Ekonomia-ituna

 • Foru Gobernu Kontseiluaren 3/2018 Zerga premiazko araugintzako dekretua, urriaren 23koa. Onestea Arabako Lurralde Historikoko zerga araudia abenduaren 28ko 10/2017 Legeak ekonomia itunean sartutako aldaketetara egokitzea

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Bestelako gaiak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  125. ALHAO, 2018 -www.araba.eus/botha/Boletines/2018/136/2018_136_04307_E.pdf

 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren 379/2015 Foru Agindua, ekainarenaren 11koa, onartzen duena 411 eredua, “Kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zerga. Autolikidazioa” izenekoa

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna

  73. ALHAO, 2015

 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 810/2014 Foru Agindua, abenduaren 15koa, zenbait loteria eta apustu sariren gaineko karga berezia onartzen duena. Atxikipenen eta konturako diru sarreren urteko laburpena

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Jokoaren gaineko zerga tasa - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga

  146. ALHAO, 2014

 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 732/2014 Foru Agindua, azaroaren 21ekoa, onartzen duena 410 eredua, Kreditu Erakundeetako Gordailuen Gaineko Zergaren konturako ordainketarena, eta ezartzen dituena hura aurkezteko baldintzak eta prozedura

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna

  136. ALHAO, 2014

 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren uztailaren 18ko 501/2014 Foru Agindua, hiru foru agindu hauek aldatzen dituena: Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko diputatuaren martxoaren 8ko 160/2011 Foru Agindua, zeinak onartu baitzituen Arabako Foru Aldundiaren zergadunen errolda bakarreko alta, aldaketa eta baja aitorpenen 036, 037 eta 009 ereduak; urtarrilaren 28ko 41/2009 Foru Agindua, zeinak onartu baitzituen identifikazio fiskaleko zenbakia esleitzeko, aldatzeko eta bertan baja emateko eskaeraren 006 eredua eta egiaztagiria; eta otsailaren 3ko 39/2010 Foru Agindua, zeinak ezarri baitzituen baldintza orokorrak eta prozedura zergapeko batzuek eredu jakin batzuk Internet bidez telematikoki aurkezteko.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Sozietateen gaineko zerga - Balio erantsiaren gaineko zerga - Ekonomia jardueren gaineko zerga

  84. ALHAO, 2014

 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 499/2014 Foru Agindua, uztailaren 18koa, onartzen duena 583 eredua (“Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Autolikidazioa eta ordainketa zatikatuak”).

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna

  84. ALHAO, 2014


 • Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatuaren 498/2014 Foru Agindua, uztailaren 18koa, onartzen duena 587 eredua, berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergaren autolikidazioarena.

  MOTA : Foru aginduak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna

  84. ALHAO, 2014


 • 26/2014 Foru Araua, uztailaren 9koa, gastatutako erregai nuklearra eta energia nukleoelektrikoaren ekoizpenaren ondoriozko hondakin erradiaktiboak sortzearen gaineko Zergari buruzkoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna

  84. ALHAO, 2014


 • Diputatuen Kontseiluaren 2/2014 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua, uztailaren 15ekoa, arautzen duena kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zerga.

  MOTA : Zerga-premiazko araugintzako dekretuak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna

  83. ALHAO, 2014 - 31/2014 Foru Araua, uztailaren 28koa, 2/2014 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua baliozkotzeko dena. Honen bidez, kreditu erakundeetako gordailuen gaineko zerga arautzen da.


 • 4/2014 Foru Araua, otsailaren 26koa, Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoaren 2014ko urtarrilaren 16ko Lehenengo Erabakia berrestekoa.

  MOTA : Foru arauak
  KONTZEPTUA : - Ekonomia-ituna - Zerga foru arau nagusia - Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga - Oinordetza eta dohaintzen gaineko zerga - Bestelako gaiak - Zerga bereziak - Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga - ait hidrokarburoren txikizkako salmenten gaineko zerga - Jokoaren gaineko zergaren foru araua - Elektrizitatearen gaineko zerga bereziak

  28. ALHAO, 2014