Gizarte Zerbitzuetako jardunbide egokiak aitortzea - Bebai. 2023ko deiadia

BeBai 2023 Gizarte Zerbitzuetako jardunbide egokien deialdiaren hirugarren edizio honen helburua da gure lurralde historikoko esku hartze sozialaren esparruan aitortzarako ezinbesteko erreferentzia gisa finkatzen jarraitzea.

Egiazki, -BeBai- aitorpenen bidez jendaurrean balioa eman nahi zaie erakunde publikoek, pribatuek eta hirugarren sektorekoek gizarte ekintzan pertsonen eta kolektiboen bizi kalitatea hobetzeko egindako ahaleginari.

Alde horretatik, -BeBai- aitorpenak esku hartze sozialak etengabe hobetzeko pizgarri bat izatea nahi dugu.

Gainera, aitorpen horiek beste helburu bat ere badute: ospakizuna. Izan ere, urteko topaketa egingo da aurten ere eta, alde horretatik, entitate eta erakundeen arteko harremana bultzatu nahi dugu, balio eta helburu berberak partekatuz.

Gaur egun, esku hartzeen espezializazio handiagorako aurrerapen nabarmena ari da gertatzen, eta espezializazio hori mesedegarria da esku hartze sozialaren eremurako, baina, hala ere, aniztasunetik partekatzen dugun horretan eragin behar da. Hori dela eta, garrantzitsua da topaguneak eta topaketa aldiak ahalbidetzea, identitate ideia bat partekatzea, familia zabal bat izango bagina bezala bizitzera eramango gaituena, non kideek elkar ezagutzen, babesten eta elkarrengandik ikasten duten.

Eta elkarrengandik ikasteko aukera jardunbide egokiak zabaltzera eramango gaitu , proiektuak edo esperientziak errepika daitezen sustatzeko.

Gizarte zerbitzuetako jardunbide egokiak dira 2022eko ekitaldian Arabako Lurralde Historikoan egin diren eta, era berean, baliabide, zerbitzu eta programetan pertsonen (erabiltzaileak, familia, profesionalak eta abar) bizi-kalitatea sustatzea bultzatu duten proiektu, jarduketa eta esperientziak. Proiektu, jarduketa 2 eta esperientzia horiek guztiek afektua eta emozioak kontuan izan dituzte, eta, batez ere, pertsona zaurgarri eta hauskorrenei laguntzeko egin dira.

Shalock eta Verdugoko bizi kalitatearen ereduari jarraituz, honako egoera hauetan sustatzen da ematen den arretaren kalitatea:

 • Pertsona baliozkoa senti dadin sustatzen da, berarentzat zentzua duten jarduerak eginez. (Ongizate emozionala).
 • Egoera fisikoa mantentzeko eta/edo hobetzeko ekimenak egiten dira, erabiltzaileari mugikortasun autonomoa mantentzen laguntzeko eta bere burua zaintzeko (elikadura, garbiketa, jantziak...) eta aisialdiko jarduerak egiten laguntzeko. (Ongizate fisikoa)
 • Pertsonak bere bizitzako alderdiei buruz erabakitzeko aukera izatea sustatzen da, eta aukerak izatea modu independentean hautatzeko, bere lehentasunen eta nahien arabera. (Autodeterminazioa).
 • Pertsonak gizartean eta komunitatean parte hartzeko ekimenak sustatzen dira, gainerako herritarren baldintza berberetan. Era berean, egoitza zentroen kasuan, senideen eta pertsona esanguratsuen parte-hartzea bultzatzen da zentroaren bizitzan. (Gizarteratzea).
 • Gaitasun pertsonala indartzen duten esku hartzeak sustatzen dira (ezagutzak eta trebetasunak, pertsonari bere eguneroko bizitzan, lanean, aisialdian eta gizarte harremanetan modu autonomoan moldatzeko aukera ematen diotenak), bai eta egiten diren jarduerak behar bezala burutzea indartzekoak ere. (Garapen pertsonala).
 • Ekimenak hartzen dira pertsonaren gizarte eta lan giroa hobetzeko eta pertsona gustura eta eroso sentitzen den egoitza batean bizitzeko, giro seguru, egonkor eta aurreikusteko moduko batean. (Ongizate materiala).
 • Erabiltzaileei dagozkien eskubideak aitortzea eta errespetatzea dakarten neurriak bultzatzen dira, eskubide horien erabilera eta garapena bermatzeko ekimenak sustatuz. (Eskubideak).
 • Honako hauetan egin diren jardunbide egokien proiektuak, jarduketak edo esperientziak ezagutzea eta ezagutaraztea:
  • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko edozein esku hartze arlotan.
  • INDESAren programetan, zerbitzuetan eta antolaketan.
  • Gizarte ekintzako hirugarren sektoreko Arabako erakundeetan eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin lankidetza hitzarmenen, kontratuen eta abarren bidez harremana duten merkataritza ekimen pribatuko erakundeetan.
  • Arabako Lurralde Historikoan kokaturik dauden eta gizarte arloan lan egiten erakundeetan, nahiz eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin harremanik ez izan.
 • Egindako proiektuak, jarduerak edo esperientziak aurkeztea eta haietan egindako ahaleginak eta lotutako jarduerak zabaltzea.
 • Arretako jardunbide egokien inguruko ideia, proiektu eta ekimenetan parte hartzea eta haiek hedatzea sustatzea, aurkeztutako proiektuetatik abiatuz.
 • Egindako jardunbide egokiei balioa ematea, BeBai sarien bidez.
 • Ikerketa-kultura sustatzea gizarte erakunde guztietan. Ikerketa etengabeko prozesua da, eta gauzen zergatia aurkitu, ikertu eta azaltzen saiatu beharretik abiatzen da. Hori dela eta, funtsezko zeregina da talde profesionalentzat, hortik abiatuta aldaketa sozial sakonak gerta baitaitezke, gure gizartean hobekuntzak egin ahal izateko.

Jardunbide egokien irizpideen definizioan, eta deialdi honetako 2) puntuan adierazitakoaz gain, honako identifikazio irizpide hauek ezartzen dira deialdira aurkezten diren programa, proiektu eta esperientzien artetik:

1.- Alde interesdunen beharrei eta itxaropenei erantzuten die, pertsona zaurgarrienei lehentasunezko arreta emateko ikuspegitik.
2.- Sormena eta berrikuntza jarduera proposatzean eta garatu beharreko prozeduretan
3.- Esku hartzeko metodologia, datu objektibo eta neurgarrietan oinarrituta justifikatu, diagnostikatu, planifikatu, ezarri eta ebaluatuko duena. Informazioa sistematikoki biltzea, aztertu ondoren emaitzak hasierako aurreikuspenekin edo aurrekontuekin bat datozen ondorioztatu ahal izateko.
4.- Eraginkortasuna: eragin positiboa dago pertsonengan, kalitate adierazle batzuk aplikatzearen arabera. Adierazle horien emaitzek ("pre" eta "post") hobekuntza hori egiaztatzen dute.
5.- Errepikagarritasuna eta iraunkortasuna: praktika sistematizatuta dago eta aukera ematen du antzeko testuinguruetan errepikatzeko, bai eta denboran irauteko ere. Era berean, jasangarritasun/iraunkortasunaren barruan antolaketa, teknika eta ekonomia alderdiak ere sartzen dira.
6.- Parte hartzen duten alderdien arteko koordinazioa eta lankidetza, eta diziplinarteko lan metodologia baloratzen da.
7.- Generoaren zeharkako ikuspegia, garapenean eta eraginean kontuan hartuta.

Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute:

 • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen arlo hauetako zentro eta zerbitzuetako profesionalek eta taldeek. Gizartegintza Arloa; Desgaitasuna duten Pertsonen Arloa; Adineko Pertsonen Arloa; Adingabeen eta Familiaren Arloa.
 • INDESAren zentroetako profesionalek eta taldeek
 • GOFErekin harremana duten gizarte ekintzako hirugarren sektoreko erakundeetako profesionalek eta taldeek
 • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin harremana duten merkataritzako ekimen pribatuko erakundeetako profesionalek eta taldeek.
 • Arabako Lurralde Historikoan kokaturik dauden eta gizarte arloan lan egiten erakundeetako profesionalek eta taldeek, nahiz eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin harremanik ez izan.

Aurkeztutako jardunbideak baloratzeko eta, ondoren, -BeBai- sarietarako hautaketa egiteko, 4 kidek hauek osatutako epaimahai bat eratu da:

 • Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Saileko Gizarte Zerbitzuen Idazkaritzari atxikitako bi pertsona
 • Gizarte Politiken Saileko Gizarte Zerbitzuen zuzendaria, edo hark eskuordetzen duen pertsona.
 • Berrikuntzaren, Kudeaketa Sistemen eta Ebaluazioaren zuzendaria, edo hark eskuordetzen duen pertsona.

Beharrezkoa bada, aurkeztutako jardunbideari buruzko informazio gehiago eskatuko ahalko zaio sustatzaileari.

Deialdi honetan emandako informazio guztia Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailak argitaratu eta zabaldu ahal izango du, esperientzia trukea errazteko. Beti adieraziko dira proposamena aurkeztu zuen zentroaren edo erakundearen datuak, datu pertsonalei buruzko salbuespenak salbuespen.

Deialdira aurkezten diren proiektu, programa edo jardueren artean BeBai sariak hautatzeko prozesuan, ebaluazio bat egingo da, baremo baten arabera, eta baztertu egingo dira aurrehautaketa fasera iristen ez direnak (3. eranskina).

Proposamenak 2023ko apirilaren 14erako aurkeztu beharko dira, egun hori barne, Gizarte Zerbitzuen Idazkaritzan (Araba Jenerala 10, 4. – 7. bulegoa, 01005 Vitoria-Gasteiz) edo posta elektronikoz (Adm1.Secretaria.IFBS@araba.eus) bidalita, eta nahitaez honakoak jasoko dituzte:

1) Fitxa teknikoa (1. eranskina), beteta.

2) Jardunbide egokiaren aitorpena egiteko proposatzen den deskribapen memoria (2. eranskina), beteta.