Bestelako gaiak

 • 22/2019 Foru Araua, abenduaren 13koa, zerga neurriena

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  149. ALHAO, 2019


 • 112/2019 Foru Agindua, martxoaren 15ekoa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuarena. Onestea 763 eredua, joko jardueren gaineko zergaren autolikidazioa egiteko erabiltzen dena urteroko edo urte anitzeko jardueren kasuan, eta onestea, halaber, eredua aurkezteko modua eta epeak, eta arautzea baldintza orokorrak eta telematikoki aurkezteko prozedura.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Bestelako gaiak

  35. ALHAO, 2019

  www.araba.eus/botha/Boletines/2018/136/2018_136_04307_C.pdf


 • Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2018 Zerga premiazko araugintzako dekretua, urriaren 23koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoko zerga araudia abenduaren 28ko 10/2017 Legeak ekonomia itunean sartutako aldaketetara egokitzea

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  125. ALHAO, 2018

  www.araba.eus/botha/Boletines/2018/136/2018_136_04307_E.pdf


 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 826/2014 Foru Dekretua, abenduaren 19koa, aldatzen dituena abenduaren 17ko 652/2007 Foru Agindua eta abenduaren 17ko 651/2007 Foru Agindua. Lehenengo aginduaren bidez dohaintza, emari eta ekarpenen eta egindako xedatzeen informazio aitorpenerako 182 eredua onartu zen, bai eta diseinu fisiko eta logikoak ere; bigarren aginduaren bidez, aldiz, 190 eredua onartu zen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan jasotzen diren atxikipen eta konturako sarreren (lanaren etekinenak, zenbait jarduera ekonomikoenak, sarienak eta errenta egozketa batzuena) urteko laburpenarena, bai eta diseinu fisiko eta logikoak eta lanaren etekinen, jarduera ekonomikoen eta sarien ziurtagiriari buruzko 10-T eredua ere.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  149. ALHAO, 2014

 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 826/2014 Foru Dekretua, abenduaren 19koa, aldatzen dituena abenduaren 17ko 652/2007 Foru Agindua eta abenduaren 17ko 651/2007 Foru Agindua. Lehenengo aginduaren bidez dohaintza, emari eta ekarpenen eta egindako xedatzeen informazio aitorpenerako 182 eredua onartu zen, bai eta diseinu fisiko eta logikoak ere; bigarren aginduaren bidez, aldiz, 190 eredua onartu zen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan jasotzen diren atxikipen eta konturako sarreren (lanaren etekinenak, zenbait jarduera ekonomikoenak, sarienak eta errenta egozketa batzuena) urteko laburpenarena, bai eta diseinu fisiko eta logikoak eta lanaren etekinen, jarduera ekonomikoen eta sarien ziurtagiriari buruzko 10-T eredua ere.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  149. ALHAO, 2014


 • 4/2014 Foru Araua, otsailaren 26koa, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren 2014ko urtarrilaren 16ko Lehenengo Erabakia berrestekoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Zerga bereziak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - ait hidrokarburoren txikizkako salmenten gaineko zerga - Jokoaren gaineko zergaren foru araua - Elektrizitatearen gaineko zerga bereziak

  28. ALHAO, 2014


 • 37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  148. ALHAO, 2013

  Akats zuzenketa


 • 13/2013 Foru Araua, apirilaren 15ekoa, 2013. urterako zerga neurriei buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  48. ALHAO, 2013


 • 17/2011 Foru Araua, abenduaren 20koa, Arabako Lurralde Historikoaren 2012rako Aurrekontua gauzatzeari buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Bestelako gaiak

  153. ALHAO, 2011


 • 2/2011 ZERGA PREMIAZKO ARAUGINTZAKO DEKRETUA, iraila - ren 20ko Diputatuen Kontseiluarena, Arabako zerga araudiari egokitzen dizkiona otsailaren 18ko 2/2011 eta abuztuaren 19ko 9/2011 errege lege dekretuek, eta martxoaren 4ko 2/2011 eta maiatzaren 27ko 13/2011 legeek sartutako alda - ketak.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Sozietateen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Zerga bereziak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  114. ALHAO, 2011

  12/2011 Foru Araua, dekretu jakin bat baliozkotzeko dena, 125 zk. ko ALHAOn

 • 839/2010 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuarena, abenduaren 24koa, otsailaren 8ko 59/2006 Foru Agindua aldatzen duena. Azken foru agindu horren bidez, “Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren, errenta egozketaren raubideko erakundeen eta urteko informazio aitorpenaren” 184 eredua onartu zen, bai eta ordenagailuz irakurtzeko moduko euskarrien diseinu fisiko eta logikoak ere.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  1. ALHAO, 2011

  Akatsen zuzenketa  BOTHA nº 5


 • 838/2010 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuarena, abenduaren 24koa. Honen bidez, onartu egin dira, bai 171 eredua, diru ezarpenen, funtsen xedapenen eta edozein agiri kobratzearen urteko informazio aitorpenari buruzkoa, baita ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarrien diseinu fisiko eta logikoak ere, eta finkatu egiten dira horien aurkezpen telematikorako betekizunak.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  1. ALHAO, 2011

  Akatsen Zuzenketa BOTHA Nº 17


 • 840/2010 FORU AGINDUA, abenduaren 24koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuarena. Honen bidez, kreditu edo kargu txartelen bidezko kobrantza sistemari atxikitako enpresaburuek eta profesionalek urtean egindako eragiketei buruzko aitorpenaren 170 eredua eta ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarrien diseinu fisiko eta logikoak onartu, eta aurkezpen telematikorako betekizunak finkatzen dira.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  1. ALHAO, 2011


 • 14/2010 Foru Araua, abenduaren 16koa, 2011ko aurrekontua gauzatzeari buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  146. ALHAO, 2010


 • 47/2010 FORU DEKRETUA, urriaren 13ko Diputatuen Kontsei - luarena. Honen bidez, aldatu egiten da lurralde historiko honetako Dirubilketa Arautegi Orokorra onartu zuen maiatzaren 10eko 48/1994 Foru Dekretua.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Bestelako gaiak

  123. ALHAO, 2010


 • Diputatuen Kontseiluaren apirilaren 13ko 14/2010 Foru Dekretuak Kontseiluaren hainbat foru dekretu aldatu ditu, hain zuzen ere finantza kontu, eragiketa eta aktiboen berri eman beharra eta hirugarren pertsonekin egindako eragiketei buruzko informazioa eman beharra arautu eta fakturazio betebeharren araudia eta Sozietateen gaineko Zergaren Araudia onartu zituztenak.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Sozietateen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  46. ALHAO, 2010


 • 14/2008 Foru Araua, uztailaren 3koa, Jarduera Ekonomikoa sustatzeko Neurri Fiskalak onartu, Sozietateen gaineko Zerga Kontabilitatearen Erreformara egokitu eta bestelako Zerga Neurriak ezartzen dituena.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak - Jokoaren gaineko zergaren foru araua

  79. ALHAO, 2008


 • 22/2007 Foru Araua, abenduaren 18koa, 2008KO Aurrekontua Gauzatzeari buruzkoa

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  154. ALHAO, 2007


 • 3/2007 Foru Araua, urtarrilaren 29koa, Pertsona Fisikoen Errentaren Gaineko Zergari Buruzkoa

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  18. ALHAO, 2007


 • 45/2006 FORU DEKRETUA, uztailaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, agiriak erreproduzitzeko zerbitzuarengatik kobratu beharreko prezio publikoak onartzen dira.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Toki ogasunak - Bestelako gaiak

  81. ALHAO, 2006

 • 38/2005 FORU ARAUA, URRIAREN 17KOA, 2005. URTERAKO ZERGA-NEURRIEI BURUZKOA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  123. ALHAO, 2005


 • 6/2005 FORU ARAUA, OTSAILAREN 28KOA, ARABAKO ZERGA OROKORRARI BURUZKOA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Zerga bereziak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Nekazaritzari lotutako zerga neurriei buruzko foru araua - ait hidrokarburoren txikizkako salmenten gaineko zerga

  30. ALHAO, 2005


 • 29/2004 FORU ARAUA, ABENDUAREN 17KOA, 2005. URTERAKO ZERGA-NEURRIEI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  147. ALHAO, 2004


 • 60/2004 FORU DEKRETUA, urriaren 19ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga-erregimena eta mezenasgoaren zerga-pizgarriak aplikatzeko arautegia onartzen da.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  126. ALHAO, 2004


 • 16/2004 FORU ARAUA, UZTAILAREN 12KOA, IRABAZTEKO XEDERIK GABEKO ERAKUNDEEN ETA MEZENASGORAKO ZERGA PIZGARRIEN ZERGA ARAUBIDEARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Irabazteko xederik gabeko erakundeen zerga araubidea eta mezenasgorako zerga pizgarriak

  83. ALHAO, 2004


 • 7/2004 Forua Araua, maiatzaren 10ekoa, zenbait zerga xedapen aldatzen dituenak.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  56. ALHAO, 2004


 • ZERGA-PREMIAZKO ARAUGINTZAKO 1/2004 DEKRETUA, otsailaren 17ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, honako zerga hauek Arabako zerga sistemara egokitzen dira: Balio Erantsiaren gaineko Zerga, Ondare Eskualdaketak eta Egintza Juridiko Dokumentatuak, Bereziak, Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentak eta Aseguruen Primak, bai eta berandutza-korrituak ezartzea ere. Horiek guztiak abenduaren 30eko 61/2003 Legean eta 62/2003 Legean daude jasota, Estatuko 2004ko Aurrekontu Orokorrena, eta Zerga, Administrazio eta Gizarte Antolamenduko Neurriena, hurrenez hurren.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Aseguru sarien gaineko zerga - Zerga bereziak - ait hidrokarburoren txikizkako salmenten gaineko zerga

  32. ALHAO, 2004

  Baliokidetze erabakia 40 zenbakiko ALHAOn


 • 55/2003 FORU DEKRETUA, urriaren 21eko Diputatuen Kontseiluarena, uztailaren 7ko Diputatuen Kontseiluaren 435/92 Foru Dekretua aldatzen duena. Azken foru dekretu horrek zergaparadisu iritzitako herrialde eta lurraldeak zehazten zituen.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  129. ALHAO, 2003


 • 496/2003 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuarena, urriaren 8koa. Honen bidez, “Entitateen Errolda”ren eredua onartzen da.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Bestelako gaiak

  124. ALHAO, 2003


 • 8/2003 FORU ARAUA, MARTXOAREN 17KOA, PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO, SOZIETATEEN GAINEKO, EZ-EGOILIARREN ERRENTAREN GAINEKO, ONDAREAREN GAINEKO, ETA OINORDETZEN ETA DOHAINTZEN GAINEKO ZERGEN, INTERES OROKORREKO JARDUERETAN PARTAIDETZA PRIBATUA SUSTATZEKO ZERGA-PIZGARRIEN ETA ZERGEN FORU ARAU OROKORRAREN ZENBAIT AGINDU ALDATZEN DITUENAK.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Zerga bereziak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua

  36. ALHAO, 2003


 • ZERGA ARLOKO PREMIAZKO ARAUGINTZAKO 1/2003 DEKRETUA, urtarrilaren 28ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bitartez, Arabako zerga sistemara egokitzen dira hainbat zerga arau, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruz, zerga bereziei buruz eta Zenbait Hidrokarburoren Txikizkako Salmentaren gaineko Zergari buruz, eta berandutze interesak zehazteari buruz. Arau horiek abenduaren 30eko 52/2002 eta 53/2002 Legeen bidez (2003rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Legea eta Zerga, Administrazio eta Gizarte Neurrien Legea, hurrenez hurren) ezarri ziren.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Balio erantsiaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Zerga bereziak - ait hidrokarburoren txikizkako salmenten gaineko zerga

  17. ALHAO, 2003

  Baliokidetze erabakia 23 zenbakiko ALHAOn


 • 723/2002 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuarena, abenduaren 20koa. Horren bidez, 180, 182, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 196 eta 198 ereduak zuzenean ordenagailuz irakurtzeko moduko euskarrien bidez aurkezteko epea aldatzea onartzen da.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  147. ALHAO, 2002


 • 12/2002 FORU ARAUA, ABENDUAREN 18KO, 2003KO AURREKONTUEN EXEKUZIOARI BURUZKOA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  147. ALHAO, 2002


 • 52/2002 FORU DEKRETUA, urriaren 15eko Diputatuen Kontseiluarena; honen bidez, seigarren xedapen gehigarria eta xedapen indargabetzailearen bigarren atala aldatzen dira Zergak Ikuskatzeko Erregelamendu Orokorra arautzen duen abenduaren 9ko Diputatuen Kontseiluaren 2043/86 Foru Dekretuan.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Bestelako gaiak

  125. ALHAO, 2002


 • 5/2002 FORU ARAUA, MAIATZAREN 26KOA, ZENBAIT ZERGA XEDAPEN ALDATZEN DITUENA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  63. ALHAO, 2002


 • 19/2001 FORU ARAUA, ABENDUAREN 19KOA, 2002ko AURREKONTUEN EXEKUZIOARI BURUZKOA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  150. ALHAO, 2001


 • 801/2001 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu diputatuarena, abenduaren 10ekoa. Honen bidez, zerga aitorpen jakin batzuk egiteko informatika programa lagungarrien formatua onartzen da.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  149. ALHAO, 2001


 • 105/2001 FORU DEKRETUA, abenduaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena; honen bidez, eurora egokitzeko ildoak ezartzen dira 2002ko urtarriaren 1etik aurrera zerga betebehar jakin batzuk betetzen direnerako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Bestelako gaiak

  146. ALHAO, 2001


 • 4/2001 ZERGA PREMIATASUNEKO ARAUGINTZA DEKRETUA, abenduaren 4ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, gehien erabiltzen diren Foru Arauetan azaltzen diren diru zenbatekoak eurotan finkatzen dira.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua

  146. ALHAO, 2001

  Baliokidetze erabakia 2002eko 14 zenbakiko ALHAOn


 • 785/2001 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu diputatuarena, azaroaren 29koa. Honen bidez, eurotako 181, 182 eta 345 ereduak onartzen dira, bai eta ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euskarriek izan behar dituzten diseinu fisikoak eta logikoak ere.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  143. ALHAO, 2001


 • 784/2001 FORU AGINDUA, azaroaren 29koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuarena; honen bidez, Altxorraren letrekin egindako eragiketen berri urtero emateko 192 aitorpen eredua onartzen da, eurotan bete beharrekoa; orobat, nola eta zuzen-zuzenean ordenadorez irakurri ahal izateko moduko euskarrian aurkeztu behar diren nahitaez, horretarako behar diren diseinu fisiko eta logikoak onartzen dira.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  143. ALHAO, 2001


 • 14/2001 FORU ARAUA, UZTAILAREN 10EKOA, ZENBAIT ZERGAREN LEGEAK ALDATZEN DITUENA

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  83. ALHAO, 2001


 • 11/2001 FORU ARAUA, EKAINAREN 13KOA, PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGAREN FORU ARAUAN ETA NEKAZARITZAREKIN LOTUTAKO ZERGA NEURRIEI BURUZKO FORU ARAUAN ALDAKETAK EGITEN DITUENA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Nekazaritzari lotutako zerga neurriei buruzko foru araua

  71. ALHAO, 2001


 • ZERGA PREMIATASUNEKO 2/2001 ARAUGINTZA DEKRETUA, martxoaren 6ko Diputatuen Kontseiluarena. Honen bidez, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Foru Arauan eta Nekazaritzarekin lotutako Zerga Neurriei buruzko Foru Arauan aldaketak egitea onartzen da.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Nekazaritzari lotutako zerga neurriei buruzko foru araua

  33. ALHAO, 2001

  Baliokidetze erabakia 45 zenbakiko ALHAOn


 • OTSAILAREN 26KO 3/2001 FORU ARAUA, ZERGA XEDAPEN JAKIN BATZUK ALDATZEN DITUENA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga - Hiri lurren balioaren gehikuntzaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua - Kooperatiben zerga araubideari buruzko foru araua - Nekazaritzari lotutako zerga neurriei buruzko foru araua

  32. ALHAO, 2001

 • 882 FORU AGINDUA, 2000 abenduaren 11koa. Honen bidez finantza aktiboekin eta beste higeriezin balioekin egindako eragiketen urteko aitorpena egiteko 198 eredua onartzen da, bai eta diseinu fisiko eta logikoak ere, ordenagailuz zuzenean irakur daitezkeen euskarriak aurkezteko barne orrien ordez.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  149. ALHAO, 2000


 • 880 FORU AGINDUA, 2000ko abenduaren 11koa. Honen bidez, 345 aitorpen-eredua onartzen da, borondatezko gizarte aurreikuspenerako erakundeek eta erakunde horietako bazkide babesleek, pentsio funtsen erakunde kudeatzaileek, pentsio planen sustatzaileek, gizarte aurreikuspenerako ordezko sistemei heldu dieten enpresek edo erakundeek eta gizarte aurreikuspenerako mutualitateek urtero aurkeztu behar duten aitorpen-eredua, hain zuzen, eta barne-orriak ordenadorez zuzenean irakurtzeko euskarriez ordezkatzeko bete behar diren baldintzak eta diseinu fisikoak eta logikoak.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  149. ALHAO, 2000


 • 11/2000 FORU ARAUA, MAIATZAREN 28KOA, ARAU-ESKUMENAREN BARRUAN DAUDEN ZERGEKIN LOTZEN DIREN NEURRIEI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Interes orokorreko jardueretan partaidetza pribatua sustatzeko zerga-pizgarrien foru araua

  63. ALHAO, 2000


 • 234 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu diputatuarena, zeinen bidez telekomunikazioetako operadoreek aurkeztu behar duten aitorpen-likidazioaren eredua onesten den.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Toki ogasunak - Bestelako gaiak

  44. ALHAO, 2000


 • 10/2000 FORU DEKRETUA, otsailaren 29ko Diputatu Kontseiluarena. Honen bidez, Telekomunikazioetako Operatzaileen Toki Zerga-Ordainketaren Foru Araua -azaroaren 23ko 31/1998 Foru Araua- garatzen da.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  33. ALHAO, 2000


 • Urtarrilaren 25eko Diputatuen Kontseiluaren 1/2000 ZERGA PREMIATASUNEKO ARAUGINTZA DEKRETUA, Estatuaren 2000. urterako aurrekontu Nagusiak ezartzen dituen abenduaren 29ko 54/1999 Legean eta Zerga, Administrazio eta Gizarte Neurriak ezartzen dituen abenduaren 29ko 55/1999 Legean bildutako neurriak, Estatuak momentu bakoitzean ezarritako oinarrizko zerga-araudi bera Foru Erakundeek onartu beharra duten kasuetan, Arabako zerga sisteman, sartzen dituena.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Balio erantsiaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Zerga bereziak

  15. ALHAO, 2000

  Baliokidetze erabakia 21 zenbakiko ALHAOn


 • 163/1999 FORU DEKRETUA, Diputatuen Kontseiluak abenduaren 31n emana, zeinen bidez administrazioarekiko ekonomi prozeduran egiten diren alegazio idazkarien tramitazio berria arautzen den.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Bestelako gaiak

  5. ALHAO, 2000


 • 148/1999 FORU DEKRETUA, abenduaren 14ko Diputatu Kontseiluarena. Honen bidez, maiatzaren 18ko 68/1999 Foru Dekretuaren IV kapitulua aldatzen da. Kapitulu horretan informatzeko obligazioa arautzen eta garatzen da, Gizarte Aurreikuspeneko hainbat tresnekin zerikusia duen xedapenetan ezarri den informatzeko obligazioa, hain zuzen.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Bestelako gaiak

  149. ALHAO, 1999


 • ORDEN FORAL 1.321 de 18 de noviembre de 1999 por la que se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos hipotacarios concedidos para la adquisición de viviendas.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  143. ALHAO, 1999


 • 748/1999 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu diputatuarena, ekainaren 2koa, zeinen bidez Banku Kontuetan Baimendutako Pertsonen urteko Aitorpenaren 191 eredua eta ordenagailuak zuzenean irakur ditzakeen euskarrien araberako diseinu fisikoak eta logikoak onesten diren.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Bestelako gaiak

  68. ALHAO, 1999


 • 68/1999 FORU DEKRETUA, 1999ko maiatzaren 18ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinen bidez sektore zehatzei buruz hainbat xedapenetan zehaztutako informatu beharra araudi bidez garatzen den.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  65. ALHAO, 1999


 • 63/1999 FORU AGINDUA, urtarrilaren 29ko Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuarena, Euroari zerga prozedurak eta ereduak egokitzen dizkiona.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Fabrikazioaren gaineko zerga bereziak - Aseguru sarien gaineko zerga

  20. ALHAO, 1999


 • 1.538 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuak abenduaren 14an emana, zeinen bidez identifikazio fiskaleko zenbakia eta egiaztapen txartela eskatzeko edo aldatzeko eskabide eredua onartzen baita.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Bestelako gaiak

  4. ALHAO, 1999


 • 36/1998 FORU ARAUA, ABENDUAREN 17KOA, ARABAKO LURRALDE HISTORIKOAREN 1999RAKO AURREKONTUAREN BETEARAZPENARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Toki ogasunak - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  149. ALHAO, 1998


 • 1.555 FORU AGINDUA, Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuak 1998ko abenduaren 18an emana, zeinen bidez 1.945/1992 Foru Aginduaren I, III eta IV. Eranskinak aldatzen baitira. 1992ko Foru Agindu horren bitartez bilketarako epealdiaren barruko zergatan jatorria duten zorrak Foru Aldundi honi entitate laguntzailearen bitartez eta euskarri magnetikoen bidez ordaintzeko dauden erak arautu ziren.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Bestelako gaiak

  149. ALHAO, 1998


 • 35/1998 FORU ARAUA, ABENDUAREN 16KOA, PERTSONA FISIKOEN ERRENTAREN GAINEKO ZERGARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Bestelako gaiak

  146. ALHAO, 1998


 • 33/1998 FORU ARAUA, AZAROAREN 23KOA, TASA ETA PREZIO PUBLIKOEI BURUZ INDARREAN DAGOEN ARAUTEGIA ALDATZEN DUENA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Toki ogasunak - Bestelako gaiak

  139. ALHAO, 1998


 • 31/1998 FORU ARAUA, AZAROAREN 23KOA, TELEKOMUNIKAZIO OPERADOREEN TOKI-ZERGEN ORDAINKETARI BURUZKOA.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  139. ALHAO, 1998


 • 88/1998 Foru Dekretua, Diputatuen Kontseiluak urriaren 27an emana, zeinen bidez Identifikazio Fiskalaren Zenbaki Orokorra arautzen den pertsona eta entitateek egiten dituzten zerga eragiketa guztietarako.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Bestelako gaiak

  124. ALHAO, 1998


 • 17/1998 Foru Araua, ekainaren 15ekoa. Honen bidez, zenbait neurri hartzen dira Lurralde Historikoak arautzeko aginpideak dituen zerga jakin batzuen inguruan.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Ondarearen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Ondare eskualdaketa eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Ondasun higiezinen gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  74. ALHAO, 1998


 • 18/1998 FORU DEKRETUA, martxoaren 17ko Diputatuen Kontseiluarena, zeinen bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergari dagokionez, zenbait Erret Dekretuen bidez sartutako aldaketak Lurralde Historikoaren zerga sistemari ezartzen zaizkion.

  MOTA : Foru dekretuak
  KONTZEPTUA : - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Bestelako gaiak

  37. ALHAO, 1998