Animalien ongizatea

Gaur egun, ekoizpenerako animalia oro hazteko, Europako legedian animalien ongizaterako ezarritako arauak bete behar dira, bai eta 348/2000 Errege Dekretuak, abeltzaintza ustiategietan abereak babesteari buruzkoak, ezarritako betekizunak ere.

ONGIZATEA GARRAIOAN

Ekoizpenerako animaliak garraiatzeko, administrazio baimenak izan behar dituzte bai animaliak garraiatzen dituzten pertsonek bai ibilgailuek, helmuga edozein delarik ere (dela hiltegia, bertan hiltzeko, dela beste ustiategiren bat).

Animalia bizidunak eramateko garraiolarien eta garraiobideen erregistroan ibilgailuak inskribatzeko edo inskripzioa berritzeko, jarduteko prozedura honi jarraitu behar zaio

 

Baimena emango zaie baimendutako gehieneko masa 3.000 kg edo gutxiago duten garraiobide eta garraiolari pribatuei, baldin eta egiaztatzen bada eskatzaileek azken hiru urteotan ez dutela larriki urratu animaliak babesteari buruzko araudia. 

Baimendutako gehieneko masa 3.000 kg edo gehiago duten ibilgailu guztiak eta ibilgailu publiko guztiak ikuskatu egingo dira baimena eman aurretik, tokian bertan egiaztatzeko araudiarekin bat datozela. Bereziki egiaztatuko da 1/2005 (EB) Erregelamenduak, bidaia luzeetarako garraiolari eta garraiobideenak, 11. artikuluan xedatutakoa betetzen duten ala ez. Jardun horren gaineko berariazko txostena egingo da, material grafiko eta guzti.                      

Erregistroan inskribatzea: Garraiolaria eta garraiobidea baimentzeko eskatutako datu guztiak ION V3 programako “garraiolarien erregistroa” atalean artxibatuko dira, hori baita baimentze agiriak egiteko abiapuntua.

Era berean, informazioa “Animalien garraiolariak erregistratzeko sistema informatikora (SIRENTRA)” bidaliko da.

 

ONGIZATEA USTIATEGIETAN

Gaur egun, ekoizpenerako animalia oro hazteko, Europako legedian animalien ongizaterako ezarritako arauak bete behar dira, bai eta 348/2000 Errege Dekretuak, abeltzaintza ustiategietan abereak babesteari buruzkoak, ezarritako betekizunak ere.

Ley, estatal, 32/2007, de 7 de noviembre para el cuidado de los animales, en la explotación, transporte, experimentación y sacrificio.

Ley, autonómica, 6/1993 de 29 de octubre, de protección de los Animales

Decreto autonómico 515/2009, de 22 de septiembre, por el que se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas

 

Gainera, baldintza espezifiko batzuk daude zekor, txerri, oilasko eta oiloentzat

ZEKORRAK

Real Decreto 1047/1994, de 20 de mayo, relativo a las normas mínimas para la protección de terneros.

Modificación del RD 1047/1994: RD 692/2010, en su disposición adicional cuarta.

 

TXERRIAK

Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a normas mínimas para la protección de cerdos

 

HEGAZTIAK

Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras

Real Decreto 692/2010, de 20 de mayo, por el que se establecen las normas mínimas de los pollos destinados a la producción de carne.

 

ZALDIAK

Real Decreto 804/2011, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación zootécnica, sanitaria y de bienestar animal de las explotaciones equinas.