Kirol mezenasgoa

Arabako Foru Aldundiak pertsona fisiko eta juridikoen mezenasgoa bultzatzen du. Pertsona horiek, beren lankidetzaren bidez, interesgarritzat jotzen diren jarduerak finantzatzen laguntzen dute, eta horiek guztiek gure gizartean duten funtsezko eginkizuna aitortzen dute.

Horretarako, pizgarri fiskal batzuk ezartzen dira, urtero, dagokion foru-dekretuaren bidez (ikus "Dokumentazio interesgarria" atala), hala zehazten diren lehentasunezko mezenasgo-jarduera edo -programei aplika dakizkiekeenak.

Mezenasgo horrek mota guztietako baliabide ekonomikoak erakartzea errazten du, eta lehentasunezko mezenasgo-jardueratzat jotzen diren kirol-erakunde edo -jardueren zuzeneko edo zeharkako babesa sustatzen du.

Kirolaren arloko lehentasunezko mezenasgo jarduerak

Kirol arloan bi aukera mota daude:

Urtero dekretuan sartu nahi diren lehentasunezko jarduerek eta programek, araudiak ezartzen dituen baldintzak betetzeaz gain, eskaera bat aurkeztu beharko diote Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Sailari, bai eta hori balioztatzeko behar den dokumentazioa ere.

Sailaren beraren urteko foru-aginduan ezarritako bi tipologietako batekoak izan behar dute (ikusi “Intereseko Dokumentazioa” atala):

  • Arabako Lurralde Historikoko kirol klubetako emakumezkoen talde edo atalen lehiazko jarduerak, baldin eta lurralde, autonomia, estatu edo nazioarte eremuko lehiaketa ofizialetan parte hartzen badute
  • Honako baldintza hauetako bat betetzen duten kirol-jarduerak, kirol-lehiaketak barne:
      1. Emakumezkoena izatea. Kirol jarduerak emakumezkoenak direla ulertuko da, emakumeek baino ezin dutenean parte hartu edo gehienbat emakumeek parte hartzen dutenean.
      2. Sustatzea emakumezkoen parte hartzea, betekizun hori betetzat emango da, baldin eta beren deialdietan eta publizitatean, emakumezkoek parte har dezaten, dei berezia eta adierazgarria egiten bada.

Beren jarduerak urte jakin baterako lehentasunezkotzat jo nahi duten pertsona fisiko edo juridikoek urte horretako abenduaren 1a baino lehen eskatu beharko diote Kultura eta Kirol Sailari. Horretarako, lehentasunezko jarduera deklaratzeko eskaerarekin batera erakundeak egindako proiektu bat aurkeztu beharko dute, eta horretan jasoko da, hala badagokio, diru-sarreren eta gastuen aurreikuspena.

Pizgarri fiskalak

Pizgarri fiskalak, 35/2021 Foru Arauan zehaztutakoak, zerga-betebehar batzuen ordainketan ematen diren hobariak dira, sektore publikoak interesekoak jotzen dituen jarduera zehatz batzuk sustatzeko ematen direnak.

Lehentasunekotzat jotako jardueretarako erabilitako kopuruen ehuneko 45 ken dezakete kuota likidotik (publizitate babeseko kontratuak eta lankidetza hitzarmenak direla bide emandako kopuruak barne).

Doako zerbitzugintza bada propaganda eta publizitate gastuak egitea lehentasuneko jardueren berri zabaltzeko zuzenean, kenkariaren oinarria gastuaren edo inbertsioaren guztirako zenbatekoa izango da, baldin eta publizitate euskarriaren edukian berariaz aipatzen bada lehentasuneko jardueren zabalkundea. Bestela, kenkariaren oinarria gastuaren edo inbertsioaren ehuneko 25 izango da.

Kenkaria horri Sozietateen gaineko zergaren abenduaren 23ko 37/2013 Foru Arauak 67. artikuluan ezartzen dituen arauak aplikatuko zaizkio; kenkariaren zenbatekoa ezin da izan artikulu horretako 1. apartatuan ezartzen den baterako mugatik gorakoa (kuota likidoaren % 35). Kuota-eskasiagatik kendu ez diren zenbatekoak hurrengo hogeita hamar urteetan amaitzen diren zergaldietako likidazioetan aplikatu ahal izango dira, muga berberak errespetatuz.

Lehentasunekotzat jotako jarduera eta programetarako erabilitako kopuruen ehuneko 45 kendu ahal izango dute kuota osotik (publizitate babeseko kontratuak eta lankidetza hitzarmenak direla bide emandako kopuruak barne).

Kuota osoko kenkarien oinarria ezin izango da PFEZaren likidazio-oinarriaren ehuneko 30 baino handiagoa izan, eta muga hori gainditzeagatik kendu ez diren zenbatekoak hurrengo bost urteetan eta segidan amaitzen diren zergaldiei dagokien zergaren autolikidazioetan aplikatu ahal izango dira, hura errespetatuz.

Lehentasunekotzat jotako jardueretarako erabilitako kopuruen ehuneko 45 ken dezakete kuota likidotik (publizitate babeseko kontratuak eta lankidetza hitzarmenak direla bide emandako kopuruak barne).

Doako zerbitzugintza bada propaganda eta publizitate gastuak egitea lehentasuneko jardueren berri zabaltzeko zuzenean, kenkariaren oinarria gastuaren edo inbertsioaren guztirako zenbatekoa izango da, baldin eta publizitate euskarriaren edukian berariaz aipatzen bada lehentasuneko jardueren zabalkundea. Bestela, kenkariaren oinarria gastuaren edo inbertsioaren ehuneko 25 izango da.

* Aplikatzen diren zerga-pizgarriei buruzko xehetasun guztiak irabazi-asmorik gabeko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-pizgarriei buruzko abenduaren 23ko 35/2021 Foru Arauaren 31. artikuluan daude (ikus intereseko dokumentazioa).