NPE eta zuzeneko laguntzak

Agindua, 2023ko maiatzaren 16koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira, 2023ko ekitaldirako, Nekazaritza Politika Bateratuaren barruan Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) kontura finantzatutako zuzeneko ordainketa erako esku-hartzeak.

Agindua, 2021eko martxoaren 31koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, zeinaren bidez Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen 2021eko ekitaldirako deialdia egiten duena.

Agindua, 2020ko martxoaren 31ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen 2020ko ekitaldirako deialdia egiten baita.

Agindua, 2019ko otsailaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen 2019ko ekitaldirako deialdia egiten baita.

82/2018 Dekretua, maiatzaren 29koa, zeinaren bidez aldatzen baita Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzeko dekretua: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak.

Agindua, 2018ko martxoaren 15ekoa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, Nekazaritza Politika Erkidean (NPE) txertatutako zuzeneko laguntzen 2018ko ekitaldirako deialdia egiten duena.

20/2016 Dekretua, otsailaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoan honako hauek garatu eta aplikatzekoa: Nekazaritza Politika Erkidearen (NPE) zuzeneko laguntzen erregimenak, Nekazaritza Lursailak Identifikatzeko Informazio Geografikoaren Sistema (SIGPAC) eta laguntzen onuradunek bete beharreko baldintzak.

30/2022 Legea, abenduaren 23koa, Nekazaritza Politika Erkidea kudeatzeko sistema eta hari lotutako beste gai batzuk arautzen dituena.

1045/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, Nekazaritza Politika Erkidearen jasangarritasunerako oinarrizko laguntza eskubideei buruzkoa.

1046/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, Espainiako Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren eta NBEF eta LGENF nekazaritza funts europarren gobernantza arautzen duena.

1047/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, Plan Estrategikoaren esku-hartzeak eta Nekazaritza Politika Erkidearen beste laguntza batzuk kudeatzeko eta kontrolatzeko sistema arautzen duena.

1048/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, 2023tik aurrera zuzeneko ordainketa moduko esku hartzeak aplikatzeari, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoaren esparruan betekizun komunak ezartzeari eta kudeaketa eta kontrol sistema integratuaren eskaera bakarra arautzeari buruzkoa.

1049/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, Nekazaritza Politika Erkidearen esparruko laguntzen onduradun izan eta zuzeneko ordainketak, landa garapeneko eta POSEI – Urruntasun eta Uhartetasunarengatiko Berariazko Aukeren Programako urteko ordainketa jakin batzuk jasotzen dituzten onuradunek bete beharreko baldintza indartuak eta gizarte baldintzak aplikatzeko arauak ezartzen dituena.

1050/2022 Errege Dekretua, abenduaren 14koa, zeinaren bidez aldatzen baita irailaren 14ko 1311/2012 Errege Dekretua, produktu fitosanitarioen erabilera iraunkorra lortzeko jarduketa eremua ezartzen duena.

1051/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, nekazaritzako lurzoruen nutrizio jasangarrirako arauak ezartzen dituena.

1053/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, behi etxaldeak antolatzeko oinarrizko arauak ezartzen dituena

1054/2022 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategien eta nekazaritza-ekoizpenaren informazio sistema ezarri eta arautzen duena, bai eta nekazaritza-ustiategien erregistro autonomikoa eta nekazaritza-ustiategiaren koaderno digitala ere.

147/2023 Errege Dekretua, otsailaren 28koa, Nekazaritza Politika Erkidearen Plan Estrategikoan jasotako esku-hartzeetan penalizazioak aplikatzeko arauak ezartzen dituena, eta 2023-2027 aldirako Nekazaritza Politika Erkidea Espainian aplikatzearekin lotutako hainbat alderdi arautzen dituzten zenbait errege dekretu aldatzen dituena.

EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2021/2115 (EB) ERREGELAMENDUA, , 2021eko abenduaren 2koa, nekazaritza politika bateratuaren esparruan (NPBren plan estrategikoak) estatu kideek landu behar dituzten plan estrategikoetarako laguntzari buruzko arauak ezartzen dituena, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsaren (NBEF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) kontura finantzatua, eta 1305/2013 (EB) eta 1307/2013 (EB) Erregelamenduak indargabetzen dituena.

EUROPAKO PARLAMENTUAREN ETA KONTSEILUAREN 2021/2116 (EB) ERREGELAMENDUA, 2021eko abenduaren 2koa, nekazaritza politika bateratuaren finantzaketari, kudeaketari eta jarraipenari buruzkoa eta 1306/2013 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena.

BATZORDEAREN 2021/2289 (EB) BETEARAZPEN ERREGELAMENDUA, 2021eko abenduaren 21ekoa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2115 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena, NPBren plan estrategikoen edukia aurkezteari eta informazioa segurtasunez trukatzeko sistema elektronikoari buruzkoa.

BATZORDEAREN 2022/1172 (EB) ERREGELAMENDU DELEGATUA, 2022ko maiatzaren 4koa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2116 (EB) Erregelamendua osatzen duena nekazaritza-politika erkidea kudeatzeko eta kontrolatzeko sistema integratuari eta baldintzazkotasunaren esparruan administrazio-zehapenak aplikatzeari eta kalkulatzeari dagokienez.

BATZORDEAREN 2022/126 (EB) ERREGELAMENDU DELEGATUA, 2021eko abenduaren 7koa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2021/2115 (EB) Erregelamendua osatzen duena estatu kideek erregelamendu horren indarraz 2023-2027 aldirako NPBaren plan estrategikoetan zehaztutako esku-hartze mota jakin batzuetarako betekizun gehigarriei eta nekazaritza eta ingurumen baldintza egokietako (NIBE) 1. arauari dagokion proportzioaren inguruko arauei dagokienez.

Baldintzazkotasunaren araudia

AGINDUA, 2008ko urriaren 15ekoa, Ingurumen eta Lurralde Antolamendu sailburuarena eta Nekaza­ritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, Neka­zaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden inguruneak izendatzeko arauak finkatzen dituena.

AGINDUA, 2014ko urtarrilaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua­rena eta Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, nekazaritzako nitratoek ura kutsatzeko arriskua duten zonetan ingurune kaltebera izendatutakoei eusteko dena.

112/2011 DEKRETUA, ekainaren 7koa, zeinen bidez onartzen baita Nekazaritza-lanetan Egoki Jarduteko Kodea, nekazaritzako nitrato-kutsadura jasateko arriskupeko gunetzat jo ez diren Euskal Autonomia Erkidegoko guneetarako.

1078/2014 Errege Dekretua, abenduaren 19koa, zuzeneko ordainketak, landa garapeneko urteko hainbat prima edo mahastizaintza eta ardogintza sektorea laguntzeko hainbat programa dela eta egindako ordainketak jasoko dituzten onuradunek bete beharreko baldintzak arautzen dituena.

Landare Osasuna eta produktu fitosanitarioen erabilera jasangarria

ERKIDEGOKOA

1993ko maiatzaren 17koa, landare, landare-gai eta beste gai batzuk Europako Elkartearen barruan zirkulatzeko landare-sanitatezko pasaporteen normalizazioa ezartzen duena, eta pasaporte horiek luzatzeko prozedurak eta berak ordezteko baldintza eta prozedurak ezartzen dituena.

AGINDUA, 1993ko uztailaren 27koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, landare, landare-gai eta beste gai batzuk Europako Elkartearen barruan zirkulatzeko landare-sanitatezko pasaporteen normalizazioa ezarri, eta pasaporte horiek luzatzeko prozedurak eta berak ordezteko baldintza eta prozedurak ezartzen dituena.

AGINDUA, 1993ko uztailaren 27koa, Nekazaritza eta Arrantza Sailburuarena, landare, landare-gai eta beste gai batzuen ekoizle, merkatari eta biltegiratzaileek bete behar dituzten eginbeharrak, hala nola erregistro ofizialean inskribatzeko arau zehatzak ere, ezartzen dituena.

ESTATUKOA

43/2002 Legea, azaroaren 20koa, landare osasunarena

58/2005 Errege Dekretua, urtarrilaren 21ekoa, estatuko lurraldean eta Europako Erkidegoaren lurraldean landareentzat edo landare-produktuentzat kaltegarriak diren organismoak sartzearen eta hedatzearen kontrako babes-neurriak eta hirugarren herrialdeetara esportatzeko eta iragateko neurriak onartzen dituena.

1190/1998 Errege Dekretua, ekainaren 12koa, estatuko lurraldean oraindik finkatu ez diren landareentzat kaltegarriak diren organismoak ezabatzeko edo kontrolatzeko estatu-programak arautzen dituena.

EUROPAR BATASUNEKOA

2000/29/EE Zuzentaraua, maiatzaren 8koa, Europako Erkidegoan landareentzat edo landare-produktuentzat kaltegarriak diren organismoak sartzearen eta erkidego barruan hedatzearen kontrako neurriei buruzkoa.

ERKIDEGOKOA

AGINDUA, 2014ko ekainaren 25ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, Defentsa Fitosanitariorako Baliabideen Ekoizle eta Operadoreen Erregistro Ofiziala arautzen eta irailaren 14ko 1311/2012 Errege Dekretuaren zenbait alderdi garatzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan.

ESTATUKOA

1311/2012 Errege Dekretua, irailaren 14koa, produktu fitosanitarioen erabilera iraunkorra lortzeko jarduketa eremua ezartzen duena.

1702/2011 Errege Dekretua, azaroaren 18koa, produktu fitosanitarioak aplikatzeko ekipoen aldizkako ikuskaritzena.

EUROPAR BATASUNEKOA

2009/128/EE Zuzentaraua, pestizidak modu jasangarrian erabiltzeko Erkidegoko ekintza-esparrua ezartzen duena

ESTATUKOA

9/2015 Errege Dekretua, urtarrilaren 16koa, arautzen duena nola aplikatu behar den Europar Batasunak nekazaritzako ekoizpen primarioaz ezarritako araudia.

Landa garapenaren araudia

Diputatuen Kontseiluaren 31/2016 Foru Dekretua, apirilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiaren baitan nekazaritza ustiategietan inbertitzeko laguntzak arautzen dituen oinarriak onartzen dituena, 1305/2013 Arautegian eta Eusko Jaurlaritzak haren babesean onartuko duen esparru dekretuan ezarritako mugen barruan. Halaber, foru dekretuak laguntza lerro horren 2016rako deialdia onartzen du.

Foru Gobernu Kontseiluaren 10/2017 Foru Dekretua, otsailaren 28koa, aldatzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiaren baitan nekazaritza ustiategietan inbertsioak egiteko apirilaren 12ko 31/2016 Foru Dekretuak onartutako laguntzak arautzen dituen oinarriak. Halaber, foru dekretuak laguntza lerro horren 2017rako deialdia onartzen du

Foru Gobernu Kontseiluaren 10/2018 Foru Dekretua, martxoaren 13koa. Onartzea nekazaritzako ustiategietan inbertsioak egiteko laguntzen oinarri arautzaileak aldatzea eta laguntza horien 2018rako deialdia

Diputatuen Kontseiluaren 51/2016 Foru Dekretua, uztailaren 12koa, onarpena ematen diena Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiko nekazaritzako ur baliabideak kudeatzeko laguntzak arautzen dituen oinarriei; baita laguntza lerro hori 2016rako onartzeko deialdiari ere

Foru Gobernu Kontseiluaren 22/2018 Foru Dekretua, maiatzaren 15ekoa. Onestea nekazaritzako ur baliabideen kudeaketarako laguntzak (M04 neurria: inbertsioak aktibo finkoetan), uztailaren 12ko 51/2016 Foru Dekretu bidez onetsiak, arautzen dituzten oinarrietan egindako zenbait aldaketa, bai eta 2018rako haren deialdia ere.

Diputatuen Kontseiluaren 57/2016 Foru Dekretua, abuztuaren 3koa, onartzen dituena nekazaritza ustiategien eta landa bideen sarbideetarako laguntzak arautzen dituzten oinarriak, 2015-2020 aldirako EAEko Landa Garapenerako Planaren baitan; baita laguntza lerro horren 2016rako deialdia ere

Foru Gobernu Kontseiluaren 21/2018 Foru Dekretua, maiatzaren 8koa. Onartzea ustiategietara heltzeko bide eta landa bideetarako laguntzak arautzen dituzten oinarriak, abuztuaren 3ko 57/2016 Foru Dekretuaren bidez onartuak, aldatzea, eta Añanako bideak konpontzeko dirulaguntza sartzea Foru Sektore  Publikoaren dirulanguntzen 2017-2019 aldirako plan estrategikoan, zeina abenduaren 29ko 921/2016 Erabakiaren bidez onartu baitzen, 3.2 ardatzeko ("Lehen Sektorea") 3.2.3 helburuan ("Nekazaritza azpiegiturak hobetzea")

Foru Gobernu Kontseiluaren 32/2017 Foru dekretua, ekainaren 27koa, onartzen dituena Arabako landa bideak onik zaintzeko "gauzatan" ematen diren laguntzak arautzen dituzten oinarriak.

Foru Gobernu Kontseiluaren 12/2018 Foru Dekretua, martxoaren 19koa. Onartzea Arabako Lurralde Historikoko landa bideak mantentzea xede duten gauzazko laguntzak arautzen dituzten oinarrien aldaketa, zeinak ekainaren 27ko 32/2017 Foru Dekretuaren bidez onetsi baitziren, bai eta 2018rako haren deialdia ere.

Diputatuen Kontseiluaren 30/2016 Foru Dekretua, apirilaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiaren baitan nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak onartzen dituena, 1305/2013 Arautegian eta Eusko Jaurlaritzak berariaz onartuko duen esparru dekretuan ezarritako mugen barruan. Halaber, foru dekretuak laguntza lerro horren 2016rako deialdia onartzen du.

Foru Gobernu Kontseiluaren 9/2017 Foru Dekretua, otsailaren 28koa, aldatzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako Planaren 2015-2020 plangintzaldiaren baitan nekazari gazteek enpresak sortzeko apirilaren 12ko 30/2016 Foru Dekretuak onartutako laguntzak arautzen dituen oinarriak. Halaber, foru dekretuak laguntza lerro horren 2017rako deialdia onartzen du.

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2018 Foru Dekretua, martxoaren 13koa. Onartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 2015-2020ko Planaren baitan nekazari gazteek enpresak sortzeko laguntzak arautzen dituzten oinarriak aldatzea, bai eta laguntza lerro horren 2018rako deialdia ere.

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2020 Foru Dekretua, martxoaren 24koa. Onestea ingurumen eta nekazaritzako eta klimako laguntzak eta nekazaritza ekologikorako laguntzak arautzen dituzten oinarrien aldaketa eta haien deialdia, EAEko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan.

Foru Gobernu Kontseiluaren 16/2019 Foru Dekretua, martxoaren 21ekoa. Onespena ematea ingurumen eta nekazaritza eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikokoak arautzen dituzten oinarriak aldatzeari eta haien 2019rako deialdiari, EAEko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan.

Foru Gobernu Kontseiluaren 19/2018 Foru Dekretua, apirilaren 13koa. Onartzea ingurumen eta klimako laguntzak eta nekazaritza ekologikorako laguntzak (Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan ematekoak dira) arautzen dituzten oinarrien aldaketa, zeinak ekainaren 21eko 46/2016 Foru Dekretuaren bidez onartu baitziren, eta onartzea laguntza lerro horren 2018rako deialdia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 20/2017 Foru Dekretua, apirilaren 4koa, aldatzen dituena nekazaritza, ingurumen eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikoko laguntzak arautzen dituzten oinarriak, zeinak ekainaren 21eko 46/2016 Foru Dekretuaren bidez onartu baitziren, eta onartzen duena laguntza lerro horren 2017rako deialdia.

Diputatuen Kontseiluaren 46/2016 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, onartzen dituena nekazaritza, ingurumen eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikoko laguntzak arautzen dituzten oinarriak, 2015-2020 aldirako EAEko Landa Garapenerako Programaren baitan; baita laguntza lerro horren 2016rako deialdia ere.

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2020 Foru Dekretua, martxoaren 24koa. Onestea ingurumen eta nekazaritzako eta klimako laguntzak eta nekazaritza ekologikorako laguntzak arautzen dituzten oinarrien aldaketa eta haien deialdia, EAEko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan.

Foru Gobernu Kontseiluaren 16/2019 Foru Dekretua, martxoaren 21ekoa. Onespena ematea ingurumen eta nekazaritza eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikokoak arautzen dituzten oinarriak aldatzeari eta haien 2019rako deialdiari, EAEko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan.

Foru Gobernu Kontseiluaren 19/2018 Foru Dekretua, apirilaren 13koa. Onartzea ingurumen eta klimako laguntzak eta nekazaritza ekologikorako laguntzak (Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren barruan ematekoak dira) arautzen dituzten oinarrien aldaketa, zeinak ekainaren 21eko 46/2016 Foru Dekretuaren bidez onartu baitziren, eta onartzea laguntza lerro horren 2018rako deialdia.

Diputatuen Kontseiluaren 46/2016 Foru Dekretua, ekainaren 21ekoa, onartzen dituena nekazaritza, ingurumen eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikoko laguntzak arautzen dituzten oinarriak, 2015-2020 aldirako EAEko Landa Garapenerako Programaren baitan; baita laguntza lerro horren 2016rako deialdia ere.

Foru Gobernu Kontseiluaren 20/2017 Foru Dekretua, apirilaren 4koa, aldatzen dituena nekazaritza, ingurumen eta klima laguntzak eta nekazaritza ekologikoko laguntzak arautzen dituzten oinarriak, zeinak ekainaren 21eko 46/2016 Foru Dekretuaren bidez onartu baitziren, eta onartzen duena laguntza lerro horren 2017rako deialdia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 10/2020 Foru Dekretua, martxoaren 24koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoaren berezko muga naturalak eta beste muga batzuk dituzten zonetan nekazaritza ustiategientzako laguntzen oinarri arauen aldaketa eta laguntza lerro horren 2020ko deialdia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 15/2019 Foru Dekretua, martxoaren 21ekoa. Onespena ematea Arabako Lurralde Historikoan natura mugak eta bestelako muga zehatzak dituzten nekazaritza ustiategiei zuzendutako laguntzen oinarri arautzaileen aldaketari eta haien 2019rako deialdiari, Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren esparruan.

Foru Gobernu Kontseiluaren 9/2018 Foru Dekretua, otsailaren 20koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoaren berezko muga naturalak eta beste muga batzuk dituzten zonetan nekazaritza ustiategientzako laguntzen oinarri arauen aldaketa, maiatzaren 10eko 37/2016 Foru Dekretuaren bidez onartu zirenak, eta onartzea laguntza lerro horren 2018ko deialdia.

Foru Gobernu Kontseiluaren 13/2017 Foru Dekretua, martxoaren 14koa, zeinaren bidez aldatzen baitira maiatzaren 10eko 37/2016 Foru Dekretuaren bidez muga naturalak eta Arabako Lurralde Historikoaren berezko beste muga batzuk dituzten zonetako nekazaritza ustiategietarako onetsitako laguntzen oinarri arauak, Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 2015-2020 Programaren esparruan, eta onesten baita laguntza lerro horren 2017ko deialdia.

Diputatuen Kontseiluaren 37/2016 Foru dekretua, maiatzaren 10ekoa, onartzen dituena, Euskal Herriko Landa Garapeneko 2015-2020 Programaren baitan, lurralde historiko honetan muga naturalak edo espezifikoak dituzten zonetako nekazaritza ustiategiei laguntzeko oinarri arauak eta 2016rako haren deialdia.

57/2010 FORU DEKRETUA, azaroaren 16ko Diputatuen Kontseiluarena, hazitarako pataten ekoizguneetan birosi arriskua arintzeko laguntzetarako oinarri-arauak onartzen dituena.

118/2018 Foru Agindua, martxoaren 9koa, onartzen duena Arabako Lurralde Historikoan hazitarako patatak ekoizten diren guneetan birosi arriskua arintzeko dirulaguntzen 2017-2018 deialdia

Diputatuen Kontseiluaren 35/2014 Foru dekretua, ekainaren 25ekoa, onartzen dituena nekazariek aholkularitza zerbitzuak erabil ditzaten emandako laguntzak arautzen dituzten oinarriak, indargabetzen duena martxoaren 20ko 21/2012 Foru Dekretuaren zati bat, eta onartzen duena laguntza horien deialdia, 2014rako

Diputatuen Kontseiluaren 64/2016 Foru Dekretua, irailaren 20koa, aldatzen dituena nekazariek aholkularitza zerbitzuak erabiltzeko Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 25eko 35/2014 Foru Dekretuaren bidez onartutako laguntzen oinarri arautzaileak, eta laguntza horietarako deia egiten duena 2016rako

131/2017 Foru Agindua, apirilaren 6koa, onartzen duena nekazariek aholkularitza zerbitzuak erabiltzeko ematen diren laguntzen, Diputatuen Kontseiluaren ekainaren 25eko 35/2014 Foru Dekretuan arautzen direnen, 2017rako deialdia. Dekretu hori Diputatuen Kontseiluaren irailaren 20ko 64/2016 Foru Dekretuaren bidez aldatu zen

Foru Gobernu Kontseiluaren 24/2018 Foru Dekretua, ekainaren 5ekoa. Onestea nekazariek aholkularitza zerbitzuak erabiltzeko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarrien aldaketa, zeinak ekainaren 25eko 32/2014 Foru Dekretuaren bidez onetsi baitziren (ondoren, irailaren 20ko 64/2016 Foru Dekretuak aldatu zuen 32/2014 Foru Dekretu hori), eta, orobat, laguntza lerro horren 2018rako dirulaguntza

52/2012 FORU DEKRETUA, urriaren 9ko Diputatuen Kontseiluarena onartzen dituena 2012rako dirulaguntza deialdia eta oinarriak nekazaritza eta abeltzaintza azokak antolatzeko eta egiteko.

234/2018 Foru Agindua, maiatzaren 15ekoa, nekazaritza eta abeltzaintza azokak antolatzeko eta egiteko laguntzen programarako 2018ko deialdia eta kreditu erreserba onartzen dituena.

255/2018 Foru Agindua, ekainaren 5ekoa, onespena ematea diena Santiagoko 2018ko Azokan erakusle edota saltzaile gisa parte hartu nahi duten nekazari eta abeltzainentzako deialdi publikoko oinarriei

Europako Parlamentuaren eta urriaren 23ko Kontseiluaren 2000/60/EE Zuzentaraua, zeinaren bitartez erkidegoko esparru bat ezartzen baita ur politikaren arloan jarduteko.

1/2006 LEGEA, ekainaren 23koa, Urarena.

1/2001 Legegintzako Errege Dekretua, uztailaren 20koa, uren legearen testu bategina onartzen duena.

118/1973 Dekretua, urtarrilaren 12koa, nekazaritza eraberritze eta garapenaren legearen testua onesten duena.

6/1995 FORU ARAUA, otsailaren 13koa, Arabako Lurralde Historikoko landa bideak erabili, artatu eta zaintzekoa.

118/1973 Dekretua, urtarrilaren 12koa, nekazaritza eraberritze eta garapenaren legearen testua onesten duena.

76/2006 FORU DEKRETUA, azaroaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Nekazaritza Sailak baimenak emateko prozedura arautzen da; baimenok lurzoru urbanizaezineko nekazaritza eta abeltzaintza ustiapenari lotutako etxebizitza eraikitzeko udal lizentzia eman baino lehen ematen dira.

8/2007 FORU AGINDUA, urtarrilaren 25ekoa. Honen bidez, azaroaren 29ko 76/2006 Foru Dekretuak ezarritako prozeduraren arautegia osatzen da. Prozedura hori nekazaritza eta abeltzaintza ustiapen bati lotutako etxebizitza eraikitzerakoan, udal-baimena lortu aurretiko baimenari buruzkoa zen.

119/2012 Foru Agindua, abenduaren 5ekoa, 8/2007 Foru Aginduan, urtarrilaren 25ekoan, jasota dauden laboreen marjina gordina aldatzen duena. Foru agindu horrek azaroaren 29ko 76/2006 Foru Dekretuak ezarritako prozeduraren arautegia osatzen du; izan ere, prozedura hori nekazaritza ustiategi bati lotutako etxebizitza eraikitzeko udal baimena lortu aurreko baimenari buruzkoa zen.

177/2014 DEKRETUA, 2014ko irailaren 16koa, zeinak behin betiko onartzen baitu Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta Basozaintzako Lurralde Plan Sektoriala.

168/1997 DEKRETUA, uztailaren 8koa, Euskal Autonomi Elkarteko lehentasunezko nekazaritza-ustiapenak eta EAEko eskualdeetako eta lurralde historikoetako laborantzarako gutxieneko unitateak zehazten dituena.

168/1997 DEKRETUA, uztailaren 8koa, Euskal Autonomi Elkarteko lehentasunezko nekazaritza-ustiapenak eta EAEko eskualdeetako eta lurralde historikoetako laborantzarako gutxieneko unitateak zehazten dituena. (Jarraipena).

168/1997 DEKRETUA, uztailaren 8koa, Euskal Autonomi Elkarteko lehentasunezko nekazaritza ustiapenak eta EAEko eskualdeetako eta lurralde historikoetako laborantzarako gutxieneko unitateak zehazten dituena. (Hutsen zuzenketa).

82/1998 FORU DEKRETUA, urriaren 6ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinaren bidez uztailaren 4ko 1093/1997 Errege Dekretua, Hipoteka Erregelamendua osatzen duena, garatzen den, Lurralde Historikoaren eremuan eta gutxienezko laborantza-unitateak Jabetze eta Katastro Erregistroan sartzeari dagokionez.

7/1999 Foru Dekretua, urtarrilaren 26ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinaren bidez hainbat aldaketa sartzen diren urriaren 6ko 82/1998 Errege Dekretuaren testuan, Lurralde Historiko honen eremuan gutxienezko laborantza-unitateak Jabetze eta Katastro Erregistroan sartzeko araubidea garatu zuenean.

Kontseiluaren 834/2007 Erregelamendua (EE), 2007ko ekainaren 28koa, produktu ekologikoak ekoizteari eta etiketatzeari buruzkoa eta 2092/91 Erregelamendua (EEE) indargabetzen duena.

Batzordearen 889/2008 Erregelamendua (EE), 2008ko irailaren 5ekoa, Kontseiluaren 834/2007 Erregelamenduko (EE) aplikatu beharreko xedapenak ezarri zituena, produktu ekologikoen ekoizpen eta etiketatzearen ingurukoa, produkzio ekologikoari, horren etiketatzeari eta kontrolari dagokienez.

10/2006 LEGEA, abenduaren 29koa, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoari buruzkoa

31/2001 DEKRETUA, otsailaren 13koa, ekoizpen integratuari eta hura nekazaritzako elikagaietan adierazteari buruzkoa.

AGINDUA, 2007ko irailaren 24koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, landare-jatorriko produktuen ekoizpen integraturako arau tekniko orokorra onartzen duena.

AGINDUA, 2007ko irailaren 24koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, honako hauen ekoizpen integraturako arau tekniko zehatzak onesten dituena: berotegiko uraza, berotegiko zerba, berotegiko piper, berotegiko tomate, kiwi, mahatsondo, erremolatxa eta kontsumorako patatarena.

39/2004 FORU DEKRETUA, maiatzaren 18ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Arrantza Saileko sailburuaren 2003ko uztailaren 16ko agindu batek aipatzen dituen langileek ekoizpen integratuaren arloan izan behar duten prestakuntza teknikorako irizpideak egiaztatzeko prozedura arautzen da.

Abeltzainaren araudia

179/2018 Foru Agindua, apirilaren 13koa. Onestea deialdia egitea eta kreditua gordetzea, aparteko almazariak erosteko 2018rako laguntzetarako

31/2010 FORU DEKRETUA, ekainaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aparteko almazariak erosteko laguntzak emateko oinarriak eta 2010eko ekitaldirako deialdia onartzen dira.

70/2012 FORU DEKRETUA, azaroaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, aldatu egiten da ekainaren 29ko 31/2010 Foru Dekretuaren 6.e) artikulua (horren bidez, zaldi azienda ugaltzaile hautatuak erosteko laguntzak emateko oinarriak onartu ziren, 2012ko deialdirako) eta erreserbatu

168/2017 Foru Agindua, maiatzaren 8koa, onartzen duena deialdia egitea eta kreditua gordetzea, aparteko almazariak erosteko 2017rako laguntzetarako

Diputatuen Kontseiluaren 37/2015 Foru Dekretua, ekainaren 16koa, baldintzak eta betekizunak onartzen dituena abere ustiategien eta etxeko animalien jabeei kalte ordainak emateko, nahitaez egin behar izan dituzten osasun, identifikazio eta kontrol ofizialeko jarduerek eragindako galera ekonomikoengatik

Foru Gobernu Kontseiluaren 12/2017 Foru Dekretua, martxoaren 14koa, zeinaren bidez onesten baitira lurralde historiko honetako nekazaritza ustiategiei beren osasun arriskuak estaltzen dituzten abeltzaintza aseguruak kontratatzen laguntzeko dirulaguntzak arautzen dituzten oinarriak eta laguntza horien 2017rako deialdia, eta aldatzen baita ekainaren 16ko 37/2015 Foru Dekretua

139/2018 Foru Agindua, martxoaren 22koa. Onartzea 2018rako dirulaguntzen deialdia, Arabako lurralde historikoko abeltzaintza ustiategiak arrisku sanitarioetatik babesteko abeltzaintza aseguruak kontratatzeko

479/2004 Errege Dekretua, martxoaren 26koa, abeltzaintzako ustiategien erregistro orokorra ezarri eta arautzeari buruzkoa.

728/2007 Errege Dekretua, ekainaren 13koa, abereen mugimenduen erregistro orokorra eta abereak banaka identifikatzeko erregistro orokorra ezarri eta arautzen dituena

81/2006 DEKRETUA, 2006ko apirilaren 11koa, gune zoologikoei buruzkoa.

AGINDUA, 2008ko urtarrilaren 16koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena; horren bidez gune zoologikoei buruzko dekretua garatu da

1980/1998 Errege Dekretua, irailaren 18koa, behi-espezieko abereak identifikatzeko eta erregistratzeko sistema ezartzen duena.

AGINDUA, 2007ko maiatzaren 18koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena. Honen bitartez, abelgorrien erregistro liburua ezartzen da.

Batzordearen 2015/262 (EB) Burutzapen Erregelamendua, 2015eko otsailaren 17koa, arauak ezartzen dituena zaldiak identifikatzeko metodoei dagozkien (zaldien pasaportearen erregelamendua) Kontseiluaren 90/427/EEE eta 2009/156/EE zuzentarauen arabera

577/2014 Errege Dekretua, uztailaren 4koa, zaldiak mugitzeko txartela arautzen duena.

804/2011 Errege Dekretua, ekainaren 10ekoa, zaldi ustiategietako antolamendu zooteknikoa, sanitarioa eta animalien ongizatearena arautu eta zaldien osasun plana finkatzen duena

676/2016 Errege Dekretua, abenduaren 16koa, zaldi-espezieko animaliak identifikatzeko eta erregistratzeko sistema arautzen duena.

209/2002 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, erlezaintzako ustiategiak antolatzeko arauak ezartzen dituena.

33/2004 DEKRETUA, otsailaren 10ekoa, erlezaintza antolatzeari buruzkoa.

HUTSEN ZUZENKETA, ondoko dekretuarena: «33/2004 Dekretua, otsailaren 10ekoa, erlezaintza antolatzeari buruzkoa».

AGINDUA, 2014ko otsailaren 11koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena; honen bidez, Erleen Euskal Autonomia Erkidegoko Osasun Plana onartzen da

348/2000 Errege Dekretua, martxoaren 10ekoa, abeltzaintzako ustiategietako abereak babesteari buruzko 98/58/EE Zuzentaraua ordenamendu juridikora sartzekoa.

37/2014 Errege Dekretua, urtarrilaren 24koa, animaliak hiltzeko orduan haiei eman behar zaien babesaren gaineko zenbait alderdi arautzen dituena.

32/2007 Legea, azaroaren 7koa, ustiatzean, garraiatzean, saioak egitean eta hiltzean animalien zaintza arautzen duena.

6/1993 Legea, urriaren 29koa, animaliak babestearena.

515/2009 DEKRETUA, irailaren 22koa, abeltzaintzako ustiategietako arau teknikoak, higieniko-sanitarioak eta ingurumenekoak ezartzen dituena

692/2010 Errege Dekretua, maiatzaren 20koa, haragitarako diren oilaskoak babesteko gutxieneko arauak finkatu eta zekorrak babesteko gutxieneko arauei buruzko maiatzaren 20ko 1047/1994 Errege Dekretua aldatzen duena.

1135/2002 Errege Dekretua, urriaren 31koa, txerriak babesteko gutxieneko arauei buruzkoa.

3/2002 Errege Dekretua, urtarrilaren 11koa, arrautzatarako oiloak babesteko gutxieneko arauak finkatzen dituena.

Nekazaritzako ustiategien erregistroaren araudia

203/2011 DEKRETUA, irailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritzako Ustiategien Erregistro Orokorrari buruzkoa.

AGINDUA, 2016ko martxoaren 31koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua, zeinaren bitartez finkatzen baitira, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-ustiategiei dagokienez, laborantzen marjina gordinak, Nekazaritzako Lan-Unitateak (NELU) zehazteko modulu objektiboak eta ustiategien gastu finkoen koefizienteak.

19/1995 Legea, uztailaren 4koa, nekazaritzako ustiategiak modernizatzearena.

Mahastizaintza eta enologiaren araudia

AGINDUA, 2021eko maiatzaren 6koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena, ardotarako mahats-barietateak sailkatzekoa.

Covid-19 birusaren pandemiak sortutako krisiari aurre egiteko ardogintzare arloko ezohiko neurriak

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1308/2013 (EB) Erregelamendua, 2013ko abenduaren 17koa, zeinaren bidez nekazaritza-merkatuen antolakunde erkidea sortzen baita eta 922/72 (EEE) Erregelamendua, 234/79 (EEE) Erregelamendua, 1037/2001 (EE) Erregelamendua eta 1234/2007 (EE) Erregelamendua, indargabetzen baitira

5/2004 LEGEA, maiatzaren 7koa, Mahastizaintza eta Ardogintza Antolatzekoa.

BOEren 23025. xedapena, 2022ko 311. zk. 

Ekoizpen-ahalmena

Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2021 Foru Dekretua, urtarrilaren 26koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoko Mahastien Erregistroaren araudia.

18659 Ebazpena, 2019ko abenduaren 13koa, Nekazaritzako Ekoizpenen eta Merkatuen Zuzendaritza Nagusiarena, jatorrizko deitura babestu supraautonomikoak ezartzen dituena. Bertan, landaketa berriei mugak jarri ahal izango zaizkie, eta birlandatzeko eta landaketa-eskubideak bihurtzeko baimenen eskaerei mugak jarri ahal izango zaizkie. Halaber, autonomia-erkidegoek landaketa berriak egiteko, birlandatzeko eta landatzeko baimenak mugatzeko gomendioei buruz hartutako erabakien berri ematen da.

18660 Ebazpena, 2019ko abenduaren 13koa, Nekazaritzako Ekoizpenen eta Merkatuen Zuzendaritza Nagusiak emana, 2020. urterako nazio mailako mahasti-sail berriak baimentzeko eman daitekeen azalera finkatzen duena.

536/2019 Errege Dekretua, irailaren 20koa, mahastiak ekoizteko ahalmena arautzen duen urriaren 29ko 1338/2018 Errege Dekretua aldatzen duena.

1338/2018 Errege Dekretua, urriaren 29koa, mahastiak ekoizteko ahalmena arautzen duena.

772/2017 Errege Dekretua, uztailaren 28koa, mahastizaintzaren potentziala arautzen duena.

313/2016 Errege Dekretua, uztailaren 29koa, honako hauek aldatzen dituena: 739/2015 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreko nahitaezko aitorpenei buruzkoa; 740/2015 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, mahastizaintza-ekoizpenaren ahalmena arautzen duena; eta 1079/2014 Errege Dekretua, abenduaren 19koa, mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreari laguntzeko 2014-2018 programa aplikatzeari buruzkoa.

739/2015 Errege Dekretua, uztailaren 31koa, mahastizaintza- eta ardogintza-sektoreko nahitaezko aitorpenei buruzkoa.

905/2022 Errege Dekretua, urriaren 25ekoa, Mahastizaintza eta Ardogintzako Sektoreko Esku-hartzea arautzen duena, Nekazaritza Politika Bateratuaren Plan Estrategikoaren esparruan.

26/2019 DEKRETUA, otsailaren 26koa, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastiak berregituratzeko eta birmoldatzeko eragiketetarako Europako laguntza-neurria garatu eta aplikatzeari buruzkoa

Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.

5/2018 Errege Dekretua, urtarrilaren 12koa, Espainiako mahastizaintza eta ardogintza sektorerako 2019-2023 laguntza programako neurriak aplikatzekoa.

597/2016 Errege Dekretua, abenduaren 5ekoa, mahastizaintza eta ardogintza sektorerako 2014-2018 laguntza programako neurriak aplikatzekoa.

Abenduaren 14ko 360/2016 Foru Agindua, onartzen duena berregituratzeko eta birmoldatzeko laguntzen 2017 eta 2018ko kanpainen deialdia

Foru Gobernu Kontseiluaren 177/2019 Foru Dekretua, apirilaren 16koa. Onestea 2019rako mahasti aseguruak kontratatzeko laguntzetarako deialdia eta kreditu erreserba

Diputatu nagusiaren 197/2018 Foru Dekretua, maiatzaren 10ekoa. Onartzea 2018rako mahasti aseguruak kontratatzeko laguntzetarako deialdia eta kreditu erreserba

Diputatu nagusiaren 207/2017 Foru Dekretua, maiatzaren 29koa, mahastien aseguruak kontratatzeko laguntzen 2017ko deialdia eta kreditu erreserba onartzen dituena

Diputatuen Kontseiluaren 32/2014 Foru Dekretua, ekainaren 17koa, aldatzen dituena uztailaren 6ko 35/2010 eta azaroaren 15eko 69/2011 foru dekretuak, arautzen dituztenak nekazaritzako aseguruak kontratatzeko laguntzak emateko oinarriak, eta onartzen duena laguntza lerro horren 2014rako deialdia

69/2011 FORU DEKRETUA, azaroaren 15eko Diputatuen Kontsei -luarena. Honen bidez, aldatu egiten dira nekazaritzako aseguruak kontratatzeko laguntzak emateko oinarriak, uztailaren 6ko 35/2010 Foru Dekretuaren bidez onartutakoak, eta onartu egiten da aipatutako laguntzen 2011. urteko deialdia.

35/2010 FORU DEKRETUA, uztailaren 6ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez nekazaritzako aseguruak kontratatzeko laguntzak emateko oinarriak eta laguntza horien 2010eko ekitaldiko deialdia onartu dira

366/2019 Erabakia, ekainaren 4koa. Onespena ematea mahasti zaharrak kontserbatu eta mantentzeko laguntzaren 2019rako deialdiari

Foru Gobernu Kontseiluaren 30/2018 Foru Dekretua, ekainaren 26koa. Onespena ematea mahasti zaharrak mantentzeko eta kontserbatzeko laguntzen oinarri arautzaileei eta 2018rako deialdiari

AGINDUA, 2008ko ekainaren 17koa, Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura sailburuarena, «Arabako Txakolina» Jatorrizko Deituraren Arautegia aldatzekoa eta horren testu bategina onestekoa

Diputatuen Kontseiluaren 13/2015 Foru dekretua, martxoaren 17koa, arautzen dituena Mahastizaintza eta Enologia Zerbitzuko Laborategiko analisiei aplikatzen zaizkien prezio publikoak

Mendien araudia

Mendiei buruzko 4/2023 Foru Araua, otsailaren 15ekoa.

Mendiei buruzko 11/2007 Foru Araua, martxoaren 26koa.  

Martxoaren 26ko 11/2007 Mendiei buruzko Foru Arauaren hutsen zuzenketa.

Mendiei buruzko azaroaren 21eko 43/2003 Estatuko Legea.

485/1962 Dekretua, otsailaren 22koa, Mendien Erregelamendua onartzen duena.

89/2008 Foru Dekretua, urriaren 14ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, onddo, landare, lore eta basa-fruituen aprobetxamendua arautzen da.

Foru Gobernu Kontseiluaren 55/2018 Foru Dekretua, azaroaren 6koa. Onestea Basogintza Kudeaketa Jasangarriko Plan Teknikoen (BKJPT) eta Basogintza Kudeaketa Jasangarriko Plan Soilen (BKJPS) edukia, onarpena, indarraldia, berrikuspena eta jarraipena arautzea.

Foru Gobernu Kontseiluaren 8/2023 Foru Dekretua, otsailaren 28koa. Onespena ematea Basogintzarako Laguntza Plana arautzeko oinarriei eta 2023rako deialdiari

Diputatuen Kontseiluaren 45/2016 Foru Dekretua, ekainaren 7koa, zeinaren bidez onartzen baitira Basogintzarako Laguntza Plana arautzen duten oinarriak eta 2016rako deialdia, 2015-2020 aldirako EAEko Landa Garapenerako Programaren baitan.

Foru Gobernu Kontseiluaren 11/2017 Foru Dekretua, martxoaren 7koa, aldatzen dituena Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 2015-2020 Programaren barruko basogintza laguntzen plana arautzen duten oinarriak, ekainaren 7ko 45/2016 Foru Dekretuaren bidez onartuak, eta 2017rako laguntza lerro horren deialdia onartzen duena.

Foru Gobernu Kontseiluaren 13/2018 Foru Dekretua, martxoaren 19koa. Onartzea Euskal Autonomia Erkidegoko Landa Garapenerako 2015-2020 Programaren barruko basogintza laguntzen plana arautzen duten oinarriak aldatzea, ekainaren 7ko 45/2016 Foru Dekretuaren bidez onartuak eta martxoaren 7ko 11/2017 Foru Dekretuaren bidez aldatuak, bai eta 2018rako haren deialdia ere.

Foru Gobernu Kontseiluaren 8/2019 Foru Dekretua, otsailaren 19koa. Onestea Kontseiluaren ekainaren 7ko 45/2016 Foru Dekretuan, zeinaren bidez basogintzarako laguntzen arauak ezartzen diren, nabaritutako akatsaren zuzenketa eta haien deialdia 2019rako.

36/2011 Foru Dekretua, apirilaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Arabako Baso Erreserben Katalogoa sortzen da.

135/2011 Foru Agindua, maiatzaren 11koa. Honen bidez, baso erreserba gisa katalogatzen dira honako eremuak: Labrazako Pinudia, Albinagoia, Igoroin, Arimotxeak eta Arimotxiak.

10/2010 Foru Dekretua, diputatuen kontseiluarena, martxoaren 9koa. Honen bidez, Arabako Foru Aldundiko eta Arabako toki erakundeetako erabilera eta jabari publikoko mendietan motordun ibilgailuen zirkulazioa arautzen da.

219/2023 Foru Agindua, ekainaren 23koa. Onespena ematea Arabako Lurralde Historikoan suaren erabilera arautzen duen foru aginduari

274/2018 Foru Agindua, uztailaren 3koa. Onartzea Arabako Lurralde Historikoko mota guztietako landa lurretan nekazaritzado hondakinak erretzeari buruzko araudia, eta lehengo araudia indargabetzea.

123/2019 Foru Agindua, martxoaren 13koa. Arabako Lurralde Historikoko mota guztietako landa lurretan nekazaritza hondakinak erretzeari buruzko arautegia (uztailaren 3ko 274/2018 Foru Aginduaren bidez onartua) aldatzea.

421/2020 Foru Agindua, abenduaren 17koa. Arabako Lurralde Historikoko mota guztietako landa lurretan nekazaritza hondakinak erretzeari buruzko eta uztailaren 3ko 274/2018 Foru Aginduaren bidez onetsitako araudia aldatzea, zeina martxoaren 13ko 123/2019 Foru Aginduaren bidez aldatu baitzen.

NEKAZARITZA HONDAKINAK ERRETZEKO ESKAERA ETA BAIMENA