Gizarte Zerbitzuetako jardunbide egokiak aitortzea - Bebai. 2022ko deiadia

Jardunbide egokiak aitortzeko deialdiak – 2022ko ekitaldia – 2021eko edizioak utzitako ildoarekin jarraitu nahi du; izan ere, orduan izan zen BeBai sariak Gasteizko Europa Biltzar Jauregian banatu ziren lehenengo aldia.

Ez da lan erraza gizarte zerbitzuetako jardunbide egokien definizioa egitea, batez ere bi arrazoirengatik:

1) Gizarte esku hartzearen eremua anitza delako; izan ere, giza errealitatearen eremu guztiak hartzen ditu, eta errealitate hori, berez, konplexua eta faktore anitzekoa da.

2) Gizarte esku hartzea hauskortasunaren eta labilitatearen eremuan mugitzen bada ere, ez dago zaurgarritasunaren errealitateari buruzko interpretazio unibokorik, eta egoera mota zabala har ditzake: premiaz eta eraginkortasunez erantzutea eskatzen duten muturreko egoerak zein gizarte prebentzio edo mantentze izaera nabarmena duten errealitateetan esku hartzea. Eta bien artean errealitate ugari daude, ahulezia maila desberdinekin, eta gizarte antolatua eta botere publikoak ere haietan esku hartzera behartuta daude, pertsonaren eta haren ingurune hurbilenaren bizitza hobetzeko premisarekin.

Nolanahi ere, gizarte arloko esku hartze orok, sinesgarria eta adierazgarria izan nahi badu, hiru fase izan behar ditu bere garapenean:

1. fasea: Diagnosi fasea, aldez aurretik "Errealitatea den bezalakoa dela konturatzea” eskatzen diguna, eta horrek aurrean dugun errealitatearekin jarrera zintzoa izatea dakar. Fase honetan, gauzen errealitatea den bezala atzematea da helburua, eta errealitateak kontuak eska diezazkigun zintzotasunez uztea.

2. fasea: Bigarren fasea, enpatikoa, “errealitatea norbereganatzea”. Errealitatea zintzotasunez ikustea lortzen dugunean, eta benda bakar batek ere (aurreiritziak, beldurrak edo interesak) ez digunean eragozten gizarte premia eta sufrimendua ikustea, identifikaziorako elementua aktibo katalizatzaile gisa sortzen da, ondoren gizarte praktika on bat egiten laguntzeko.

3. fasea: Errealitateaz jabetu (1. fasea) eta errealitatea norbereganatu ondoren (2. fasea), hirugarren fasea da “errealitatearen kargu egitea”, eta horrek berekin dakar esku hartze soziala bera, aurreko faseetatik indartua, pertsona edo pertsona taldearen ongizatea aurkitu nahi duena, beste modu batean esanda, haren bizitza hobetzea.

Gizarte zerbitzuetako jardunbide egokiak dira 2021eko ekitaldian Arabako Lurralde Historikoan egin diren eta, era berean, baliabide, zerbitzu eta programetan pertsonen (erabiltzaileak, familia, profesionalak eta abar) bizi-kalitatea sustatzea bultzatu duten proiektu, jarduketa eta esperientziak. Proiektu, jarduketa eta esperientzia horiek guztiek afektua eta emozioak kontuan izan dituzte, eta, batez ere, pertsona zaurgarri eta hauskorrenei laguntzeko egin dira.

Shalock eta Verdugoko bizi kalitatearen ereduari jarraituz, honako egoera hauetan sustatzen da ematen den arretaren kalitatea:

 • Pertsona baliozkoa senti dadin sustatzen da, berarentzat zentzua duten jarduerak eginez. (Ongizate emozionala).
 • Egoera fisikoa mantentzeko eta/edo hobetzeko ekimenak egiten dira, erabiltzaileari mugikortasun autonomoa mantentzen laguntzeko eta bere burua zaintzeko (elikadura, garbiketa, jantziak...) eta aisialdiko jarduerak egiten laguntzeko. (Ongizate fisikoa)
 • Pertsonak bere bizitzako alderdiei buruz erabakitzeko aukera izatea sustatzen da, eta aukerak izatea modu independentean hautatzeko, bere lehentasunen eta nahien arabera. (Autodeterminazioa).
 • Pertsonak gizartean eta komunitatean parte hartzeko ekimenak sustatzen dira, gainerako herritarren baldintza berberetan. Era berean, egoitza zentroen kasuan, senideen eta pertsona esanguratsuen parte-hartzea bultzatzen da zentroaren bizitzan. (Gizarteratzea).
 • Gaitasun pertsonala indartzen duten esku hartzeak sustatzen dira (ezagutzak eta trebetasunak, pertsonari bere eguneroko bizitzan, lanean, aisialdian eta gizarte harremanetan modu autonomoan moldatzeko aukera ematen diotenak), bai eta egiten diren jarduerak behar bezala burutzea indartzekoak ere. (Garapen pertsonala).
 • Ekimenak hartzen dira pertsonaren gizarte eta lan giroa hobetzeko eta pertsona gustura eta eroso sentitzen den egoitza batean bizitzeko, giro seguru, egonkor eta aurreikusteko moduko batean. (Ongizate materiala).
 • Erabiltzaileei dagozkien eskubideak aitortzea eta errespetatzea dakarten neurriak bultzatzen dira, eskubide horien erabilera eta garapena bermatzeko ekimenak sustatuz. (Eskubideak).
 • Honako hauetan egin diren jardunbide egokien proiektuak, jarduketak edo esperientziak ezagutzea eta ezagutaraztea:
  • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko edozein esku hartze arlotan.
  • INDESAren programetan, zerbitzuetan eta antolaketan.
  • Gizarte ekintzako hirugarren sektoreko Arabako erakundeetan eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin lankidetza hitzarmenen, kontratuen eta abarren bidez harremana duten merkataritza ekimen pribatuko erakundeetan.
  • Arabako Lurralde Historikoan kokaturik dauden eta gizarte arloan lan egiten erakundeetan, nahiz eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin harremanik ez izan.
 • Egindako proiektuak, jarduerak edo esperientziak aurkeztea eta haietan egindako ahaleginak eta lotutako jarduerak zabaltzea.
 • Arretako jardunbide egokien inguruko ideia, proiektu eta ekimenetan parte hartzea eta haiek hedatzea sustatzea, aurkeztutako proiektuetatik abiatuz.
 • Egindako jardunbide egokiei balioa ematea, BeBai sarien bidez.
 • Ikerketa-kultura sustatzea gizarte erakunde guztietan. Ikerketa etengabeko prozesua da, eta gauzen zergatia aurkitu, ikertu eta azaltzen saiatu beharretik abiatzen da. Hori dela eta, funtsezko zeregina da talde profesionalentzat, hortik abiatuta aldaketa sozial sakonak gerta baitaitezke, gure gizartean hobekuntzak egin ahal izateko.

Jardunbide egokien irizpideen definizioan, eta deialdi honetako 2) puntuan adierazitakoaz gain, honako identifikazio irizpide hauek ezartzen dira deialdira aurkezten diren programa, proiektu eta esperientzien artetik:

1.- Alde interesdunen beharrei eta itxaropenei erantzuten die, pertsona zaurgarrienei lehentasunezko arreta emateko ikuspegitik.
2.- Sormena eta berrikuntza jarduera proposatzean eta garatu beharreko prozeduretan
3.- Esku hartzeko metodologia, datu objektibo eta neurgarrietan oinarrituta justifikatu, diagnostikatu, planifikatu, ezarri eta ebaluatuko duena. Informazioa sistematikoki biltzea, aztertu ondoren emaitzak hasierako aurreikuspenekin edo aurrekontuekin bat datozen ondorioztatu ahal izateko.
4.- Eraginkortasuna: eragin positiboa dago pertsonengan, kalitate adierazle batzuk aplikatzearen arabera. Adierazle horien emaitzek ("pre" eta "post") hobekuntza hori egiaztatzen dute.
5.- Errepikagarritasuna eta iraunkortasuna: praktika sistematizatuta dago eta aukera ematen du antzeko testuinguruetan errepikatzeko, bai eta denboran irauteko ere. Era berean, jasangarritasun/iraunkortasunaren barruan antolaketa, teknika eta ekonomia alderdiak ere sartzen dira.
6.- Parte hartzen duten alderdien arteko koordinazioa eta lankidetza, eta diziplinarteko lan metodologia baloratzen da.
7.- Generoaren zeharkako ikuspegia, garapenean eta eraginean kontuan hartuta.

Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute:

 • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen arlo hauetako zentro eta zerbitzuetako profesionalek eta taldeek. Gizartegintza Arloa; Desgaitasuna duten Pertsonen Arloa; Adineko Pertsonen Arloa; Adingabeen eta Familiaren Arloa.
 • INDESAren zentroetako profesionalek eta taldeek
 • GOFErekin harremana duten gizarte ekintzako hirugarren sektoreko erakundeetako profesionalek eta taldeek
 • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin harremana duten merkataritzako ekimen pribatuko erakundeetako profesionalek eta taldeek.
 • Arabako Lurralde Historikoan kokaturik dauden eta gizarte arloan lan egiten erakundeetako profesionalek eta taldeek, nahiz eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin harremanik ez izan.

Aurkeztutako jardunbideak baloratzeko eta, ondoren, BeBai aitorpenerako hautaketa egiteko, 4 kidek hauek osatutako epaimahai bat eratu da:

 • Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Saileko Gizarte Zerbitzuen Idazkaritzari atxikitako bi pertsona
 • Gizarte Politiken Saileko Gizarte Zerbitzuen zuzendaria, edo hark eskuordetzen duen pertsona.
 • Berrikuntzaren, Kudeaketa Sistemen eta Ebaluazioaren zuzendaria, edo hark eskuordetzen duen pertsona.

Beharrezkoa bada, aurkeztutako jardunbideari buruzko informazio gehiago eskatuko ahalko zaio sustatzaileari.

Deialdi honetan emandako informazio guztia Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailak argitaratu eta zabaldu ahal izango du, esperientzia trukea errazteko. Beti adieraziko dira proposamena aurkeztu zuen zentroaren edo erakundearen datuak, datu pertsonalei buruzko salbuespenak salbuespen.

Deialdira aurkezten diren proiektu, programa edo jardueren artean BeBai aitorpenak hautatzeko prozesuan, ebaluazio bat egingo da, baremo baten arabera, eta baztertu egingo dira aurrehautaketa fasera iristen ez direnak (3. eranskina).

Proposamenak 2022ko martxoaren 15 erako aurkeztu beharko dira, egun hori barne, Gizarte Zerbitzuen Idazkaritzan (Araba Jenerala 10, 4. – 7. bulegoa, 01005 Vitoria-Gasteiz) edo Maite Gutiérrezi posta elektronikoz (Adm1.Secretaria.IFBS@araba.eus) bidalita, eta nahitaez honakoak jasoko dituzte:

1) Fitxa teknikoa (1. eranskina), beteta

2) Jardunbide egokiaren aitorpena egiteko proposatzen den deskribapen memoria (2. eranskina), beteta