Prestazio ekonomikoak

Prestazio ekonomikak

Mendekotasuna duten pertsonentzako prestazio ekonomikoak:  

Laguntza ekonomiko horren helburua da onuraduna bere etxean egon dadin, zaintzaile ez-profesionalek zainduta, betiere etxebizitza barruko bizikidetza eta bizigarritasun baldintza egokiak betetzen badira. Zaintzaile ez-profesionalak emandako arretaren ziozko gastuak ordaintzen laguntzeko prestazioa da.

 

Izapidetu

Onuradunari aitortzen zaion zenbateko ekonomikoa da, mendekotasun handia duten pertsonei hezkuntzarako edo lanerako aukera errazten dien laguntza pertsonala kontratatzearen ziozko gastuak ordaintzen laguntzeko, bizitza autonomoagoa izan dezaten.

 

Izapidetu

Behar bezala egiaztatutako zentro edo erakunde pribatu bateko zerbitzu baten (eguneko zentroa edo eguneko arreta eta egoitza arreta iraunkorra) kostua finantzatzen laguntzeko zenbateko ekonomikoa da, baldin eta zerbitzu publiko edo itundu bati heldu ezin bazaio eta mendekotasuna duen pertsonaren Banako Arreta Programan adierazita badago.

Prestazio ekonomikoak

Mendekotasuna duten pertsonentzako prestazio ekonomikoak:

Hileko prestazio ekonomikoa da, bizitzako oinarrizko premiei aurre egiteko diru sarrerarik ez duten desgaituentzat. Prestazio horren zenbatekoa oso txikia da.

 

Izapidetu

Baliaezintasunaren ziozko laguntza ekonomikoak doako medikuntza eta farmazia laguntza eta gizarte zerbitzu osagarriak bermatzen dizkie desgaitasun maila jakin bat egiaztatzen duten eta baliabiderik ez duten pertsonei, nahiz eta kotizatu ez edo kotizatutakoaren araberako pentsioa jasotzeko eskubidea behar beste ordaindu ez.

 

Izapidetu

Kotizatzen ez duten pentsioak jasotzen dituzten eta alokatutako etxebizitza batean bizi ohi direnen pertsonentzako prestazio ekonomikoa da. Urtean, ordainketa bakarra egiten da.

 

Izapidetu

Garraio kolektiboak erabiltzeko zailtasun larriak dituzten pertsona desgaituen ohiko bizilekutik kanpoko joan-etorriek eragindako gastuei aurre egiteko prestazio ekonomikoa da.

 

Izapidetu

Araudi honen bidez araututako laguntzen xedeak dira onuradunen bizi kalitatea hobetzea, ezintasunak pertsona horiei sortzen dizkien beharrak asetzea, eta beraien autonomia, garapen pertsonala eta gizarteratzea sustatzea. Horretarako hauetako bat emango zaie: prestazio ekonomikoa ezintasuna dela eta ekintzaren bat egiteko, laguntza produktu bat eskuratzeko edo zerbitzu bat jasotzeko egin behar dituzten gastuak konpentsatzeko (denak edo zati bat) edo laguntza produktu baten erabileraren lagapena.

Nori zuzendua: 

 • Benetako egoitza Arabako Lurralde Historikoan edukitzea eta eskaeraren dataren aurretik urtebetez etengabe erroldatuta egon izana bertako udalerrietakoren batean.

 • Laguntzaren onura jasoko duenak gutxienez ehuneko 33ko ezintasuna eduki behar du (laguntzaren bidez arindu nahi den ezintasuna). Hau ez zaie aplikatuko 3 urtetik beherako adingabeei, baldin eta teknikarien ustez heltzeko garapenean hondar ezintasuna ekar lezakeen atzerapena badute.

 •  Zerbitzu berak jaso ezin izatea Arabako Foru Aldundiaren eta beste erakunde publiko zein pribatu batzuen programetan (beraienak, itunduak zein diruz lagunduak).

 •  Eskatzaileak 65 urte baino gehiago badu, adin horretara iritsi baino lehenagotik eduki behar du onartuta b) letran ezarritako ezintasuna.

 • Besteak (ikusi deialdiaren 8. artikulua)

 

Izapidetu

Programa honen bidez, ohiko garraio kolektiboa erabili ezin duten eta mugitzeko zailtasun larriak dituzten pertsonen bizitza hobetu nahi da.
 
Garraioa baliatzeko laguntza aurreordainketako txartel izendun baten bidez egiten da, eta txartel horretan kargatzen da taxi zerbitzua ordezko garraiobide gisa erabili ahal izateko emandako zenbatekoa.

 

Izapidetu

 

Prestazio ekonomikoak

Adineko pertsonentzako prestazio ekonomikoak: 

Prestazio ekonomiko bat da bizitzaren oinarrizko premiei aurreko egiteko diru sarrerarik ez duten adinekoei hilero ematen zaiena. Zenbatekoa oso txikia da.

 

Izapidetu

Erretiroaren ondoriozko kotizazio gabeko pentsioak bermea ematen die prestazio ekonomikorako, doako laguntza mediko-farmazeutikorako eta gizarte zerbitzu osagarrietarako 65 urtetik gorakoak izanik baliabiderik ez duten pertsonei, kotizatu ez badute ere edo kotizaziopeko pentsioa jasotzeko eskubidea izateko behar beste kotizatu ez badute ere.

 

Izapidetu

Prestazio ekonomiko hau da kotizazio gabeko pentsioak jasotzen dituztenentzat, alokatutako etxebizitza batean bizi ohi badira; urtean ordainketa bakarra egiten da.

 

Izapidetu

Prestazio ekonomikoak

Haur eta nerabe babesgabeentzako prestazio ekonomikoak:

 • Familia harreragatiko prestazio ekonomiko arrunta familia harrera edozein modalitatetan formalizatu duten pertsonei zuzenduta dago. Aldian behingo mantenu gastuetan laguntzea du helburu

 

Izapidetu

 

 • Familia harreraren osteko prestazio ekonomiko arrunta, gehienez ere 18 hilabetez, harreragile izan diren eta jada adinez nagusi direnekin bizi diren pertsonei zuzenduta dago. 

 

Izapidetu

 

Izaera osagarria eta bateragarria dute biek, harreran hartutako adingabeari egoki dakizkiokeen izaera ekonomikoko gainerako baliabide eta gizarte prestazioei dagokienez.

Amak edo aitak ordaindu beharreko mantenu pentsioekin ere bateragarriak dira.

 • Aparteko prestazio ekonomikoak, familia harreran zein harrera ondoko fasean, beste zerbitzu publiko batzuek behar bezala estaltzen ez dituzten arreta eta zaintza gastu bereziei aurre egiteko dira (betaurrekoak, odontologia, eskola laguntza, etab.).

 

Izapidetu

Prestazio ekonomikoak

Gizarte inklusiorako prestazio ekonomikoak: 

Laguntza ekonomikoak dira, aldian-aldian ematen ez direnak eta dirulaguntza modukoak direnak. Horien helburua gastu berezi batzuk egiteko behar beste baliabide ez duten pertsonei laguntzea da. Gastu horiek arruntak edo ohiz kanpokoak izango dira, eta beharrezkoak gizarte bazterkeriaren ondorioak arindu edo bazterkeriarik ez izateko:

 • Ohiko etxebizitza edo bizitokia erabiltzeko eta mantentzeko beharrezko gastuak

 • Etxebizitzaren bizigarritasunerako eta oinarrizko ekipamendurako gastuak.

 • Bizikidetza unitateko pertsona batek edo gehiagok eduki ditzakeen lehen mailako beharrei lotutako gastuak.

 • Lehen adierazitako gastuen kontzeptuengatik sortutako aldez aurretiko zorpetze gastuak.

Aldizkakotasunik gabeko prestazio ekonomikoak dira, eta, bizitzaren oinarrizko beharrak jorratzeko behar diren baliabide ekonomikorik ez duten pertsonentzat dira, ezin direnak Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sisteman jasotako prestazioen onuradun izan, ez erabat, ezta neurri batean ere.

Banaka ematen dira, modu finalistan, dirulaguntza modura, askatasunik gabeko pertsonen gizarteratze eta prebentzioa lortze aldera.

Prestazio ekonomikoak

Genero indarkeria pairatzen duten emakumeentzako prestazioa ekonomikoak: 

Genero indarkeriaren biktima diren emakumeei zuzenduta dago, lan merkatuan sartzeko zailtasun handiak badituzte. Denbora batez diru sarrerarik eza arintzea da helburua, pertsonak bere egoera egonkortzea lortu arte.

 
Izapidetu

 

Edukietan lasaiago nabigatzeko, kontuan har itzazu honako hauek:
 • AZKAR IRTEN aukera: beti izango duzu horretarako botoi bat pantailan.

 • PDF bat irekitzen duzunean, ez sakatu sekula "gorde" edo "gorde honela", sakatu soilik "ireki". Azkar irten behar baduzu, itxi PDFaren leihoa eta sakatu AZKAR IRTEN hurrengo leihoan.

 • Ezabatu zure nabigazio historia, informazioa irakurri ostean aztarnarik ez uzteko.

 • Erabili ezezagun modua edo pribatua nabigatzeko, ez baduzu nahi zure nabigatzaileak ikusten dituzun webguneen eta jaisten dituzun edukien erregistrorik gordetzea.

 

AZKAR IRTEN