Lan atxikipenen taulak

Atxikipenaren ehunekoen taula orokorra, zeina aplikatzekoa baita 2018ko urtarrilaren 1etik atxikipenen taula berria onetsi arte 

URTEKO ETEKINEN ZENBATEKOA (€)TAN ONDORENGOEN KOPURUA
ZENBATEKO HONETATIK ZENBATEKO HONETARA 0 1 2 3 4 5 GEHIAGO

0,01

11.780,00

0

0

0

0

0

0

0

11.780,01

12.250,00

1

0

0

0

0

0

0

12.250,01

12.760,00

2

0

0

0

0

0

0

12.760,01

13.310,00

3

1

0

0

0

0

0

13.310,01

13.920,00

4

2

0

0

0

0

0

13.920,01

14.580,00

5

3

0

0

0

0

0

14.580,01

15.310,00

6

4

2

0

0

0

0

15.310,01

16.150,00

7

5

3

0

0

0

0

16.150,01

17.370,00

8

6

4

0

0

0

0

17.370,01

18.790,00

9

7

5

2

0

0

0

18.790,01

20.130,00

10

8

7

3

0

0

0

20.130,01

21.650,00

11

10

8

5

1

0

0

21.650,01

23.150,00

12

11

9

6

3

0

0

23.150,01

24.820,00

13

12

10

8

4

1

0

24.820,01

26.930,00

14

13

11

9

6

2

0

26.930,01

29.470,00

15

14

13

10

8

4

0

29.470,01

32.530,00

16

15

14

12

9

6

0

32.530,01

36.680,00

17

16

15

13

11

8

0

36.680,01

39.740,00

18

17

16

15

13

10

3

39.740,01

42.810,00

19

18

17

16

14

12

5

42.810,01

46.200,00

20

19

18

17

15

13

7

46.200,01

49.750,00

21

20

20

18

17

15

9

49.750,01

53.760,00

22

21

21

19

18

16

11

53.760,01

57.180,00

23

22

22

21

19

18

12

57.180,01

60.970,00

24

23

23

22

21

19

14

60.970,01

65.310,00

25

25

24

23

22

20

16

65.310,01

70.300,00

26

26

25

24

23

22

17

70.300,01

75.600,00

27

27

26

25

24

23

19

75.600,01

80.320,00

28

28

27

26

25

24

20

80.320,01

85.650,00

29

29

28

27

27

25

22

85.650,01

91.740,00

30

30

29

29

28

27

23

91.740,01

98.770,00

31

31

30

30

29

28

25

98.770,01

106.510,00

32

32

31

31

30

29

26

106.510,01

115.360,00

33

33

32

32

31

30

28

115.360,01

125.390,00

34

34

33

33

32

32

29

125.390,01

137.330,00

35

35

34

34

33

33

31

137.330,01

150.900,00

36

36

36

35

35

34

32

150.900,01

166.790,00

37

37

37

36

36

35

33

166.790,01

186.410,00

38

38

38

37

37

36

35

186.410,01

206.710,00

39

39

39

38

38

37

36

206.710,01

Hortik gora

40

40

40

39

39

39

37

 

Atxikipen ehunekoen taula orokorra, 2014, 2015, 2016 eta 2017. urteetan aplikatzekoa 

2013. urtean aplikatutako atxikipenen ehunekoen taula orokorra 

Beste atxikipen portzentaje batzuk

ETEKINAK JATORRIA 2015erako tasa (uztailaren 12ra arte) % 2015erako tasa (uztailaren 12tik aurrera)* % 2016, 2017 eta 2018rako tasa%
KAPITAL HIGIGARRIA

Erakundeen funts propioetan parte hartzea.

20

19,5

19

Norberaren kapitalak hirugarrenei lagatxea; kontu korronteak, finantza gordailuak etab.

20

19,5

19

Kapitalizazio eragiketak, bizitza aseguruak edo baliaezintasuna eta kapital ezarpena

20

19,5

19

Jabetza intelectuala, industriala, laguntza teknikoa ematea

20

19,5

19

 Ondasun higigarrien, negozioen edo meatzeen errentamendua edo berrerrentamendua.

20

19,5

19

Irudi eskubideak ustiatzeko lagapena, betiere jarduera ekonomiko baten baitan ez bada.

24

24

24

KAPITAL HIGIEZINA

Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos.

20

19,5

 19

BESTELAKO ONDARE IRABAZIAK

Harpidetza eskubideen transmisioa, 2017ko urtarrilaren 1etik aurrera:

 

 

19

 

Akzioak eta partaidetzak transmititzea talde inbertsio erakundeetan (inbertsio funtsak)

20

19,5

19

JARDUERA EKONOMIKOAK

 

Lanbide jarduerak

19-15-9

15 y 7

(% 7 jardueraren hasiera urtean eta ondorengo bietan)

NEKAZARITZA EDO ABELTZAINTZA JARDUERAK

Txerriak gizentzeko abeltzaintzako jarduerak eta hegazti hazkuntza

1

1

 1

Nekazaritza edo abeltzaintzako gainerako jarduerak

2

 2

2

SARIAK

Sariak

20

19,5

19

ETEKINAK LANAK

AHOLKULARIAK Pertsona fisikoak

35

35

35

AHOLKULARIAK Pertsona juridikoak

20

19,5

 19

 

* Kapital higiezinari eta ondare irabaziei dagokienez, % 19,50eko interes tasa 2015eko irailaren 1ean jarri zen indarrean

Amortizazio taulak

2014ko urtarrilaren 1etik aurrera hasten diren zergaldiak.

Ibilgetu materialaren eta higiezinetako inbertsioen balio galera efektibotzat joko da hurrengo taulan ezarritako amortizazio koefizienteak aplikatzearen emaitza denean:

ONDARE ELEMENTUAK URTEKO GEHIENEKO KOEFIZIENTEA

Etxe gela eta bulegorako, merkataritzako erabilerarako edota zerbitzuetarako eraikinak

3

Industria erabilerarako eraikinak eta pabiloiak

5

Instalazioak

20

Industria erabilerarako makineria

20

Beste erabilera batzuetarako makinak

15

Itsasontziak eta aireontziak

10

Autobusak, kamioiak, furgonetak eta antzekoak

20

Turismo ibilgailuak

20

Moldeak, modeloak, trokelak eta matrizeak

33,33

Tresnak eta erremintak

33,33

Altzariak

15

Informatika ekipoak

33,33

Alokatzeko bideofilmak

50

Alokatzeko bideofilmak

10

Foru arau honen ondorioetarako, artikulu honetan aipatutako ondare elementuak amortizatzeko gehieneko epealdia 15 urtekoa izango da, higiezinen eta itsasontzi zein aireontzien kasuan izan ezik: higiezinetarako 50 urteko epealdia egongo da eta itsasontzi eta aireontzietarako 25 urtekoa.

Zergadunek eskatu ahal izango dute amortizazio plan berezia onartu dadila, foru arau honetako 16. artikuluko 2. idatz zatiko b) letran araututa dauden horietarikoa, baldin eta, inguruabar ekonomiko edo teknikoengatik, beharrezkoa bada gehieneko amortizazio aldia idatz zati honetan ezarritakoa baino luzeagoa izatea. Aurkeztutako proposamenaren arabera zehaztuko da zergaldi bakoitzeko amortizazio kengarria.

2014ko urtarrilaren 1az geroztik hasitako zergaldiak.

Sozietateen gaineko Zergari buruzko uztaliaren 5eko 24/1996 Foru Arauaren 11.artikuluko 2. Idatz zatiko a) letran aipatzen diren amortizazio koefiziente berriak erregelamendu bidez onartzen ez diren bitartean, aplikatzekoak izango dira Inbertsioa Bizkortu eta Ekonomia Jarduera Bultzatzeko Premiazko Neurri Fiskalei buruzko uztailaren 5eko 18/1993 Foru Arauaren xedapen gehigarriko benetako amortizazio taulan jasotzen diren koefizienteak. Zerga arautegian amortizazio taulez egindako aipamen guztiak koefiziente horietaz egindakotzat hartuko dira.

Hauek dira inbertsioa eta jarduera ekonomikoak bultzatzeko presazko neurriei buruzko uztailaren 5eko 18/1993 Foru Arauko xedapen gehigarrian bildutako koefizienteak:

Ondare elementuak Urteko gehieneko koefizientea Epealdko urteak, gehienez

Etxe-gela eta bulegorako, merkataritzako erabilerarako edota zerbitzuetarako eraikinak

3

50

Industri erabilerarako eraikinak eta pabiloiak

5

30

Instalazioak

15

10

Industri erabilerarako makineria

15

10

Industri erabilerarako makineria

10

15

Ontziak eta aireontziak

10

15

Autobusak, kamioiak, furgonetak eta antzekoak

20

8

Turismo-ibilgailuak

20

8

Molde, eredu, trokel eta gargarak .

33

5

Lanabesak eta erremintak

30

5

Altzariak

15

10

Informatika-ekipoak

25

6

Alokatzeko bideo-pelikulak

50

3

Zehaztu gabeko beste elementu batzuk

10

15

Ordainketa zatikatuak PFEZ-aren kontura

Jarduera ekonomikoen titularrek PFEZaren kontura egiten dituzten ordainketak dira, konturako atxikipen eta diru sarrerekin batera. Edonola ere, zerga zorrak direla ulertzen da.

Beren kabuz edo errenta egozketaren araubideko erakunde baten bidez (sozietate zibila, ondasun erkidegoa, etab.) jarduera ekonomikoak gauzatzen dituzten zergadunek ordaindu behar dituzte, eta, hala badagokio, baita autolikidatu ere (lehenengo urtean 130 ereduaren bidez), PFEZaren Araudiaren 106., 106.bis, 107. eta 107.bis artikuluetan ezarritakoaren arabera dagokien zenbatekoa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren konturako ordainketa kontzeptupean, Foru Aldundian.

1. JARDUERA EKONOMIKOAN HASTEN diren zergadunek hasierako urtean ordainketa zatikatuen autolikidazioa egingo dute, eta epe bakoitzean kopuru hauek ordainduko dituzte:

 • a) Oro har, ordainketa zatikatuari dagokion HIRUHILEKOAN jardueratik ateratako etekin garbien ehuneko 5.
 • b) Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza edo arrantza jarduerak bakarrik egiten dituzten zergadunek, ordainketa zatikatuari dagokion SEIHILEKOAN jarduera horietatik ateratako etekin garbien ehuneko 6.

Aurreko a) edo b) letretan xedatutakoa aplikatuz ateratzen den kopurutik, a) eta b) letra horietan aipatutako etekin garbia zehazteko kontuan hartu diren etekinen gainean egindako atxikipen eta konturako sarreren zenbatekoa kenduko da, halakorik egin bada.

Jardueraren titularrak ordainketa zatikatuak BI HILEAN BEHIN ordaintzea aukeratzen badu, autolikidazioan (130 eredua) bertan egingo du, eta ordainketa zatikatuen zenbatekoak honakoak izango dira:

 • a) Oro har, ordainketa zatikatuari dagokion bihilekoan jarduera ekonomikotik ateratako etekin garbien ehuneko 3,33.
 • b) Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza edo arrantza jarduerak besterik egiten ez dituzten zergadunek, ordainketa zatikatuari dagokion bihilekoan jardueratik ateratako etekin garbien ehuneko 2.

Aurreko a) edo b) letretan xedatutakoa aplikatuz ateratzen den kopurutik, a) eta b) letra horietan aipatutako etekin garbia zehazteko kontuan hartu diren etekinen gainean egindako atxikipen eta konturako sarreren zenbatekoa kenduko da, halakorik egin bada.

2. JARDUERA HASI ETA HURRENGO URTEAN, Foru Aldundiak ordainketa zatikatuen likidazioa egingo du ofizioz. Ordainketa horien zenbatekoa kalkulatzeko, Foru Aldundiak erreferentzia gisa hartuko du hasierako urtean egin zaizkion ordainketa zatikatu guztien zenbatekoa, eta urteari egokituko dio.

3. HURRENGO URTEETAN, Foru Aldundiak ordainketa zatikatuen likidazioa egingo du ofizioz, eta ordaindu beharrezko zenbatekoak zehaztuko ditu, hau da:

 • a) HIRU HILEAN BEHIN: ordainketa zatikatuen aurreko urtean ez, horren aurrekoan jarduera ekonomikoan lortutako etekin garbien ehuneko 5, etekin garbia zehazteko metodoa edozein izanda ere.
 • b) SEI HILEAN BEHIN: zatikako ordainketen aurreko urtean ez, horren aurrekoan nekazaritza, abeltzaintza, basogintza edo artzaintza jardueretan lortutako etekin garbien ehuneko 6, ordainketa zatikatuen aurreko urtean ez, horren aurrekoan jarduera ekonomikoen etekinak nekazaritza, abeltzaintza, basogintza edo artzaintza jardueretatik bakarrik lortu dituzten zergadunen kasuan.
  Aurreko a) eta b) letretan xedatutakoa aplikatuz ateratzen den kopurutik, ordainketa zatikatuen aurreko urtean ez, horren aurrekoan jarduera ekonomikoetatik ateratako etekinen gainean egin diren atxikipenen eta konturako sarreren laurdena kenduko da [a) kasuan], edo erdia [b) kasuan].
 • c) BI HILEAN BEHIN: Baldin eta beren-beregi adierazi bada kasuan kasuko idazkia aurkeztuta ordainketa zatikatuen aurreko urteko abenduan:
  • 1. Oro har, ordainketa zatikatuari dagokion urtearen azken-aurreko urtean lortutako jarduera ekonomikoaren etekin garbiaren ehuneko 3,33, etekin garbia zehazteko metodoa zernahi dela ere.
  • 2. Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza edo arrantza jarduerak egiten dituzten zergadunek, ordainketa zatikatuen aurreko urtean ez, horren aurrekoan garatutako jardueren etekin garbien ehuneko 2.

Adierazi diren ehunekoetatik kasuan kasukoa aplikatuta ateratzen den kopuruan kenkariak aplikatuko dira, hala badagokio, eta horiek ordainketa zatikatuen urtearen azken-aurreko urtean jarduera ekonomikoen etekinetan egindako atxikipenen eta konturako sarreren seirenean finkatzen dira.

Ordainketa zatikatuen aukerari eutsi egingo zaio, ez bada berariaz hiru edo sei hilean behingo tributazioa adierazten, kasuan kasu, ordainketa zatikatuen egin aurreko urteko abenduan.

1. JARDUERA EKONOMIKOAN HASTEN diren zergadunek hasierako urtean bertan egingo dute ordainketa zatikatuen autolikidazioa, 130 EREDUAN.

2. Jarduera ekonomikoa hasi ONDORENGO EKITALDIAN ETA HURRENGO EKITALDIETAN, zatikako ordainketak OFIZIOZ LIKIDATUKO DITU Arabako Foru Aldundiak, aurrerapen nahikoarekin jakinaraziz zergadunari, muga-eguna baino lehen egin ditzan.

Urte hasieran (martxoan) zergadunari hiru hilean edo bi hilean behingo ordainketa zatikatuen urteko likidazioa bidaltzen dio, hartu izanaren agiri eta guzti. Bertan adierazten zaizkio zergadunak urtean zehar ordaindu behar duen zenbatekoa, mugaegunak, kontuan kargatzeko datak (ordainketa helbideratuta badago), kontu-zenbakia, eta abar. halaber, aldaketak egin daitezen nahi badu, eskaerak nola aurkeztu behar dituen ere adieraziko zaio.

Halaber, helbideratzea BAIMENDU edo ALDATZEKO eskaeraren eranskina atxikitzen da, helbideratutako edo helbideratu gabeko ordainketa zatikatuak diren kontuan hartuta, kasuan kasu behar bezala bete daitezen.

Apirilean, lehenengo hiruhilekoko eta lehenengo bihilekoko ordainketa gutunak bidaltzen dira, hartu izanaren agiririk gabe, zatikako ordainketak helbideratuta ez dituzten zergadunentzat.

Ondoren, bigarren, hirugarren eta laugarren hiruhilekoetan edo bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren bihilekoetan ordainketa gutunak bidaltzen zaizkie, hartu izanaren agiririk gabe, ordainketa helbideratuta ez daukaten zergadunei, eta helbideratuta daukatenei, berriz, ordaintzeko gogorarazpena. 

Urte erdian (ekaina), nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza jarduerak bakarrik egiten dituzten zergadunei sei hilean behingo zatikako ordainketen urteko likidazioa bidaltzen zaie, eta gorago aipatu ditugun hiru hilerik behingo edo bi hilerik behingo ordainketa zatikatuen kasuan ematen den informazio berdina ematen zaie.

Uztailean, lehenengo seihilekoko ordainketa gutunak bidaltzen zaizkie, hartu izanaren agiririk gabe, zatikako ordainketak helbideratuta ez dituzten zergadunei.

Bigarren seihilekorako, ordainketa gutunak bidaltzen zaizkie, hartu izanaren agiririk gabe, ordainketa helbideratuta ez daukaten zergadunei, eta helbideratuta daukatenei, berriz, ordaintzeko gogorarazpena.

Ordainketa zatikatuak egiteko epeak honako hauek dira:

A. HIRU HILEAN BEHINGO ORDAINKETAK: Enpresa eta lanbide, eta nekazaritza, abeltzaintza, basogintza eta arrantza jardueretarako:

 • Lehenengo hiruhilekoa: apirilaren 1etik maiatzaren 10era.
 • Bigarren hiruhilekoa: uztailaren 1etik abuztuaren 10era.
 • Hirugarren hiruhilekoa: urriaren 1etik azaroaren 10era.
 • Laugarren hiruhilekoa: hurrengo urteko urtarrilaren 1etik otsailaren 10era.

B. SEI HILEAN BEHINGO ORDAINKETAK: Nekazaritza, abeltzaintza, basogintza edo arrantza jardueretarako bakarrik:

 • Lehenengo seihilekoa: uztailaren 1etik abuztuaren 10era.
 • Bigarren seihilekoa: urtarrilaren 1etik otsailaren 10era.

C. BI HILEAN BEHINGO ORDAINKETAK:

 • Lehenengo bihilekoa: apirilaren 1etik maiatzaren 10era.
 • Bigarren bihilekoa: ekainaren 1etik uztailaren 10era
 • Hirugarren bihilekoa: abuztuaren 1etik irailaren 10era.
 • Laugarren bihilekoa: urriaren 1etik azaroaren 10era.
 • Bosgarren bihilekoa: abenduaren 1etik hurrengo urteko urtarrilaren 1era.
 • Seigarren bihilekoa: otsailaren 1etik hurrengo urteko martxoaren 10era.

Nolanahi ere, ordainketa zatikatuen hiru hilean behingo, sei hilean behingo edo bi hilean behingo kuotak HELBIDERATUTA badaude, zergadunak berak eskatuta, kuotak zergadunak helbideratzeko emandako Bezero Kontuaren Kodean egindako karguaren bidez ordainduko dira, ordainketa zatikatuen (hiru, sei edo bi hilean behingoak) urteko likidazioan horretarako adierazten diren eta bigarren, hirugarren eta laugarren hiruhilekoa, bigarren seihilekoa eta bigarren, hirugarren, laugarren, bosgarren eta seigarren bihilekoa iraungi baino lehen gogorazten diren datetan. Borondatez ordaintzeko epea iraungi eta hurrengo bi edo hiru egun baliodunetan egin ohi da ordainketa hori.

Errenten egozketaren araubideko erakundeek jarduera ekonomikoen bidez lortzen dituzten etekinengatik, jaraunsle, bazkide, erkide edo partaideek banan egin behar dute zatikako ordainketa, bakoitzak erakundearen mozkinetan duen partaidetzaren proportzioan.

Ez da ordainketa zatikaturik egingo sozietateen gaineko zergaren araubide orokorrean zergak ordaintzen dituzten sozietate zibiletako bazkideek lortutako jarduera ekonomikoen etekinetan.

Oinordeko, bazkide, erkide edo partaide bakoitzak jardueraren lehen urtean autolikidazioa aurkeztuko du (130 eredua).