Ohiko galderak - Jokoaren gaineko zerga

Actualizadas a 18/10/2022

5/2005 Foru Araua, otsailaren 14koa, Arabako Lurralde Historikoan jokoaren gaineko tributua arautzen duena (ALHAO, 25. zk., 2005-02-28koa)

Hauexek dira arau horrek arautzen dituen joko modalitateak:

  • Makinak edo aparatu automatikoak.

  • Bingoa, bingo elektronikoaren modalitatea barne hartuta.

  • Zozketak, tonbolak, eta ausazko konbinazioak.

  • Kasinoak.

  • Apustuak.

  • Txartelak.

  • Euskal Autonomia Erkidegoko Jokoen Katalogoaren barruan jasotako beste edozein joko.

045 eredua. Zerga zorra hiruhilekotan zatikatuta ordaindu behar da.

Inprimaki bat aurkeztu behar da makina bakoitzeko. Gaur egun, zergadunek zuzenean jo dezakete Zeharkako Zergen Zerbitzuaren bulego kudeatzailera (Ogasunaren eraikina, 1. solairua), eta bertan hiruhileko bakoitzeko autolikidazioa (045 eredua) eskuratu dezakete*.

* Egun naturalen araberako hainbanaketaren indarraldian Zeharkako Zergen Zerbitzuaren bulego kudeatzaileak EZ ditu emango autolikidazioak (045 eredua); zergadunek berek aurkeztu eta ordaindu beharko dituzte.

Urte bateko urtarrilaren 1ean sortutako kuoten autolikidazioa apirileko, uztaileko, urriko eta hurrengo urteko urtarrileko egutegiko lehen 25 egunetan aurkeztu behar da.

Hala ere, ustiapen baimena lortzen den urtean, edo hura eten, errebokatu edo azkentzen den urtean, kuota egutegiko hilabeteka hainbanatuko da*, baimena ematen denetik edo etendura kentzen denetik baja eman arte edo hura eten edo errebokatu arte.

* Foru Gobernu Kontseiluaren martxoaren 23ko 3/2021 Zerga Premiazko Araugintzako Dekretua indarrean jarri denetik (2021eko apirilaren 1a) kuota egutegiko egunka hainbanatuko da, baldin alta, baja, etendura, errebokazioa edo azkentzea 2021eko urtarrilaren 1etik 108/2021 Dekretuan (108/2021 Dekretua, martxoaren 16koa, zeinaren bidez jarraipena ematen baitzaie joko-sektorean COVID-19aren inpaktuari aurre egiteko ezarrita dauden neurriei) edo luzapenari buruzko xedapenetan ezartzen den etenduraren indarraldiaren azken egunera arte gertatzen bada.

Bingo jokoaren zerga tasa % 18,4 izango da.

Bingo elektronikoaren joko modalitatean zerga tasa % 25 izango da.

Bingo elektronikoan, 043E eredua; eta hiru hilean behin likidatzen da.

% 15.

Bingo jokoan zerga oinarria jokalariek kartoiak erosteko ordaindutakoaren guztirako batura izango da, inolako kenkaririk egin gabe.

Bingo elektronikoaren joko modalitatean, zerga oinarria hauxe izango da: jokatutako diru kopuruaren eta sarietara bideratutako kopuruaren arteko aldea, jokoa egiten den areto edo lokal bakoitzari egotzi ahal zaiona.

En el juego mediante boletos, la base imponible vendrá constituida por la suma total de lo satisfecho por las personas jugadoras por la adquisición de los correspondientes boletos, sin ninguna deducción. En el caso de organización o celebración del juego mediante boletos sin autorización administrativa, se tomará como base imponible la suma total del precio de los boletos emitidos.

En el juego mediante rifas y tómbolas, la base imponible vendrá constituida por la suma total de los billetes o boletos ofrecidos.

En el juego mediante combinaciones aleatorias, la base imponible vendrá constituida por el valor de los premios ofrecidos. A estos efectos se entenderá por valor de los premios el valor de mercado de los mismos, incluyendo asimismo la suma de todos los gastos necesarios para la puesta a disposición del premio.

Es un tributo de naturaleza indirecta que grava las actividades de juego. En concreto, las autorizaciones, celebraciones u organizaciones de juegos, rifas, concursos, apuestas y actividades de juego cuando la actividad desarrollada tenga ámbito estatal, así como de las combinaciones aleatorias con fines publicitarios o promocionales, asimismo de ámbito estatal. Los contribuyentes tributarán en proporción al volumen de operaciones realizado en el Territorio Histórico de Álava durante el ejercicio. La proporción del volumen de operaciones realizada durante el ejercicio se determinará en función del peso relativo de las cantidades jugadas correspondientes a jugadores residentes en el Territorio Histórico de Álava.

Modelo 763: Autoliquidación por el impuesto sobre Actividades de Juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales.  

Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava, que operen, organicen o desarrollen las actividades gravadas por el impuesto cualquiera que sea el lugar en el que tenga su domicilio fiscal.

La presentación del modelo 763, así como el ingreso de su importe, se efectuará por los sujetos obligados de forma trimestral, entre los días 1 y 25, ambos inclusive, de los meses de abril, julio, octubre y la correspondiente al cuarto trimestre en el plazo comprendido entre el 1 y el 31 de enero.

El modelo 763 se presentará exclusivamente de forma telemática en virtud de la Orden Foral 603/2020, de 20 de noviembre, que establece las condiciones generales para la presentación telemática por Internet de modelos tributarios y solicitudes para determinadas personas y entidades.