Gizarte Zerbitzuetako jardunbide egokiak aitortzea - BeBai. 2024ko deiadia

Gizarte Zerbitzuetako jardunbide egokiak aitortzea - BeBai. 2024ko deiadia

BeBai 2024 aintzatespenen laugarren deialdia aurkezten dugu. Deialdi horren helburu nagusia da publikoki baloratzea erakunde publikoek, pribatuek eta gizarte-ekintzako hirugarren sektoreak gure lurralde historikoan hauskortasunean bizi diren pertsonen eta kolektiboen bizi-kalitatea hobetzeko egiten dituzten ahaleginak.

Sariak – BeBai – 2024 banatuko dira, beste urte batez, 2024ko ekainaren 21ean Gasteizko Europa Biltzar Jauregian egingo den urteroko topaketan. Hala ere, gonbidapena bidaliko dizugu, ekitaldi horretan izena eman ahal izateko behar besteko aurrerapenaz.

BeBai sariak emateko topaketak, aurreko edizioetan bezala, ospakizuna eta gogoeta uztartzea izango du helburu, ondo egindako lanaren poza eta laguntza eskaintzen diegun pertsonen bizi-kalitatea hobetzea helburu duten esku-hartzeen inguruan ditugun kezkak partekatzeko proposamen batetik abiatuta.

Deialdi honetako edukietako batzuk aldatu egin dira aurreko edizioekin alderatuta. 1) Jardunbide egokiaren definizioa eta 2) Eskaintzen den kalitate-mailaren eragina. Deialdi honen alderdiak harremanetan oinarritutako arreta-paradigmaren printzipioetara egokitu nahi dira. Paradigma hori Arabako Foru Aldundiak bere egiten du Gizarea foru-ereduaren bidez.

Hain zuzen ere, Gizarte Politiketako Sailak Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeak zuzenean eta zeharka kudeatzen dituen zentro, zerbitzu eta programetako harremanetan oinarritutako arreta-paradigma pixkanaka ezartzeko egiten duen proposamen praktikoa da Gizarea, eta bere printzipioak titulartasun pribatuko gizarte-baliabide eta -zerbitzuetan txertatzeko bokazioa du.

Gizarte-zerbitzuetako jardunbide egokitzat hartzen dira Arabako Lurralde Historikoan egindako proiektu, jarduera edo esperientzia guztiak, baldin eta arreta-testuinguru positibo bat sortu badute, harreman-elementua esku-hartzeak humanizatzeko funtsezko bektore gisa sustatzeko eta indartzeko.

Elementu erlazionalak, benetakotasunean, enpatian eta errukian errotuta, egiazkotasun-irizpide hauek bereganatzen ditu:

 • Zentro, zerbitzu edo programetan ezar daitezkeen harreman motetan eragina izan dezake, bai esku-hartzearen zati desberdinen artean (erabiltzaileen eta profesionalen artean edo senideen eta profesionalen artean), bai talde bereko pertsonen artean (profesionalen arteko harremanak edo erabiltzaileen arteko harremanak), bai hiru aldeek esku hartzen duten harremanetan (erabiltzaileak, senideak eta profesionalak).
 • Elkarrekikotasun- eta interdependentzia-testuinguru batean gertatzen da, eta benetakoa da arretan esku hartzen duten pertsona guztiek eragin positiboa dutenean, harreman-loturak aberasten dituenean, eta horrek gizalegez hazteko aukera ematen die, eta, langileen kasuan, baita profesionalki ere.
 • Eragin positiboa du arretan esku hartzen duten pertsona guztien eskubideak, premiak, interesak eta balioak errespetatzean: zalantzarik gabe, erabiltzaileen eskubideak, premiak, interesak eta balioak; izan ere, erabiltzaileen ahuleziagatik, arreta berezia jaso behar dute, baina baita haien senideenak edo hurbilekoenak eta profesionalenak ere.
 • Onartzen eta baloratzen du pertsona guztiak, nolabait, "adituak" direla arretan, eta ez direla profesionaletara mugatzen, baizik eta erabiltzaileetara eta haien senideetara.

Aurkezten diren esperientziek eta proiektuek 2023an indarrean jarraitu beharko dute, osorik edo zati batean.

Proiektu, jarduera edo esperientzia batek kalitatezko arreta eskaintzen duela ulertuko da esku hartzen duten pertsonek (erabiltzaileak, profesionalak eta erabiltzailearentzat erreferente diren familiak/pertsonak) sentsazio multzo bat sentitzen badute:

 • SEGURTASUN-SENTSAZIOA, sortutako harremanen esparruan seguru sentitzea.
 • KIDE SENTITZEA: harremanen parte sentitzea
 • JARRAITUTASUN-SENTSAZIOA: harremanek iraganaren, orainaren eta etorkizunaren arteko lotura bermatzen dutela sentitzea.
 • HELBURU SENTSAZIOA: helburu pertsonalak izatea
 • OSOTASUN SENTSAZIOA: helburu horiek lortzeko bidean aurrera egitea
 • ERREKONOZIMENDUAREN SENTSAZIOA: garrantzitsua dela sentitzea
 • Honako hauetan egin diren jardunbide egokien proiektuak, jarduketak edo esperientziak ezagutzea eta ezagutaraztea:
  • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko edozein esku hartze arlotan.
  • INDESAren programetan, zerbitzuetan eta antolaketan.
  • Gizarte ekintzako hirugarren sektoreko Arabako erakundeetan eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin lankidetza hitzarmenen, kontratuen eta abarren bidez harremana duten merkataritza ekimen pribatuko erakundeetan.
  • Arabako Lurralde Historikoan kokaturik dauden eta gizarte arloan lan egiten erakundeetan, nahiz eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin harremanik ez izan.
 • Egindako proiektuak, jarduerak edo esperientziak aurkeztea eta haietan egindako ahaleginak eta lotutako jarduerak zabaltzea.
 • Arretako jardunbide egokien inguruko ideia, proiektu eta ekimenetan parte hartzea eta haiek hedatzea sustatzea, aurkeztutako proiektuetatik abiatuz.
 • Egindako jardunbide egokiei balioa ematea, BeBai sarien bidez.
 • Ikerketa-kultura sustatzea gizarte erakunde guztietan. Ikerketa etengabeko prozesua da, eta gauzen zergatia aurkitu, ikertu eta azaltzen saiatu beharretik abiatzen da. Hori dela eta, funtsezko zeregina da talde profesionalentzat, hortik abiatuta aldaketa sozial sakonak gerta baitaitezke, gure gizartean hobekuntzak egin ahal izateko.

Jardunbide egokien irizpideen definizioan, eta deialdi honetako 2) puntuan adierazitakoaz gain, honako identifikazio irizpide hauek ezartzen dira deialdira aurkezten diren programa, proiektu eta esperientzien artetik:

 • 1.- Alde interesdunen beharrei eta itxaropenei erantzuten die, pertsona zaurgarrienei lehentasunezko arreta emateko ikuspegitik.
 • 2.- Sormena eta berrikuntza jarduera proposatzean eta garatu beharreko prozeduretan
 • 3.- Esku hartzeko metodologia, datu objektibo eta neurgarrietan oinarrituta justifikatu, diagnostikatu, planifikatu, ezarri eta ebaluatuko duena. Informazioa sistematikoki biltzea, aztertu ondoren emaitzak hasierako aurreikuspenekin edo aurrekontuekin bat datozen ondorioztatu ahal izateko.
 • 4.- Eraginkortasuna: eragin positiboa dago pertsonengan, kalitate adierazle batzuk aplikatzearen arabera. Adierazle horien emaitzek ("pre" eta "post") hobekuntza hori egiaztatzen dute.
 • 5.- Errepikagarritasuna eta iraunkortasuna denboran zehar: praktika sistematizatuta dago eta aukera ematen du antzeko testuinguruetan errepikatzeko, bai eta denboran irauteko ere. Era berean, jasangarritasun/iraunkortasunaren barruan antolaketa, teknika eta ekonomia alderdiak ere sartzen dira.
 • 6.- Parte hartzen duten alderdien arteko koordinazioa eta lankidetza, eta diziplinarteko lan metodologia baloratzen da.
 • 7.- Generoaren zeharkako ikuspegia, garapenean eta eraginean kontuan hartuta.

Deialdi honetan parte hartu ahal izango dute:

 • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen arlo hauetako zentro eta zerbitzuetako profesionalek eta taldeek. Gizartegintza Arloa; Desgaitasuna duten Pertsonen Arloa; Adineko Pertsonen Arloa; Adingabeen eta Familiaren Arloa.
 • INDESAren zentroetako profesionalek eta taldeek
 • GOFErekin harremana duten gizarte ekintzako hirugarren sektoreko erakundeetako profesionalek eta taldeek
 • Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin harremana duten merkataritzako ekimen pribatuko erakundeetako profesionalek eta taldeek.
 • Arabako Lurralde Historikoan kokaturik dauden eta gizarte arloan lan egiten duten erakundeetako profesionalek eta taldeek, nahiz eta Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearekin harremanik ez izan.

Aurkeztutako jardunbideak baloratzeko eta, ondoren, -BeBai- sarietarako hautaketa egiteko, 4 kidek hauek osatutako epaimahai bat eratu da:

 • Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Saileko Gizarte Zerbitzuen Idazkaritzari atxikitako bi pertsona
 • Gizarte Politiken Saileko Gizarte Zerbitzuen zuzendaria, edo hark eskuordetzen duen pertsona.
 • Berrikuntzaren, Kudeaketa Sistemen eta Ebaluazioaren zuzendaria, edo hark eskuordetzen duen pertsona.

Beharrezkoa bada, aurkeztutako jardunbideari buruzko informazio gehiago eskatuko ahalko zaio sustatzaileari.

Deialdi honetan emandako informazio guztia Arabako Foru Aldundiko Gizarte Politiken Sailak argitaratu eta zabaldu ahal izango du, esperientzia trukea errazteko. Beti adieraziko dira proposamena aurkeztu zuen zentroaren edo erakundearen datuak, datu pertsonalei buruzko salbuespenak salbuespen.

Deialdira aurkezten diren proiektu, programa edo jardueren artean BeBai sariak hautatzeko prozesuan, ebaluazio bat egingo da, baremo baten arabera, eta baztertu egingo dira aurretiko hautaketa fasera iristen ez direnak (3. eranskina).

Proposamenak 2024ko martxoaren 22rako aurkeztu beharko dira, egun hori barne, Gizarte Zerbitzuen Idazkaritzan (Araba Jenerala 10, 4. – 7. bulegoa, 01005 Vitoria-Gasteiz) edo posta elektronikoz (Adm1.Secretaria.IFBS@araba.eus ) bidalita, eta nahitaez honakoak jasoko dituzte:

 • 1) Fitxa teknikoa (I. eranskina), beteta
 • 2) Jardunbide egokiaren aitorpena egiteko proposatzen den deskribapen memoria (2. eranskina), beteta