Ohiko galderak - Katastroa

2022/11/3an argitaratuta 

Eskaerako ondasunen katastroko titularrak, beraren ordezkariak edo berak baimendutako pertsonak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

 • Ziurtagiri eskaera bat. Honako leku hauetan eskatu daiteke: Ogasuneko eraikineko (Samaniego kalea 14) beheko solairuan, Foru Ogasuneko gainerako zergen inprimakiak eskatzen diren leihatilan; Udal Zerga eta Katastro Zerbitzuan, Ogasuneko eraikineko 2. solairuan; Laudioko Ogasun Bulegoan (Herriko Plaza 1), eta Guardiako Ogasun Bulegoan (San Joan plaza 1).

 • Halaber, datu hauek biltzen dituen idazkia ere aurkez daiteke: Katastroko erreferentzia, titularraren NANa, jakinarazpenetarako helbidea edo posta elektronikoa, eta harremanetan jartzeko telefonoa.

 • Eskaerarekin batera ondasun higiezinen katastroko titularraren NANa aurkeztu behar da. Eskaera baimendutako pertsonak aurkezten badu, aurrekoaz gainera berariazko baimena ere aurkeztu behar da.

Katastroko ziurtagiriaren eskaerari erantzuteko epealdia 15 egun baliodunekoa da, eskaera Ogasuneko erregistroan aurkezten denetik zenbatzen hasita.

Galdera honi buruzko guztia (aurkeztu beharreko dokumentazioa, epealdiak, tramitazioa,…) 7/2008 Foru Dekretuan ezartzen da (7/2008 Foru Dekretua, otsailaren 5ekoa; ALHAO, 19. zk., 08-02-13). Aldaketak: 1/2016 Foru Dekretua, urtarrilaren 12koa, ALHAO, 7. zk., 16-01-20; 6/2021 Foru Dekretua, Foru Gobernu Kontseiluarena, urtarrilaren 16koa, ALHAO, 22. zk., 21-02-24), ondasun higiezinen gaineko zerga dela-eta, Higiezinen Katastroan eraikin berrien alta xedatuko duten arauak aldatzen dituena.

Obra berrien eta partzeletan egiten diren gainerako aldaketa fisikoen artean alde bat dago: zatiketa horizontaleko obra berria bada, beharrezkoa da hura katastratzea obra berria aitortzeko eskritura publikoa egin aurretik; gainerakoak, hau da, bereizketak, multzokatzeak, zatitzeak eta eransteak behin eskritura publikoa eginda katastratzen dira.

Eraikuntza berrien kasuan (obra berriak, eraikuntzen erabateko zaharberritzeak edo integralak edo higiezinetan espazioaren banaketa aldatzen duten esku-hartzeak), aurkeztu beharreko dokumentuak otsailaren 5eko 7/2008 Foru Dekretuan daude jasota (6/2021 Foru Dekretuak onetsitako testua), eta honako hauek dira:

 • Eraikuntza berriaren eta dagoen lurzatiaren obra amaierako 3D lan topografikoa.

 Lan horien zehaztapenak 6/2021 Foru Dekretuaren I. eranskinean daude jasota.

 • Dauden solairuen planoak.

 • Altxaeren planoak eta sekzio bertikal bat.‎

 • Eraikuntzan erabili diren materialen memoria.

 • Jabetza horizontalaren banaketa proiektua, agiri publikoan gauzatu beharrekoa. Proiektu horrek honako datu hauek jaso beharko ditu: garaje edo aparkalekutarako zenbat solairu utziko diren, baita bulegotarako ere, eta eremu komunak eta independenteak zein izango diren, eta horiek guztiek, unitateka, erabilera horietarako eremu guztian zein partaidetza izango duten batez beste.

 • Kasuan kasuko hirigintza lizentziaren kopia.

 • Behar denean, babes ofizialeko etxebizitzen behin-behineko sailkapena

Bereizketen, multzokatzeen, zatitzeen eta eransteen kasuan aurkeztu beharreko agiriak otsailaren 5eko 7/2008 Foru Dekretuan (ALHAO, 19. zk., 2008/02/13) daude jasota, 8. artikuluan, urtarrilaren 12ko 1/2016 Foru Dekretuak emandako idazkeran (ALHAO, 7. zk., 2016/01/20):

 • Egindako aldaketa edo eraldaketa jasotzen duen dokumentu formalizatua edo eskritura publikoa.

 • UTM koordenatuetan emandako informazio tekniko egokia, egindako emaitza, eragiketa edo jarduketa jasotzen duena, euskarri informatikoan (dwg, dxf edo dgn fitxategiak) zein paperez (plano kotadunak); eta

 • Hala badagokio, udalaren lizentzia (lurzoru urbanizagarrian jardun ahal izateko) edo Nekazaritza Sailak aldez aurretik egindako legezkotasun adierazpena (landa lurzoruan jarduteko), multzokatze kasuetan izan ezik.

Agiri horiek, bai eraikuntza berrietan, bai lurzati bananketa, elkarketa, zatiketa eta eransketetan, honako helbide elektroniko honetara bidali behar dira:  catastronotarias@araba.eus 

Horiek katastratzeko epea 20 egun baliodunekoa da, agiriak Udal Zerga eta Katastro Zerbitzuan aurkezten direnetik zenbatzen hasita.

Martxoaren 21eko 16/2017 Foru Dekretuak xedatu zuen (ALHAO, 39 zk., 2017/04/03) hiri ondasun higiezinak beren katastro balioaren arabera balioetsiko direla; beraz, aurrerantzean balio horiek ez dira halako ehunekoarengatik biderkatu beharko.

Ondasun higiezinen gaineko zerga kobratu edo ordaintzeari buruzko edozein kontu higiezina dagoen udalean argitu behar da. Halaber, udalera jo behar da ondasun higiezinen gaineko zergaren ordainagiriari buruzko kontu guztiak argitzeko ere: helbideratzea, kobratzeko epeak etab.