Zerga ziurtagirien eskaerak

Baldin eta aurkeztu badute Sozietateen gaineko zergaren subjektu pasiboak diren pertsona juridiko eta erakundeek eta enpresaburuak edo profesionalak diren pertsona fisikoek, sozietate zibilek, ondasun erkidegoek eta jabeen erkidegoek, aurreko ekitaldian edo urte honetan hamabost (15) erregistro baino gehiagoko urteko laburpen edo informazio aitorpenen bat, Egoitza Elektronikoaren bidez eskuratu behar dituzte honako ziurtagiri hauek:

  • Zerga betebeharrak egunean dituztela jasotzen duten ziurtagiriak (azpikontratistak, zerga egoera, dirulaguntzak, herri administrazioen kontratuak).
  • Landa edo hiri ondasun higiezinei, jarduera ekonomikoen gaineko zergari eta pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari buruzko ziurtagiriak.
  • Errolda egoeraren ziurtagiriak.

Zerga aitorpenen kopiak eskuratu ahal dira on, line izapidetuta, Egoitza Elektronikoan, hain zuzen, “Zerga aitorpenen aurkezpena - Banakakoak”·edo “Errenta eta ondarea - Banakakoak” izapideetan, “Aitorpenen kontsulta" atalean.

IZAPIDETU
 

Honela eskatuko dira telematikoki eskatzen ez diren egiaztagiriak:

  • Zerga informazioari buruzko telefono honetan: 945 181 555. Egiaztagiria interesdunaren zerga helbidera bidaliko da.
  • 002 eredua beteko da, eta eskatzailearen IFZren fotokopiarekin batera faxez (945 123 012) edo posta elektronikoz (hacienda@araba.eus) bidali edo Ogasun bulegoetan aurkeztuko da. Egiaztagia postaz bidaliko da interesdunaren zerga helbidera, Ogasun bulegoetan eskuan jaso nahi duela adierazten ez badu.
  • Zuzenean, Zergadunekiko Harremanetarako Zerbitzuan (errentaren gaineko zergaren, BEZ eta JEZren erroldaren, errolda egoeraren, hiri eta landa ondasunen eta birsaltzaile izaeraren egiaztagiriak)