Ohiko galderak - Beste zerga batzuk

2022/10/18an eguneratuak

“Ingurumen zerga” deritze zerga egitatearen xedetzat ingurumena hobetzea edo babestea dutenei.

Kategoria horren barruan sartzen dira:

  • Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga.

  • Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zerga.

Ingurumen zergekin lotutako zerga ereduak honako hauek dira:

583 eredua: Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren autolikidazioa eta zatikako ordainketak.

587 eredua: Berotegi efektuko gas fluordunen gaineko zergaren autolikidazioa.

Arabako Lurralde Historikoko Zergen Foru Arauaren 35. artikuluaren 3. paragrafoan aipatzen diren pertsona fisiko edo juridikoek eta entitateek, energia elektrikoa ekoiztu eta sistema elektrikoan sartzen dutenek, eredu hau aurkeztu beharko diote Arabako Lurralde Historikoko Zerga Administrazioari, energia elektrikoa ekoitzi eta energia elektrikoaren sistema elektrikoan sartzen duten zentroak Arabako Lurralde Historikoan badaude.

Zerga oinarria izango da zergadunak energia elektrikoa ekoitzi eta sistema elektrikoan sartzeagatik zergaldian jaso behar duen diru zenbateko guztia.

Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 13ko 4/2018 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren bidez zenbait arau berezi ezartzen dira 2018ko eta 2019ko ekitaldietan energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren zerga oinarria eta ordainketa zatikatuen zenbatekoak zehazteko:

2018ko ekitaldian hauxe izango da energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren zerga oinarria: instalazio bakoitzean zergadunak zergaldian sortu eta sistema elektrikoan sartutako energia elektrikoagatik (zentral barretan neurtuta) zergadunak jaso beharreko guztirako zenbatekoa, sisteman azken hiruhileko naturalean sartutako elektrizitateari dagozkion ordainsariak kenduta.

Azken hiruhilekoko ordainketa zatikatuen zenbatekoa kalkulatzeko oinarria zergaldian sortutako energia elektrikoaren (zentral barretan neurtuta) balioa izango da; kopuru horretatik azken hiruhileko naturalean sisteman sartutako elektrizitateari dagozkion ordainsariak kenduko dira eta emaitzako zenbatekoari uztailaren 9ko 24/2014 Foru Arauak, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergarenak, 8. artikuluan ezartzen duen karga tasa aplikatuko zaio eta gero aurretik egindako ordainketa zatikatuen zenbatekoa kenduko da.

2019ko ekitaldian hauxe izango da energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren zerga oinarria: instalazio bakoitzean zergadunak zergaldian sortu eta sistema elektrikoan sartutako energia elektrikoagatik (zentral barretan neurtuta) zergadunak jaso beharreko guztirako zenbatekoa, sisteman lehen hiruhileko naturalean sartutako elektrizitateari dagozkion ordainsariak kenduta.

Ordainketa zatikatuen zenbatekoa kalkulatzeko oinarria zergaldiaren hasieratik aurreko apartatuan aipatzen den hiru, sei, bederatzi edo  hamabi hileko aldia amaitu arte sortutako energia elektrikoaren (zentral barretan neurtuta) balioa izango da; kopuru horretatik lehen hiruhileko naturalean sisteman sartutako elektrizitateari dagozkion ordainsariak kenduko dira eta emaitzako zenbatekoari uztailaren 9ko 24/2014 Foru Arauak, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergarenak, 8. artikuluan ezartzen duen karga tasa aplikatuko zaio eta gero aurretik egindako ordainketa zatikatuen zenbatekoa kenduko da.

Foru Gobernu Kontseiluaren azaroaren 3ko 7/2021 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretuaren bidez zenbait arau berezi ezartzen dira 2021eko ekitaldian energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren zerga oinarria eta ordainketa zatikatuen zenbatekoak zehazteko:

2021eko ekitaldian hauxe izango da energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren zerga oinarria: instalazio bakoitzean zergadunak zergaldian sortu eta sistema elektrikoan sartutako energia elektrikoagatik (zentral barretan neurtuta) zergadunak jaso beharreko guztirako zenbatekoa, sisteman hirugarren eta laugarren hiruhileko naturalean sartutako elektrizitateari dagozkion ordainsariak kenduta.

 

Hirugarren hiruhilekoko ordainketa zatikatuak kalkulatzeko, kontuan hartuko da hiruhileko horretan sisteman sartutako elektrizitateari dagozkion ordainsarietan murriztutako zergaldian egindako energia elektrikoaren ekoizpen balioa, jasangarritasun energetikorako neurri fiskalei buruzko abenduaren 27ko 15/2012 Legearen 8. artikuluan aurreikusitako zerga tasa aplikatuta, eta aldez aurretik egindako ordainketa zatikatuen zenbatekoa kenduta.

 

Laugarren hiruhilekoko ordainketa zatikatuak kalkulatzeko, kontuan hartuko da hirugarren eta laugarren hiruhileko naturaletan sisteman sartutako elektrizitateari dagozkion ordainsarietan murriztutako zergaldian egindako energia elektrikoaren ekoizpenaren balioa, abenduaren 27ko 15/2012 Legearen 8. artikuluan aurreikusitako zerga tasa aplikatuta, eta aldez aurretik egindako ordainketa zatikatuen zenbatekoa kenduta.

Ordainketa zatikatuak:

Maiatzaren, irailaren, azaroaren eta hurrengo urteko otsailaren 1aren eta 25aren artean urte natural bakoitzeko hiru, sei, bederatzi edo hamabi hileko aldiari dagokion ordainketa zatitua egin beharko dute, hurrenez hurren.

Ekoizpenaren balioa (instalazio guztiak) ez bada 500.000 €-tik gorakoa aurreko urte naturalean: ekitaldiaren ondoko urte naturaleko azaroaren 1etik 25era bitartean.

Urteko autolikidazioa:

Ekitaldiaren ondoko urte naturaleko azaroaren 1a eta 25a bitartean.

Jarduera urriaren 31 baino lehen uztea

Jarduera uztea gertatu den urte naturaleko azaroaren 1a eta 25a bitartean.

583 eredua telematikoki aurkeztu behar da nahitaez, azaroaren 20ko 603/2020 Foru Aginduan xedatutakoarekin bat etorrita. Foru agindu horren bidez zergapeko pertsona eta entitate jakin batzuek zerga eredu eta eskaerak modu telematikoan, Internet bidez, aurkezteko baldintza orokorrak ezartzen dira.

587 eredua aurkeztu behar dute, are kuota zero den zergaldietan ere, berotegi efektuko gas fluordunak ekoizten dituztenek, inportatzen dituztenek, Batasunaren barruan eskuratzen dituztenek eta horien hondakinak kudeatzen dituztenek, eta zergaren kargapeko salmentak, emateak, Batasunaren barruko eskuraketak edo autokontsumorako eragiketak egiten dituzten enpresari birsaltzaileek, zerga jasanarazten dieten azken kontsumitzaileek zergaren xede diren produktuak Arabako Lurralde Historikoan dauden instalazioetan, ekipoetan edo aparatuetan erabiltzen badituzte. Berotegi efektuko gas fluordunen xedea autokontsumoa bada, autokontsumoa Arabako Lurralde Historikoan egiten denean.

 

Era berean, 587 eredua aurkeztu behar dute, zergadun izan diren zergaldietan, enpresari hauek: berotegi efektuko gas fluordunak erabiltzen dituztenek zerga aplikatzen den lurraldean salbuespenerako eskubidea ematen dutenez besteko erabileretarako.

Zergaren xede diren produktuen pisuaren araberakoa izango da zerga oinarria; pisu hori kilogramotan adieraziko da.

587 ereduaren aurkezpena eta, hala badagokio, zerga kuotaren ordainketa lau hilez behin egingo da, maiatzaren, irailaren eta urtarrilaren 1etik 25era.

587 eredua telematikoki aurkezteko prest ez dagoen artean, paperean aurkeztu beharko da.

Aurkezpena eta, horrekin batera, kuoten ordainketa Arabako Foru Aldundiaren erakunde laguntzaile jarduteko baimendutako kreditu edo aurrezki bankuetan egin beharko dira. Kuotarik sartu beharrik eragiten ez duten autolikidazioak Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko Zeharkako Zergen Zerbitzuko BEZ eta Zerga Berezien Atalean aurkeztu behar dira.

Zeharkako zerga, joko jarduerak zergapetzen dituena. Honako hauek kargatzen ditu: jokoak, zozketak, lehiaketak, apustuak eta joko jarduerak baimentzea, egitea edo antolatzea, jardueraren eremua Estatua denean, eta publizitate edo sustapen xedeetarako ausazko konbinazioak baimentzea, egitea edo antolatzea, horiek ere Estatuko eremuan egiten direnean. Zergadunek ekitaldian zehar Arabako Lurralde Historikoan gauzatutako eragiketen bolumenaren proportzioan ordainduko dute zerga. Ekitaldian egindako eragiketen zenbatekoaren proportzioa zehazteko, egoitza Arabako Lurralde Historikoan duten jokalariek jokatu dituzten diru kopuruen pisu erlatiboari begiratuko zaio.

763 eredua: Joko jardueren gaineko zergaren autolikidazioa, urtebeteko eta urte anitzeko jardueren kasuan.  

Arabako Lurralde Historikoko Zerga Foru Arau Orokorraren 35. artikuluaren 3. paragrafoan aipatzen diren pertsona fisiko edo juridikoek eta entitateek, zergak zergapetzen dituen jarduerak eragiten, antolatzen edo garatzen dituztenek, edonon dutela ere beren zerga egoitza.

Zergapekoek hiru hilean behin aurkeztu eta ordaindu behar dute 763 eredua, apirilaren, uztailaren, urriaren eta urtarrilaren 1etik 25era bitartean, biak barne, aurreko hiruhilekoan egindako jarduerei dagokienez.

763 eredua telematikoki aurkeztu behar da nahitaez, azaroaren 20ko 603/2020 Foru Aginduan xedatutakoarekin bat etorrita. Foru agindu horren bidez zergapeko pertsona eta entitate jakin batzuek zerga eredu eta eskaerak modu telematikoan, Internet bidez, aurkezteko baldintza orokorrak ezartzen dira.