Covid 19 araudia eskola-kirola

Covid-19aren aurrean jarduteko arauak 2020-2021 ikasturterako

Arau orokorrak

Covid 19aren aurrean jarraitu beharreko arau orokorrak 2020-2021 ikasturterako (Bertsioa: 2020ko urriaren 2a):

 

Arau orokorrak jaitsi
 
 • 38/2020 DEKRETUA, azaroaren 6koa, lehendakariarena, zeinaren bidez honako dekretu hau aldatzen baita: 36/2020 Dekretua, urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko.
 • 36/2020 DEKRETUA, 2020ko urriaren 26koa, lehendakariarena, zeinaren bidez osasun publikoko prebentzio-neurriak hartzen baitira Alarma-egoeraren adierazpenaren eremuan, egoera epidemiologikoaren bilakaeraren ondorioz eta SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapenari eusteko.

Eusko Jaurlaritzako, Arabako Foru Aldundiko, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiko kirol-zuzendariek osatzen duten Eskola Kirolaren Euskal Batzordeak COVID-19aren aurrean Jarduteko Arau Orokor hauek onartu ditu, 2020-2021 ikasturtean hiru lurraldeetan garatuko diren eskola-kiroleko programetan ezartzeko. Era berean, arau horiek osasunagintarien oniritzia dute.

Jarduteko arau horiek foru-aldundi bakoitzaren eskola-kiroleko programetako jardueren laguntza teknikoa antolatzen edo ematen duten erakundeek jarraitu beharko dituzte, bai eta programa horietan parte hartzen duten erakundeek ere (ikastetxeek, guraso-elkarteek, kirolklubek eta -elkarteek, fundazioek, etab.), zein erakunde-motari aplikatzen zaizkion zehazten dutenak izan ezik.

Kontuan hartu behar da une bakoitzeko egoera epidemiologikoak baldintzatu egin dezakeela eskola kiroleko programaren garapena, baita bertan azaltzen diren jarduerak ere. Horregatik, arau orokor hauek errealitate epidemiologikoaren arabera egokituko dira eta entitateek beren jarduketak egokitu beharko dituzte arau hauen eguneratzeen arabera.

Halaber, programa horietan ez dauden baina foru-aldundi bakoitzak baimentzen dituen jardueretan ere jarraitu beharko dira.

Jarduerak antolatzen dituzten erakundeek eta horietan parte hartzen duten erakundeek, jarduerak hasi aurretik, protokolo bat aurkeztu beharko dute eskumena duten administrazioetan, eskola-kiroleko jarduerak higiene- eta urruntze-neurri guztiak eta agintariek ezarritako beste edozein arau betetzen dituela bermatzeko, bai eta COVID-19 kasu bat hautematen denean nola jokatu behar den jakiteko ere.

Erakunde antolatzaileen kasuan, protokoloa eskumena duen administrazioak onartu beharko du jarduerak hasi aurretik (2. eranskina).

Erakunde parte-hartzaileen kasuan, jarduera hasi aurretik, erantzukizuneko adierazpen bat aurkeztu beharko diote eskumena duen administrazioari, jarduera erakundean onartu duten protokoloaren arabera gauzatzen dutela adieraziz. (1. eranskina)

Protokolo hori jardueretan parte hartzen duten erakundeei edo pertsonei jakinarazi beharko zaie, eta, horretarako, gutxienez, erakundearen webgunean jarri beharko da. Erakundeak bere webgunerik ez badu, erakunde edo pertsona interesdun guztiei zabaldu beharko die, egokien deritzon moduan.

Erakunde antolatzaileek eta parte-hartzaileek pertsona bat izendatu beharko dute beren eskumenen esparruan ezarritako protokoloa betetzen dela bermatzeko. Pertsona hori, erakundearen osasun-arduraduna izenekoa, erakundeko eskola-kirolaren arduraduna bera edo erakundeak izendatzen duen beste pertsona bat izan daiteke. (3. eranskina)

Eskola-kiroleko programetan parte hartzen duten erakundeek kirolari bakoitzaren aitari, amari edo tutoreari agiri sinatu bat eskatuko diote. Agiri horretan, gutxienez, parte hartzeko baldintzak onartuko dira, higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalekiko konpromisoa adieraziko da eta COVID-19ak kutsatzeko aukeraren aurrean erantzukizuna hartuko da, eta, beharrezkotzat jotzen badute, agintariek ezarritako arrisku-talderen batean dagoen parte-hartzailea dela adieraziko da. (4. eranskina)

Erakundearen jarduketa-protokoloak antolaketa-sistema bat jaso beharko du, egiturabaldintzak (espazioak, ekipamenduak, etab.) eta erakundearen ohiko prozedurak aztertuko dituena, pertsonen pilaketak saihesteko eta desinfekzio- eta higiene-neurriak aplikatu ahal izateko (zirkulazio-ibilbideak, iritsieren/irteeren mailaketa, jardueren ordutegiak, ilarak kudeatzeko sistema, aforoak, bilera jendetsuak saihestea, informazio-kartelak eta seinaleztapenak, materiala desinfektatzea, eskuak garbitzea, etab.) jarduera egiten den bitartean. Hartutako neurri guztiek kirol-instalazio edo -espazioen erakunde titularrek ezarritako arauak eta osasun-agintariek ezarritakoak errespetatu beharko dituzte.

Eskuen higieneari begira, ziurtatu behar da pertsona guztiek eskura izango dituztela etengabe jardueraren lekuan eta leku komunetan (sarrerak, komunak, jantokiak, etab.) ura, xaboia eta eskuak lehortzeko papera, eta, ahal bada, gel hidroalkoholikoak.

Era berean, erabilitako babes-materialak (maskarak) behar bezala botatzeko elementuak jarriko dira.

Kirol-instalazio edo -espazio propioak erabiltzen badira, bereziki zainduko dira garbiketa eta desinfekzioa, garbiketa-programa trinko baten bidez, eta hainbat pertsonaren eskuekin maiz kontaktuan dauden objektu eta azaleren desinfekzioa berrikusiko da. Kontuan hartuko da Osasuneko sailburuaren 2020ko apirilaren 2ko AGINDUA, gainazalak garbitzeko eta desinfektatzeko neurriak eta SARS-CoV-2k (Covid-19ak) eragindako pandemiaren ondoriozko beste higiene-neurri batzuk hartzen dituena, bai eta haren jarraibide teknikoak ere.

Era berean, espazioen aireztapen naturala eta mekanikoa areagotuko da, barnean airea berritzen laguntzeko, ahal den neurrian kanpoko airearekin lan eginez, birzirkulazioa minimizatuz eta barruko aire-korronteak saihestuz.

Maskarak uneoro erabili beharko dira, osasun-agintariek ezarritakoaren arabera.
Kirolariek ez dute nahitaez erabili beharko kirola egiten duten bitartean, jarduera fisikoa intentsitate gutxikoa den diziplina eta jardueretan izan ezik.

Hitzaldi teknikoetan, kirolariek maskarak erabili beharko dituzte nahitaez, entrenamenduetan edo lehiaketetan ematen diren kasuetan izan ezik, hala nola taldeko azalpenetan edo hutsarteetan; horietan uneoro errespetatu beharko dute pertsonen arteko segurtasun-tartea.

Era berean, kirolariek, lehiaketa edo jarduera hasi ondoren, parte hartzen hasteko zain dauden egoeretan ere erabili beharko dute, edo euren esku-hartzea amaitu dutenean baina lehiaketa edo jarduera oraindik amaitu ez den egoeretan. Kasuistikaren arabera, kirolarien jarduerak aldizkakoak direnean (lehiaketan berriz sartzeko eskubidea duten aldaketak, parte hartzeko txandak, etab.), atsedenerako edo kirola ez egiteko espazioetarako maskarak edo pertsonen arteko distantzia ziurtatzeko mekanismoak nahitaez erabiltzea ezarriko da, azken kasu horretan maskararen erabilera gomendagarria ez bada.

Teknikariek eta epaile eta arbitroek maskara eraman beharko dute etengabe, beren jarduera behar bezala egin ahal izateko ahalegin fisiko handia egin behar duten jarduera edo egoeretan izan ezik.

Jarduera, entrenamendu edo lehiaketetako saioetan kirol-jarduera fisikorako erabiltzen den denbora-tartetik kanpo, maskara nahitaez erabili beharko dute bai kirolariek eta talde teknikoko kideek, bai kirol-instalazioen edo -espazioen esparru osoan dauden gainerako pertsonek.

Betebehar horiek ez dira eskatuko osasun-agintariek baimendutako kasuetan (arnas-arazoak, ezintasunak, etab.).

Joan-etorrietan, gaua igarotzean, jantokietan eta eskola-programako jarduerei lotutako bestelako egoeretan, osasun-agintariek eremu horietarako ezarritakoa errespetatu beharko da uneoro.

Kirol-modalitate eta -diziplina ezberdinetarako eta kirol-modalitate edo -diziplina bakar bati buruzkoak ez diren foru-organoen berezko jardueretarako sortzen diren arau espezifikoek atal honetan jasotakoa ezarriko dute, maskaren erabilera jarduera horien berezko ezaugarrietara egokituz.

COVID-19ari lotuta egon daitezkeen sintoma ohikoenetako bat duten —adibidez, 37°tik gorako sukarra, hotzikara, eztula, airea falta denaren sentsazioa, usaimena eta dastamena galtzea, eztarriko mina, giharretako minak, buruko mina, ahulezia oro har, beherakoa edo gorakoa— kirolariek eta erakundeko gainerako kideek ezingo dute kirol-jarduerara joan, ezta COVID-19a diagnostikatu dietelako bakanduak daudenek, edo COVID-19aren sintomak dituen edo diagnostikatu dioten pertsona batekin harreman estua izateagatik etxean berrogeialdia betetzen ari direnek ere.

Erakunde parte-hartzaileetan diharduten kirolarien gurasoek edo tutoreek, kirol-jarduera dagoen egun bakoitzean, hau hasi aurretik, kirolari horiek COVID-19aren sintomarik ez dutela egiaztatu eta ziurtatu beharko dute. Halaber, etxeko norbaiti COVID-19a diagnostikatu badiote, jarduerak burutzen dituen erakundeari eta osasun-agintariari ohartarazi beharko diete eta, hala badagokio, ardurapean duten seme-alaba edo adingabea etxean eduki beharko dute. Horretarako, ikasturtearen hasieran, familiek idatzizko konpromisoa hartuko dute dagokion kirol-erakundearekin alderdi horiek betetzeko.

Baldintza hori bera eskatuko diete teknikariei, epaileei eta kirol-erakundearen eskola-kiroleko jardueretan nahastuta dauden gainerako pertsonei (5. eranskina).

Era berean, kirol-erakundeko kirolari edo pertsonaleko kide batek Covid-19an positibo ematen duenean, erakundean protokoloa betetzeko izendatutako arduradunak kasua Osakidetzako zerbitzuetara deribatuko du, dagozkien osasun-protokoloak aplikatzeko.

Gaixotasunaren sintomak daudela susmatzen bada (sukarra, eztula, arnasa hartzeko zailtasuna, etab.), erakunde parte-hartzailea familiarekin harremanetan jarriko da kirolariaren bila joan dadin. Familia bere osasun-zentroarekin harremanetan jarriko da, eta bertan baloratuko da egoera. Baloratu arte, pertsona bakandua mantenduko da, adingabea izanez gero, pertsona
heldu batek isolamenduan laguntzeko duen beharra baloratuko da. Gaixotasunaren sintomak kirolerakundeko gainerako pertsonetan agertzen badira, haiek ere etxera joan beharko dute eta gomendio berberak bete beharko dituzte.

COVID-19 kasu berretsia bada

Zuhurtasun-printzipio gisa, kirol-talde bateko pertsona batek COVID-19 kasu berretsia bada,
honako hau ezarriko da:

 • Saioak edo entrenamenduak bertan behera geratuko dira, erakundeko osasunarduradunak, osasun-agintariekin harremanetan jarri ondoren, oniritzia eman arte.

 • Taldeko kirol baten partida baten aurretik gertatzen bada, beste taldeari jakinaraziko zaio partida nahitaez bertan behera geratuko dela.

 • Bakarkako kirol bateko lehiaketa baten aurretik gertatzen denean, antolatzaileari jakinaraziko zaio positibo eman duen pertsona horren kirol-taldeko gainerako kideek ez dutela lehiaketan parte hartuko.

Kontaktu kopurua murrizte aldera, jarduerak, entrenamenduak edo lehiaketak, ahal den neurrian, honela egingo dira:

 • Ahalik eta jende gutxienarekin.
  • Entrenamenduetan eta irakaskuntza-, detekzio-, jolas- edo kirol-jardueretako saioetan, parte-hartzaileak gehienez ere hamabost pertsonako talde edo azpitaldeetan antolatu beharko dira, jarduera gauzatzeko behar diren teknikariak barne. Beren ezaugarri bereziak direla-eta, dagokion foru-organoak salbuespen gisa kopuru pixka bat handiagoa baimendu dezake jarduera batzuetan.
 • Saioak edo entrenamenduak ahalik eta indibidualizatuenak izango dira, eta, ahal bada, egin beharreko ariketetan pertsonen arteko gutxieneko segurtasun-distantzia mantentzen saiatuko dira (gaur egun, 1,5 metrokoa da).
 • Taldeetan lan-azpitalde egonkorrak ezartzeko ahalegina egingo da. Era berean, ikastetxeetan eta parte hartzen duten beste erakunde batzuetan egiten diren jardueretan, ahal den neurrian, ikasgeletako talde egonkorrak errespetatuko dira.

Halaber, ahal dela, jarduerak eta lehiaketak aire zabalean egingo dira.
Ahal den neurrian, materialak partekatzea saihestuko da. Lehiaketa/jarduerarako ezinbestekoak diren erabilera komuneko materialei gomendatutako higiene- eta garbiketa-neurriak aplikatuko zaizkie. Gainerako materialak (edariak, janariak, sendagaiak, etab.) ezingo dira partekatu.

Debekatuta dago aldagelak erabiltzea, egoerak hala eskatzen duenean izan ezik (eguraldi txarra, joan-etorriak egitea eskatzen duten lehiaketak, etab.). Erabili behar izanez gero, eskumena duen administrazioak horretarako ezarritako babes-arauak eta pertsonen arteko urruntze fisikoa errespetatuko dituen sistema bat ezarriko da. Txandak egiten badira, jarduerak garatzeko ezarritako taldeak hartuko dira kontuan.

Horrela, entrenamenduen edo lehiaketen aurretik, horiek egiten diren bitartean eta ondoren antolatu nahi izaten diren hitzaldi teknikoak, baldintzek ahalbidetzen badute, jokalekuan bertan edo kirol-instalazioen harmailetan egingo dira, aldageletan edo espazio txikiagoetan egin beharrean.

Ez dira baimenduko kontaktu fisikoa eskatzen duten agurrak eta/edo ospakizunak. Erakundeek egoera horietarako kontakturik gabeko alternatibak ezartzea gomendatzen da.

Debeku da 2007. urtean eta hurrengoetan jaiotako ikasleek parte hartzen duten lehiaketa oro.
Lehiaketa da jarduera antolatua, non bi talde edo gehiagoko kideek parte hartzen duten,
bakarka edo taldeka, nahiz eta talde horiek entitate berekoak izan. Argigarri gisa, mota
guztietako lagunarteko topaketak, topaketa ludikoak, txapelketak, omenaldiak edo jarduerak
sartzen dira, baldin eta, beste edozein deiturarekin, entitate bereko edo desberdinetako bi
talderen edo gehiagoren kideen arteko interakzioa badakar.

2006. eta 2005. urteetan jaiotako ikasleen kasuan, Foru Aldundi bakoitzak zehaztuko du, eskola
kirolaren egituraketaren arabera, lehiaketak egiteko aukera dagoen ala ez eta, hala badagokio,
lehiaketa horien baldintzak eta ezaugarriak.

Erakunde antolatzaileek eta parte-hartzaileek debekatuta izango dute jarduerak edo lehiaketak egiten diren aldi berean jarduera ludikoak edo komertzialak antolatzea.

Jarduerak eta lehiaketak antolatzen dituzten erakundeek, horiek antolatzean, kontuan hartuko dituzte parte hartzen dutenen hurbiltasun geografikoari buruzko irizpideak.

Era berean, erakunde antolatzaileek edo laguntza teknikoa eskaintzen duten erakundeek honako hauek egiteko aurreikuspenak ezarri beharko dituzte jardueren edo lehiaketen oinarrietan:

 • Amaierako sailkapen-sistema alternatibo bat, lehiaketak osatu ezin diren kasuetarako.
 • Beste aukera batzuk, kirolariek edo kirol-taldeek ezin badituzte jarduerak edo lehiaketak jokatu konfinamendu-egoeran edo berrogeialdian daudelako.

Proposamen alternatibo horiek, nolanahi ere, eskumena duten administrazioen oniritzia izan beharko dute.

Protokoloa aplikatzeko erakundeak izendatzen duen pertsona arduratuko da erakundean sartutako neurriak eta arauak betetzen direla ziurtatzeaz, eta, betetzen ez baditu, dagozkion diziplina-neurriak aplikatuko ditu bere jarduketa-eremuan.

Erakundean jarduten duten langile edo boluntario guztiei jakinarazi beharko dizkie dagoeneko ezarrita dauden prebentzio- eta higiene-neurriak eta jarduerei aplikatzen zaizkien arauak eta/edo balizko murrizketak. Neurri horiek jarduerak hasi aurretik jakinaraziko dira, edo, ondoren, erakundearen protokoloa edo osasun-agintarien gomendioak aldatzen badira.

Tokiko taldeak edo ekipoak eta bisitariak dauden lehiaketa-jardueren kasuan, toki-erakundeko osasun-arduradunak gainbegiratuko du ezarritako osasun- eta segurtasun-neurriak betetzen diren.

Monitoreak edo entrenatzaileak kirolariei azaldu behar dizkie ezarritako prebentzio- eta higieneneurriak eta jarduerari aplikatzen zaizkion arauak eta/edo balizko murrizketak.
Kirol-jarduera fisikoan zehar, arduratuko da bere ardurapeko kirolarietako batek COVID-19rekin lotuta izan dezakeen edozein sintoma egiaztatzeaz eta egoera horren berri erakundeko protokoloaren arduradunari emateaz.

Teknikariek portaerak kontrolatuko dituzte eta, betetzen ez badituzte, beren jarduketaeremuari dagozkion diziplina-neurriak aplikatuko dituzte.

Jardueretako epaileek eta arbitroek arreta berezia jarri beharko dute COVID-19aren aurrean parte-hartzaileen prebentzioarekin eta segurtasunarekin zerikusia duten arauen aplikazioan eta zehapenean.

Era berean, arbitrajeko material indibiduala erabili beharko da (txilibitua, boligrafoak, txartelak, etab.). Materialek edo ekipamenduek, beren ezaugarriengatik, erabilera partekatua izan behar duten kasuetan gomendatutako higiene- eta garbiketa-neurriak aplikatuko dira.

Erakundeetako eskola-kiroleko arduradunek eta osasun-arduradunek, teknikariek, eta epaileek oinarrizko online prestakuntza bat egin beharko dute, COVID-19aren aurreko prebentzio- eta jarduketa-neurriei buruzkoa, ikuskatzen edo zuzentzen dituzten jarduerak hasi aurretik. Pertsona horiek ezin izango dute eskola-kiroleko programetan jardun prestakuntza-jarduera gainditu izanaren ziurtagiria dagokion kirol-erakundeari aurkeztu gabe. Prestakuntza hori Kirolaren Euskal Eskolak garatuko du.

Kirol-erakundeek modu batera edo bestera jardueretan parte hartzen duten kolektiboen artean (kirolariak, teknikariak, familiak, etab.), prebentzio-neurriei eta COVID-19aren aurrean jarduteko neurriei buruzko informazio-materialak zabaldu beharko dituzte. Administrazio eskudunek materialak eskainiko dituzte, erakundeek beren berezitasunetara egokitu ahal izan ditzaten.

Joan-etorrien arloan eskumena duen administrazioak ezarritako arauak bete beharko dira.
Hala, lurreko garraiorako indarrean dagoen araudiaren arabera, EAE osoan egiten diren joanetorrietan, ibilgailuaren edukieraren % 100 hartu ahal izango da, publikoa zein pribatua izan, eta nahitaezkoa izango da maskara erabiltzea, salbu eta ibilgailu pribatuen kasuan edo osasunagintariek baimendutako kasuetan (arnasketa-arazoak, ezintasunak, etab.) etxebizitza berean bizi diren pertsonen kasuan.

Nolanahi ere, komeni da, ahal den guztietan, joan-etorriak banaka eta modu aktiboan egitea (oinez, bizikletaz, patinetez) edo, hala badagokio, familia-unitatearen arabera.

Foru-aldundien eskola-kirolari buruzko araudiak baimentzen duen kasuetan, sariak ematen dituzten erakunde antolatzaileek ezarritako segurtasun-neurriak errespetatu beharko dituzte; besteak beste, maskara nahitaez erabiltzea eta sariak eta prozesuan esku hartzen duten pertsonen eskuak desinfektatzea.

Halaber, beste hainbat neurriren artean, podiumean edo sariak banatzeko lekuan 1,5 metroko distantzia gorde beharko da kirolarien artean; dominak, garaikurrak edo sariak erretilu edo antzeko batetik jasoko dituzte; eta, une oro, kirolarien eta agintarien arteko eskuzko agurrak eta besarkadak ekidin beharko dira.

Argazkia egiten den bitartean soilik kendu ahal izango da maskara zeremonien amaieran, betiere eskatutako pertsonarteko gutxieneko distantzia mantentzen bada.

Kirol-instalazioetan, igerilekuak barne, kirola egiteko gehieneko edukiera baimendutako edukieraren % 60 izango da. Instalazioaren gehieneko edukiera azaldu beharko da, eta edukiera zenbatzea eta kontrolatzea ahalbidetuko duten prozedurak ezarri beharko dira, zehaztutako edukiera hori inoiz gainditu ez dadin.

Instalazioetan ezingo da egon jardueraren parte-hartzaileen taldeetako kide ez den ikuslerik edo beste inor, ez lehiaketetan, ez saio edo entrenamenduetan. Kirol-espaziora honako hauek baino ezin izango dira sartu: kirolariak eta parte-hartzaileen taldearekin eskola-lizentzia duten teknikariak; lehiaketa-jardueren kasuan, epaileak; kirol-erakundeetako osasun-arduradunak eta eskola-kiroleko arduradunak, dagokion administrazioan horrela egiaztatuta daudenak; jarduerak egiten diren kirol-instalazioetako langileak; eta administrazio publikoek baimendu duten beste pertsona batzuk. Lehiaketetan kirol-espazioetara sartu nahi duen edonork baldintza hori egiaztatu beharko du, lizentziaren edo ziurtagiriaren bidez.

Bi ate edo gehiago daudenean, sarrerarako eta irteerarako erabilera desberdina ezartzen saiatuko da, pilaketak sortzeko arriskua murrizteko.

Egin beharreko jarduerek gaua igarotzea eskatzen badute, partekatutako logelak jarduera garatzeko azpitaldea osatzen duten kirolariek okupatuko dituzte, ehuneko hirurogeian, erakundeko teknikariek gainbegiratuta. Gelak, egunero jaso, garbitu eta aireatuko dira. Ohatzea erabiltzen bada, pertsona bakar batek beteko du. Gutxienez bi metroko segurtasun-distantzia errespetatuko da okupatutako oheen artean, edo hesi-neurriak ezarriko dira.

Kanpin-dendak erabiltzen direnean, pertsona batek lo egin ahal izango du denda bakoitzean. Parte-hartzaileak bizikideak badira, denda bera okupatu dezakete. Dendak fisikoki bakartuta dauden hainbat gela baditu, logela horiek hartu ahal izango dira, eta egunero jaso, garbitu eta aireztatuko dira. Halaber, gaua vivac egoeran igarotzea baimentzen da, zakuen segurtasun- eta higiene-distantzia mantenduz.

Jantoki itxiak erabili behar badira, edukieraren ehuneko hirurogeira mugatuko da haien okupazioa, eta jankideen arteko segurtasun-tartea mantenduko da. Txandak ezartzea gomendatzen da, jarduerak garatzeko ezarritako azpitaldeak mantenduz. Jantoki irekien kasuan, pertsonen arteko segurtasun-tartea mantendu beharko da. Inolaz ere ezin izango da janaririk edo tresnarik partekatu horretarako (platerak, edalontziak, mahai-tresnak, ezpainzapiak, etab.).

Erakunde antolatzaileek eta parte-hartzaileek, ahal duten heinean, neurriak ezarri beharko dituzte baliabide gutxien dituzten eta COVID-19aren pandemiak ekonomikoki kaltetu dituen familiek kirol-jarduera egin ahal izan dezaten.

Lehiaketak edo jarduerak antolatzen dituzten erakundeek, ahal den neurrian, aldatu egingo dituzte lehiaketen/jardueren egitura eta joko-arautegiak, dokumentu honetan ezarritako neurri guztietara egokitzeko, eta zehapenak txertatuko dituzte beren araudietan, ez-betetzeen kasuetarako.

Parte hartzen duten kirol-erakundeek ere beren jarduerak egokitu beharko dituzte, haien baitan neurriak betetzen direla zaindu beharko dute eta, betetzen ez badituzte, barneko diziplinaneurrien proposamen argia garatu beharko dute.
Era berean, udal-, foru- eta autonomia-ikuskaritzako zerbitzuak arduratuko dira, beren eskumenen esparruan, administrazio-mailan ezarritako neurriak betetzen direla zaintzeaz.

Balizko ez-betetzeak ekainaren 9ko 21/2020 Errege Lege Dekretuaren (COVID-19k eragindako osasun-krisiari aurre egiteko premiazko prebentzio-, euste- eta koordinazio-neurriei buruzkoa) VII. kapituluan, Osasun Publikoari buruzko urriaren 4ko 33/2011 Lege Orokorraren VI. Tituluan eta, hala badagokio, ekainaren 26ko 8/1997 Legearen 35. artikulutik 39. artikulura aurreikusitako moduan zehatuko dira.

Halaber, EAEn garatutako eskola-kirolari dagokion diziplina- eta zehapen-araubidea aplikatuko da.

Kirol-modalitate eta -diziplinei dagozkien eskola-kiroleko jarduerak, Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Federazioei buruzko urtarrilaren 31ko 16/2006 Dekretuaren modalitate eta diziplinen katalogoan jasotakoak, pandemiaren aurrean jarduteko arau komun batzuekin garatu beharko dira hiru lurraldeetan.

Horretarako, Eskola Kirolaren Euskal Batzordeak kirol-modalitate eta -diziplinen araberako arau espezifiko batzuk onartuko ditu. Arau horiek protokolo honetan ezarritako arau orokorrak errespetatu eta osatuko dituzte, eta hiru lurraldeetako kirol-diziplinetako eskola-kiroleko jardueretan txertatu beharko dira.

Kirol-modalitate edo -diziplina jakin batean arau espezifikorik ez badago, dokumentu honetan ezarritako arau orokorrak bakarrik hartuko dira.

Halaber, foru-organoek, egokitzat jotzen badute, kirol-modalitate edo -diziplina bakar bati buruzkoak ez diren jarduera edo programa propioetarako arau espezifikoak ezarri ahal izango dituzte.

Dokumentu honetan jasotako prebentzio-neurriak aztertu eta eguneratu egin beharko dira, baldin eta egoera epidemiologikoan izandako aldaketek, ebidentzia zientifiko berriek eta/edo osasun-araudian izandako aldaketek hala eskatzen badute.

Lurralde historikoetako foru-organoetako eta Eusko Jaurlaritzako kirol-zuzendariek osatzen duten Eskola Kirolaren Euskal Batzordea, Eskola-kirolari buruzko uztailaren 1eko 125/2008 Dekretuak arautzen duena, arduratuko da arau hauen jarraipena egiteaz eta, hala badagokio, egokitzeaz.

Horretarako, eta pandemiaren inguruabar bereziak direla eta, gutxienez ohiko jarraipen-bilera bat egingo da 2020-2021 ikasturteko hilabete bakoitzean, eta, nolanahi ere, egokitzat jotzen diren bilkura berezi guztiak ezarri ahal izango dira.

Protokolo honetan edo modalitate edo diziplinetako arau espezifikoetan egin beharreko aldaketak egiteko, Eskola Kirolaren Euskal Batzordearen aldez aurreko onarpena beharko da, goragoko mailako arau baten arabera aplikatzekoak direnak izan ezik. Onartzen diren aldaketak aplikatu beharreko eskola-kiroleko erakunde antolatzaileen eta parte-hartzaileen artean zabaldu beharko dira.

Ohiko galderak I

Jarduera fisikoa eta kirola aire zabalean 

Ez, gorputz- eta kirol-jarduera, bakarrik egin ahal izango da bakarka edo bizikideekin. Nolanahi ere, igerilekuetan izan ezik, hiri-inguruneetan banakako jarduera fisikoa edo kirol-jarduera maskaraz egin beharko da. 

Ez. Gorputz- eta kirol-jarduerak banakada edo bizikideekin egingo dira. 

Hiri-inguruneetako jarduera fisiko eta kirol-jarduera guztietan maskara erabili beharko da. Maskara ez da derrigorrezkoa izango mendi ibilaldietan.  

Bai, nahitaezkoa da. 

Bai, baimenduta dago bizilekua den herria edo mugakideetan, betiere pertsonen arteko 1,5 metroko segurtasun-distantzia errespetatzen bada. 

Bai, nahitaezkoa da, nahiz eta pertsonen arteko segurtasun-tartea 1,5 metrokoa izan. 

Esparruaren azalerako 4 metro koadroko gehieneko edukieran pertsona 1. 

Udalerriei dagokie. 

Bai, aire zabaleko jarduera fisikoa egin daiteke zure udalerrian edo aldamenekoan. Bertara joateko zure ibilgailuan joatea baimenduta dago. 

Ohiko galderak II

Kirol-instalazioak (Igerilekuak barne) 

Bai, instalazioaren berezko protokoloak errespetatuz. Kirol-instalazio mota guztietako aldagelak eta dutxak itxiko dira. 

Ez, taldeko edozein kirol-jarduera eten egiten da. Kirola, bakarka bakarrik egin ahal izango da. 

Ezin izango da kiroldegiko kantxak, frontoiak, etab., alokatu kirola taldeka egiteko. 

Salbuetsita daude gimnasioetan programatutako ikastaroak edo jarduerak, Dekretuak ezarritako neurriak jarraituz, betiere maskara erabilita, gehienez 6 laguneko taldeetan, pertsonen arteko segurtasun distantzia eta % 40eko edukiera errespetatuz. 

Ez. Dekretuak "gimnasio, kirol-klub, igerileku eta kiroldegiETAN programatutako ikastaroak edo jarduerak" aipatzen ditu, beraz, ez daude baimenduta kirol-klubEN jarduerak, baiziketa kiroldegi edo gimnasio bezalako instalazioak dituztenak eta normalean programatutako jraduerak eskaintzen dituzten kirol-klubENAK. 

Baimendutako gehieneko edukieraren % 40 izango da. 

Ez, debekatuta dago kirol-instalazio guztietako dutxak eta aldagelak erabiltzea, igerilekuetako kirolariek erabili behar dituzten aldagelak izan ezik. 

Gimnasioetan, kirol-klubetan, igerilekuetan eta kiroldegietan programatutako ikastaroak edo jarduerak bakarrik egin ahal izango dira, betiere maskara erabiliz, 6 laguneko taldeetan gehienez, eta aforoa edukieraren % 40ra mugatuta badago. 

Bai, baldin eta % 40eko gehieneko edukiera gainditzen ez bada, maskara erabiltzen bada, taldeen arteko distanzia errespetatzen bada, ondo mugatuta badaude eta taldeen arteko harremanik ez badago. 

Ez, kontaktua ez dago baimenduta inoiz. 

Bai, pertsona bat talde baten baino gehiagoren arduraduna izan daiteke. 

Bai, talde bakoitzean arduradun bat egon daiteke, eta ezin da haien artean kontakturik izan. 

Instalazioak 06:00etatik aurrera ireki ahal izango dira jendearentzat eta 21:00etan itxiko dira. Ordu horretarik aurrera, langileek geratzen diren barne-jarduerak egin ditzakete. 

Ohiko galderak III

Entrenamendu eta lehiaketa profesionalak eta erdi-profesionalak

Urriaren 26ko 36/2020 Dekretuan lehiaketa profesional eta erdi-profesional gisa izendatutakoak baimentzen dira. 

Futbolean Santander eta Smartbank Ligak eta saskibaloian Endesa Liga (ACB). Baita liga hauetan parte hartzen duten taldeen nazioarteko lehiaketak ere. 

Egutegi profesionaleko estatuko eta nazioarteko lehiaketa ezberdinak eta baita Euskal Federazioak antolatutako maila goreneko lehiaketak ere; hauek guztiak kategoria absolutuan. 

Atal honetan sartzen dira ere kirol autonomoen goreneko lehiaketak maila absolutua. 

Ez, inola ere ez. 

Lehiaketa profesionaletan eta erdi-profesionaletan parte hartzen daudenak. Basque Teamk-eko kirolariak eta teknikariak; eta goi-mailakotzatzat izendatutakoak. 

Kirol profesionalean edo erdi-profesionalean maskara erabiltzea nahitaezkoa izango da, jarduera fisikoa egiteko berariazko unean izan ezik. 

Lehiaketan murgilduta dauden kirolari profesionalek eta erdi-profesionalek aldagelak erabil ditzakete. Betiere, edukiera eta pertsonen arteko gutxieneko distantzia 1,5 m-koa dela errespetatuz. Edonola ere, espazio horretan airea berritzeko sistema bat eduki beharko da. 

Udalerri mugakideen kasuan, normaltasunez joan ahal izango da. Teknikariak mugakidea ez den udalerri batean bizi badira, erakundearekin lan-harremana edo erakunde-ordezkaritzako harremana badute soilik joan ahal izango dira.  

Ohiko galderak IV

Entrenamendu eta lehiaketa federatuak 

Bai, bakarka bakarrik entrenatu dezake. Ezin da taldean entrenatu. 

Ez, eten egiten da aurreko puntuen arabera profesionaltzat edo erdi-profesionaltzat hartzen ez den lehaiketa oro. 

Ez, norbere udalerrian edo ondoko udalerrian bakarrik entrenatu ahal izango da, betiere bakarka egiten bada. 

Bai, une oro. 

Ohiko galderak V

Eskola kirola 

Eskola Kirolaren Programan izena emanda dauden erakundeetan (kirol klubetan, guraso-elkarteetan eta ikastetxeetan) irakaskuntzako barne-jarduera guztiak (entrenamenduak) bertan behera geratzen dira. 

Eskola-adineko kirolariei zuzendutako lehiaketa guztiak, federatuak barne, etenda daude. 

Ohiko galderak VI

Lehiaketak, kirol-ekitaldi eta ikuskizunak

Baimena ematea bidezkoa denean, erakunde eskuduna egoera arruntean eskuduna dena izango da. 

Ez, debekatuta dago juendea kirol-ekitaldietara joatea.