2023-2024 programa eta inskripzioak

JARDUERAK

Eskola-kirolaren programako jarduerak eta modalitateak/diziplinak 2023-2024 KIROL-ESKAINTZA atalean daude jasota.

Hiru jarduera-mota daude, eskola-kiroleko programan izena emandako erakundeen bidez egin daitezkeenak:

 • Parte hartzeko ibilbideko edo errendimendu-hastapeneko ibilbideko lehiaketa-jarduerak (Arabako Eskolarteko Kirol Jokoak).

 • Kiroletan hasteko jarduerak.

 • Jolaseko jarduerak.

Era berean, kirol-federazioek kirol-teknifikazioko jarduerak antola ditzakete errendimenduko kirola egiteko gaitasuna duten eskola-kirolarientzat.

KATEGORIAK

Kategoria

Jaiotze urtea

Erreferentziako ikas maila

Benjaminaurrekoak (1. urtea)

2017

Lehen Hezkuntzako 1. maila

Benjaminaurrekoak (2. urtea)

2016

Lehen Hezkuntzako 2. maila

Benjaminak (1. urtea)

2015

Lehen Hezkuntzako 3. maila

Benjaminak (2. urtea)

2014

Lehen Hezkuntzako 4. maila

Kimuak (1. urtea)

2013

Lehen Hezkuntzako 5. maila

Kimuak (2. urtea)

2012

Lehen Hezkuntzako 6. maila

Haurrak (1. urtea)

2011

DBHko 1. maila

Haurrak (2. urtea)

2010

DBHko 2. maila

Kadeteak (1. urtea)

2009

DBHko 3. maila

Kadeteak (2. urtea)

2008

DBHko 4. maila


Kirol modalitate/diziplina bakoitzerako gaitutako kategoriak eta jarduera motak KIROL ESKAINTZA 2023-2024 dokumentuan jasotzen dira.

PROGRAMAREN EGUTEGIA

PROGRAMAREN HASIERA ETA AMAIERA

Eskola-kirolaren programa 2023ko irailaren 7tik 2024ko ekainaren 21era bitartean egingo da, biak barne.

Egun horietatik kanpo ezin izango da eskola-kiroleko programako entrenamendurik edo jarduerarik egin, Arabako Foru Aldundiak salbuespenez baimendu ezean.

JARDUNALDI EZ BALIODUNAK

Kirol federazioek, Foru Aldundiaren salbuespenezko baimena izan ezean, ezin izango dute lehiaketarik edo jarduerarik antolatu inskribatutako erakundeentzat (ohiko jarduerak) data hauetan:

 • 2023ko urriaren 12tik 15era.

 • 2023ko azaroaren 1a.

 • 2023ko abenduaren 6tik 10era.

 • 2023ko abenduaren 23tik 2024ko urtarrilaren 7ra (Gabonetako oporrak).

 • 2024ko martxoaren 27tik apirilaren 7ra (Aste Santuko oporrak).

 • 2024ko apirilaren 27tik maiatzaren 1era.

Baliodunak ez diren jardunaldi horietan, ordea, federazioek edo eskola-kiroleko programaren erakunde laguntzaileek jarduera irekiak antolatu ahal izango dituzte (jarduera puntualak), baldin eta federazioetan bertan inskribatzen badira, modu pertsonalean (ez eskola-kiroleko programan alta emanda dauden kirol-erakundeen bidez).

IZEN-EMATEAK

Informazio orokorra:

Arabako Lurralde Historikoko egungo eskola-kiroleko kanpainan parte hartu nahi duten erakunde guztiek dagokion inskripzioa egin beharko dute Arabako Foru Aldundian kirol-arloko eskumena duen sailaren aurrean, ondoren zehazten diren izapideak eta betebeharrak betez:


1.-Erakundearen inskripzioa:

Lehen urratsa da, taldeak eta kideak inskribatu aurretik.

 • Eskola-kirolaren aplikazio informatikoaren bidez egin beharko da: CUDE
 • Horretarako, aplikazioan sartu eta eskatutako datuak bete beharko ditu, baita alta-prozesuan eskatzen den dokumentazioa erantsi ere.
 • Erakundearen inskripzioa aurkezteko azken eguna ezin izango da, inola ere, taldeak parte hartu nahi den kirol-modalitatean edo modalitateetan inskribatzeko azken eguna baino beranduago egin. Kontsultatu taldeen inskripzioa.>barne esteka<
 • Erakundea inskribatu ondoren, Arabako Foru Aldundiko Kirol Zerbitzuak baliotzeke geratuko da, eta, hala badagokio, erakunde hori aktibatuko du. Une horretatik aurrera, aplikaziora sartu ahal izango da.

  Adi: aplikaziorako sarbidea mugatua izango da inskripzio-eskaera bidaltzen denetik Foru Aldundiak erakundea aktibatzen duen arte. Ezin izango da sartu aktibazioaren baieztapen/abisua emailez jaso arte.

Alta emateko bi modalitate daude:

1.-Erakunde berria: erakunde sortu berriak edo eskola-kirolaren aplikazioan inoiz inskribatuta egon ez direnak.
Baldintzak:

Beharrezko dokumentazioa:

 • Txartela IFZ
 • Estatutuak
 • Banku-kontuaren titulartasunaren ziurtagiria
 • Alta ematea Arabako Foru Aldundiko hirugarrenetan

2.-Aurrez inskribatutako erakundea: aurreko denboraldiren batean inskribatuta egon diren erakundeak.
Baldintzak:


2.-Taldeen inskripzioa:

 • Inskripzioa onartu zaien erakunde guztiek CUDE eskola-kirolaren aplikazioaren bidez inskribatu beharko dituzte kirol-taldeak.

 • Abuztuaren 28tik aurrera, erakundea baliozkotu ondoren.

 • Taldeen izena emateko azken egunak eta taldeko kideen gutxieneko eta gehieneko mugak 2023-2024 KIROL ESKAINTZAN daude ezarrita.

 • CUDEk, besterik adierazi ezean, kirol-modalitate/-diziplina bakoitzerako gaituta dauden kategoriak ezarriko ditu. Partaidetza-lehiaketetako banakako modalitate/diziplinen kasuan eta hastapen-jardueretako modalitate/diziplina guztien kasuan, "MULTIPLEA" kategoria bakarrik gaituko da.

 • Taldeek/taldeek maskulinoak, femeninoak edo mistoak diren aukeratu beharko dute. Taldeetan bi sexuetako pertsonak egoteak, nahiz eta beste sexu bateko kide bakarra edo bakarra egon, taldea/taldea misto gisa markatu beharra dakar.​​​​​

3.-Kideen izen-ematea

 • Altak eta bajak:

  • CUDE aplikazioaren bidez izapidetuko dira.

  • Abuztuaren 28tik aurrera, erakundea baliozkotu ondoren.

  • Maiatzaren 31ra arte.

 • Eskola-kiroleko parte-hartzaileak (kirolariak, entrenatzaileak, ordezkariak eta epaileak) lehen aldiz inskribatzeko, aplikazioko dagokion atalean eskatutako datuak betetzeaz gain, honako dokumentazio hau erantsi beharko da:

  • Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia (nahitaezkoa 14 urte betetakoan).

   • NANik izan ezean:

    • Erregistro Zibilaren jaiotza-ziurtagiria, Familia Liburua edo nortasuna egiaztatzen duen bestelako dokumentazioa (errolda-ziurtagiria, bizileku-txartela, etab.).

    • NANik ez duten 14 urtetik beherakoen kasuan, legezko tutorearen NAN/AIZ/Pasaportearen zenbakia ere aurkeztu beharko da (ez da beharrezkoa horren fotokopia eranstea).

  • Argazkia: lehiaketa-jardueretan izena emateko bakarrik.

  • Entrenatzaileak: hala badagokio, dagokion titulazioaren fotokopia.

 • Eskola-kirolaren aplikazioan aldez aurretik izena eman duten parte-hartzaileak:

  • Taldetan sartu ahal izango dira, CUDE aplikazioaren datu-basean bilatuz.

  • Honako kasu hauetan soilik aurkeztu beharko da dokumentazioa:

   • Argazkien eguneratzea.

   • NANaren fotokopia, 14 urte bete eta aurretik aurkeztu ez duten kirolarien kasuan.

   • Entrenatzaileak: titulazioa eguneratzea (titulazioa aurrekoa baino maila goragokoa bada)

 • Erakundeko entrenatzaileak eta adingabeekin ohiko harremana duten ordezkariak eta epaileak inskribatzeko, erakundeak honako hauek egiaztatu beharko ditu:

* CUDE aplikazio informatikoko ohiko galderen dokumentuak (FAQs) izena emateko prozesuaren ohiko zalantzei erantzuten die.

EKIPO ETA TALDEEN IZENA EMATEKO AZKEN EGUNA

KIROL ESKAINTZA 2023-2024 atalean zehazten da eskainitako kirol bakoitzean izena emateko den azken eguna.

Egun hori baino lehen izena ematen ez duten erakundeek ezin izango dute parte hartu jardueretan.

BALIOZKOTZEAK

Kirolariak, gainerako pertsonala eta izena eman duten taldeak Kirol Zerbitzuak baliozkotu ez baditu, ez dira eskola-kirolaren programan sartuko. Hori horrela izanda, ezingo dute parte hartu erakunde laguntzaileek antolatutako lehiaketa eta jardueretan, ezingo dute erabili kirol-arloan eskumena duen sailak emandako garraioa, ez eta eskola-kirolaren esparruan egin daitezkeen dirulaguntzen deialdiez baliatu ere.

Talde bat baliozkotu ahal izateko, eskola-kirolaren aplikazio informatikoan (CUDE) ondo definituta eduki behar dira honako alderdi hauek:

 • Entrenamenduak bere osotasunean (egunak, lekua eta ordutegia).

 • Entrenatzailea zehaztuta, eta egiaztatuta adingabea babesteko prestakuntza eta sexu-delituen ziurtagiri negatiboa duela.

 • "Kirol anitzeko jardueren” eta "Oinarri erritmiko-musikala duten jolas- eta aisia-jardueren” kasuan, aurreko baldintzez gain, jardueraren proiektua/programa erantsi beharko da.

 • Modalitate eta jarduera-mota bakoitzerako ezarritako gutxieneko eta gehieneko kirolariak betetzea.

 • Hala dagokionean, baimenei buruz eskatzen den informazio edo dokumentazioa.

* Intzidentziak dituzten taldeak ez dira baliozkotuko horiek zuzendu arte (CUDEn kontsultatu ahal izango da egoera: Taldeak>Intzidentziak).

Kirolari, entrenatzaile, ordezkari edo epaile bat baliozkotu ahal izateko, eskola-kirolaren aplikazio informatikoan (CUDE) ondo definituta eduki behar dira honako alderdi hauek:

 • Dagokion identifikazio-dokumentua atxikita izatea.

 • Lehiaketa-jardueretarako, argazkia erantsita edukitzea.

 • Hala dagokionean, baimenei buruz eskatzen den informazio edo dokumentazioa.

 • Entrenatzaileen eta adingabeekin ohiko harremana duten ordezkari eta epaileen kasuan, egiaztatzea adingabea babesteko prestakuntza eta sexu-delituen ziurtagiri negatiboa dutela.

* Intzidentziak dituzten taldeetako kideak ez dira baliozkotuko horiek zuzendu arte (CUDEren egoera kontsultatu ahal izango da: Kirolari berriak>Egoera).

Kirolari bat edo eskola-kiroleko programako beste pertsona bat baliozkotu ahal izateko eta, beraz, eskola-programako jarduera batean parte hartzeko lizentzia eskuratu ahal izateko, gutxienez 7 egun natural lehenago inskribatu beharko da eskola-kiroleko aplikazio informatikoan (CUDE).

AUTORIZAZIOAK ETA BAIMENAK

AUTORIZAZIOAK

 • Federazio lizentzia izapidetzea
 • Partaidetza kirol jardueretan
 • Kirol jarduerak antolatzea
 • Beste lurralde batean parte-hartzea

Motaren arabera, horiek kudeatu ahal izango dira, edo CUDE erabiliz, edo hemen eskuragarri daukazuen eskabidea erabiliz.

* Pertsona fisikoek aurrez aurre egin ahal izango dute izapide hori, eskabidea Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean (Probintzia Plaza 5, 01001 Gasteiz) edo 39/2015 legearen 16.4 artikuluak ezarritako lekuetan aurkeztuz.


BAIMENAK

 • Goragoko kategorian jokatzea
 • Beheragoko kategoriak jokatzea
 • Ikasten ari den ikastetxea ez den beste erakunde batean jokatzea

Guztiak CUDE aplikazio informatikoaren bidez eskatu beharko dira.

LOPIVI

Haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean osorik babesteari buruzko ekainaren 4ko 8/2021 Lege Organikoan ezarritakoarekin bat etorriz, 2023-2024 eskola-kirolaren programan parte hartzen duten erakundeek babes-ordezkari bat izan beharko dute. Figura horrek kirol-inguruneetan adingabeak babesteko protokoloa erabiltzera bideratutako prestakuntza izan beharko du, eta erakundeak haren jabetza egiaztatu beharko du erakundea bera eskola-kirolaren kanpainan inskribatzearekin batera.

Era berean, adingabeekin ohiko harremana duten erakundeetako teknikariek eta gainerako pertsonala egiaztatu beharko dute aipatutako legearen 5. eta 48.2 artikuluetan aipatzen den adingabea babesteko prestakuntza dutela, eskola-kiroleko 2023-2024 programan inskribatu ahal izateko.

Informazio gehiago

KIROL ANITZEKO JARDUERA

Jarduera horiek ikastetxeen antolamendu eta tutoretzapean soilik egingo dira.

Jarduera honek ondorengoak eskaintzen dizkie ikasleei:

 • Mugimendurako, adierazpenerako eta sormenerako baliabideak eskuratzea, oso onuragarriak baitira pertsonen eguneroko bizitzarako eta kirol praktikarako, aisiarako eta/edo sasoian egoteko zein errendimendurako bideratua izan.

 • Zenbait kiroletan hasteko aukera, Lehen Hezkuntza bukatzean ikasleak bere ahalmenetara edo interesetara hobekien egokitzen dena aukeratzeko xedez.

 • Etorkizunean eta bizitzan zehar, alegia, nagusia denean, bere interesekin eta ahalmenekin hobekien bat datorren praktika aukeratu ahal izatea.

 • Jarduera horietan, lehentasun handiagoa ematen zaio mugimendu jarduerak egiteari eta trebetasunak eskuratzeari, kirol jakin batean trebatzeari baino.

Edukiak:

 • Hautemate-mugimendu gaitasunak.

 • Gorputz eskema, lateralitatea, erritmoa, espazio-denbora egituratzea, oreka, koordinazioa…

 • Gizarte-mugimendu gaitasunak: sormena, talde lana, berdintasuna eta abar.

 • Zentzumen-mugimendu gaitasunak: ukimena, entzumena, ikusmena eta abar.

 • Gorputz adierazpena jokoen eta jolas jardueren bidez.

Taldeak kirol-jarduera anitzetan nahiz erritmo-jardueretan inskribatzen dituzten erakundeek proiektu bat aurkeztu beharko dute taldearen inskripzioarekin batera, eredu honen arabera. Proiektu honetan talde bakoitzarekin garatuko diren edukiak eskatuko dira.

Kultur arloko dantza-jarduerak ezin izango dira jarduera hauen parte izan.

Modalitate hori ikasturtean zehar planifikatzeko orduan, honako aukera hauek har daitezke kontuan:


1.- KIROL JARDUERA ANITZA “A”

Eduki/modalitateei saio kopuru bera eskaini zaie (adibidez: ikasturtean zehar hainbat kirol modalitaterekin hasi bagara, ez da egongo bata bestea baino gehiago garatzen den modalitaterik).

Saioak aste barruan baino ez dira egingo eta asteburuetan ez da lehiaketarik egongo.

Talde horiek Arabako Lurralde Historikoko tokiko erakundeek antolatutako topaketetan parte hartu ahal izango dute.


2.- KIROL JARDUERA ANITZA “B”

Aukera honetan kirol bakarrari eman ahal izango zaio lehentasuna, eta jarduera horren edukiak gainerako jarduerenak baino gehiago landuko dira.

Lehentasunezko modalitate horretarako planteatu den saio kopuruak ez du gaindituko ikasturtean guztira dagoen saio kopuruaren % 50 (adibidez, ikasturtean saio kopurua 60 bada, futbolaren hastapenean gehienez ere 30 saio egin ditzakegu eta gainerako saio kopurua bestelako jarduera/modalitateetarako izango da).

Aukera honetan topaketak egin ahal izango dira kirol modalitate bera egiten duten beste talde batzuekin. Aukera hau hilean larunbat batean egin ahal izango da.


3.- ERRITMO JARDUERAK, beti ere MUSIKA oinarria izanda (HAUR eta KADETE mailetan)

 • Taldeak kirol-jarduera anitzetan nahiz jarduera erritmikoetan inskribatzen dituzten erakundeek proiektu bat aurkeztu beharko dute, taldearen/taldearen inskripzioarekin batera, CUDE aplikazio informatikoan. Proiektu horiek behar bezala beteta entregatzen ez dituzten erakundeei ez zaizkie taldeak/taldeak baliozkotuko.

JARDUERA IREKIAK

Lehen aldiz, 2023-2024 ikasturteko eskola-kirolaren programak jarduera irekiak barne hartzen ditu, puntualak, non edozein haurrek parte hartu ahal izango du, kirol-modalitate/-diziplina horretan izena emanda egon ala ez.

Kontsultatu jarduerak
 

ARRETA-TOKIA

KIROL ZERBITZUA

Probintzia plaza, 5-3. solairua.

Telefonoa: 945 181 943

Posta elektronikoa: descolar@araba.eus

Ordutegia:  08:15 - 14:30