoria eta planoak 

UE-1 Sektorearen Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren 2. Aldaketa (2007/068 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/15)

2007/068 Memoria eta araudia 

2007/068 Informazio eta antolamendu planoak 

Bastidako UE-A4L-E.II. Sektorearen Hiri Antolamendurako Plan Berezia (2009/161 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/09/16)

2009/161 Memoria eta planoak 

Plan Berezia (2010/162 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2011/01/31) eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/02/08)

2010/162 Memoria 

2010/162 Planoak

Plan Berezia (2010/163 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2011/05/06)

2010/163 Memoria 

Plan Berezia (2010/177 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2010/12/17) eta indarrean sartzea (ALHAO:2011/03/23)

2010/177 Memoria 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren aldaketa puntuala (2011/071 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2011/06/17)

2011/071 Memoria

2011/071 Planoak 

Alto el Otero deritzon tokian upeltegia ezartzeko Plan Berezia (2015/045 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2016/02/12) eta indarrean sartzea (ALHAO:2016/11/14)

2015/045 Memoria 

2015/045 Planoak 

Lagrán

Lagraneko hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2006/274 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/06/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/10/07)

2006/274 Araudia 

2006/274 Antolamendu planoak eta araudia

2006/274 Antolamendu planoak

Garapen planeamendua

Laguardia

Laguardiako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/102 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/01/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/08/02)

2009/043 Errore materiala 

2009/167 Errore materiala 

2016/063 Errore materiala 

2002/102 Hirigintza fitxak

2002/102 Memoria eta finantza azterlana 

2002/102 Araudia 

2002/102 Planoak 

Hiriguneari dagozkion Arau Subsidiarioen Aldaketa (2006/018 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/07/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/07/02)

2006/018 Informazioa, memoria, araudia eta antolamendu planoak 

16. Areari dagozkion Arau Subsidiarioen Aldaketa (2006/275 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/03/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/09/28)

2006/275 Informazioa, memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/256 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/12/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/06/29)

2008/256 Memoria 

2008/256 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/071 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/05/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/08/13)

2009/071 Memoria 

2009/071 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/080 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/11/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/07/02)

2009/080 Memoria 

2009/080 Planoak (70 Mb, pdf)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/133 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/08/17)

2009/133 Memoria (3 Mb, pdf)

2009/133 Planoak (195 Mb, pdf)

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/262 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/05/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/07/16)

2009/262 Memoria 

2009/262 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa, Ipar Industrialdeko Area (2013/123 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/08/21)

2013/123 Memoria 

2013/123 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, upeltegien garaierari dagokiona (2012/201 espedientea). Behin betiko onarpena (BOTHA: 2014/08/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/12/04)

2012/201 Memoria

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 34 eta 36 industrialdeetako eraikuntza baldintzei dagokiona (2016/076 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/07/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/30)

2016/076 Memoria 

2016/076 Planoak 

Arau Subsidiarioen aldeketa "Hegoaldeko industrialdea" izeneko 25 eremuko lerrokadurei dagokiona (2018/133 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/04/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/04/10)

2018/133 Memoria eta araudia

2018/133 Planoak 

Arau Subsidiarioetako 11. Sektoreari “Bizitegi Sektore Berria” dagokion aldaketa (2013/133  espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/05/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/08/28)

2013/133 Memoria eta araudia

2013/133 Iraunkortasun Ekonomikoari buruzko Txostena

2013/133 Bideragarritasun Ekonomiko eta Finantzarioari buruzko azterlana

2013/133 Planoak

Plangintzako Arau Subsidiarioen akats materialaren zuzenketa, San Pedroko parajean dauden lurren kalifikazioari dagokiona (2020/097 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/10/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/10/07).

2020/97 Memoria

2020/97 Planoak 

Garapen planeamendua

Birgaitze Integratuko Plan Berezia (2004/174 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/11/29) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/06/27)

2004/174 Memoria

2004/174 Araudia 

2004/174 Planoak

2004/174 01-03 etxadien fitxa zehatzak

2004/174 04 eta 05 etxadien fitxa zehatzak 

2004/174 06 eta 07 etxadien fitxa zehatzak 

2004/174 08 eta 09 etxadien fitxa zehatzak 

2004/174 10 eta 11 etxadien fitxa zehatzak

2004/174 12 eta 13 etxadien fitxa zehatzak 

2004/174 14 eta 15 etxadien fitxa zehatzak

2004/174 16 eta 17 etxadien fitxa zehatzak 

2004/174 18 eta 19 etxadien fitxa zehatzak

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, fatxadako materialei eta altxaeraren antolamenduari dagokiona (2007/140 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/07/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/04/06)

2007/140 Memoria 

2007/140 Planoak 

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, Mayor de Peralta kaleko 18.eneko lurzatiari dagokiona (2007/150 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/07/13)

2007/150 Memoria

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, 14-02 eta 14-03 Eraikitze Unitateari dagokiona (2009/063 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/04/06) eta indarrean sartzea (ALHAO:2009/05/25)

2009/063 Memoria 

2009/063 Planoak 

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, 14-02 eraikuntza unitateari dagokiona (2014/167 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2015/01/05)

2014/167 Memoria

Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, 14-01 eraikuntza unitateari dagokiona (2017/110 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/08/29)

2017/110 Memoria

2017/110 Planoak 

Laguardiako SR-11 Sektorearen Plan Partziala (2006/221 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/01/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/03/12)

2006/221 Memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Laguardiako 22. industrialdeko 138. Lurzatiaren Plan Partziala (2007/058 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/27)

2007/058 Memoria eta araudia

2007/058 Antolamendu planoak 

Casablanca-2 Industrialdearen Plan Partziala (2008/028 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/04/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/12/29)

2008/028 Memoria 

2008/028 Planoak 

Plan Partziala Paganos 48 sektorea (2011/107 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2012/09/05)

2011/107 Memoria 

2011/107 Planoak 

"Molinos" aurkikuntzan upeltegi bat jartzeko Antolamendu Plan Berezia (2014/109 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/05/22) eta indarrean sartzea (ALHAO:2015/07/17)

2014/109 Memoria 

2014/109 Planoak 

"El Sacramento" finkan, upeltegi bat eraikitzeko Plan Berezia (2015/103 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/09/09) eta indarrean sartzea (ALHAO:2016/11/11)

2015/103 Memoria

2015/103 Planoak

22 poligonoko 519 lurzatian upeltegi bat ezartzeko Plan Berezia (2017/055 espedientea)  Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/10/09)

2017/055 Memoria 

2017/055 Planoak 

Luzoru urbanizaezineko 22 poligonoko 1079 lurzatian nekazaritza biltegi baten eraikuntzari dagokiona (2017/069 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/04/04)

2017/069 Memoria

2017/069 Planoak 

Guardiako “Bizitegi sektore berria” 11 sektorearen plan partziala aldatzeko espedientea (2013/022 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/01/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/07/27). 

2013-022 Memoria eta araudia

2013-022 Planoak 

8 poligonoko 288 lurzatian upeltegi bat jartzeko Plan Berezia  (2020/025 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/01/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/02/19).

2020/025 Memoria eta Araudia

2020/025 Planoak

22 poligonoko 460 lurzatian, La Hoya aurkintzan, upeltegi bat jartzeko Plan Berezia (2020/109 espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO:2021/04/16) eta Indarrean sartzea (ALHAO:2021/04/16)

2020/109 Memoria eta Araudia

2020/109 Planoak

Lurzoru urbanizaezineko 19 poligonoko 54 lurzatian upeltegi bat eraikitzeko Plan Berezia (2018/131 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/01/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/05/17). 

2018/131 Memoria eta Araudia

2018/131 Planoak

Lantziego

Lantziegoko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2010/123 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/05/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/03/14)

2010/123 Memoria 

2010/123 Araudia

2010/123 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. Aldaketa Puntuala (2013/121 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/08/21) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/11/27)

2013/121 Araudia 

2013/121 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 2. Aldaketa Puntuala, hainbat alderdiri dagokiona (2014/124 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/01/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/03/13)

2014/124 Memoria 

2014/124 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 3. Aldaketa, Benasperiko E.22-01 azpizona publikoari dagokiona  (2015/037 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/04/20)

2015/037 Memoria

2015/037 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 4. Aldaketa, lurzoru urbanizaezineko 5. poligonoko zenbait lurzatiren kategorizazioa aldatzeari dagokiona (2016/159 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/06/02) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/07/12)

2016/159 Memoria 

2016/159 Planoak 

2 poligonoko 198A lurzatia zerbitzu azpiegituren zona publikotzat kalifikatzeari buruzko HAPOaren 5. aldaketa  (2020/089 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/11/02) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/11/02)

2020/089 Memoria

2020/089 Planoak

Garapen planeamendua

5-3149 lurzatian, lurzoru urbanizaezinean, nekazaritza biltegia eta nekazariaren­tzako etxebizitza eraikitzea garatzen duen antolamendu plan berezia (2019/040 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/07/31) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/10/23). 

2019/040 Memoria eta araudia

2019/040 Planoak

Lantarón

Lantarongo hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2001/326 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2002/02/17) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/01/17)

2001/326 Memoria 

2001/326 Araudia 

2001/326 Hiri lurzoruaren kudeaketa 

2001/326 Planoak 

Arau Subsidiarioen 8. aldaketa puntuala (2009/072 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/08/19)

2009/072 Memoria 

2009/072 Planoak

Arau Subsidiarioen 9. aldaketa (2009/086 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/01/08)

2009/086 Memoria

2009/086 Planoak 

Arau Subsidiarioen 12. aldaketa (2011/137 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/02/22)

2011/137 Memoria

2011/137 Planoak 

Arau Subsidiarioen 11. aldaketa (2012/022 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/06/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/06/29)

2012/022 Memoria 

2012/022 Planoak 

Garapen planeamendua

Salcedoko SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2005/170 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/10/20)

2005/170 Memoria 

2005/170 Planoak

Puentelarrako SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2006/249 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/03/21)

2006/249 Memoria, araudia eta antolamendu planoak

Plan partziala SAUR-3 Bergüenda (2012/123 espedientea). Behin betiko onarpena (BOTHA: 2012/08/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/09/26)

2012/123 Memoria 

2012/123 Planoak 

Lapuebla de Labarca

Lapuebla de Labarcako hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1999/252 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/04/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/10/31)

1999/252 Informazio planoak 

1999/252 Memoria 

1999/252 Araudia

1999/252 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa Puntuala (2003/207 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/01/14)

2003/207 Memoria 

2003/207 Planoak 

UE-20 eta SUR-3 Sektoreei dagozkien Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa (2007/196 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/11/14) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/04/23)

2007/196 Memoria 

2007/196 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, 32 lurzatia (2009/155 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/03/17) eta indarrean sartzea (ALHAO:2011/10/05)

2009/155 Memoria 

2009/155 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 33 eta 34 lurzatiak (2009/155 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2009/09/11)

2009/155 Memoria

Planeamenduaren arau subsidiarioen aldaketa,  2 poligonoko lurzoru urbanizaezinean dauden 414, 454, 508 eta 392 lurzatien kalifikazioa aldatzeari buruzkoa (2019/044 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea

2019/044 Memoria

2019/044 Planoak

Garapen planeamendua

Industria zonako Barne Erreformako Plan Berezia (2001/055 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/04/18)

2001/055 Memoria 

2001/055 Hirigintza ordenantzak 

2001/055 Planoak 

 

Legutio

Legutioko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2002/158 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2003/05/21) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/11/12)

2002/158 Memoria 

2002/158 Memoria 100 ALTA

2002/158 Araudiaren I. Liburukia 

2002/158 Araudiaren II. Liburukia 

2002/158 Hirigintza araudia 

2002/158 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, hiri-lur eta landa-lur tartekoak diren bizitegietarako lurrei dagokiona (2004/105 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarren sartzea (ALHAO: 2004/08/18)

2004/105 Memoria 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Ibarra Bizitegitarako Sektorearen eraikinen solairu kopuruari dagokiona (SR 1+2) (2005/51 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/06/17)

2005/51 Memoria eta araudia 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, lurzatiak ixteari dagokiona (expediente 2004/112). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (BOTHA: 2005/06/17) 

2004/112 Memoria, araudia eta planoak 

UE-8 Sektoreari dagozkion Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa (2006/237 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/12/04)

2006/237 Memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, 1. poligonoko 425 eta 602 lurzatiei dagokiona (2005/50 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/04/25) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/07/04)

2005/50 Memoria 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala,  Goiaingo industrialdeari eta nahitaez laga beharreko zeinbait lurzatiri dagokiena (2007/189 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/11/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/27)

2007/189 Memoria

2007/189 Planoak

OD-R2 Magdalena Zabalguneari dagozkion Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa (2007/253 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/04/02)

2007/253 Memoria eta araudia 

San Roke UE-9 Sektoreari dagozkion Arau Subsidiarioen 9 Aldaketa (2008/060 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/05/21)

2008/060 Memoria eta araudia 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Elosu UE-13 (2009/230 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/03/08)

2009/230 Memoria

2009/230 Planoak 

Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa (2009/231 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/03/03)

2009/231 Memoria 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, Elosuko 1. poligonoko 887 hiri lurzatian dagoen 19 zenbakiko etxeari dagokiona (2013/202 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/06/23)

2013/202 Memoria

2013/202 Planoak 

Plangintzako Arau Subsidiarioen aldaketa puntualaren espedientea, Ibarra B bizitegi sektorearen gaineko 161/162 artikuluari buruzkoa (2020/124 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/05/21)

2020/124 Memoria eta Araudia

Garapen planeamendua

Larrabeako Plan Partziala bizitegitarako eta kirolgunerako (1989/162 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1990/10/22)

1989/162 Memoria 

1989/162 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala 32.3 artikuluari dagokiona. Lurzatia okaputzeari buruzko baldintzak  (2005/202 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/12/21)

2005/202 Memoria 

Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1993/101 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1994/03/21) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1994/06/15)

1993/101 Informazio planoak 

1993/101 Memoria eta araudia 

1993/101 Antolamendu planoak 

1993/101 Eraikuntza fitxak 1 

1993/101 Eraikuntza fitxak 2

1993/101 Eraikuntza fitxak 3

1993/101 Eraikuntza fitxak 4 

1993/101 Eraikuntza fitxak 5 

1993/101 Eraikuntza fitxak 6

1993/101 Eraikuntza fitxak 7 

1993/101 Eraikuntza fitxak 8 

1993/101 Eraikuntza fitxak 9 

Herrigune Historikoaren Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa Puntuala, 15-3 (2) lurzatiari dagokiona (2008/329 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/12/24)

2008/329 Memoria

2008/329 Planoak 

Zabalaingo Plan Partzialaren 1. Aldaketa Puntuala (2005/074 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/05/09)

2005/074 Memoria eta araudia 

Ibarrako 1+2 Sektoreko Plan Partziala (2005/61 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2005/09/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/27)

2005/61 Memoria 

2005/61 Planoak 

Ibarrako SR-11 1+2 Sektorearen Plan Partzialaren 1. Aldaketa (2008/085 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/05/14)

2008/085 Memoria eta araudia

SI-4 Sektorearen Plan Partziala (2005/052 espedientea) Behin betiko onarpena (BOTHA: 07/10/2005) eta indarrean sartzea (BOTHA: 22/03/2006)

2005/052 Memoria 

2005/052 Planoak

Lladieko Si-4 Plan Partzialaren 1. Aldaketa (2008/093 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/05/14)

2008/093 Memoria eta araudia

San Blaseko Hiri Berrantolamendurako Plan Berezia (2008/098 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/03/09)

2008/098 Memoria, araudia eta planoak 

Laminaciones Arreguiren Hiri Antolamendurako Plan Berezia (2008/272 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/03/13) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/06/03)

2008/272 Memoria, araudia eta planoak 

"GED2R"  kirol eremu berriaren hiri antolamendurako plan bereziaren espedientea (2014/040 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/06/25)

2014/040 Memoria 

2014/040 Planoak 

Leza

Lezako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2003/117 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/01/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/08/26)

2003/117 Informazio planoak 

2003/117 Memoria

2003/117 Araudia 

2003/117 Antolamendu planoak 

2003/117 Historia eta arkitektura intereseko ondasunen zerrenda

Lezako SUI-1 Sektoreari dagozkion Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa (2007/164 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/11/21)

2007/164 Memoria 

2007/164 Informazio eta antolamendu planoak

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa (2008/105 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/07/28) indarrean sartzea (ALHAO: 2010/06/09)

2008/105 Memoria 

2008/105 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa, 497 lurzatia, 6 poligonoa (2009/156 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/07/15)

2009/156 Memoria

2009/156 Planoak

Arau Subsidiarioen 4. Aldaketa, calle Mayor, 43 (2010/164 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/09/29)

2010/164 Memoria 

2010/164 Planoak

Arau subsidiarioen 5. Aldaketa (2012/059 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/10/22)

2012/059 Memoria 

2012/059 Planoak 

Garapen planeamendua

Pagos de Leza deritzon Lurzoru Urbanizaezinaren Plan Berezia (2008/253 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/02/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/10/16)

2008/253 Plan Berezia SNU Pagos de Leza

Lurzoru urbanizaezinean nekazaritza biltegi bat jartzeko "Monteiraque" Antolamendu Plan Berezia (2015/057 espedientea). Behin betiko onarpena (BOTHA: 18/09/2015) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/02/15)

2015/057 Memoria eta planoak

Laudio

Laudioko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. Aldaketa (1994-104 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1995/03/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1995/10/30)

1994-104 Memoriaren II. eranskina 

1994-104 Memoria

1994-104 Araudia 

1994-104 Planoak 

1994-104 A4 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 31. aldaketa Arantzar-Soloa aldean (2006-145 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/12/01)

2006-145 Arantzar-Soloa aldeari buruzko aldaketa 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 36. Aldaketa ZV25 Area Landeta (2013-197 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/12/23)

2013-197 Memoria 

2013-197 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 40. Aldaketa,  Ermuko Andra Mariko eta Santa Luzia Ermitaren monumentu multzoari dagokiona (2015-048 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/01/28)

2015-048 Memoria 

2015-048 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 41. Aldaketa, lurzoru urbanizaezinean eraikuntza erabilei dagokiona (2018/039 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean satzea (ALHAO: 2018/03/09)

2018/039 Araudia 

Garapen planeamendua

Plan Berezia, partzela baten kalifikazio aldaketari dagokiona (2013-029 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/07/29)

2013-029 Memoria, araudia eta planoak 

Ermuko Andra Mariko eta Santa Luzia Ermitako monumentu multzoaren Babestu eta Kontserbatzeko Plan Berezia (2015-048 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/01/28)

2015-048 Memoria

2015-048 Araudia 

2015-048 Gestioa 

2015-048 Eranskinak

2015-048 Planoak  

Moreda Araba

Moreda Arabako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2006/230 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2008/02/28) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/08/01)

2006/230 Memoria 

2006/230 Araudia eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2009/037 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/08/14)

2009/037 Memoria

2009/037 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2010/184 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/09/23)

2010/184 Memoria 

16 aldaketei dagozkion Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa (2012/147 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/05/13) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/27)

2012/147 Memoria 

2012/147 Planoak

Navaridas

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2009-060 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/01/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/07/12)

2009-060 Memoria 

2009-060 Araudia 

2009-060 Antolamendu planoak 

Garapen planeamendua

Lurzoru urbanizaezineko 7-125 lurzatian nekazaritza pabilioi bat jartzeko Plan Berezia (2017/058 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2017/08/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/10/15)

2017/058 Memoria 

2017/058 Planoak

Okondo

Okondoko hirigintza-planeamendua: 

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1991-027 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1992/05/08) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1995/10/16)

1991-027 Araudia

1991-027 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2010/160 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/07/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/01/27)

2010/160 Memoria

 

Oion

Oiongo hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Oiongo Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2010/189 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/03/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/05/20)

2010/189 1. ebazpena, Hiri Antolamendurako Plan Orokorra interpretatzeko (ALHAO: 2017/02/20) 

2010/189 Ingurumen eraginaren baterako ebaluazioa

2010/189 Memoria. Planoak. Ekonomia eta finantza azterketa 

2010/189 Araudia 

2010/189 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 2. Aldaketa, hiri lurzoru industrialean baimendutako erabilerak zabaltzeari dagokiona (2013/119 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/07/07)

2013/119 Memoria

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 3. Aldaketa, 24 eta 27 eremuen araubide iragankorrari dagokiona (2013/120 espedientea).  Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/05/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/30)

2013/120 Memoria

2013/120 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 7. Aldaketa, Litalsako industria lurzorua zabaltzeari dagokiona (2017/025 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/04/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/10/10)

2017/025 Memoria

2017/025 Planoak

Garapen planeamendua

Oiongo Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1998/062 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/10/26)

1998/062 Memoria

1998/062 Hirigintza araudia

1998/062 Planoak

Oiongo Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 4. Aldaketa (2017/052 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/10/05)

2017/052 Memoria, araudia eta planoak 

Labrazako Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1998/063 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1998/08/10)

1998/063 Memoria 

1998/063 Hirigintza araudia 

1998/063 Planoak

1998/063 Eraikuntza fitxak 

Puntidoko SI-4 Sektorearen Plan Partziala (2007/046 ). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/10/22)

2007/046 Informazioa, memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Labraza Hirigunea Birgaitzeko Plan Berezia (2016/022 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/01/27)

2016/022 I liburukia

2016/022 II liburukia

2106/022 III liburukia 

2016/022 Planoak 

Lurzoru industrialeko 3. sektorearen plan partziala (2010/187 espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO: 2012/12/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/12/05)

2010/187 Memoria

2010/187 Araua

2010/187 Exekuzioaren Kudeaketa eta Antolamendu Gidalerroen azterlana

2010/187 Bideragarritasun Ekonomiko eta Finantzarioari buruzko Azterlana

2010/187 Planoak

Oiongo hirigunea osorik birgaitzeko plan berezia (2019/26 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/11/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/11/19)

2019/26 Memoria

2019/26 Ekonomiko eta Finanzario Azterlana

2019/26 Araudia eta Katalogoa

2019/26 Planoak

Peñacerrada-Urizaharra

Peñacerrada-Urizaharrako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1999/203 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/02/02)

1999/203 Informazio planoak 

1999/203 Katastro informaziodun planoak

1999/203 Memoria eta araudia

1999/203 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2006/106 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/10/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/09/14)

2006/106 Memoria

2006/106 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2010/226 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/04/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/12/19)

2010/226 Memoria

2010/226 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2011/136 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/09/19)

2011/136 Memoria

Garapen planeamendua

Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1992/131 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1993/11/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1995/12/11)

1992/131 Memoria

1992/131 Araudia

1992/131 Informazio eta antolamendu planoak

1992/131 Eraikuntza fitxak 

1992/131 Ekonomia eta finantza azterketa 

Erribera Beitia

Erriberabeitiako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2003/124 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/01/30) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/02/02)

2003/124 Memoria 

2003/124 Araudia 

2003/124 Araudia, fitxak, eremuak, planeamendua eta ondarearen babesa 

2003/124 Kalifikazio orokorraren planoak 

2003/124 Kalifikazio orokorraren eta xehatuaren planoak 

2003/124 Ribavellosako eta Manzanosko eraikuntza eta lerrokadura planoak 

2003/124 Araudia, eremuak, planeamendua eta kudeaketa 

2003/124 Azpiegitura planoak

Melledesko Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa (espedientea 2007/055). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/02/29)

2007/055 Memoria 

2007/055 Informazio eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa puntuala, 1 poligonoko 335 C lurzatiari dagokiona (2008/184 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/06/17)

2008/184 Memoria 

2008/184 Planoak 

Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa Puntuala, zona berderako lurra kirol ekipoetarako bihurtzeko aldaketari dagokiona (2009/183 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/10/09)

2009/183 Memoria 

2009/183 Planoak

Arau Subsidiarioak (eguneratutako bertsioa) (2009/228 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/01/15)

2009/228 Memoria 

2009/228 Planoak 

Arau Subsidiarioen Antolamendu Xehatuaren Aldaketa Puntuala (2013/034 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/04/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/07/12)

2013/034 Memoria eta araudia 

2013/034 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa, Arasur plataforma logistikoaren esparruan, burdinbide irispideari dagokiona (2016/070 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/07/27) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/01/27)

2016/070 Memoria 

2016/070 Planoak

Arau Subsidiarioen 12. Aldaketa, lurzoruaren erabilerari dagokiona (2015/102 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/04/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/05/19)

2015/102 Memoria eta araudia 

2015/102 Planoak

Arau Subsidiarioen 16. aldaketa I10/S Sektorean eguzki instalazio fotovoltaiko bat jartzeari dagokiona (2019/034 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2019/05/24) eta indarrean sartzea (ALHAO:2019/05/24). 

2019/034 Memoria

2019/034 Araua

2019/034 Planoak 

Plangintzako arau subsidiarioen 15. aldaketa puntuala (2019/140 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/08/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/03/05)

2019/140 Memoria eta Araudia

2019/140 Planoak

Garapen planeamendua

"El Vado" egikaritze unitateko Barne Erreformarako Plan Berezia, industriarako (2002/228 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/03/19)

2002/228 Memoria eta araudia 

2002/228 Planoak 

Arasur Logistika Plataformarako Plan Partziala (2003/128 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/01/16)

2003/128 Memoria I liburukia 

2003/128 Memoria II liburukia 

2003/128 Planoak

Arasur Logistika Plataformarako Plan Partzialaren 1. Aldaketa (2004/184 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/09/29)

2004/184 Memoria eta araudia 

Arasur Logistika Plataformarako Plan Partzialaren 2. Aldaketa (2005/038 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/05/23)

2005/038 Memoria eta araudia

2005/038 Planoak

Arasur Logistika Plataformarako Plan Partzialaren 3. Aldaketa (2005/189 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/12/26)

2005/189 Memoria eta araudia

Erriberabeitiko eta Armiñongo Arasur Sektorearen Plan Partzialaren 4. Aldaketa (2008/175 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/07/30)

2008/175 Memoria 

Rivabellosako 12/S Sektoreko Plan Partziala (2004/182 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/08/09)

2004/182 Memoria 

2004/182 Planoak 

Rivabellosako Bizkarreta Iparra R-13/S Sektoreko Plan Partziala (2005/207 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2006/02/20) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/09/22)

2005/207 Memoria 

2005/207 Planoak 

Arasur (II. fasea) Sektoreko Plan Partziala (2006/109 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (BOTHA: 06/09/2006) 

2006/109 Memoria y araudia

Manzanosko SR18 Sektorearen Plan Partziala (2006/034 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/06/18)

2006/034 Memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Manzanosko SR18 Sektorearen Plan Partzialaren aldaketa (2008/345 espedientea). Behin betiko onarpen eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/02/20)

2008/345 Memoria 

Manzanosko R-21/S Sektorearen Plan Partziala (2006/073 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/06/28)

2006/073 Memoria eta planoak 

Hiri Antolaketarako Plan Berezia, I02 eremua, Rivabellosako hainbat lurzati (2013/107 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/07/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/08/16)

2013/107 Memoria 

2013/107 Planoak 

Agurain

Aguraingo hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (2010/203 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/04/13) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/01/04)

2010/203 A Dokumentua. Memoria

2010/203 B Dokumentua 1. zatia. Hirigintzako Arau Orokorrak 

2010/203 B Dokumentua 2. zatia. Hirigintzako Arau Bereziak. Hirigintzako Esku Hartze Areak 

2010/203 C Dokumentua. Katalogoa 

2010/203 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. aldaketa, UE-49.1 "Curtidos Arresi"ri dagokiona. Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/01/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/02/15)

2018/24 Memoria
2018/24 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 2. aldaketa, AIU 31 "Polígono Agurain"eri dagokiona. (2018/76 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/11/23) eta indarrean sartzea (ALHAO:2019/03/06). 

2018/76 Memoria
2018/76 Planoak

Hiri antolamendurako plan orokorraren 3. aldaketa,  hondakin uren araztegi berriaren kokalekuari buruzkoa (2018/098 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2019/01/11) eta indarrean sartzea (ALHAO:2019/12/18). 

18/098 Memoria

18/098 Planoak 

18/098 Araua

18/098 Bideragarritasun Ekonomiko eta Finantzarioari buruzko Azterlana

Garapen planeamendua

Aguraingo Ertaroko Hirigunearen Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1999/020 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1999/04/30) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/10/25)

1999/020 Memoria 

1999/020 Araudia eta katalogoa 

1999/020 Planoak 

1999/020 Jarduketa programa eta ekonomia eta finantza azterketa (1 Mb, pdf)

Aguraingo Ertaroko Hirigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, Udaletxeari dagokiona (2001/017 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/09/21)

2001/017 Memoria 

Aguraingo Ertaroko Hirigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren Aldaketa, 1. BUP, 1. BOU, 2.BOU eta 3. BOU gauzatze-unitateen antolamenduari dagokiona (2001/159 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/07/27)

2001/159 Memoria 

2001/159 Planoak 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa, harbideetan erabili beharreko zoladurai dagokiona (2013/116 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/04/17)

2013/116 Memoria 

Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa, olanak jartzea arautzeari dagokiona (2013/198 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/01/03)

2013/198 Txosten teknikoa  

Aguraingo Herrigune Historikoaren Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren berrikuspena (2019/069 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/01/16) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/01/16). 

19/069 Memoria

19/069 Araudia

19/069 Azterlan ekonomikoa eta finantzarioa

19/069 Katalogoa

19/069 Planoak

Samaniego

Samaniegoko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1994/126 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1995/04/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1996/10/11)

1994/126 Memoria 

1994/126 Araudia 

1994/126 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Komunitate Ekipamendu E2 azpizonari dagokiona (1997/165 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1997/09/10) 

1997/165 Memoria 

1997/165 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Virgen del Valle upeltegiei dagokiona (1999/142 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/08/13)

1999/142 Memoria 

1999/142 Planoak 

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa Puntuala, UE-1 dagokiona (2000/224 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/02/14)

2000/224 Memoria. Akatsen zuzenketaren eranskina 

2000/224 Memoria. Lurzoru urbanizaezinaren aldaketa 

2000/224 Memoria. Lurzoru urbanizagarriaren aldaketa 

2000/224 Planoak. Lurzoru urbanizagarriaren aldaketa 

Arau Subsidiarioen 3. Aldaketa Puntuala, Matarredo pasealekuko zonari dagokiona (2002/152 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2002/10/18)

2002/152 Memoria 

2002/152 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala Grado-2 zonako parametroei eta industrialdeko 209. artikuluari dagokiena (2003/171 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2004/01/23) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/10/26)

2003/171 Memoria 

2003/171 Planoak 

Bolatokiko eta beste eremu batzuetako Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa (2006/266 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2007/02/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/11/05)

2006/266 Memoria eta araudia

2006/266 Informazio eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2008/302 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2009/11/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2010/08/18)

2008/302 Memoria 

2008/302 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2011/135 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/09/12)

2011/135 Memoria 

2011/135 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, lurzatien kalifikazioari dagokiona (2012/181 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/04/10) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/02/12)

2012/181 Memoria 

2012/181 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Murriarte kalean lerrokadurak aldatzeari dagokiona (2013/126 espedienea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/07/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/03/07)

2013/126 Memoria 

2013/126 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Samaniegoko Jauregiari dagokiona (2014/157 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/05/20)

2014/157 Memoria, araudia eta planoak

Garapen planeamendua

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Berezia (1997/150 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1997/08/01)

1997/150 Memoria 

1997/150 Hirigintza araudia 

1997/150 Planoak 

1997/150 Ekonomia eta finantza azterketa 

1997/150 Eraikuntza arloko esku-hartzearen fitxak 

1997/150 Eraikuntza unitateen fitxak

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa Puntuala, 19-13 eraikitze unitateari dagokiona (2000/242 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/09/29)

2000/242 Memoria eta araudia 

2000/242 Planoak 

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa Puntuala, 40. artikuluari dagokiona (2000/227 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/09/29) 

2000/227 Memoria 

Herrigune Historikoko Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Aldaketa Puntuala, 19-19 eta 19-20 unitateei eta 40.3.8 artikukuari (Ventanas) dagokiena (2003/167 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2003/10/24)

2003/167 Memoria 

2003/167 Planoak 

Plan Berezia, Samaniegoko lurzoru urbanizaezinean, 5 poligonoko 548 lurzatian, upeltegi bat jartzeri dagokiona  (2014/123 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/10/01) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/02/04)

2014/123 Memoria 

2014/123 Planoak

3-8 lurzatian nekazaritzako biltegi bat jartzeko Plan Berezia (2019/142 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/11/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/11/04).

2019/142 Memoria eta Araudia

2019/142 Planoak

Gaubea

Gaubeako hirigintza-planeamendua:

Garapen planeamendua

La Dehesa SAUI-2ko Plan Partziala, erabileren zonifikazioa espazioan birkokatzeari dagokiona (2015/089 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/11/06)

2015/089 Memoria 

2015/089 Planoak 

Espejoko SAUR-2 Sektorearen Plan Partziala (2006/268 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/08/03)

2006/268 Memoria, araudia eta antolamendu planoak 

Gaubeako Zeharbidearen Plan Berezia (2007/244 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/03/26)

2007/244 Memoria eta araudia 

2007/244 Antolamendu planoak 

Harana

Haranako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1994/076 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1995/03/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 1995/09/06)

1994/076 Kokapen planoak 

1994/076 Araudia 

1994/076 Lurzoruaren sailkapen planoak 

1994/076 Kalifikazio orokorraren planoak 

1994/076 Kalifikazio orokorraren eta xehatuaren planoak

1994/076 Lurzatien okupazio planoak 

1994/076 Antolamendutik kanpoko eraikinen eta eraikin babestuen planoak 

1994/076 Eremuen, planeamenduaren eta kudeaketaren planoak 

1994/076 Lerrokadura planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala Kontrasta, Done Bikendi Harana eta Uribarri Haraneko pilotalekuei dagokiena (1998/268 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:1999/03/01)

1998/268 Memoria 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Done Bikendi Haraneko 13-18 hiri lursailei eta 114-14 landa lursailei dagokiona (1998/269 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 1999/10/22)

1998/269 Memoria 

1998/269 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Uribarri Haraneko pilotalekuaren kokapenari dagokiona (2004/027 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2004/04/23)

2004/027 Memoria 

2004/027 Planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala, Kontrastako 14 poligonoko 695 lurzatiari dagokiona (2004/028 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2005/08/10)

2004/028 Memoria 

2004/028 Planoak 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa Puntuala, Uribarri Haraneko osasun etxeko eta igerilekuetako hornidura eremuari dagokiona (2007/252 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/03/03)

2007/252 Memoria 

2007/252 Informazio eta antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2013/113 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/06/05)

2013/113 Memoria 

Arau Subsidiarioen 7. Aldaketa,  Done Bikendi Haraneko 1. poligonoko 1.371 lurzatiari dagokiona (2015/034 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/03/30)

2015/034 Memoria eta araudia 

2015/034 Planoak

Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa, katalogatu gabeko eraikinetan ezarritako baldintzei dagokiona (2015/035 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2015/08/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/06/01)

2015/035 Memoria 

Garapen planeamendua

SAUI-1 Sektoreko Plan Partzial Industriala (1994/164 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:1995/09/03)

1994/164 Memoria

1994/164 Planoak 

Birgaitze Integratuko Plan Berezia de San Vicente Arana (2000/360 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2001/01/31)

2000/360 Memoria

2000/360 Hirigintza araudia 

2000/360 Antolamendu planoak 

2000/360 Planoak 

2000/360 Eraikuntzaren eta espazio libreen katalogoa 

2000/360 Eraikuntza unitateen fitxak

2000/360 Proposamen estrategikoak 

Birgaitze Integratuko Plan Berezia de Ullibarri-Arana (2007/154 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/10/03)

2007/154 Memoria

2007/154 Araudia

2007/154 Antolamendu planoak

2007/154 Planoak eta eraikuntza fitxak 

Eskuernaga

Eskuernagako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra. Behin betiko onarpena (ALHAO: 2018/01/17) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/08/14).

2017/070 Memoria 

2017/070 Araua

2017/070 Eranskina

2017/070 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren 1. aldaketa (2019/105 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/02/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/03/18)

2019/105 Memoria eta araudia

2019/105 Planoak 

Gasteiz

Gasteizko hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketa, 5. BBPBaren esparruko Kudeaketa Sistemari dagokiona (Unibertsitate gunea II fasea) (2014-131 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/06/23)

2014-131 Memoria

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren Aldaketa, industria lurra arautzeari dagokiona (2014-161 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/03)

2014-161 Memoria

Plan Orokorraren Aldaketa, Guridi zinemen eraikineko atzeko aldea birkalifikatu eta kultur eta ikuskizunerako ekipamendutik hirugarren sektorea-bulegoak sailkapena izatera pasatzeari dagokiona (2014-169 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/17)

2014-169 Memoria 

2014-169 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, ekipamenduaren kalifikazio xehea duen azalera handitzeari dagokiona (2014-170 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/10/31)

2014-170 Memoria

2014-170 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, "Santa Barbara" plazari dagokiona (2014-159 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/11/14)

2014-159 Memoria 

2014-159 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, lursailen eraikigarritasuna banatzeari dagokiona (2014-176 espedientea). Behin betiko onarperna eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/12/05)

2014-176 Memoria 

2014-176 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, garai bateko Vasco-Navarro trenbidearen bide berdearen Otazutik Gasteizerainoko tarteari dagokiona (2014-165 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea  (ALHAO: 2014/12/24)

2014-165 Memoria eta planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Frai Francisco Ibilbideko 21C zenbakian dagoen lursailari dagokiona (2015-095 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/08/24)

2015-095 Memoria 

2015-095 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, IV. Liburukiko, VII. Tituluko, IV. Kapituluari dagokiona (2015-096 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/08/24)

2015-096 Memoria 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Legardako Kontzejuan erabilera publikoko espazio libreko lursail baten zati bati kalifikazio xehatua aldatu eta oinarrizko azpiegiturakoa izatera pasatzeari dagokiona (2015-117 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/11/23)

2015-117 Memoria 

2015-117 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Gasteizko Frai Francisco ibilbideko 21 C.an dagoen lursailaren zati bati kalifikazio xehatua aldatzeari dagokiona (2016-039 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/02/17)

2016-039 Memoria 

2016-039 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, erabilera tertziarioen eta ekipamendu erabileraren arau partikularren zenbait baldintza 2014ko irailean onetsi ziren erabilera orokorren kategorien definizio berrietara egokitzeari dagokiona (2016-047 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/03/04)

2016-047 Memoria 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Elorriagako lurzati baten kalifikazio xehatuaren aldaketari dagokiona (2016-054 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/03/18)

2016-054 Memoria 

2016-054 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Zuhatzuko lerrokadura eta kalifikazio xehatuaren akatsak zuzentzeari dagokiona (2016-071 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/05/16)

2016-071 Memoria 

2016-071 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Amaritan Nº 29 An dagoen lursail baten kalifikazio xehatuari dagokiona (2016-087 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/06/22)

2016-087 Memoria eta planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Europa jauregian ekipamendu generikoaren kalifikazioa duen azalera handitzeari dagokiona(2017-033 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/18)

2017-033 Memoria 

2017-033 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Askartzako 26-144 lursailaren sailkapena eta kalifikazioari dagokiona (2017-093 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/03/22)

2017-093 Memoria 

2017-093 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Krispiña/Crispijana kontzejuko 2015-1270-0007 lursailari kalifikazio xehatua aldatzeari dagokiona (OR10-1) (2017-054 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/07/07)

2017-054 Memoria 

2017-054 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Gasteizko 16. sektorearen -Armentia Mendebaldea- eremu-fitxari dagokiona (2017-141 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/10/27)

2017-141 Memoria 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaeketa, Mendozako 59-2-271 lursailaren zati baten kalifikazio xehatua aldatzeari dagokiona (2017-143 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/11/17)

2017-143 Memoria 

2017-143 Planoak

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Armentiako Ostatu Emaileen kalearen lerrokadura zuzentzeari dagokiona (2017-144 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/11/17)

2017-144 Memoria 

2017-144 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Arangiz Kontzejuan lurzoru urbanizagarri industrialeko sektore bat mugatzeari dagokiona (2017-109 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/12/27)

2017-109 Memoria eta planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Abetxukuko Kristo kaleko 43-73 lursailaren zati baten kalifikazio xehatua aldatzeari dagokiona (2018-132 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO:2018/01/24)

2018-132 Memoria 

2018-132 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, Arkautiko 20. poligonoko 30, 31, 33, 35, 36 eta 37 lursailen lerrokadurak doitzeari dagokiona (2018-068 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/05/16)

2018-068 Memoria 

2018-068 Planoak 

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren Aldaketa, bide-sarearen, espazio libreen eta berdeguneen azpiko aparkaleku pribatuei dagokiona (2017-148 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/09/05)

2017-148 Memoria 

2017-148 Planoak 

Hiri Antolamenduko Plangintza Orokorraren aldaketa, eraikinen hobekuntza energetikoa eta babes akustikoa ahalbidetzekoari dagokiona. Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (2019/057 espedientea)

2019-057 Memoria eta araudia

2019-057 Planoak 

Hiri Antolamenduko Plangintza Orokorraren aldaketa, Tranbiaren Sistema Orokorra ezarri eta mugatzeari dagokiona (2018/022 espedientea) . Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/02/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/02/15)

2018-022 Memoria eta araudia

2018-022 Planoak 

 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko xedapen-aldaketa, Txagorritxuko ospitale-multzoa integratzekoari dagokiona (2019/086 espedientea): Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/11/04) eta  Indarrean sartzea (ALHAO: 2019/11/04)

2019/086 Memoria

2019/086 Planoak

HAPOren aldaketa xehea, zeinen bitartez tertziariotzat kalifikatutako lursailetan eta OR-2 ordenantzaren aplikazio-eremuan kokatutako eraikinetako erabilera bateragarriak arautzen baitira, banku eta bulegoen erabilera-bateragarritasunen baldintzak aldatzeko (2020/034 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/01/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/22)

2020-034 Memoria

2020-034 Planoak 

Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren xedapen-aldaketa xehatua, zonakatze eta zortasun akustikoen arauetara egokitzeko (2020/038 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/01/24) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/24)

2020-038 Memoria eta araudia

2020-038 Planoak 

2020-038 Zonakatze Akustikoa

Hiriko bizitegi-bilbean integratuta ez dauden menpeko toki-erakundeetan noizbehinkako edo aldi baterako ostatuaren arautzekoari dagokion aldaketa (2020/082 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/06/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/06/22)

2020-082 Memoria eta araudia

2020-082 Planoak 

Mercedes Benz lantegiak sortutako trafikoak ingurunean duen eragina murrizteko egiturazko aldaketa (2020/041 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/06/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/06/03)

2020-041 Memoria eta araudia

2020-041 Planoak 

Garai bateko Salburua 7. sektoreko hirugarren sektorerako T lursaila berdegune gisa birkalifikatzeko eta garai bateko Ibaialde 11. sektoreko hirugarren sektorerako M7 lursaila handitzeko egiturazko aldaketa (2019/136 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/03/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/03/09)

2019-136 Memoria eta araudia

2019-136 Planoak

Garraio eta komunikazioko sistema orokorrean autobus elektriko adimentsuaren (AEA) nasak eta alboetako espaloiak edonorentzat irisgarri izan daitezen beharrezko zerrenda gehitzeko egiturazko aldaketa. (2019/138 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/03/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/03/06)

2019/138 Memoria

2019/138 Planoak

HAPO uholde-arriskuen arauetara egokitzeko xedapen-aldaketa (2020/112 txostena). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/08/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/08/19). 

2020/112 Memoria eta Araudia

2020/112 Planoak

HAPOaren egiturazko xedapen-aldaketa bat, Bisitazioaren monasterioaren eta Egibideren lursailak "Unibertsitate gunea, II. fasea" 5. BBPBtik kanpo uzteko (2020/126 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/08/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/08/26).

2020/126 Memoria eta Araudia

2020/126 Planoak

HAPOaren xedapen-aldaketa, udalerriko hainbat menpeko toki-erakundetako lursail batzuen kalifikazio xehatuko lerrokadura batzuk zuzentzeko (2020/129 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/07/06) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/07/06)

2020/129 Memoria

2020/129 Planoak

Vitoria-Gasteizko HAPOaren xedapen-aldaketa, Ibaialde 11. sektoreko RD-22 lursailari dagokiona (2021/032 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/02/05). 

2021/032 Memoria eta Araudia

2021/032 Planoak

Industria lurrari buruzko OR-11 ordenantzan (Santo Tomas ibaiaren plaza) erabileren bateragarritasunaren inguruan HAPOaren egiturazko xedapen-aldaketa (2021/048 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/03/12) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/03/12). 

2021/048 Memoria eta Araudia

2021/048 Planoak

HAPOren hirugarren sektoreko erabileraren arau partikularrak aldatzea, laguntza erabileraren bateragarritasuna arautzeko (2021/074 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/05/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/05/07)

2021/074 Memoria eta Araudia
2021/074 Planoak

Garapen planeamendua

Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren (Zezen Plaza 3) 3. Aldaketa, espazio librerako sailkapen xehatuari dagokiona (2014-022 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/01/03)

2014-022 Memoria 

2014-022 Planoak 

"Unibertsitate gunea II. fasea" 5. Barne Erreformarako Plan Bereziaren 3. Aldaketa, eraikuntza berriko eremuei dagokiona (2014-090 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/08/06)

2014-090 Memoria 

2014-090 Planoak 

Lakuako 8A2-8 Sektoreko Plan Partzialaren 5. Aldaketa, 8A2-8 lursaila arautzen duten ordenantzei dagokiona (2014-119 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/06/11)

2014-119 Memoria

Lakuako 8A2-8 Sektoreko Plan Partzialaren 6. Aldaketa, 8A2-8 lursailaren eraikigarritasunari egokitzeari dagokiona (2014-179 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/12/05)

2014-179 Memoria 

2014-179 Planoak

Lakuako 1 Sektoreko Plan Partzialaren 5. Aldaketa, T(A), T(C) y T(D) lursailak arautzen dituen ordenantzei dagokiona (2014-145 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/07/14)

2014-145 Memoria 

2014-145 Planoak

Lakuako 1 Sektoreko Plan Partzialaren 6. Aldaketa, T-D(G) lursailaren eraikigarritasuna egokitzeari dagokiona (2014-178 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/12/05)

2014-178 Memoria 

2014-178 Planoak 

Gasteizko Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren 8. Xedapen Aldaketa, Gasteizko Arkupeko ibilbideko 10.ean dagoen lursailaren erabilera bereizgarriari dagokiona  (2016-026 espedientea). Benin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/12/21)

2016-026 Memoria eta planoak 

Gasteizko Erdi Aroko Hrigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 9. Aldaketa,  higiezin kategoria aldatzeari dagokiona (2014-147 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/08/01)

2014-147 Memoria

2014-147 Planoak 

Gasteizko Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 10. Aldaketa, Aiotz Plazari 2. zenbakiari dagokiona (2015-101 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/09/18)

2015-101 Memoria eta planoak 

Gasteizko Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 11. Aldaketa, Barnekale Berriko 21. eta 23.eko eraikinei dagokien eta barruko lerrokadurak aldatu eta katalogazioak eguneratzeari dagokiona (2016-040 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/02/15)

2016-040 Memoria 

2016-040 Planoak

Gasteizko Erdi Aroko Hirigunearen Birgaitze Integratutako Plan Bereziaren 12. Aldaketa, ekipamendurako gauzatze-unitate publiko bat zedarritu eta bi eraikin deskatalogatzeari dagokiona (2018-075 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/06/04)

2018-075 Memoria 

2018-075 Araudia 

2018-075 Planoak 

2018-075 Babestu beharreko ondasunen katalogoa 

2018-075 Hirigintza fitxak 

Lakuako 8A1 Sektoreko Plan Partzialaren 3. Aldaketa, 8A2.8 lursailaren eraikigarritasuna Hiri Antolamendu Plan Orokorrekora egokitzeari dagokiona  (2014-177 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/12/05)

2014-177 Memoria 

2014-177 Planoak 

Jundiz-Mendebaldea 21 Sektorearen Plan Partzialaren 5. Aldaketa  (2015-024 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea  (ALHAO: 2015/01/21)

2015-024 Memoria 

2015-024 Planoak 

"Ekialdeko 3. zabalpena-Salburuko parkea" 15. sektoreko Plan Partzialaren 5. Aldaketa, E-4 enklabeko erabileren erregimenari dagokiona (2017-140 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/10/27)

2017-140 Memoria eta araudia

Armentia Mendebaldea 16. Sektorearen Plan Partzialaren 2. Aldaketa,  beheko solairuan aparkaleku erabilerari eta gorputz ireki eta itxiei dagokiona (2015-116 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/11/18)

2015-116 Memoria eta araudia 

Armentia Mendabaldea 16. Sektorearen Plan Partzialaren 3. Aldaketa, RH-9 lurzatiaren garaje sarrerari dagokiona (2015-098 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/08/19)

2015-098 Memoria

2015-098 Planoak

Armentia Mendebaldea 16. Sektorearen Plan Partzialaren 4. Aldaketa, hainbat alderdiri dagokiona (2017-142 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/10/27)

2017-142 Memoria 

2017-142 Planoak

26. Hiri Antolamendurako Plan Berezia, Santa Barbara Plazaren inguruari dagokiona (2015-110 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/11/02)

2015-110 Memoria 

2015-110 Planoak 

9. Sektorearen Santo Tomas Plan Partzialaren 9. Aldaketa, hainbat alderdiri dagokiona (2016-056 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/08/10)

2016-056 Memoria eta araudia 

19. Sektorearen Aretxabaleta Gardelegi Plan Partzialaren 9. Aldaketa, OR-7-2 lurzatiaren eraldatzeari dagokiona (2016-057 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/12/07)

2016-057 Memoria eta araudia 

2016-057 Planoak 

19. Sektorearen Aretxabaleta Gardelegi Plan Partzialaren 10. Aldaketa, hainbat alderdiri dagokiona (2016-058 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/02/10)

2016-058 Memoria

2016-058 Planoak 

19. Sektorearen Aretxabaleta Gardelegi Plan Partzialaren 11. Aldaketa, lurzatien eraikigarritasunari dagokiona (2016-059 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/02/10)

2016-059 Memoria 

19. Sektorearen Aretxabaleta Gardelegi Plan Partzialaren 12. aldaketa,  OR-7-3g lurzatiaren eraikigarritasuna handitzeari dagokiona (2016-088 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/05/13)

2016-088 Memoria 

Betoñuko ateko 23. zenbakiko (Karmeldar Oinutsen komentua izanikoa) Hiri Antolakuntzarako Plan Bereziaren lehen aldaketa (2016-107 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/09/02)

2016-107 Memoria 

2016-107 Planoak 

Zabalgana auzoko Aldaia 5. Sektoreko Plan Partzialaren 8. Aldaketa, RC-22 eta RC-15 lursailei dagokiona (2017/045 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/02/20)

2017-045 Memoria 

2017-045 Planoak 

Gasteizko "José Mardones" Barne Berrikuntzarako 4. Plan Bereziaren 3. Aldaketa (2017/094 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/06/12)

2017-094 Memoria 

2017-094 Planoak 

Gasteizko Koroatzearen auzoko Hiri Antolakuntzarako Plan Berezia (2017/123 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/08/18)

2017-123 Memoria 

2017-123 Planoak 

Gasteizko "Borinbizkarra" 1. Sektorearen Hiri Antolakuntzarako Plan Bereziaren 8. Aldaketa (2017/124 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2017/08/23)

2017-124 Memoria eta araudia 

2017-124 Planoak 

Gasteizko "Arkaiate" 12. Sektoreko Plan Partzialaren 8. Aldaketa (2018/072 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/05/30)

2018-072 Memoria 

2018-072 Planoak 

2018-072 Eragin akustikoari buruzko azterlana 

Gasteizko Jundizko industrialdea 6. Sektoreko 17. Aldaketa (2018/074 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/06/06)

2018-074 Memoria

2018-074 Planoak 

Miñao ST 6 Industria Sektorearen Plan Partzialaren lehen aldaketa, lursailak zatikatzeko araudiari dagokiona (2018/082 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/07/06)

2018-082 Memoria 

2018-082 Planoak 

54. Sektoreko Arangiz Industriala Plan Partziala (2018/083 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2018/06/22)

2018-083 Memoria 

2018-083 Planoak 

Hiri Berrikuntzarako 28. Plan Berezia: Gasteizko Lakua-Arriaga auzoko hirugarren sektoreko lurzatiaren antolamendua (2019/139 espedientea) Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/11/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/11/04).

2019-139 Memoria

2019-139 Araudia

2019-139 Planoak

2019-139 Eragin Akustirkoaren Azterketa

Salburuko Ibaialde 11. sektorearen plan partzialaren 8. xedapen-aldaketa (2020/036 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/01/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/03).

2020-036 Memoria, Araua eta Bideragarritasun Ekonomiko eta Finantzarioari buruzko Azterlana

2020-036 Planoak 

2020/036 Eranskina

11. Barne Berrikuntzarako Plan Bereziaren 2. aldaketa (Esmaltaciones San Ignacio-Pemco) (2020/039 espedientea) Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/01/08). 

2020-039 Memoria eta Beste Azterlanak eta Txostenak 

2020-039 Planoak

2020-039 Eranskinak

Borinbizkarra 1. sektorearen plan partzialaren 9. xedapen-aldaketa (2020/083 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/06/22) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/06/22).

2020-083 Memoria eta araudia

2020-083 Planoak

UEPE H1 ekipamendurako gauzatze-unitate publikoa -Ruiz de Bergaratarren jauregia- arautzeko Vitoria-Gasteizko Erdi Aroko Hiriguneko Birgai­tze Integraturako Plan Bereziaren 14. aldaketa (2020/088 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2020/06/22) eta indarrean sartzea (ALHAO:2020/06/22)

2020/088 Memoria eta Araudia

2020/088 Planoak

Jundiz Mendebaldea 21. sektoreko plan partzialaren 6. aldaketa (2020/081 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/04/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/04/15).

2020/81 Memoria eta Araudia

2020/81 Planoak

Gasteizko Erdi Aroko Hirigunea Birgaitzeko Plan Bereziaren 15. aldaketa, Santa Maria Katedralaren Plan Zuzentzailearen eremuaren mugapena aldatzeko (2020/143 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/10/14) eta indarrean jartzea (ALHAO: 2020/10/14). 

2020/143 Memoria, Araudia eta Fitxak

2020/143 Planoak 

Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren 16. aldaketa, kanpoko elementuak gainjarriz eraikinen bizigarritasuna hobetzeko esku-har­tzeak arautzeko (2020/149 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2020/12/09) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2020/12/09). 

20-149 Memoria, Araudia eta Planoak

Erdi Aroko hiriguneko Birgaitze Integraturako Plan Bereziaren 17. aldaketa, UEPEL S-1 espazio libreen gauzatze-unitate publikoa doitzeko (2021/040 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2021/02/19) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2021/02/19).

2021/040 Memoria

2021/040 Planoak

 

Web orrian eskuragarri ez dagoen agiri teknikoak kontsultatzeko, jo Gasteizko Udalera edo Arabako Foru Aldundiko Hirigintza Zerbitzura.
 

Iekora

Iekorako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2005/135 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2005/12/16) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2006/11/08)

2005/135 Memoria 

2005/135 Araudia 

2005/135 Antolamendu planoak 

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa, 1. poligonoko 1280. eta 1281. lurzatietan hiri lurzorua ezartzeari buruzkoa  (2013/158 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/03/05) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2014/06/20)

2013/158 Memoria 

2013/158 Planoak 

Planeamendu orokorra

SAUR-2 Sektorearen Plan Berezia (2007/022 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/02/09)

2007/022 Informazioa

2007/022 Memoria eta araudia 

2007/022 Antolamendu planoak 

Nekazaritza biltegia eraikitzeko Plan Berezia (2013/108 espedientea). Behin behineko onarpena (ALHAO: 2013/10/18) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/12/23)

2005/135 Araudia eta Planoak 

Zalduondo

Planeamiento urbanístico de Zalduondoko hirigintza-planeamendua:

Zambrana

Zambranako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (1999/165 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 1999/08/13) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2000/07/05)

1999/165 Memoria 

1999/165 Araudia 

1999/165 Planoak

62-1-301 lurzatiari dagozkion Arau Subsidiarioen 8. Aldaketa (2006/233 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/02/12)

2006/233 Memoria eta antolamendu planoak

Plangintzako arau subsidiarioen 10. aldaketa puntuala ("Zanbranako garai bateko siloa" eremua, "Oinarrizko azpiegituren sistema orokorra-energia berriztagarriaren” kokapena eta GO.2 ordenantzaren aldaketa (2020/021 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO:2020/08/19) eta indarrean sartzea (ALHAO:2020/10/23). 

2020/021 Memoria eta Araudia

2020/021 Planoak 

Zigoitia

Zigoitiako hirigintza-planeamendua:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2000/215 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2001/09/14)

2000/215 Memoria 

2000/215 Araudia 

2000/215 Kudeaketa fitxak 

2000/215 Planoak 1 

2000/215 Planoak 2 

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2011/114 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/07/01)

2011/114 Memoria 

2011/114 Planoak

Arau Subsidiarioen Aldaketa Puntuala (2012/032 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/08/22)

2012/032 Memoria 

2012/032 Planoak 

Arau Subsidiarioen 11. Aldaketa Puntuala (2012/179 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2013/08/07) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2013/11/06)

2012/179 Memoria

2012/179 Planoak

Garapen planeamendua

Gopegiko SAUR-1 Sektorearen Plan Partziala (2007/142 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/02/15)

2007/142 Memoria

2007/142 Planoak

Muruako UE-6 Sektorearen Hiri Antolamendurako Plan Berezia (2009/159 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2009/07/17)

2009/159 Memoria, araudia eta planoak 

Muruako UE-6 Sektorearen Hiri Antolamendurako Plan Bereziaren aldaketa puntuala (2012/162 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2012/09/19)

2012/162 Memoria 

Plan Partziala SAUR-3 Etxabarri-Ibiña (2010/018 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2010/03/26) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/03/30)

2010/018 Memoria 

2010/018 Planoak 

Etxabarri-Ibiñako lurzoru urbanizaezinean zentro hipiko bat instalatzeko plan bereziaren espedientea (2014/122 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2014/10/15) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2015/03/13)

2014/122 Memoria eta planoak 

 

Zuia

Planeamiento urbanístico de Zuia:

Planeamendu orokorra

Arau Subsidiarioak (2006/088 espedientea). Behin betiko onarpena (lurzoru ez urbanizagarria) (ALHAO: 2007/02/09), behin betiko onarpena (hiri lurzorua) (ALHAO:2007/06/04) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2007/07/30)

2006/088 Memoria 

2006/088 Araudia 

2006/088 Fitxak

2006/088 Planoak 1/2 

2006/088 Planoak 2/2 

Arau Subsidiarioen 1. Aldaketa, 2 poligonoko 41, 42 eta 43 lurzatiei dagokiona  (2010/213 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2011/07/11) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2011/12/28)

2010/213 Memoria 

2010/213 Planoak 

Arau Subsidiarioen 2. Aldaketa, distantzien aldaketari dagokiona (2016/030 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/05/16) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/11/14)

2016/030 Memoria eta araudia 

Arau Subsidiarioen 5. Aldaketa, 7 poligonoko 308 lurzatiaren  kalifikazio aldatzearei dagokiona (2016/086 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2016/07/27) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2016/08/17)

2016/086 Memoria

2016/086 Planoak

Murgiako 7. poligonoko 266, 267 eta 268 partzelen hiri antolamenduko plan berezia (2018/46 espedientea). Behin betiko onarpena (ALHAO: 2019/05/03) eta indarrean sartzea (ALHAO: 2019/05/03) 

2018/46 Memoria

2018/46 Planoak 

Garapen planeamendua

Bitorianoko UE-2 Sektorea Berritzeko Plan Berezia (2008/249 espedientea). Behin betiko onarpena eta indarrean sartzea (ALHAO: 2008/12/12)

2008/249 Memoria, araudia eta planoak