Atxikipenak eta konturako sarrerak

2024ko lan atxikipenen taula

2024ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu beharreko atxikipen-ehunekoen taula orokorra (50/2023 Foru Dekretua, abenduaren 26ko Foru Gobernu Kontseiluarena)

URTEKO ETEKINEN ZENBATEKOA (€-TAN) ONDORENGOEN KOPURUA
ZENBATEKO HONETATIK ZENBATEKO HONETARA 0 1 2 3 4 5 GEHIAGO

0,00

14.000,00

0

0

0

0

0

0

0

14.000,01

15.410,00

5

3

0

0

0

0

0

15.410,01

16.230,00

6

4

1

0

0

0

0

16.230,01

17.370,00

7

5

3

0

0

0

0

17.370,01

18.680,00

8

6

4

0

0

0

0

18.680,01

19.970,00

9

7

5

2

0

0

0

19.970,01

21.520,00

10

8

6

3

0

0

0

21.520,01

23.350,00

11

10

8

5

1

0

0

23.350,01

24.970,00

12

11

9

6

3

0

0

24.970,01

26.930,00

13

12

10

7

4

0

0

26.930,01

29.260,00

14

13

11

9

6

2

0

29.260,01

32.010,00

15

14

13

10

8

4

0

32.010,01

35.330,00

16

15

14

12

9

6

0

35.330,01

39.900,00

17

16

15

13

11

8

0

39.900,01

43.590,00

18

17

16

15

13

10

2

43.590,01

46.980,00

19

18

17

16

14

12

4

46.980,01

50.950,00

20

19

18

17

15

13

7

50.950,01

55.350,00

21

20

20

18

17

15

9

55.350,01

59.890,00

22

21

21

19

18

16

11

59.890,01

63.800,00

23

22

22

21

19

18

12

63.800,01

68.040,00

24

23

23

22

21

19

14

68.040,01

72.840,00

25

25

24

23

22

20

16

72.840,01

78.390,00

26

26

25

24

23

22

17

78.390,01

84.410,00

27

27

26

25

24

23

19

84.410,01

89.690,00

28

28

27

26

25

24

20

89.690,01

95.680,00

29

29

28

27

27

25

22

95.680,01

102.280,00

30

30

29

29

28

27

23

102.280,01

110.120,00

31

31

30

30

29

28

25

110.120,01

118.780,00

32

32

31

31

30

29

26

118.780,01

128.700,00

33

33

32

32

31

30

28

128.700,01

139.880,00

34

34

33

33

32

32

29

139.880,01

153.200,00

35

35

34

34

33

33

31

153.200,01

167.790,00

36

36

36

35

35

34

32

167.790,01

185.460,00

37

37

37

36

36

35

33

185.460,01

207.280,00

38

38

38

37

37

36

35

207.280,01

230.150,00

39

39

39

38

38

37

36

230.150,01

Hortik gora

40

40

40

39

39

39

37

 

Langile aktibo desgaituei aplikagarri zaizkien lan atxikipenak 


2023ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu beharreko atxikipen-ehunekoen taula orokorra (51/2022 Foru Dekretua, abenduaren 27ko Foru Gobernu Kontseiluarena)

2022ko irailaren 1etik aurrera aplikatu beharreko atxikipen-ehunekoen taula orokorra (36/2022 Foru Dekretua, abuztuaren 2ko Foru Gobernu Kontseiluarena)

2022ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu beharreko atxikipen-ehunekoen taula orokorra (56/2021 Foru Dekretua, abenduaren 28ko Foru Gobernu Kontseiluarena). 2022ko abuztuaren 31ra arte indarrean. 

2021eko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatu beharreko atxikipen-ehunekoen taula orokorra (39/2020 Foru Dekretua, abenduaren 29ko Foru Gobernu Kontseiluarena)

2020 urtean aplikatutako atxikipenen ehunekoen taula orokorra (58/2019 Foru Dekretua, abenduaren 27ko Diputatuen Kontseiluarena)

Atxikipenen ehunekoen taula orokorra, 2018 eta 2019 urteetan aplikatutakoa (62/2017 Foru Dekretua, abenduaren 29ko Diputatuen Kontseiluarena)

Atxikipenen ehunekoen taula orokorra, 2014, 2015, 2016 eta 2017 urteetan aplikatutakoa (40/2013 Foru Dekretua, azaroaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena)

Atxikipen zuzenei eta konturako sarrerei buruzko ohiko galderak

2022/10/18an eguneratutako galderak

Atxikipenak eta konturako sarrerak, bai eta zatikako ordainketak ere, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren (PFEZ), sozietateen gaineko zergaren (SZ) eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren (EEEZ) konturako ordainketen kategoriak dira.

Atxikipenak edo konturako sarrerak zergaduna ez beste pertsona batek egiten ditu. Atxikipenak diru errentei aplikatzen zaizkie, eta konturako sarrerak gauzatan jasotzen diren ordainsariei, oro har. Sistema honen arabera errenten ordaintzaileak horien zati bat atxiki behar du eta zenbatekoa Foru Ogasunean sartu behar du errentak jasotzen dituenaren zergaren (PFEZ, SZ edo EEEZ) konturako sarreraren kontzeptuan.

Bai, zerga bakoitzak bere araudia dauka atxikipenak eta konturako sarrerak egiteko; hona:

 

PFEZ:

33/2013 Foru Araua, azaroaren 27koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzkoa, 106 - 109 artikuluak; 40/2014 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, abuztuaren 1ekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren erregelamendua onesten duena, 75 - 104 artikuluak.

 

SZ:

37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, sozietateen gaineko zergari buruzkoa, 130. artikulua; 41/2014 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, abuztuaren 1ekoa, sozietateen gaineko zergaren erregelamendua onesten duena, 50 - 58 artikuluak.

 

EEEZ:

21/2014 Foru Araua, ekainaren 18koa, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari buruzkoa, 23. artikulua eta 30 - 32 artikuluak; 3/2016 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, urtarrilaren 12koa, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren erregelamendua onesten duena, 12 - 21 artikuluak.

 • Pertsona juridikoek eta gainerako entitateek, bai eta jabeen erkidegoek eta errentak esleitzeko dauden entitateek ere.

 • PFEZen zergadunek, jarduera ekonomikoren bat egin eta beren jardueretan errentak ordaintzen badituzte.

Ez da egin behar atxikipenik ez konturako sarrerarik partikular modura jardunez gero, esaterako, jarduera ekonomiko bat egiten duen pertsona fisiko batek lokala alokatzen duenean bere gauza pertsonalak gordetzeko edo etxea atontzeko lanak egiten dizkion pertsona bati lansariak ordaintzen dizkionean.

Gainera, profesional edo enpresaburu gisa jardunez aurrerakinak ordaintzen direnean edo ordainketa bitartekaritza baizik egiten ez denean ere ez da egin behar atxikipenik ez konturako sarrerarik.

Aurrerakinaren adibidea: abokatu batek prokuradore edo notario bati ordaintzea ordezkatzen duenaren izenean.

Ordainketa bitartekaritzaren adibidea: komisodun batek bitartekari den eragiketaren materiala ordaintzea ordezkatzen duenaren izenean.

 • Egoitza Espainiako lurraldean ez duten pertsona fisikoek, pertsona juridikoek eta gainerako entitateek, baldin eta bertan establezimendu iraunkorraren bidez jarduten badute.

 • Espainiako egoiliar ez diren pertsona fisikoak, juridikoak eta gainerako erakundeak, Espainiako lurraldean badihardute establezimendu iraunkorrik gabe, ordaintzen dituzten lan etekinei dagokienez, bai eta atxikipena edo konturako sarrera egin beharra dakarten bestelako etekinei dagokienez ere, horiek gastu kengarriak badira errentak lortzeko. 

a) Pertsona fisikoei egiten zaizkien ordainketetan:

 

 • Lanaren etekinak.

 

 • Jarduera ekonomikoen etekinak

 

 

 • Hiri ondasun higiezinen errentamenduak edo azpierrentamenduak sortzen dituen etekinak.

 

 

 • Jabetza intelektual edo industrialetik, laguntza teknikoa ematetik, ondasun higigarri, negozio edo meategien errentamendutik eta aurreko ondasunen azpierrentamendutik sortutako etekinak, bai eta irudi eskubidea ustiatzeko eskubidearen lagapenetik sortutakoak ere.

 

 • Sari batzuk.

 

b) Espainiako lurraldean establezimendu iraunkorraren bidez ari diren pertsona juridikoei eta ez-egoiliarrei egiten zaizkien ordainketetan:

 

 • Kapital higigarriak sortzen dituen errentak.

 

 • Beste sozietate batzuetan administrari edo aholkulari kargua hartzearen ondoriozko kontraprestazioak.

 

 • Hiri ondasun higiezinen errentamenduak edo azpierrentamenduak sortzen dituen errentak.

 

 • Inbertsio kolektiboko entitateen akzioak eta partaidetzak eskualdatuta edo itzulita lortzen diren errentak.
   

 • Sari batzuk.

 

c) Espainiako lurraldean establezimendu iraunkorrik gabe ari diren ez-egoiliarrei egiten zaizkien ordainketetan, baldin eta jarraian adierazten diren errentak Araban lortzen badira 21/2014 Foru Arauan xedatzen denaren arabera:

 • Lanaren etekinak.

 

 • Kapital higigarriaren etekinak.

 

 • Ondasun higiezinen errentamenduak edo azpierrentamenduak sortzen dituen etekinak.

 

 • Ondasun higiezinak eskualdatzeak sortzen dituen irabaziak.

 

 • Inbertsio kolektiboko entitateen kapitalaren edo ondarearen akzioak edo partaidetzak eskualdatuta edo itzulita lortzen diren errentak, honako hauek izan ezik: Inbertsio Kolektiboko Entitateei buruzko 2003ko azaroaren 4ko 35/2003 Legea garatzen duen Erregelamenduko 79. artikuluan araututako funts eta sozietateetako partaidetzak edo akzioak eskualdatuta edo itzulita lortzen diren errentak (erregelamendu hori 2012ko uztailaren 13ko 1082/2012 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen).

 

 • Sari batzuk.

 

Baldin eta kobrantza gertatzen den unean ez-egoiliarrak bizi den herrialdeko zerga egoitzaren ziurtagiria aurkezten badu eta eskatzen badu zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen aplikagarria heltzeko, atxikipen txikiagoa aplikatzeko edo kargapean ez egoteko asmoarekin, hitzarmenean xedatzen dena bete behar da

Atxikipenak edo konturako sarrerak aplikatu behar zaizkien etekinak ordaintzen dituztenek, hau da, maizterrek edo errentariek, baldin eta hauetakoak badira:

 • Pertsona juridikoak eta bestelako entitateak, jabeen erkidegoak eta errentak esleitzeko araubidean dauden entitateak barne.

 • Banako enpresaburuek eta profesionalek, beren jarduera ekonomikoetan errentak ordainduz gero.

 • Establezimendu iraunkorraren bitartez ari diren ez-egoiliarrak.

Beraz, ondasun higiezina etxebizitza izateko alokatzen dutenek ez daukate errentatzaileei atxikipenik egin beharrik.

Honako kasu hauetan ez dago atxikipenik aplikatu beharrik:

 • Enpresak enplegatuei etxebizitzak alokatzen dizkienean.

 • Errentariak errentatzaileari ordaindutako errenta urtean 900 euro baino gehiago ez denean.

 • Honako hauek gertatzen direnean: errentatzailearen jarduera uztailaren 23ko 573/1991 Araugintzako Foru Dekretuaren bidez onartu ziren Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren tarifen lehen sekzioko 861. taldeko epigrafeetakoren batean sailkatuta egotea (edo hiri ondasun higiezinak errentan edo azpierrentan emateko jarduerarako baimena ematen duen beste epigraferen batean) eta errentan edo azpierrentan emateko diren higiezinen katastro balioari 861. talde horretako epigrafeetan ezarritako kuota zehazteko erregelak aplikatuta kuota zero ez izatea.

Horren ondorioetarako, errentatzaileak aipatu den baldintza betetzen dela kreditatu beharko dio errentariari.

Ez da egin behar atxikipenik ez konturako sarrerarik zerga bakoitzaren araudian salbuetsita dauden errenta batzuengatik, ez eta salbuetsitako entitateek lortzen dituztenengatik ere.

Oro har, errenta salbuetsiak foru arau hauetan aratzen dira:

 • 33/2013 Foru Araua, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzkoa, 9. artikulua.

 • 21/2014 Foru Araua, ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari buruzkoa, eta zergapetze bikoitza saihesteko hitzarmen aplikagarriak.

Beste alde batetik, erantzun honen lehen paragrafoan aipatzen diren entitate salbuetsien zerrenda Sozietateen gaineko zergaren 37/2013 Foru Arauaren 12. artikuluan dago, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoko beste bi lurralde historikoetan, Nafarroako Foru Komunitatean eta araubide erkideko lurraldean indarrean dauden sozietateen gaineko zergaren araudietako manu baliokideetan ere.

Gainera, badaude beste errenta batzuk ere, zergaren kargapetik salbuetsita ez egon arren atxikipenik ez konturako sarrerarik aplikatu behar ez zaienak. Hona ugarienak:

 • 300,00 €-tik beherako atxikipen oinarria duten sariak.

 • Hiriko ondasun higiezinen errentamenduak edo azpierrentamenduak sortzen dituen etekinak, 5. galderako kasuetan.

Bai, aplikatu behar zaizkie. Izan ere, jarduera ekonomikoen gaineko zergaren jarraibideen arabera enpresaburu modura matrikulatu behar badira ere (Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren tarifen hirugarren atala), pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren ondorioetarako beren jarduerak profesionalak dira, eta ondorioz atxikipenak egin behar dituzte bidezkoak direnean. Hala ezartzen dute doktrinak eta jurisprudentziak.

Ordaindutako kopuru guztia, hau da, kontraprestazio osoa, aurrerakinak kenduta. Kargatik salbuetsitako sariaren kontzeptua besteren konturako langileei bakarrik aplika dakieke.

56/2021 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, abenduaren 28koa, PFEZen taulen aldaketa onesten duena (ALHAO, 146. zk., 2021eko abenduaren 29koa).

2022ko irailaren 1etik aurrera abuztuaren 2ko 36/2022 Foru Dekretuan onetsitako taula aplikatuko da (ALHAO, 90. zk., abuztuaren 8koa).

Oro har, lanaren etekinei aplikatu beharreko atxikipenaren zenbatekoa jakiteko, etekin garbiari etekinen zenbatekoari eta zergadunaren inguruabar pertsonalei dagokien ehunekoa aplikatu behar zaio. Ehunekoan taula eta kalkulurako jarraibideak 40/2014 Foru Dekretuaren 84. artikuluan ezartzen dira (40/2014 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluarena, 2014ko abuztuaren 1ekoa; ALHAO. 89. zk., 2014ko abuztuaren 8koa). Taula urtero aldatu ahal izango da foru dekretuen bidez, ekitaldian indarrean dagoen zergaren tarifara egokitzeko.

Taula aplikatzen denean kontuan hartu behar den ordainsari bolumena egutegiko urte bakoitzaren hasieran zehaztuko da honako hauek kontuan hartuta: kontratuko arau edo hizpaketa aplikagarrien eta aurreikusteko moduko gainerako inguruabarren arabera zergadunak egutegiko urtean dirutan zein gauzatan jasoko dituen ordainsari guztiak, eta 33/2013 Foru Arauaren 79. artikuluan arautzen den kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen duten ondorengoen kopurua.

Urtean jasoko diren ordainsarien guztirako zenbatekoan ordainsari finkoak eta aurreikusi daitezkeenak sartuko dira.

Ordainsari horietariko bati 33/2013 Foru Arauaren 19. edo 20. artikuluetan xedatutakoa aplikatu behar bazaio, ordainsariaren gaineko atxikipenaren ehunekoa kalkulatzeko, etekina aipatutako artikuluetan adierazitako ehunekoetatik egokia dena aplikatuz sortzen den kopurua izango da.

Hala ere, honako hauek ez dira sartuko atxikipen ehunekoaren kalkulurako oinarrian:

 • Salbuetsitako errentak.

 • Joan-etorrietarako gastuetarako eta ohiko mantenu eta egonaldi gastuetarako dietak eta kopuruak, kargapean ez daudenak.

 • Borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateetako bazkide babesleek ordaintzen dituzten kontribuzioak, eta enpresek pentsio planetara, enpresen gizarte aurreikuspeneko planetara eta gizarte aurreikuspeneko mutualitateetara egiten dituzten ekarpenak, zerga oinarri orokorra txikitzen dutenak.

Atxikipen ehunekoa dirutan zein gauzatan ordaintzen diren kargatik salbuetsitako ordainsari guztiei aplikatuko zaie. Baldin eta ordainsarien artean % 100etik beherako integrazio ehunekoa aplikatu beharreko bat badago, kalkulatutako atxikipen ehunekoa integrazio ehunekoa aplikatzearen emaitzako etekinari aplikatuko zaio.

Egutegiko urtean zehar ordainsarien kopurua aldatzen bada, beste atxikipen ehuneko bat kalkulatu behar da aldaketa kontuan hartuta. Dena delako aldaketa gertatzen denetik aurrera bakarrik aplikatuko da beste ehuneko hori.

Bai; hona:

a) Lanaren etekinak pentsioak eta hartzeko pasiboak badira, ondorengo bat duten zergadunei dagokien zutabeko atxikipen ehunekoak aplikatu behar zaizkie (taula orokorra aplikatzea hauta daiteke).

b) Enplegatzailearekin egunez eguneko harremana izan eta ordainsariak eguneko soldata gisa jasotzen dituzten eskulangileen kasuan, taula aplikatzeko kontuan hartu beharreko ordainsarien zenbatekoa kalkulatzeko, eguneko soldata 100ez biderkatu behar da.

c) Lanaren etekinen jasotzaileak, epaile baten ebazpena dela bide, konpentsazio pentsioa ordaintzen badio bere ezkontideari edo izatezko bikotekideari, horren zenbatekoari atxikipen ehunekoa kalkulatzeko kontuan hartu beharreko ordainsarien zenbatekoa kendu ahal zaio.

Murrizketa hau aplikatzeko ezinbestekoa da langileak kontratu mugagabea edukitzea. Gainera, epaileak pentsioa emateko agintzen duen zergaldiaren hurrengo zergalditik aurrera soilik aplikatu ahal izango da. Kalkulatzen den atxikipen ehunekoa % 2tik beherakoa bada, % 2 aplikatuko da.

d) Langile aktibo desgaituei atxikipenen ehunekoen taula orokorra aplikatuko zaie, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren Araudiaren 84.4 artikuluan ezartzen den eskalan ezarritako puntuak kenduta, langilearen egoeraren arabera:

d.1.) % 33 - 65 arteko desgaitasuna duten langile desgaitu aktiboak.

d.2.) % 33 - 65 arteko desgaitasuna duten langile desgaitu aktiboak, mugikortasuna murriztuta dutenak.

d.3.) % 65eko desgaitasuna edo handiagoa duten langile desgaitu aktiboak.

Taula orokorra aplikatzen da.

Bai, ordaintzaileak gorde egin behar ditu zergadunak emandako honako egiaztagiri eta jakinarazpen hauek, eta Zerga Administrazioaren esku jarri behar ditu honek eskatuz gero:

 • 33/2013 Foru Arauaren 79. artikuluan arautzen den kenkaria aplikatzeko eskubidea ematen duten ondorengoen kopuruaren frogagiriak.

 • Epaile baten ebazpen baten bidez ezkontideari edo izatezko bikotekideari konpentsazio pentsioa ordaindu behar zaiola frogatzen duen agiria.

 • Langile aktibo desgaituen desgaitasun graduaren frogagiria.

Datu horiek ordaintzaileari eman ezean, horrek bidezko atxikipen ehunekoa aplikatu beharko du frogatu gabeko inguruabar familiarrak eta pertsonalak kontuan eduki gabe.

Datu horiek egutegiko urteko lehenengo eguna baino lehen edo harremanak hasten diren unean eman behar dira.

Ez da beharrezkoa izango ekitaldian-ekitaldian ordaintzaileari datuen ematea, azken komunikazioko datuak aldatzen ez badira.

Taulakoa baino handiagoa bada, bai, noiznahi eska dezakete, honako arau hauek beteta:

 

 • Eskaera idatziz egin behar da.

 

 • Eskatutako atxikipen ehuneko berria ezin izango da aldatu eskaera aurkezten denetik egutegiko urtea amaitu arte, eta ehuneko hori hurrengo ekitaldietan ere aplikatuko zaio zergadunari, ez badio idatziz uko egiten edo ez badu eskatzen atxikipen ehuneko handiagoa aplikatzeko, eta atxikipenen taulen arabera atxikipen ehuneko handiagoa aplikatu beharra dakarten inguruabarretako bat gertatzen ez bada.

 

Nolanahi ere, ordaintzaileak gorde egin behar ditu zergadunak aurkeztutako egiaztagiri edo jakinarazpenak eta Zerga Administrazioaren esku jarri behar ditu hala eskatuz gero.

Araudiak ez du ematen aukerarik taularen araberako atxikipen tasa baino txikiagoa aplikatzeko, eta atxikitzailearen ardura izango da atxikipenen taula aplikatzeko ezarritako arauak betetzea.

Gauzatan jasotako lanaren ordainsariak

 

Gauzatan jasotako lanaren etekinen gaineko konturako sarreraren zenbatekoa kalkulatzeko arauak zergaren foru arauaren 60. artikuluan ezartzen dira.

 

Honako hauen gainean ez dago konturako sarrerarik egin beharrik:

 

 • Batetik, borondatezko gizarte aurreikuspeneko entitateetako bazkide babesleek ordaindutako ekarpenak; bestetik, enpresek pentsio planei, enpresen gizarte aurreikuspeneko planei eta gizarte aurreikuspeneko mutualitateei egindako ekarpenak, zerga oinarri orokorra txikitzen dutenak, PFEZen Foru Arauak 71. artikuluan enpresen ekarpenetarako ezartzen duen gehieneko mugarekin.

 

 • Bazkide langileen edo langileen gizarte eta laguntza estaldurarako kooperatibek Gizarte Segurantzari langile autonomoen araubide berezian kotizazio gisa ordaintzen dizkioten kopuruak.

 

Gauzatan jasotako kapital higigarriaren etekinak

 

Gauzatan jasotako kapital higigarriaren etekinen gaineko konturako sarreraren zenbatekoa kalkulatzeko oinarria kalkulatzeko, % 20 gehitu behar da ordaintzailearen eskuraketa balioa edo kostua.

 

Gauzatan jasotako jarduera ekonomikoen etekinak

 

Gauzatan jasotako jarduera ekonomikoen etekinen gaineko konturako sarreraren zenbatekoa kalkulatzeko oinarria horiek merkatuan duten balioa izango da.

 

Harpidetza eskubideak eskualdatuta gauzatan lortzen diren ondare irabaziak

Harpidetza eskubideak eskualdatuta gauzatan lortzen diren ondare irabazien gaineko konturako sarreraren oinarria ondare irabazien merkatuko balioa da.

Sariak

 

 Gauzatan jasotako sarien gaineko konturako sarreraren zenbatekoa kalkulatzeko oinarria kalkulatzeko, % 20 gehitu behar da ordaintzailearen eskuraketa balioa edo kostua.

 

Beste errenta batzuk

Hiriko ondasun higiezinak errentatuta edo azpierrentatuta, jabetza intelektuala edo industriala lagata, laguntza teknikoa emanda, ondasun higigarriak, negozioak edo meategiak errentatuta edo azpierrentatuta, eta irudi eskubidea ustiatzeko eskubidea lagata gauzatan jasotzen diren etekinen gainean aplikatu beharreko konturako sarreraren oinarria etekin horien merkatuko balioa da.

 

Ez, taularen aplikazioaren emaitzako ehunekoa aplikatu behar da, oro har. Adibidez, taularen arabera ehunekoa zero bada, % 2 atxiki behar da gutxienez; kontratua berritzen bada, atxikipen ehuneko berria kalkulatu behar da, jasotako ordainsariak eta egutegiko urtean jasoko dituenak kontuan hartuta.

Bai, taula aplikatzen denean kontuan hartu behar den ordainsari bolumena hartukizun osoaren arabera zehaztuko da, zergadunak, kontratuko arau edo hizpaketa aplikagarriak eta aurreikus daitezkeen gainerako inguruabarrak direla bide, egutegiko urtean diruz eta gauzatan jasoko dituen ordainsariak kontuan harturik.

Urtean jasoko diren ordainsarien guztirako zenbatekoan ordainsari finkoak eta aurreikusi daitezkeenak ere sartuko dira.

Ordainsari horietariko bati Zergaren Foru Arauaren 19. artikuluan xedatutakoa aplikatu behar bazaio, ordainsariaren gaineko atxikipenaren ehunekoa kalkulatzeko, etekina aipatutako artikuluan adierazitako ehunekoetatik egokia dena aplikatuz sortzen den kopurua izango da.

2014-01-01etik aurrera ehuneko ehunetik beherako tasa aplikatu ahal zaien ordainsarien zenbatekoak muga dauka: 300.000,00 €. Hortik gorako ordainsari guztiak oso-osorik zergapetzen dira (% 100).

% 35.

Honako hauek dira lan harreman bereziak:

 • Goi zuzendaritzako lan kontratudunak.

 • Etxeko zerbitzariak.

 • Kirolari profesionalak.

 • Ikuskizun publikoetan ari diren artistak.

 • Merkataritzako ordezkariak.

Menpeko lan harreman berezien ondoriozko etekinei taula orokorreko atxikipen ehunekoa aplikatuko zaie. Gutxienez % 15ekoa izango da.

Etxeko zerbitzariei ez zaie aplikatu behar atxikipenik.

Hala ere, presondegietan zigorra betetzen ari direnek lortutako etekinei ez zaie gutxieneko % 15eko atxikipena aplikatuko, ez eta desgaitu aktiboek lan harreman bereziei esker lanean lortutako etekinei ere.

Langile aktibo desgaituei atxikipen ehunekoen taula orokorra aplikatuko zaie. Atxikipen ehunekoa txikitu egingo da 40/2014 Foru Dekretuaren 84.4 artikuluko taularen arabera (40/2014 Foru Dekretua,Diputatuen Kontseiluarena, abuztuaren 1ekoa; ALHAO, 89. zk., 2014ko abuztuaren 8koa; honek aldatzen du: 56/2021 Foru Dekretua,Diputatuen Kontseiluarena, abenduaren 28koa; ALHAO, 146. zk., 2021eko abenduaren 2koa), PFEZen Foru Arauaren 23. artikuluaren 3. apartatuan aipatzen diren ehunekoak (% 100 eta % 250) aplikatuz.

Kapital higigarriaren etekinak:

Orokorrean, norbere kapitalak hirugarrenei lagatzetik lortutako etekinei (PFEZren Foru Arauaren 36. artikulua), 2016ko urtarrilaren 1etik aurrera % 19ko tasa aplikatu behar zaie (40/2014 Foru Dekretuaren 87. artikulua).

 

Ondare irabaziak:

Inbertsio kolektiboko entitateen akzioak eta partaidetzak eskualdatuta edo itzulita lortutako ondare irabazien gaineko atxikipenaren zenbatekoa kalkulatzeko, atxikipenaren oinarriari % 18ko ehunekoa aplikatu behar zaio.

Atxikipenaren (% 19) oinarrian errentariak errentatzaileari kontzeptu guztiengatik (argia, ura,…) ordaintzen dizkion diru kopuru guztiak sartu behar dira, balio erantsiaren gaineko zerga (BEZa) kenduta. Honen ondorioetarako, ez dira oinarrian zenbatu behar aurrerakinen zenbatekoak (hirugarrenek haren kontura eta beraren izenean egindako gastuak) ez fidantzen zenbatekoak.

 

Honen ondorioetarako, atxikipenaren oinarria BEZarena bera da.

Hiri higiezinen errentamenduak edo azpierrentamenduak sortzen dituen etekinen gainean egin beharreko atxikipena, haien kalifikazioa gorabehera, errentatzaileari ordaintzen zaizkion kontzeptu guztien gainean ehuneko 19ko ehunekoa aplikatzearen emaitza izango da (BEZa zenbatu gabe).

Jarduera profesionalen etekinen gaineko atxikipenen indarreko tasa orokorra % 15ekoa da. Jarduera profesional baten kontraprestazio gisa ordaintzen diren diru kopuru guztiei aplikatu behar zaie, aurrerakinak eta BEZa alde batera utzita.

 

Zergadun batek jarduera profesional bati ekin badio ekitaldian zehar, eta aurreko urtean ez badu jarduera profesionalik egin (urtea datatik datara zenbatzen da), jarduerari ekin dion zergaldian eta hurrengo bietan atxikipen ehunekoa % 7 izango da.

 

Atxikien tasa murriztu hau aplikatzeko, profesionalek horren berri eman beharko diete ordaintzaileei, eta ordaintzaileek eta komunikazioa gorde beharko dute, behar bezala sinatuta.

% 7ko atxikipena aplikatuko zaie honako hauei ordaindutako etekinei ere:

 

 • Udal zerga biltzaileei.

 

 • Aseguru entitateek kanpoko laguntzaileen zerbitzuak erabiltzen dituzten aseguru bitartekariei.

 

 • Estatuaren Loteria eta Apustuen Estatu Sozietatearen ordezkari komertzialei.

 

Adibidea: Zerga aholkulari baten faktura:

 

Lansariak

 1.000,00 €

Aurrerakinak (notarioa)

     515,00 €

Hotelaren faktura (BEZa barne)

     121,00 €

Lansarien BEZa (% 21)

     210,00 €

Faktura, guztira

  1.846,00 €

 

Nahiz eta profesionalak fakturan ez adierazi pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren konturako atxikipena, honako kopuru hauei aplikatu behar zaie:

 

Lansariak:                 1.000,00 € 

Hotelaren faktura (BEZa barne):            121,00 €

Atxikipenaren oinarria, guztira:                           1.121,00 €

 

Atxikipen tasa % 15 denez, 168,15 € atxiki behar dira.

 

Profesionalari ordaindu beharreko kopuru garbia:          1.846,00 - 168,15 = 1.677,85 €

 

168,15 €-ko kopurua Ogasunari ordaindu behar zaio sarrera ereduaren bidez, hilero edo hiru hilean behin.

 

Kontuan eduki behar da kargatik salbuetsitako dietaren kontzeptua besteren konturako langileei bakarrik aplikatzen zaiela.

Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako ustiategietako produktu naturalen emateen bidez lortzen diren sarrerak eta ustiategi horien zerbitzu osagarrien ondorioz lortzen direnak, oroharreko konpentsazioa barne (BEZaren nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzaren araubide berezian egonez gero), honako hauek izan ezik: dirulaguntzak (arruntak eta kapitalekoak) eta kalte ordainak.

Etekinak nekazaritza, abeltzaintza eta basogintzako jarduera baten kontraprestazioz jasotzen badira.

 • Txerriak gizentzeko abeltzaintzako jarduerak eta hegazti hazkuntza: % 1

 • Gainerako kasuetan: % 2

 • Basogintzako jarduera baten kontraprestazioa: % 2

Ehuneko horiek ordaindutako sarrera osoei aplikatuko zaizkie, dirulaguntza arruntei, kapital dirulaguntzei eta kalte-ordainei izan ezik.

1. Etekinak 92. artikuluaren 6. apartatuaren 2. zenbakian arautzen diren jarduera ekonomikoen kontraprestazioak badira eta jardueraren etekin garbia zenbatespen objektiboko metodoaren bidez zehazten bada, % 1eko atxikipena aplikatuko zaie ordaindutako sarrera osoei.

2. Aurreko 1. zenbakian xedatutakoa aplikagarria izango da jarduera ekonomikoen gaineko zergaren tarifetako lehen ataleko multzo eta epigrafe hauetan sailkatutako jardueretarako:

 

 • JEZ:

 • Jarduera ekonomikoa

 • 314 eta 315

Metalezko arotzeria eta metalezko egitura eta galdaren fabrikazioa.

 • 316.2, 3, 4 eta 9

Burdineria, sarrailagintza eta torlojugintzako gaien fabrikazioa, baita burdin hariaren eratorri, tresneria eta beste ataletan ez dauden metalezko gaiena ere.

 • 453

Denetariko janzkiak eta beren osagarriak saldoka egitea, salbu eta horiek guztiak gehienbat beste batzuei aginduta egiten direnean.

 • 463

Arotzeriako piezak, parketa eta eraikuntzarako zurezko egiturak saldoka egitea.

 • 468, 468.5 izan ezik

Zurezko altzarien industria, altzarien industriaren jarduera osagarriak izan ezik (akabera, barnizatzea, tapizatzea, doratzea, etab.).

 • 474.1

Testuak edo irudiak inprimatzea.

 • 504.1

Instalazio eta muntaketak (iturgintza, hotz eta bero instalazioak eta airea girotzekoak izan ezik).

 • 504.3

Hozteko, berotzeko eta haize egokituaren instalazioak.

 • 504.4, 6 eta 8

Tximistorratzak eta antzekoak instalatzea. Mota guztietako igogailuak muntatzea eta instalatzea. Metalezko muntaketak eta industria instalazioak osorik egitea instalazio edo muntaketarako makinak eta osagaiak saldu edo jarri gabe.

 • 722

Salgaiak errepidez garraiatzea.

 • 757

Etxe aldaketako zerbitzuak.

2. Ezin izango da 6. apartatu honetan ezarritako salbuespena egin baldin eta jarduera ekonomikoa egiten duen zergadunak ordaintzaileari jakinarazten badio zuzeneko zenbatespeneko metodoaren edozein modalitate erabiltzen duela jardueraren etekin garbia zehazteko.

Gaur egun Araban ezin da erabili zenbatespen objektiboaren metodoa etekinen zenbatekoa kalkulatzeko, zeren eta 33/2013 Foru Arauaren 25. artikuluak ezartzen baitu jardueren etekin garbia kalkulatzeko zuzeneko zenbatespenaren metodoa (modalitate arrunta eta erraztua) erabili behar dela. Beraz, atxikipen hau egoitza lurralde erkidean duten zergadunei baino ezin zaie aplikatu, hain zuzen ere etekinak kalkulatzeko zenbatespen objektiboaren metodoa erabiltzen dutenei. Hau da, Arabako zerga araudia aplikatzen zaion enpresaburu edo profesional batentzat lan egiten duen jardueraren titularra pertsona fisikoa bada, beraren zerga egoitza lurralde erkidean badago, eta bere etekin garbiak zeinu, indize edo modulukako modalitatean zehazten baditu, % 1eko atxikipena aplikatu behar zaie ordaindutako sarrera osoei, eta atxikitako kopurua Arabako Foru Ogasunean sartu behar da.

Gaur egun % 19 aplikatzen zaie guztiei, salbuespen batekin: jabetza intelektualaren ondoriozko kapital higigarriaren etekinei % 15eko atxikipena aplikatzen zaie zergaduna egilea ez denean.

Estatuko araudian 2013ko urtarrilaren 1etik aurrera indarrean egongo den karga berezi baten bitartez, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren kargapean egongo dira orain arte salbuetsita egon diren loterietako sariak, bai Estatuarenak, bai autonomia erkidegoenak, Espainiako Itsuen Erakunde Nazionalarenak, Espainiako Gurutze Gorriarenak eta antzeko erakunde europarrenak.

Saria ordaintzen den unean sortuko da karga berezi hori. Sariaren ordaintzaileak ehuneko 20ko atxikipena edo konturako sarrera egin beharko du, eta horri esker ez du autolikidaziorik aurkeztu beharko (14/2012 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, 1/2013 Foru Arauaren bidez baliozkotua; ALHAO, 2012-12-31koa eta 2013-01-30ekoa).

Diputatuen Kontseiluaren uztailaren 17ko 1/2018 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren bidez (ALHAO, 85. zk., 2018ko uztailaren 23koa) handitu egin da saritutako billete bakoitzeko salbuesten den diru kopurua; hain zuzen ere, gehikuntza progresiboa izango da 2018ko uztailetik 2020ko ekitaldira arte, eta orduan 40.000 € egongo dira salbuetsita billete bakoitzeko, baldin eta erosketa prezioa 0,50 €-tik beherakoa bada.

% 24koa. 

ERANSKINA: LABURPEN TAULA: KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINEN, KAPITAL HIGIEZINAREN ETEKINEN ETA ONDARE IRABAZIEN GAINEKO ATXIKIPEN TASAK

ETEKINAK

SORBURUA

Tasa

KAPITAL HIGIGARRIA

Entitateen funts propioetako partaidetza

19

 

 

Norberaren kapitalak hirugarrenei lagatzea; kontu korronteak, finantza gordailuak etab.

 

19

 

 

Kapitalizazio eragiketak, bizitza aseguruak edo baliaezintasuna eta kapital ezarpena.

 

19

 

 

Jabetza industriala, laguntza teknikoa ematea.

 

19

 

 

Jabetza intelektuala, zergaduna ez bada egilea.

15

 

 

Ondasun higigarrien, negozioen edo meatzeen errentamendua edo azpierrentamendua.

 

19

 

 

Irudi eskubideak ustiatzeko lagapena, betiere jarduera ekonomiko baten baitan ez bada.

 

24

KAPITAL HIGIEZINA

 

Hiri ondasun higiezinen errentamendua edo azpierrentamendua.

 

19

BESTELAKO ONDARE IRABAZIAK

 

Harpidetza eskubideen eskualdaketa (2017ko urtarrilaren 1etik aurrera)

 

19

Betebehar formalak Zerga Administrazioarekin

A) Honako aitorpen eta ordainketa eredu hauek aurkeztea:

 

 

 • Hiru hilean behin: Atxikipenak eta konturako sarrerak egin behar dituen subjektuak apirilaren, uztailaren, urriaren eta urtarrilaren egutegiko lehenengo hogeita bost egunetan aurkeztu beharko du aurre-aurreko egutegiko hiruhilekoarengatik beharrezko diren atxikipenen eta konturako sarreren aitorpena, eta haien zenbatekoa Foru Aldundian sartu beharko du.

 

 • Hilean behin: Atxikipenak eta konturako sarrerak egin behar dituen subjektuak hil bakoitzeko atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoen aitorpena aurkeztu beharko du hurrengo hileko lehen hogeita bost egun naturaletan, honako kasu hauetan:

 

a) Enpresa handia bada, hau da, aurreko urte naturalean egindako eragiketen bolumena 6.010.121,04 eurotik gorakoa izan bada (BEZ gabe eta, behar denean, baliokidetasun errekargua edo oroharreko konpentsazioa gabe).

 

 

b) Administrazio publikoa bada (Gizarte Segurantza barne) eta ekitaldia hasi baino lehen onetsitako azken urteko aurrekontua 6 milioi eurotik gorakoa bada.

 

Salbuespen gisa, uztaileko aitorpena eta sarrera abuztuan eta iraileko lehen hamar egunetan egin daitezke.

 

ADI:

 

Kontuan eduki behar da atxikipenak edo konturako sarrerak egin behar dituztenek hileko edo hiruhilekoko aitorpena aurkeztu behar dutela erroldan betebeharra alta emanda egonez gero, are honako kasu hauetan ere: atxikipena edo konturako sarrera aplikatu beharreko errentak ordaindu arren, horien zenbatekoa dela-eta ez atxikipenik ez konturako sarrerarik egin ez dutenean, eta aitorpeneko aldian atxikipena edo konturako sarrera aplikatu beharreko errentarik ordaindu dutenean ere bai.

B) Urteko eredu informatiboa aurkeztea:

 

 

 

 

 

Atxikitzaileak edo konturako sarrera egin behar duenak urtean egindako atxikipenen eta konturako sarreren laburpena aurkeztu behar du hurrengo urteko urtarrilean.

 

Laburpen horretan, identifikazio datuez gainera, hartzaileen izenen zerrenda agertu behar da, eredu informatiboa onesten duen foru aginduan adierazten diren datuak zehaztuta.

 

Ez dute aurkeztu beharko laburpena honako kasu honetan: erroldan betebeharra alta emanda eduki eta hileko edo hiruhilekoko aitorpen eta ordainketa ereduak aurkeztu badituzte eta aitorpeneko urtean ez badute ordaindu errentarik batere, ez atxikipenik ez konturako sarrerarik aplikatu behar ez zaienak eta salbuetsitako errentak barne.

 

Atxikitzaileen betebehar formalak:

 

 Ordaintzaile-atxikitzaileek eta konturako sarrerak egin behar dituztenek:

 

 • a) Errentak ordaintzen dituzten unean zergadunei jakinarazi behar diete egin dieten atxikipena edo konturako sarrera, eta aplikatu dieten ehunekoa adierazi.
 • b) Zergadunarentzako agiria egin behar dute, egindako atxikipenak edo konturako sarrerak egiaztatzen dituena, bai eta urteko laburpenean subjektu pasiboari buruz adierazi beharreko gainerako datuak ere.

 

 

Egiaztagiri hori zergadunaren esku ipini behar da pertsona fisikoen errentaren, sozietateen gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren gaineko zergaren autolikidazioa egiteko epealdia amaitu baino lehen.

Eredua H/HH*

Atxikipena edo konturako sarrera aplikatu beharreko etekinak

Urteko laburpena

Aitortzaileak

110/HH

Lanaren etekinak, pertsona fisiko diren aholkularienak, pentsioak, jarduera ekonomikoen etekinak, sariak

190

Jardueraren bat egiten duten pertsona fisikoak, pertsona juridikoak, sozietate zibilak, administrazio publikoak

111/H

Lanaren etekinak, pertsona fisiko diren aholkularienak, pentsioak, jarduera ekonomikoen etekinak, sariak

190

Jardueraren bat egiten duten pertsona fisikoak, pertsona juridikoak, sozietate zibilak, administrazio publikoak

115A/H HH

Hiriko ondasun higiezinen errentamenduak eta azpierrentamenduak sortutako etekinak

180

Jardueraren bat egiten duten pertsona fisikoak, pertsona juridikoak, sozietate zibilak

117/H HH

Inbertsio kolektiboko entitateen akzioak eta partaidetzak eta harpidetza eskubideak eskualdatuz lortzen diren ondare irabaziak

187

Inbertsio kolektiboko entitateak, horien partaideak, finantza entitateak eta kreditu entitateak

123/H HH

Kapital higigarriaren beste etekin batzuk

193

Jardueraren bat egiten duten pertsona fisikoak, pertsona juridikoak, finantza entitateak eta kreditu entitateak

124/H HH

Besteren kapitalak erakartzean eta erabiltzean edozein aktibo mota eskualdatu, amortizatu, itzuli, trukatu edo bihurtzearen ondoriozko kapital higigarriaren etekinak eta errentak

194

Sozietate anonimoak, sozietate mugatuak, kooperatibak, finantza entitateak eta kreditu entitateak

126/H HH

Banku interesak

196

Finantza entitateak eta kreditu entitateak

128/H HH

Aseguruen etekinak

188

Aseguru entitateak, finantza entitateak eta kreditu entitateak

216/H HH

Egoiliar ez diren pertsona fisikoek edo pertsona juridikoek establezimendu iraunkorrik gabe lortutako denetariko etekinak

296

Jardueraren bat egiten duten pertsona fisikoak, pertsona juridikoak, sozietate zibilak, administrazio publikoak

   *H: hilekoa / HH: hiruhilekokoa

Jarduera ekonomikoren bat egiten duten zergapekoek 2021eko urtarrilaren 1az gero eredu guztiak modu telematikoan aurkeztu behar dituzte.

Hartukizun gako beste aldiz.

Atzerakinak ordaindu direnean soilik.

 • Etekinak sortu dituzten lanak edo zerbitzuak Araban egiten direnean.

  Salbuespena: honako inguruabarretako bat gertatzen bada, langilea atxikita dagoen lantokia non dagoen hartuko da kontuan:
   

  •  Lanak Araban eta beste lurralderen batean egin badira

  •  Zerbitzuak non egin diren zehaztu ezin bada

  • Telelana
    

 • Pentsioen edo hartzeko pasiboen hartzailearen ohiko bizilekua Araban dagoenean.
   

 • Administratzaileen eta administrazio kontseiluetako kideen ordainsariak, ordaintzailearen zerga egoitza Araban dagoenean.

  Ordaintzailea SZren kargapean badago bere eragiketen bolumenaren arabera, administrazio bakoitzari bere lurraldean egindako eragiketen bolumenaren arabera ordaindu behar dizkio atxikipenak.
   

 • Jarduera ekonomikoaren etekinak, atxikitzailearen ohiko bizilekua edo zerga egoitza Araban badago.
   

 • Funts propioetan partaidetza edukita edo obligazioen interesen bidez lortutako etekinak, ordaintzaileak SZ Araban ordaintzen badu (eragiketen bolumenaren arabera ordaintzen badu, administrazio bakoitzari bere lurraldean egindako eragiketen bolumenaren arabera ordainduko dio).
   

 • Arabako Lurralde Historikoko administrazioek jaulkitako zorraren interesak, Araban ordainduz gero.
   

 • Bankuen eta kutxen interesak, hartzailearen ohiko bizilekua edo zerga egoitza Araban badago.
   

 • Kapitalizazio eragiketek eta bizi edo elbarritasun aseguruen kontratuek sortzen dituzten etekinak, onuradunaren edo hartzailearen ohiko bizilekua edo zerga egoitza Araban badago.
   

 • Kapital ezarpenaren ondoriozko biziarteko eta aldi baterako errentak, onuradunaren edo hartzailearen ohiko bizilekua edo zerga egoitza Araban badago.
   

 • Jabetza intelektualaren etekinak (egilea subjektu pasiboa ez denean), jabetza industrialaren etekinak eta laguntza teknikoaren etekinak, ordaintzailearen zerga egoitza Araban badago.
   

 • Ondasunen, eskubideen, negozioen eta meatzeen etekinak, Araban badaude.
   

 • Ondasun higiezinaren hipotekarekin bermatutako maileguen interesak, hipotekatutako ondasuna Araban badago.
   

 • Ondasun higigarrien hipotekarekin edo eskualdatzerik gabeko bahiturarekin bermatutako maileguen interesak, Araban inskribatuta egonez gero.
   

 • Mailegu soilen interesak eta salerosketan ordaintzeko utzitako prezioak, atxikitzailearen ohiko bizilekua edo zerga egoitza Araban badago.
   

 • Inbertsio kolektiboko entitateen akzioak eta partaidetzak eskualdatuta edo itzulita lortzen diren ondare irabaziak, akziodunaren edo partaidearen ohiko bizilekua edo zerga egoitza Araban badago.
   

 • Joko, lehiaketa, zozketa edo ausazko konbinazioen ondorioz ematen diren sariak, ordaintzailearen ohiko bizilekua edo zerga egoitza Araban badago.
   

 • Ondasun higiezinen errentamenduak eta azpierrentamenduak sortutako etekinak, atxikitzailearen ohiko bizilekua edo zerga egoitza Araban badago.
   

 • Harpidetza eskubideak eskualdatuta lortzen diren ondare irabaziak, akziodunaren edo partaidearen ohiko egoitza edo zerga egoitza Araban badago. 

Beste atxikipen portzentaje batzuk

ETEKINAK 

 
JATORRIA

 
2015erako tasa (uztailaren 12ra arte)
(%)
2015erako tasa (uztailaren 12tik aurrera)
(%)
2016tik aurrerako  tasa
(%)
KAPITAL HIGIGARRIA

Erakundeen funts propioetan parte hartzea.

20

19,5

19

Kapitalizazio eragiketak, bizitza aseguruak edo baliaezintasuna eta kapital ezarpena

20

19,5

19

Norberaren kapitalak hirugarrenei lagatxea; kontu korronteak, finantza gordailuak etab.

20

19,5

19

Jabetza intelektuala, industriala, laguntza teknikoa ematea

20

19,5

19   

15***

Ondasun higigarrien, negozioen edo meatzeen errentamendua edo berrerrentamendua.

20

19,5

19

Irudi eskubideak ustiatzeko lagapena, betiere jarduera ekonomiko baten baitan ez bada.

24

24

24

KAPITAL HIGIEZINA

Hiri ondasun higiezinen errentamendua edo berrerrentamendua.

20

19,5*

19

BESTELAKO ONDARE IRABAZIAK

Harpidetza eskubideen transmisioa, 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera:

 

 

19

 

Akzioak eta partaidetzak transmititzea talde inbertsio erakundeetan (inbertsio funtsak)

20

19,5*

19

JARDUERA EKONOMIKOAK****

 

Lanbide jarduerak

19  


15**


9 jardueraren hasiera urtean eta ondorengo bietan

 

15


7 jardueraren hasiera urtean eta ondorengo bietan

 

15


7 jardueraren hasiera urtean eta ondorengo bietan

NEKAZARITZA EDO ABELTZAINTZA JARDUERAK

Txerriak gizentzeko abeltzaintzako jarduerak eta hegazti hazkuntza

1

1

1

Nekazaritza edo abeltzaintzako gainerako jarduerak

2

2

2

SARIAK

Sariak

20

19,5

19

ETEKINAK LANAK

Aholkulariak. Pertsona fisikoak

35

35

35

Aholkulariak. Pertsona juridikoak

20

19,5

19

 

* Kapital higiezinari eta ondare irabaziei dagokienez, % 19,50eko interes tasa 2015eko irailaren 1ean jarri zen indarrean.

**Jarduera horien etekin osoen bolumena, kasuan kasuko ekitaldiaren aurreko ekitaldiari dagokiona, 15.000 euro baino gutxiago bada, zergadunak ekitaldi horretan ekonomia jardueretatik eta lanetik eskuratutako etekin osoen baturaren ehunekoa 75 baino gehiago bada.

***2019ko urtarrilaren 1etik aurrerako efektuekin, ehunekoa % 15ekoa izango da zergaduna egilea ez denean kapital higigarriko jabetza intelektualeko jatorridun errendimenduetarako.

****2023ko ekainaren 8tik aurrera, jarduera jakin batzuetan ere % 7a aplikatuko da, baldin eta jarduera horien guztien aurreko ekitaldiko errendimendu osoen bolumena 15.000 eurotik beherakoa bada eta zergadunak ekitaldi horretan lortutako jarduera ekonomikoen eta lanaren etekin osoen baturaren % 75 baino gehiago bada. Atxikipen mota hori aplikatzeko, zergadunek egoera hori gertatu dela jakinarazi beharko diote etekinen ordaintzaileari, eta ordaintzaileak behar bezala sinatutako komunikazioa gorde beharko du.

Ordainketa zatikatuak

PFEZren konturako ordainketa zatikatuei buruzko ohiko galderak

2022/10/18an eguneratuak

Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas, por si mismos o a través de una entidad en atribución de rentas (sociedad civil), estarán obligados a ingresar, y en su caso también a autoliquidar (primer año a través del modelo 130), en la Diputación Foral, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, la cantidad que resulte de lo establecido en los artículos 106 y 107 del Reglamento de IRPF.

En el caso de inicio de la actividad económica, el contribuyente efectuará, en dicho año de inicio, autoliquidación de los pagos fraccionados en el modelo 130.

En el ejercicio siguiente y los sucesivos siguientes al de inicio de la actividad económica, los pagos fraccionados se liquidan de oficio por parte de la Diputación Foral de Álava, quien los notificará al contribuyente con la antelación suficiente para que pueda satisfacerlos a su vencimiento.

A comienzos de año (marzo) se envía al contribuyente una liquidación anual de pagos fraccionados trimestrales, con acuse de recibo, indicando lo que el contribuyente tiene que pagar durante el año, los vencimientos, y las fechas de cargo en cuenta si el pago está domiciliado, además del número de cuenta, etc., dándole plazo y forma para que presente las solicitudes de modificaciones que considere oportunas.

A los efectos de domiciliación de las cuotas de pagos fraccionados se adjunta también el anexo de solicitud correspondiente para AUTORIZACIÓN de la domiciliación; en el supuesto de tenerlos ya domiciliados, si desea modificar la cuenta puede solicitarlo a través del anexo de MODIFICACIÓN de domiciliación que se adjunta.

En abril, se remiten, sin acuse de recibo, las cartas de pago del primer trimestre para aquellos contribuyentes que no tengan domiciliados los pagos fraccionados.

Posteriormente para el segundo, tercer y cuarto trimestre, se remiten, sin acuse de recibo, las cartas de pago de aquellos que no han domiciliado el pago, así como un recordatorio de pago a los contribuyentes que lo tienen domiciliado.

A mediados de año (junio) se envía a contribuyentes que desarrollen exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, la liquidación anual de pagos fraccionados semestrales, con la misma información que se comunica para el caso de pagos fraccionados trimestrales, que se ha referido anteriormente.

En julio, se remiten, sin acuse de recibo, las cartas de pago del primer semestre para aquellos contribuyentes que no tengan domiciliados los pagos fraccionados.

Para el segundo semestre se remiten, sin acuse de recibo, las cartas de pago de aquellos contribuyentes que no han domiciliado el pago, así como un recordatorio de pago a los contribuyentes que lo tienen domiciliado.

A.    En el caso de inicio de la actividad económica, el contribuyente efectuará, el año de inicio, autoliquidación de los pagos fraccionados e ingresará en cada plazo las cantidades siguientes:

 • a) Con carácter general el 5 por ciento TRIMESTRAL de los rendimientos netos derivados de la actividad durante el trimestre a que se refiere el pago fraccionado.
 • b)  Los contribuyentes que ejerzan exclusivamente actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, el 6 por ciento SEMESTRAL de los rendimientos netos derivados de estas actividades durante el semestre a que se refiera el plazo del pago fraccionado.

De la cantidad resultante por aplicación de lo dispuesto en las letras a) o b) anteriores, se deducirá, en su caso, el importe de las retenciones e ingresos a cuenta soportados sobre los rendimientos computados a efectos de determinar el rendimiento neto señalado en las citadas letras a) y b).

B.    El año siguiente al del inicio de la actividad, la Diputación Foral practicará liquidación de oficio de los pagos fraccionados. Para la fijación del importe de estos pagos la Diputación Foral tomará como referencia el importe que, por todos los pagos fraccionados, ingresó el año de inicio y lo elevará al año.

C. En los años sucesivos siguientes, la Diputación Foral practicará liquidación de oficio de los pagos fraccionados, que determinará los importes a ingresar, y que serán:

 • a)  Trimestralmente: el 5 por ciento de los rendimientos netos de la actividad económica obtenidos en el penúltimo año anterior al que correspondan los pagos fraccionados, cualquiera que fuese el método de determinación del rendimiento neto.
 • b)  Semestralmente: el 6 por ciento de los rendimientos netos de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras obtenidos en el penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados, para contribuyentes cuyos rendimientos de actividades económicas procedieran exclusivamente de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras.

De la cantidad resultante por aplicación de lo referido en las letras a) y b) anteriores, se deducirán, en su caso, la cuarta parte [en el supuesto a)] o la mitad [en el supuesto b)], de las retenciones y los ingresos a cuenta soportados sobre los rendimientos de actividades económicas, correspondientes al penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados.

Los plazos de ingresos de los pagos fraccionados son las siguientes:

A.- PAGOS TRIMESTRALES: Para actividades empresariales y profesionales y agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras:

 • Primer trimestre: del 1 de abril al 10 de mayo.

 • Segundo trimestre: del 1 de julio al 10 de agosto.

 • Tercer trimestre: del 1 de octubre al 10 de noviembre.

 • Cuarto trimestre: del 1 de enero al 10 de febrero del año siguiente.

B.- PAGOS SEMESTRALES: Para actividades exclusivamente agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras:

 • Primer semestre: del 1 de julio al 10 de agosto.

 • Segundo semestre: del 1 de enero al 10 de febrero del año siguiente.

 

Ahora bien, en el supuesto de que las cuotas trimestrales o semestrales de pagos fraccionados se encuentren domiciliadas, a petición expresa del contribuyente, el ingreso de las cuotas se llevará a cabo a través de cargo en el CCC de domiciliación facilitado por el contribuyente en las fechas que al efecto se notifican en la liquidación anual de pagos fraccionados (trimestrales o semestrales) y que se recuerdan previamente al vencimiento de segundo, tercero y cuarto trimestre, segundo semestre. Dicha fecha de cargo suele estar comprendida entre dos o tres días hábiles después de la fecha de vencimiento en plazo voluntario.

Respecto de actividades empresariales, profesionales y agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras, cuando coincidan estas últimas con alguna actividad empresarial o profesional:

Con carácter general: El 5% de los Rendimientos netos derivados de las actividades económicas obtenidos en el penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados (P.ej., para el ejercicio 2022 serían los rendimientos del año 2020).

En las actividades cuyos rendimientos soporten retenciones e ingresos a cuenta (por ejemplo, ciertas actividades empresariales, actividades profesionales o actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras), se deducirán, del 5% del rendimiento neto, la cuarta parte (25%) de las retenciones e ingresos a cuenta soportados sobre los rendimientos de actividad en dicho ejercicio (en el ejemplo anterior, el ejercicio 2020).

En caso de inicio de actividad: Ver apartado 4.A.a)

Los pagos fraccionados serán semestrales cuando el contribuyente obtenga exclusivamente rendimientos provenientes de actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras.

En el supuesto de que coincidan actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras con otra/s actividades empresariales o profesionales, los pagos fraccionados de las actividades agrícolas, ganaderas, forestales o pesqueras tendrán carácter trimestral, cuyo cálculo se señala en el apartado pago fraccionado trimestral.

 

Cálculo de los pagos fraccionados semestrales:

 • Con carácter general: Se gira de oficio y son semestrales. Se calcularán por aplicación del 6% sobre los Rendimientos Netos de las actividades desarrolladas obtenidos en el penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados (los pagos a cuenta del 2022 se calculan sobre rendimiento neto de 2020). De dicho importe se deducirán, en su caso, el 50% de las retenciones soportadas por los rendimientos de las actividades económicas correspondientes al penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados.

En caso de inicio de actividad: Ver apartado 4.A.b)

Las retenciones soportadas NO eximen de realizar el pago fraccionado por el solo hecho de soportarlas.

De soportar retenciones e ingresos a cuenta, éstos se deducirán para determinar el importe de los pagos fraccionados correspondientes.

 

Normativa que refiere esta situación:

En el artículo 110 de la Norma Foral 33/2013, de 27 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se establece que,

“1. Los contribuyentes que ejerzan actividades económicas estarán obligados a efectuar e ingresar pagos fraccionados a cuenta de este Impuesto, en las condiciones que reglamentariamente se determine.

Estos pagos fraccionados podrán tener carácter trimestral o semestral de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente.

2.   Reglamentariamente se podrá excepcionar de esta obligación a aquellos contribuyentes cuyos ingresos hayan estado sujetos a retención o ingreso a cuenta en el porcentaje que se fije al efecto.

3.   El pago fraccionado correspondiente a las entidades en régimen de atribución de rentas, que ejerzan actividades económicas, se efectuará por cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes, a los que proceda atribuir rentas de esta naturaleza, en proporción a su participación en el beneficio de la entidad.”

El artículo 105 del Decreto Foral 40/2014, de 1 de agosto, de Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas reitera la obligación al pago fraccionado, no haciendo excepción alguna, y remitiendo a los artículos siguientes para la determinación de su importe.

En este sentido, el punto 3 del artículo 106, añade que:

“3. De la cantidad resultante por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 anterior, se deducirán, en su caso, la cuarta parte o la mitad en el supuesto contemplado en la letra b) del apartado 1 anterior, de las retenciones practicadas y los ingresos a cuenta practicados sobre los rendimientos de actividades económicas, correspondientes al penúltimo año anterior al de los pagos fraccionados.”

En el caso de inicio de la actividad económica, en el párrafo cuarto del punto 4 del referido artículo 106, se establece que, a los efectos del cálculo del pago fraccionado:

“De la cantidad resultante por aplicación de lo dispuesto en las letras a) o b) de este apartado, se deducirá, en su caso, el importe de las retenciones e ingresos a cuenta practicadas sobre los rendimientos computados a efectos de determinar el rendimiento neto señalado en las citadas letras a) y b).”

De tal manera que, si de los cálculos anteriores, en el que se tiene en cuenta el importe de las retenciones e ingresos a cuenta soportados sobre los ingresos que sirven de base para el cálculo del pago fraccionado, la diferencia es negativa, no procederá pago fraccionado, procediendo, sin embargo, si dicha diferencia resultara positiva.

Sí, lo pueden hacer mediante un escrito dirigido al Servicio de Tributos Directos - Pagos Fraccionados.

Se efectuará por cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes en proporción a su participación en la entidad.

No procederá practicar pago fraccionado correspondiente a los rendimientos de actividades económicas obtenidos por los socios de las entidades en atribución de rentas que tributen por el Impuesto sobre Sociedades.

El primer año de actividad (inicio de actividad económica de la entidad) el pago fraccionado se llevará a cabo mediante autoliquidación (modelo 130) a presentar por cada uno de los socios, herederos, comuneros o partícipes, en función de su participación en la entidad.

Las cantidades percibidas por el titular de la actividad o por el socio, heredero, comunero o partícipe de una ERAR con actividad en concepto de IT (Incapacidad Temporal de Seguridad Social o Mutuas) constituyen rendimientos de la actividad económica y han de ser integradas para la determinación del rendimiento neto de la misma.

Según se establece en el apartado 5 del artículo 106 del DF 40/2014, de 1 de agosto, de Reglamento del IRPF:

“En los supuestos en que el contribuyente se encuentre en circunstancias excepcionales, tales como obtención de rendimientos a que se refiere el apartado 4 del artículo 25 de la Norma Foral del Impuesto, distintas de las que se originan por las reglas de la oferta y demanda del mercado y considere que los pagos fraccionados no guardan relación con los rendimientos del período impositivo al que corresponden dichos pagos, podrá solicitar su revisión al órgano gestor de esta materia, que si lo estima oportuno y, de considerarse oportuna la solicitud, previa actuación de la Inspección de los Tributos, determinará la base sobre la que se practicará el cálculo del pago fraccionado.

La realización de esta solicitud se referirá únicamente a un ejercicio y su presentación no exime por sí sola del deber de ingresar el correspondiente plazo del pago fraccionado. Esta solicitud no afectará a los pagos fraccionados ya liquidados por la Diputación Foral.

En el supuesto de que el órgano gestor acuerde modificar el importe del pago fraccionado, de conformidad con lo dispuesto en este apartado 5, procederá a la correspondiente compensación con los siguientes pagos fraccionados del mismo ejercicio o procederá a ejecutar la actuación pertinente.”

No es necesaria la presentación de solicitud alguna al respecto, ya que, en la presentación del modelo censal correspondiente, el contribuyente tiene ocasión de indicar, además de la solicitud de baja en Pagos Fraccionados, el recálculo, en su caso, de los mismos.

Desde la Unidad Censal se reportará dicha solicitud a través de correo electrónico a la Oficina Gestora, para la tramitación de la anulación o prorrateo de la cuota de Pago Fraccionado correspondiente.

Ahora bien, siempre existe la posibilidad de la presentación de la solicitud correspondiente en el Servicio de Tributos Directos-Pagos Fraccionados.

No se facilita información por teléfono, por lo que se remitirá a la posibilidad de consulta directa a través de Sede Electrónica o a la solicitud de envío de los datos fiscales al domicilio.

Si se desea domiciliar las cuotas trimestrales o semestrales de pagos fraccionados, se presentará una solicitud a tal efecto, en el anexo correspondiente, en el que consten los datos personales del contribuyente,  el número de código cuenta cliente de entidad bancaria, incluido el código IBAN (24 dígitos) y firma del titular, en las Oficinas de Hacienda Foral de Álava, o bien enviarla a través de correo ordinario o certificado, a las mencionadas Oficinas o bien en la dirección de correo electrónico tributosdirectos@araba.eus.

A dichos efectos, junto con la liquidación anual de pagos fraccionados o las cartas de pago (trimestrales o semestrales) se envía el Anexo de Autorización para la Domiciliación de Pagos Fraccionados.

En el supuesto de que, teniendo domiciliados los pagos fraccionados, se quiera modificar el CCC, también ha de manifestarlo, por los mismos medios indicados anteriormente, a través el anexo correspondiente a solicitud de Modificación de domiciliación de Pagos Fraccionados que se adjunta a la liquidación anual de pagos fraccionados.

La domiciliación tendrá efecto a partir del período siguiente a la presentación de la solicitud, salvo que dicha solicitud se presente treinta días antes de la fecha de vencimiento del pago fraccionado correspondiente.

En el supuesto de la modificación del CCC, esta modificación tendrá efectos a partir del período siguiente a la presentación de la solicitud, salvo que la misma se presente quince días antes de la fecha de vencimiento del trimestre correspondiente.

Será necesario aportar acreditación de la titularidad del CCC manifestado, tanto en la autorización de la domiciliación como en la modificación de la misma.

Foru Gobernu Kontseiluaren apirilaren 5eko 5/2022 Zerga Premiazko Arau Dekretuaren 2. artikuluan ezarritakoaren arabera, jarduera ekonomikoak egiten dituzten Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergadunek ez dituzte Arabako Foru Ogasunean sartu edo, hala badagokio, autolikidatu eta ordaindu beharko 2022ko lehen eta bigarren hiruhilekoei edo, hala badagokio, 2022ko lehen hiruhilekoei dagozkien ordainketa zatikatuak.

Foru Gobernu Kontseiluaren abuztuaren 2ko 11/2022 Zerga Premiazko Arau Dekretuaren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera, jarduera ekonomikoak egiten dituzten Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergadunek ez dituzte Arabako Foru Ogasunean sartu edo, hala badagokio, autolikidatu eta ordaindu beharko 2022ko hirugarren eta laugarren hiruhilekoei edo, hala badagokio, 2022ko bigarren hiruhilekoei dagozkien ordainketa zatikatuak.

Borondatez ordainketa zatikatu horren autolikidazioa aurkezten bada, ezin izango da dagokion zenbatekoaren ordainketa geroratu edo zatikatzeko eskatu, eta ez dute itzultzeko eskubiderik izango zor ez diren diru-sarrerak itzultzeagatik hura itzultzeko eskatzeko.

Ordainketa zatikatuak Sozietateen gaineko zergaren kontura