Errolda Ereduak

Errolda ereduak erroldan alta emateko, aldaketak egiteko edo baja emateko dira.

 • Erroldako altaren aitorpena: Arabako Foru Ogasunaren zergadun berriek erabiliko dute (honako kasu hauetan: IFZ eskatzea; enpresa, sozietate zibila edo ondasun erkidegoa eratzea; egoitza Arabako Lurralde Historikora aldatzea edo lurralde horretan hastea jarduera).
 • Erroldako aldaketaren aitorpena: zergetarako axola duen edozein datu aldatzeko baliatuko da (hala nola: egoitza aldatzea Arabako Lurralde Historikoaren barruan edo kanpoan; sozietateen gaineko zergaren araubide bereziak edo BEZaren taldeetako araubideak jakinaraztea; ekonomia jarduerari uztea edo ekonomia jarduera berria hastea).
 • Erroldako bajaren aitorpena: enpresa bat, ondasun erkidego bat edo sozietate zibil bat azkentzen den kasuan erabiliko da, eta bai ere pertsona bat hiltzen denean.

Ereduak eta araudia

Nork aurkeztu behar du 009 errolda eredua?

Jarduera ekonomikorik ez duten pertsona fisikoek, Arabako Foru Ogasunarekin tributu izaerako edo axolako harremanak dituztenak edo eduki behar dituztenak, IFZ bat edukitzeko betebeharra edukirik.

Zertarako erabiltzen da eredu hau?

 • Alta: Arabako Foru Aldundiaren zergadunen errolda bakarrean ez dauden zergadun berrien alta komunikatzeko eta 14 urtetik beherako adingabeen IFZ eskatzeko.
 • Aldaketa: jakinarazteko Arabako Foru Aldundiaren zergadunen errolda bakarrean jasota daudenen datuen aldaketa (bizilekua edo egoera zibila aldatzen den kasuetan edo familia unitateari dagozkion datuak aldatzen diren kasuetan).
 • Baja: oinordekoek pertsona baten heriotza jakinaraz dezaten.
 • 009 eredua halaber baliatuko da Espainiako lurraldera aldatutako langileen araubide berezia aukeratu dela, uko egin zaiola edo baztertu dela jakinarazteko.

Zer epe dago aurkezteko?

Epea hilabete da, alta, aldaketa edo baja eragiten duen egitatea gertatzen denetik.

Nork aurkeztu behar du 036 errolda eredua?

 • Egoitza Espainiako lurraldean duten persona juridikoek: sozietate anonimoek, erantzukizun mugatuko sozietateek, sozietate kolektiboek, sozietate komanditarioek, eraldaketarako nekazaritza sozietateek, fundazioek, elkarteek, ekonomia intereseko taldeek, kirol klub eta elkarteek, alderdi politikoek, sindikatuek, erlijiozko entitateek.
 • Nortasun juridikorik gabeko entitateek, sozietateen gaineko zerga badute.
 • Herri administrazioek, nortasun juridikoa izanda haien menpean dauden erakunde edo entitateek eta itun-batzarrek.

Noiz aurkeztu behar da eredu hau?

Zergadun horiek Arabako Foru Aldundiaren aurrean aurkeztu behar dute errolda aitorpen hau, bi kasutan:

 • Zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan dutenean;
 • Zerga egoitza Arabako Lurralde Historikotik kanpo izanik, Arabako Foru Ogasunari aurkeztu behar diotenean edozein zergaren atxikipenen edo konturako sarreren aitorpenen bat edo autolikidazioren bat.

 

Nork aurkeztu behar du 037 errolda eredua?

 •  Ekonomia jarduera bat gauzatzen duten edo gauzatu behar duten pertsona fisikoek: enpresariek, profesionalek, nekazariek eta abeltzainek.
 • Errentak esleitzeko araubidearen peko erakundeek: sozietate zibilek, ondasun erkidegoek, jaraunspen jaso gabeek, jabetza horizontaleko araubidearen peko jabeen erkidegoek eta talde politikoek.
 • Errenta esleipeneko araubidearen peko entitateetako kideek, Arabako Lurralde Historikoan badaukate zerga egoitza eta beren jarduera gauzatzen badute zerga egoitza Arabako lurralde historikotik kanpo duen entitate baten bidez.

 

Noiz aurkeztu behar da eredu hau?

Zergadun horiek Arabako Foru Aldundiaren aurrean aurkeztu behar dute errolda aitorpen hau, bi kasutan:

 • Zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan dutenean;
 • Zerga egoitza Arabako Lurralde Historikotik kanpo izanik, Arabako Foru Ogasunari aurkeztu behar diotenean edozein zergaren atxikipenen edo konturako sarreren aitorpenen bat edo autolikidazioren bat.

 

Diputatuen Kontseiluaren 3/2011 Foru Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, zergadunen zentsua eta zentsu betebeharrak arautzen dituena. ALHAO, 17. zk., 2011.02.09koa

Diputatuen Kontseiluaren 10/2015 Foru Dekretua, martxoaren 10ekoa, 3/2011 Foru Dekretua aldatzen duena. ALHAO, 33. zk., 2015.03.18koa.

Foru Gobernu Kontseiluaren 56/2017 Foru Dekretua, abenduaren 5ekoa, zenbait zerga araudi aldatzea, balio erantsiaren gaineko zergan informazioa berehala hornitzea gehitzeko. 

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 160/2011 Foru Agindua, martxoaren 8koa, zeinaren bidez onartzen baitira zergadunen zentsu bakarreko alta, aldaketa eta bajako zentsu aitorpenen 036, 037 eta 009 ereduak.  ALHAO, 33. zk., 2011.03.18koa.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 501/2014 Foru Agindua, uztailaren 18koa, 160/2011 Foru Agindua. Aldatzen duena. ALHAO, 84. zk., 2014.07. 28koa.

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 216/2015 Foru Agindua, apirilaren 9koa, 160/2011 Foru Agindua aldatzen duena. ALHAO, 46. zk., 2015.04.17koa.

703/2017 Foru Agindua, abenduaren 26koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuarena, balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro liburuak Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez artezteko arauak eta zehaztapen teknikoak ezartzen dituena.